Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 TAHUN 2010

Minggu/
Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBB Catatan
Tarikh

Tema 1 a. Wawasan Diri. Pengetahuan Sivik  menghasilkan peta minda Kad manila
 menerangkan ciri-ciri tentang wawasan diri dan Alat tulis
Pencapaian Kendiri wawasan diri. membincangkan bersama-
 menghuraikan kepentingan sama rakan.
1/2 wawasan diri  membincangkan usaha
4-15.1.10 Kemahiran Sivik untuk menjayakan
 mengamalkan usaha yang wawasan diri.
gigih untuk mencapai  menghasilkan aku janji
wawasan diri. untuk merealisasikan
Nilai Sivik wawasan diri.
 mempunyai sikap
kesungguhan yang tinggi

Tema 1  Hala Tuju Pengetahuan Sivik  membuat jadual hala tuju Kertas
Diri  menyenaraikan cabaran diri dan kongsikan bersama Alat tulis
Pencapaian Kendiri untuk menjayakan hala tuju rakan.
diri.
Kemahiran Sivik
3
 berupaya mengatasi cabaran
18-22.1.10
untuk menjayakan hala tuju
diri..
Nilai Sivik
 mempunyai sikap
kesungguhan yang tinggi
untuk menjayakan hala tuju
diri.
Tema 1  Usaha yang Pengetahuan Sivik  mencipta dan Kertas putih
Cemerlang  menyatakan usaha-usaha mendeklamasikan puisi Alat tulis
Pencapaian Kendiri yang perlu dilakukan untuk bertemakan wawasan diri
merealisasikan wawasan
diri.
 menyatakan cara menghadapi
4
rintangan dalam usaha
25-29.1.10
menjayakan wawasan diri.
Kemahiran Sivik
 mengamalkan usaha yang
gigih untuk mencapai
wawasan diri.
Nilai Sivik
 mempunyai sikap
kesungguhan yang tinggi

Tema 1  Sikap yang Pengetahuan Sivik  menghasilkan biografi Kad manila


Berwawasan  menyenaraikan usaha untuk tentang perjalanan hidup Alat tulis
Pencapaian Kendiri mencapai wawasan diri. seseorang yang telah
5 Kemahiran Sivik berjaya dalam profesionnya
1-5.2.10  mengamalkan usaha yang contohnya doktor, peguam,
gigih untuk mencapai jurutera, guru dan peladang.
wawasan diri.
Nilai Sivik
 berdisiplin untuk mencapai
kejayaan cemerlang.
6/7/8
8-26.2.10 Tema 1 b. Perkembangan Diri Pengetahuan Sivik  Mengadakan sesi sumbang Kertas Tahun Baru
yang Seimbang  menghuraikan pelbagai aspek saran pelbagai aspek Alat tulis Cina
Pencapaian Kendiri  Intelek perkembangan diri yang perkembangan diri yang Keratan 15&16.2.10
 Rohani seimbang. seimbang. akhbar
 Emosi  Menerangkan kepentingan  Berbincang cara untuk Majalah Maulidur
 Jasmani perkembangan diri yang meningkatkan Rasul 26.2.10
seimbang dalam pelbagai perkembangan diri yang
aspek. seimbang.
Kemahiran Sivik  membuat kajian tentang
 mengamalkan pelbagai aspek “Murid Contoh”
perkembangan diri yang berdasarkan aspek-aspek
seimbang ke arah kehidupan perkembangan diri yang
yang sejahtera. seimbang.
Nilai Sivik  melakonkan sketsa
 bersyukur dengan bertemakan perkembangan
perkembangan diri yang diri yang seimbang:
seimbang. kehidupan harian
seorang petani yang
berjaya.
Kehidupan harian
seorang usahawan
yang gigih.

9
Ujian Topikal
1-5.3.10
10
Peperiksaan Pertengahan Penggal Pertama
8-12.3.10
11
Cuti Pertengahan Penggal Pertama
13-21.3.10
12
Penerangan Pelaksanaan Khidmat Masyarakat kepada Pelajar
22-26.3.10
13-32
Pelaksanaan Khidmat Masyarakat (Di luar waktu P&P)
29.3-13.8.10
13/14
29.3-9.4.10 Tema 2 a. Keperluan Pengetahuan Sivik  Membincangkan Manila kad Good Friday
Berkeluarga  menghuraikan keperluan kepentingan keperluan Alat tulis 2.4.10
Hubungan  Sosial berkeluarga dalam aspek berkeluarga. Kertas lukisan
Kekeluargaan  Politik sosial, politik dan ekonomi.  Mengadakan forum Pewarna Ester Monday
 Ekonomi  menjelaskan peranan badan bertajuk “Membina Foto 5.4.10
kerajan dan bukan kerajaan Institusi Kekeluargaan
yang berkaitan dengan yang Cemerlang”.
institusi kekeluargaan.  Main peranan sebagai
Kemahiran Sivik ketua keluarga dalam
 berusaha mengukuhkan menentukan jodoh ahli
institusi kekeluargaan keluarganya.
 menjalinkan hubungan yang  Meramalkan nilai-nilai
erat antara anggota keluarga. yang diamalkan dalam
Nilai Sivik institusi kekeluargaan
 menghargai institusi menjelang tahun 2020.
kekeluargaan.  Melakonkan satu situasi
yang menggambarkan
hubungan erat dalam
keluarga.
 Melukis poster yang
berkaitan dengan program-
program kekeluargaan
15
Ujian Topikal
12-16.4.10

