Anda di halaman 1dari 3

BAB 5 PENILAIAN PROGRAM Program Suluh Budiman yang telah dilaksanakan didapati dapat memenuhi objektif yang diperlukan.

Melalui program ini yang telah dijalankan selama 2 minggu diapati ada berlaku peningkatam dalam pembacaan dan juga perubahan tingkahlaku. Mereka dapat menyebut dua sukukata dengan baik serta dapat membaca ayat mudah dengan baik. Apa membanggakan adalah guru guru lain juga turut membantu membimbing pelajar ini ketika mempunyai masa yang terluang malah bersemangat untuk membimbing pelajar.Keberkesanan program ini di nilai melalui 2 cara iaitu: 5.1. Pemerhatian Pemantauan telah laksanakan sepanjang masa didapati pelajar dapat membaca dua suku kata dengan baik dan lancar.Selain itu juga mereka dapat menulis perkataan dengan baik dan tulisan mereka dapat diperbaiki daripada sebelumnya. Menurut guru yang membimbing! mereka juga terdapat perubahan tingkahlaku yang positif diantara mereka seperti bertambah keyakinan diri!bersemangat!aktif dalam kelas dan mudah berinteraksi diantara mereka dan juga guru. 5.2. Ujian Pencapaian "jian pencapaian telah dilaksanakan untuk menilai keberkesanan program. "jian sebelum #Pre $est% diambil dari pencapaian ujian akhir tahun 2&'( dan ujian selepas #Post $est%dibuat selepas program ini tamat dilaksanakan.Kertas "jian yang sama telah diberikan kepada pelajar untuk menja)ab ujian selepas#Post $est% dan dija)ab mengikut masa telah ditetapkan. Jadual 29: Ujian Sebelum Dan Selepas Pemahaman Bahasa Malaysia Bil ' 2 ( : 3 6 9 4 7 *ama +alon
*","/ *A01A2 B$ AB0"/ SA2 M.2AMA0 A5,"/ B. B1S/A*" A,*1 B1*$1 *"/MA81* S1$1 ;A-5A2 B1*$1 AB0 MASA M.20 0A/1M B1* PASA1* SA5,1*A2 B1*$1 MA0 MA812 MA5/A* B1* *"/8A,1 *","/ SA5"A*A2 B$ SA,1 *",1-MAA*15A B1*$1 <A*$1A*1

*o. KP
SB&3((4' &2''&2'2&677 &2'''6'2&944 &2&4(''2&'96 &2'&'&'2'(49 &2&9'4'2':64 &2&6(&'2''&3 &2''&''2'&&4 &2&2&:'2&7&& &2&2&:'2&474

P,$-S$
(4 24 24 23 23 23 2( 2& 2& 2& 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.S$ $-S
$2 (4 (4 23 $2 0 0 0

$2 $2 $2 (( 23 $2 0 0

$2 $2 (& 0

'& M.20 S-;A* B1* MA0 S"PA*

Jadual 30 : Ujian Sebelum Dan Selepas Penulisan Bahasa Malaysia Bil ' 2 ( : 3 6 9 4 7 *ama +alon
*","/ *A01A2 B$ AB0"/ SA2 M.2AMA0 A5,"/ B. B1S/A*" A,*1 B1*$1 *"/MA81* S1$1 ;A-5A2 B1*$1 AB0 MASA M.20 0A/1M B1* PASA1* SA5,1*A2 B1*$1 MA0 MA812 MA5/A* B1* *"/8A,1 *","/ SA5"A*A2 B$ SA,1 *",1-MAA*15A B1*$1 <A*$1A*1

*o. KP
SB&3((4' &2''&2'2&677 &2'''6'2&944 &2&4(''2&'96 &2'&'&'2'(49 &2&9'4'2':64 &2&6(&'2''&3 &2''&''2'&&4 &2&2&:'2&7&& &2&2&:'2&474

P,$-S$
3 3 '& 4 3 2 9 4 ( 3 -

P.S$ $-S
$2 '9 24 '9 $2 0 -

$2 $2 $2 '3 '2 $2 -

$2 $2 '3 -

'& M.20 S-;A* B1* MA0 S"PA*

5.3. Rumusan Peni aian Pr!"ram Pada keseluruhannya! program ini berjaya bukan sahaja meningkatkan pencapaian markah pelajar malah dari segi pembacaan dan penulisan tetapi juga berlaku perubahan tingkahlaku yang positif. Merujuk kepada keputusan di atas didapati hampir semua pelajar dapat meningkatkan markah samaada dalam kefahaman dan penulisan )alaupun masa pelaksanaan hanya 4 hari sahaja. 0engan kejayaan program ini!melalui perbincangan diantara kepimpinan sekolah dengan guru guru maka program ini akan dilaksanakan pada bulan 8anuari tahun hadapan selama sebulan.