Anda di halaman 1dari 18

,:,

TBAHAN
KECEMEHLANGAN
UPSHI il
I
SAINS
r-
BAHAN KECEMERLANGAN UPSR
.2
BAHA6IAfiI A
Ra$ah mmuqiukkan tiga
pnyiasatan.
Ko&k
lspp
Tailah
basah
.-
E
F
Apakah kesimpulan untuk ketiga-tiga penyiasen dt aas?
Berikut raerupakan ciri k*ras tumbuhan melindrrogi did.
C
Penviasatan E Penriasstmf' Penylsetsn G
A Turnbuhan msmerfutkan
arr
Tumbuhan aegtnprllukac rehtya
matahari
Tufibghelmerlukan
uilara
B Tqnbuhan memerlt*m
udme
Tumbuhrin melnerhksn alr ?rxnbuhao mciiEerluksn
drmna,affihui
C Tumhuhan rnmedgM
c*avamstahari :
"'l
Tumhuhm ffimtfhilqan tt4era
':
'
...:
fi mbri"unm-msmerlukanair
D Twnh$annamrlukai
cahavamatahari
Tumbuhap"*6$eilqkat sir firmhlmnrmemerlukan
udara
\ry
Y
Z
Mompunpl dar*n'berpec&4oedr
l
Mempunyai tdex,
yang pqda&s
Mempunyai daurr
yaqg ber&ttukjdrrrtl,
Mempunyai tiatargyang mudalr melentur
'
Antara yang berikut, mana merupakan ciri khas bagitumbuhan yaqs tinsgBl di kawasan parras
yang melampou?
A
--fl
danz
B Xdan Z
c -"Yr*daffi
D XdanY
BAHAN KECEMERLANGAN BK 12 SAINS SK
Rajah 2 menunjukkal siratan ma&anan.
BErdasarkan siratafi makanan di afas, haiwan yang manakah dalam kurnpulan
orqoivor?
A
QdanS
C
QdanT
Rajah menuqiukkan ernpat
jenis
tumbuhan.
w,1
Antara tumbuhan yang berikut, manakah
A WdanX
C W danZ
B Pdan
T
D PdanU
dipencarkan biii benihnya
B XdanY
D Y danZ
z
melalui haiwan?
%
Pernyataan menunjukkan langkah yang telah diambir oleh pihak
berkuasa.
Po ko k-p oko k dinnqrn senala s elapas pinibakk
an
Telur perytu dipurgd ddt, iligfuqulka* dl plmat penetosafi.
Orang Wan dipeliharu dan dibiakkan.
Apakah aktiviti yang dilakuln?
Petgi.ngan
Pemuliharaan
Kemandirian spesis
Interalesi' antara benda hidup
A
B
C
D
I
l
)
BAHAN KECEMERLANGAN BK 12 SAINS SK
4
Dalam suatu penyiasatan, Thaqifah memerhatikan bahawa apabila yis ditambah ke dalam suatu
doh, ketinggian doh itu bertambah setelah satu
jam.
Apakah yang dapat disimpulkan dalam
penyiesatarr ini?
A Mikroorganism* ber.prak
B lvtikroorganisma bpmaf,as;
C Ivlikroorgnnisma
fiembiak dan bortumbuh.
D Ivlikrootganisma benda hidup yang berbahaya.
Sekumpulan murid Tnhrm4 menyim* hesan persaingan antaratprn.bghan. Antm langkah
penyiasatan yang boiLut, mana pei{u dila}uln unatk melihat kesan persaingan?
A Leal*,an keduadua pasu di tempa
yng berhinan.
B Keduadua pasu disiram dengan
jumlah
air yang tidak sama banyak.
C Tanarr tepuluh arak
@kok
dalam safu p dair dua anak pokok dolam pasu lain
D Catatkan lrotinggian dan siiz tatang pada hari yang berbeza bragi setiap anak pokok.
lsmail Adam merupakan soormgtukangjalit. Dia ingin mengukur saiz b*daa untuk dibuat baju
dan seluarpelanggennya. Alat manakah yang
Ftiugss{li
rmtuk digunakan ?
I Ponyedut miawnan
m Pitapengrrkur
A IdanII
C IdanIV
I'[ Neraeaspring
ry TaH dan pembaiiff
B lldaam
D IIIdanIV
Rqiah mnuojutrloo tiga ahf ptrirxtsng.
BAHAN KECEUERI.RNGAN BK 12 SAINS SK
-a_
5
Antara carta palang yang berikut, manakab mewakili
jisim
objek yang betul?
Jisim
objek
l0 Rajah menurfukkan litar eleldrik.
Antara gBmbe qiah liar yarig berikut, manakalr sepadan dengen litar di atas?