Tema 3 a. Kepekaan dan Pengetahuan Sivik  Sumbang saran tentang Kertas


tindakan terhadap  menjelaskan isu dan masalah cara untuk mengatasi isu Alat tulis
Hidup isu dan masalah sosial dalam masyarakat. dan masalah sosial dalam Buku Skrap
Bermasyarakat sosial dalam  menjelaskan faktor-faktor masyarakat. Keratan
masyarakat. yang membawa kepada  Menulis surat kepada akhbar
 Penyalahguna masalah sosial. badan-badan yang Majalah
an najis  menyenaraikan akibat barkaitan untuk
dadah masalah sosial dalam memberikan cadangan
 pergaulan masyarakat. dalam menangani isu dan
bebas Kemahiran Sivik masalah sosial di kawasan
16/17
 penderaan  mengambil tindakan yang setempat.
19-30.4.10
 Vandalisme wajar untuk menangani isu  Main peranan sebagai
 Gangsterisme dan masalah sosial. anggota masyarakat yang
 Penyalahguna Nilai Sivik memberikan nasihat
an teknologi  peka terhadap isu dan kepada sekumpulan remaja
masalah sosial dalam yang terlibat dalam aktiviti
masyarakat. tidak sihat.
 menghargai usaha agensi  Menghasilkan buku skrap
yang terlibat bagi menangani yang berkaitan dengan
isu dan masalah sosial dalam masalah sosial remaja –
masyarakat. punca, kesan dan langkah
menangani.
18/19
3-14.5.10 Tema 3 b. Peraturan dan Pengetahuan Sivik  Membincangkan peranan Soalan kuiz
Undang-undang  menyenaraikan norma norma komuniti, peraturan VCD
Hidup dalam Masyarakat komuniti, peraturan dan dan undang-undang dalam Keratan
Bermasyarakat  Norma undang-undang dalam masyarakat. akhbar
Komuniti masyarakat  Membuat kajian tentang
 Keselamatan  menjelaskan peranan norma undang-undang jenayah
Jalan Raya komuniti, peraturan dan juvana.
 Jenayah undang-undang dalam  Mengadakan kuiz
Juvana masyarakat keselamatan jalan raya.
 menghuraikan kepentingan  Merangka cadangan dan
mematuhi peraturan dan tindakan bagi
undang-undang keselamatan mengurangkan
jalan raya. kemalangana jalan raya
 menerangkan tujuan undang- untuk dibawa ke pihak
undang jenayah juvana berkuasa.
digubal.  Mengumpul dan
Kemahiran Sivik membincangkan keratan
 mengamalkan norma akhbar yang berkaitan
komuniti, peraturan dan dengan kes-kes jenayah
undang-undang Negara juvana.
dalam kehidupan
bermasyarakat
 menggunakan jalan raya
secara berhemah
Nilai Sivik
 mematuhi norma komuniti,
peraturan dan undang-undang
dalam masyarakat.

20/21
Ujian Topikal / Peperiksaan Penggal Pertama
17-28.5.10
22
Hari Gawai
31.5-4.6.10
23/24
Cuti Penggal Pertama
5-20.6.10
25/26
21.6-2.7.10 Tema 4 a. Prinsip-prinsip Pengetahuan Sivik  Berbincang tentang amalan Kertas putih
penting dalam  menerangkan nilai-nilai pelbagai agama. Kertas warna
Warisan ajaran pelbagai murni yang terdapat dalam  Mengumpul, Alat tulis
Kepelbagaian agama pelbagai agama membincangkan dan
Budaya Malaysia  Nilai  menyatakan amalan ajaran mempamerkan kata-kata
 Amalan agama masing-masing dan hikmat ahli fakir dan tokoh
pelbagai agama lain di agama tentang agama
Malaysia masing-masing.
Kemahiran Sivik  Berkongsi pengalaman
 mengamalkan nilai-nilai dengan rakan tentang
murni dan ajaran agama persiapan menyambut
masing-masing dalam perayaan agama masing-
kehidupan masing.
Nilai Sivik
 menghormati nilai-nilai
murni dan amalan ajaran
pelbagai agama lain
27
Minggu PSK
5-9.7.10