Jisim
objek
Jisim
objek
B
D
ril=
I--@--l
@
r--lt=
l"_--_J
;-ltl+1
'F-@-J
I
lol
D
[J
BAHAN KECEMERLANGAN BK 12 SAINS SK
ll
6
Rajah menunjukkan peralatan eleknik yang selalu digunakan di rumah. Peralatan elektrik yang
manakah mernpunyai porsamaair dari segi perubahan bentuk tenag&
'
rv.'
IIdmm
mtunf
t2 Fdlrtah tohh mofiuarg&irilari bikar P dan bikar
Qke
dalCIBr bcfat*.
B
D
.4,
c
I dan II
Idan IV
Ramalkan suhu alrdalambokas Ritu?
A, 1000,e
:
c 750c
B 9O"C
:,
D 6.r"e
r3
Mah
nxmn$rll&'an hola ping poog
)sB
ffi dimaotl*erle ibliim ato
Bams;
bolapirnglorgry
Ehsanas
I
l;
BAHAN
"KECEMERTANGAN
BK'12.SAINS SK
EcIER
{tl
,,r Ll:iil,;.
I
Mana*di
liang
brikut menur{ukkn arah &ya geseran yang
betul?
#ff
*.-*
I4
Selopx'trelEropa
saat, bola ping pong
mqiadi benadi aulirya. Mengnpakah
te{adi sedenrikian?
l;i
I
A 'Udqra
persekitaraan
mngecut
B Air masuk ke dalam bola ping pong
'"
'
C
Udara dalam bola ping pong mengernbang
D Bola ping pong menerima haba
1,ang
barDrak.
Antara bahan yang
bcritu$, men*lh boreh digunakan bagi molindungnya daripada bas6h?
B Jaring
D Suratktratar
pelbagai
Mrl( botonyang diperfidil@n oletr Sury di Suah gera;i.
BAHAN KECEMERLANGAN
BK 12 SAINS SK
Plastik
Keir
menlr{ulctrur
,^\
()
Y
15
A
B
16 Rajah
['
Di bawah ialah suatu situasi.
Hen ini
Ma',,
Ali pdang
ks nirr*h dffi solulah. Dia tidak membawa payung.
l'1
8
Daripadapeme*atian
ttu, apakah yang boleh dikaitkan dengan ciri gas?
A Gas merncnuhi ruang.
B Bentuk gas
boleh diubahuhh.
C Gas tidakmempuqyaiMukyaugbfi*r.
D Gas mempunyaiisipaduyangtidak&ep.
Rajah meiru4iukkdn
sshataltcpaku
bosi, X dan Y diletakkan di dua tabungrgi yang
berbeza
%
Air paip
I I
F5pJ
Airdidih
lik::_-:,
ffi-
paku
X
al:,
Apakah y.ang
dapat diperhatikan
pleps
seminggu?
A Keduaduapakuakanberkarat
B Paku X sahqiayan_g akan berkara
C PahYsstqiayeqgatr$n
berkarat
D Keduadua paku tidak akan berkarat
18 Berikut
'meruprokan
sebahagian pomyataan penyiasata:r
yang
dilakrfu shh i&aFil,n murid.
KsrtaE litntus merah tidak bembah
Apakah kqnungkinan jarir
bahan bcrdasatm keputusan
diaas?
I AirMinraral
m Ubatgigi
A Idmn
II danIV
19 R4iah
rarrynjuktan beberopa helai pakaiaa)arcdi
sidai di sebuah ampaian.
BAHAN KECEMERLANGAN
BK 12 SAINS SK
II G*a
ru Detergen
B Idan tII
D nI dan fV
li"
I
Antarayang berlkut, manakah akan mcmpercopatkan poses penyejatan pada pakaian
[erssbu1
A
B
c
D
Menyidaikon pakaian di bawah kawasan berbumbung
Terdapat angin yang kencang sekitar kawasan.
Pakaian itu dilirpat senrasa nnonyidai
Suhu persekitaran yang rendah
21
C
Situasi M
SkuasiN
Situasi 0
Pernyataan di bawah menunjukkan keadaan di sebuah kawasan porumahsn
Mongeluarkan bau yang
sangat busuk
Dihinggapi lalat dan tikus berkeliaran.
Anaraya4g baikut, manakah paryebab
keada{fl di
ata!?
A Pelupusan sampah dengan cara yang tidak btul
B Pcmbakaran sornpah socara tprbukr
C Pelepasan asap dari kilang ke udara
D Pembuangan sisa kllangke
sungai
Antara yang berikut, makanan manakah paling
sesual dlawet rnonggrma*an
kaodah pelilinan?
ayam
betinbing
Paryahan menuqiukkan situasi perubahan
koadaan bahan(irrm) yang
nmtibatkan
air.
- Berlakupadasebarangsu&u,
- Padapennukaanoecairsahaja
- Berlakupada 100'C
- Bertaku pda
keseluruhen cecair
- Borlaku pada 0'C
-
Berlakuqpabilaairkehilangan
haba
ayam
Apakah proses perubahan
kmdaan bahan(iini) berdasarftan
situasi M, N dan o?
Situasi M
Situasi N
Sftussi O
A Pendidihan
Penyejo&n
PenMuan
rv
B Pembekuan
Pendidihan .t
Penyoiaait
e Pembekuan
Peqyejatan
Pendidihm
D
&lyejatan Pendidilsn
"r
Pmbskualt
",.
BAHAhi KECE|\{ERLANGAN
BK 'I2
SAII'{S SK
j
I wama
III kedudukan
A Idan II
C II dan III
10
AM Razak memerhatikan
bayang -[yang
tiang bedcr.a
g
ryg,
hingga petang.
Antara yang
berikut manakah perubahan
uayang-uayaig
v"IC
aip.rt*iuir
-
s r-r
Maklumat yang
berikut menunjukkan
perbualan
antara cikgu Liza danmurid-murldnya
semasa
pelajaran
sains.
II paojang
w keamatrdt
B ldanlv
D IIIdanw
-_
_ Carw|lttwtohon
ab-
Cikgu Liza
Nani
Damia
: Murid-murid,
Apakah yang
kamu fahanr,
kejadian,i*g
a"rr.A"rnf
: Bahagian
Bumi yang
matahe,i
berlakrqruhari
siang.
: Bahagian Bumi yang membelakangi
nfiki bcrlakunya
hari malam
.ffi.
BAHAN
KECEMERLANGAN
BK 12 SAINS SK
11
25 Rqiah menuqiukkan dua situasi di brrah planet yang berlainan
-
4-,*..*.-.
.,,-l*t"'""i1
Apakah faktor perbezaan
situasi antara dua buah
planet
ter$ebut?
A IdanII
C II dan IV
B Idan III
D IIIdan IV
I Tiada udara
Ada udara
I Tidak, mendapat cahaya matahari Merdapat cahaya matahari
ru Tiadaair
Ada air
IV Tiada tarikan sraviti Adatarikan
sravifi
M lv{aklumat di bawah menemngkan bntgngsbjeriis bunlj.
o
MEnyerupoj layanglayaug
o
Ivfenunjutkanke arah sElatan
Bsteh tlilihat *ntara bulan April hingga Jun
a
Berdasmkan maklumat di ata$, apaftah burqj ycng
torlibat?
A Belantik
B Skopio
C Biduk
D Pari
27 Antara alnt tdctologi btikut, yang manakah dapat mombantu mongetac1 had keupcyaan
otak manusia?
I Telefon
n Kalkulator
m Komputer
Meleviryrn
A I &n II B
_,ff
dEn III
C III dan IV
D I dan.Iv
r
BAHAN KECEMERLANGAN BK 12 SAINS SK
12
AAAra
)4eng
bryikuq oQick ynrg
rnanekah paling stabil?
"#
Aepa buah l$r$" pro 0n a*g* yary diailgkut dengan lori telah tiba di Kuala Tepengganu.
[,Idn ringks
]seg
tfi{&li
pling eeoud diguraktn untqk mEnurunkan kereta tersebut dtri
lori?
1, Rqiah u*
ayun,fi
dibriks
.,1
I
1
+'
,, ,,-r;
,i sq
:i
.t
.. :l
1
,.i
.jr
.i
Jadud &
D
A Saf*heoodorrg B
CTUSD
Takal
Gsaf
IE
rffi
E
t,,
eq
:
iI
.
.,j
t'
il}
.:
I:
ti
E{q
,,,,
i
..
'
.r.{
.'
l
'ij
.l
..irrri
.t
'I
-!i
b)
A
B
c
D
Msil&ah ar*aleXmg trrikut paeargsn mesin ringlus dm fuagpirrya yraag caftrh?
1
\
MBrfuttn*ffi
Fwrgri
Bf,ti
Ul$rkmernisahkry*Jok
8*fir t HrS& ltt$regrlttrilkan obiek belsfina
thbt
-!&.qsphh
ket{fu en o&iek
Snafueomihng U,nfik meurggeraklcan ob.fek ke ternpat yang lebih
tiryai
FAFAry
KEqSI4E*LANGAN BK 12 SAINS SK
!{R=--.--.,-
t.
13
EAHAGIAN B
Rajah menunjukkar satu ponyiasatan yang dijalankan olEh Haziq. Beliau memasukkan anak
ays$.
yeflg berbeea bilangan ke dalam dua bekas yang sama saiz. Anak-anak ayam itu telah
diberikan makanan dan air dengan
jumlah yang sama
Jadual di bivgh flosudukl(an hssil
penyia$aan
Hauiq.
Ecks P
o
Ecratasol eek aya$r{c)
30 30
Berct
trak
avdrfi se{enas duarninsmr
(qi
80 40
a) klkan dua sebab (in&rens) tentang pemerhatian dalam
jadual
di aas. (K
I
)
ili
.,
IIJ
i.
I{rrdakr,satu pnrc*aticn uilmk msnyokong $bab
0nfererr$)
enda di t (O. (K3)
.,i...............
'
a
, ..3
A*skdtt$so peayiasrrtan di dto$ ?(K6)
h)
c)
BAFTAN KEGEMERLANGAN BK 12 SAINS SK
I :.'"
.
,i; ri :'t:t&Y
14
dan rakan-rakannya telah rnenjalankan satu penyiasatan untlk mengkqii perubahan
angseperti raiah di bawah.
skrin
'
Penyras&tanA
Hasil penyiasatan dirckodkan seperti rajah di bawah.
Penyiasatan B
Peryiasatan Saiz Bayang-bayang
A
Kecit
B Besar
a) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan di aes?
G
l0)
1"""""""""':"""""""
b) Nyatakan corakpuubahan tngi saiz bayang-bayanp67)
l
c) fiyatakar satu hubungan entara apa yang
diubah (pembolehubah
dirnanipulasi)
rlengan apa yang diperhatikan (pembolehubah
hergerak balas[K8)
BAHAN KECEMEBLANGAN BK 12 SAINS SK
r"tfiE
srt, penyiasatan
lain, Hazim
menggunakar
beberapa
objek yang
l%k,beliaumendapatir"otor.i"yuog-bayangyangterhasilberbeza.
I *
|
' '!t!t
L"
-ul
Bedasarkan
dapaan
HazinU Apakeh
kesimpulan
yang
sesuai? (K9J
3, Sekus,ran
xlwid msrgumpur
rnckrumat
teaarrgperubahrn
wama
kertas litmus
ke atas
beb"afa-toia
eMr yang
bsrbeza.
Jaduel menn4iukkan
haeil penyiasatan
mroka.
15
qosair
Rase
Perubahan
Wama
Kertas
Litnus
KertasUtmus
Merah
KertasLitmus
Biru
x
Mssrrh
fiada Porubahan
Merah
Y
[t[*nis
Tiada Perubatrsn
Tiada
Ferubahan
Z,
Hrit
Biru
Tiada
Porubahan
a) Apaleh tr{uan penyiasatan
ini(K6)
b) Nyatalon
huh*ulgan
antsra rasa
masern dengan
mhap keasidan
suatu batmn.(Kg)
e)-
d6de6 lsedrapulan
yang
boleh
dtbuat daripada penyiasatan
ini{K9)
i:*rde r
BAHAN.KECEMERLANGAN
BK 12 SAINS
SK
4.
16
d) Ramalhan perubahan wama kertas litmus biru dan merah yang diuji pada susu basi.(K5)
Rajah di bawah menunjukkan keadaan perxkitaran yang dirakamkan di suatu lokasi yang
sAma.
b) RE
Ae.iaft t-1
k*yql
M
r1 lffil
*{
tt
*i
Situasi A
A
LJ
Situasi B
l
a) Nyatakan
ii)
iii)
ape yang diperhatikan (pembolehubah
bergerak balas) dalam penyiasatea
ini.(K12)
apa yang diubah (pembolehubah
dimanipLrlasij daiani periyiasatari ini.(Kr r)
apa ys{lg d:itetapkan (pembolehubah
dirrialarkan) daiaia pcr-ryiasatan ini.(K
5,ril-iAl'.i ilEiEivlL:RLAi'.iGAi\i E]{ i2 SAii.lS SK
,rrm
17
b) Rmallrm suhl pcrsdcitrm
F&
pnkul 12.00 teryah hari kwkn har,inya?(K5)
il
5. Rajah menrmj& &a
eEfraEtdr
ymg digr.rnakan untuk mengatasi had keupayaan mar
''
Jerat
)raog
d+*@*ffi nons$maltan kedua.duanyffi
b6$6h
:
AIBtan JmkPaglihatm ( km
)
I
100
Nyehn r
0
Apyaqg dipcrhatilcar (penbotohubah
berermk balas
)KlZ)
Apu
}eqg
diutsh
(p$nboldruhh
manipulasi
ffi
I I)
BAHAN KECEMERLANGAN BK 12 SAINS SK
:
i,
bl
uv*af<an
eomltiarak fendltntut
"
gdikmpiMry*streTT*
o)
Nyaakmft
gttaist'h'bduam*lum*yam
absSfi5)
I
I
_l
I
,!i
r
-qt1
Seiqk|lx-solT
,
,,
,, ,,,,,,,
-GAN
BK 12
SAINS
SK
BAHAN
KECEMERLAN