Tema 4 b. Kepentingan Pengetahuan Sivik  Menganjurkan sambutan Foto


amalan-amalan  menjelaskan kepentingan perayaan sesuatu kaum di Keratan
Warisan tertentu dalam amalan-amalan perayaan bilik darjah atau sekolah. akhbar
Kepelbagaian perayaan pelbagai pelbagai kaum.  Menghasilkan buku skrap Majalah
Budaya Malaysia kaum Kemahiran Sivik perayaan pelbagai kaum Alat tulis
 Hari Raya  menyertai sambutan perayaan  Berbincang tentang
Aidilfitri mengikut kaum masing- kepentingan amalan tertentu
 Hari Raya masing dalam perayaan pelbagai
Aidiladha  melaksanakan amalan-amalan kaum.
28/29/30
 Tahun Baru tertentu semasa sambutan
12-30.7.10
Cina perayaan mengikut kaum
 Hari Wesak masing-masing.
 Deepavali Nilai Sivik
 Thaipusam  menghormati amalan dan
 Krismas sambutan perayaan pelbagai
 Good Friday kaum.
 Hari Gawai
 Tadau
Kaamatan
 Vasakhi
31
Ujian Topikal
2-6.8.10
32
Penghantaran Laporan Khidmat Masyarakat
9-13.8.10
33/34
16-27.8.10 Tema 5 a. Kepentingan Pengetahuan Sivik  Menghasilkan pete konsep Kad manila
Perlembagaan  menerangkan sejarah sejarah pembentukan Pen marker
Malaysia Negara Malaysia pembentukan Perlembagaan Perlembagaan Malaysia.
Berdaulat  Politik Malaysia.  Membuat carta aliran cara
 Sosial  menjelaskan kepentingan menggubal perlembagaan.
 Ekonomi Perlembagaan Malaysia.  Mengadakan forum tentang
 menghuraikan proses kepentingan Perlembagaan
penggubalan perlembagaan. Malaysia.
Kemahiran Sivik
 menjalankan tanggungjawab
sebagai warganegara.
Nilai Sivik
 menyanjungi keluhuran
Perlembagaan Malaysia.
35
Peperiksaan Pertengahan Penggal Kedua
30.8-3.9.10
36
Cuti Pertengahan Penggal Kedua/Hari Raya Aidil Fitri
4-12.9.10

Tema 5 b. Peruntukan Utama Pengetahuan Sivik  Mengumpul dan


Perlembagaan  menerangkan peruntukan membincangkan keratin
Malaysia Negara Malaysia. utama Perlembagaan akhbar, majalah dan bahan-
Berdaulat  Bahasa Malaysia bahan lain tentang isu yang
 Agama  menghuraikan batasan hak berkaitan dengan undang-
 Kewarganega dan tanggungjawab sebagai undang dan tanggungjawab
37/38 raan warganegara sebagai warganegara.
13-24.9.10  Hak Asasi Kemahiran Sivik  Meramalkan kesan kepada
 Kedudukan  mempertahankan kedaulatan Negara sekiranya
istimewa Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia
orang Melayu Nilai Sivik tidak dihormati.
dan  mentaati Perlembagaan  Mengadakan lawatan
bumiputera Malaysia. sambil belajar ke Parlimen
Sabah dan atau Dewan Undangan
Sarawak Negeri
39
Ujian Topikal
27.9-1.10.10
40/41
4-15.10.10 Tema 6 a. Membina Pengetahuan Sivik  Menemu bual Soalan temu
Budaya Kerja  menjelaskan budaya kerja guru/pentadbir sekolah bual
Cabaran Masa Cemerlang ke cemerlang tentang cirri-ciri dan Kertas
Depan arah  menghuraikan budaya kerja kepentingan budaya kerja Alat tulis
Kemakmuran cemerlang cemerlang. Kertas lukisan
Negara Kemahiran Sivik  Menghasilkan logo, slogan Pewarna
 Etika Kerja  mengamalkan budaya kerja atau poster tentang budaya poster
 Kualiti Kerja cemerlang untuk kemajuan kerja cemerlang Keratan
 Peningkatan diri dan Negara.  Mengadakan kempen akhbar
Ilmu dan Nilai Sivik “Budaya Kerja Cemerlang”
Kecekapan  menghayati budaya kerja peringkat kelas atau
 Penyelidikan cemerlang sekolah.
dan  menghargai usaha  Mengadakan simulasi
Pembangunan meningkatkan budaya kerja perundingan antara majikan
 Rasuah Sifar cemerlang. dan pekerja tentang hal-hal
 Kebajikan kebajikan pekerja.
Pekerja  Mengumpulkan keratan
akhbar tentang kes-kes
rasuah dan mengulas
implikasinya kepada Negara
 Membina garis panduan
untuk melahirkan murid
yang beretika cemerlang.
 Menghasilkan piagam
pelanggan bagi kelab,
persatuan dan badan
beruniform secara
kumpulan.

42/43
18-22.10.10 Tema 6 b. Pengguna yang Pengetahuan Sivik  Menganjurkan “Minggu Keratan
Rasional  menghuraikan ciri-ciri Kepenggunaan” peringkat akhbar
Cabaran Masa  Hak Pengguna pengguna yang rasional sekolah. Keratan
Depan  Tanggung-  menerangkan hak dan  Mengumpul dan Majalah
jawab tanggungjawab sebagai membincangkan kes-kes Akhbar Utusan
Pengguna pengguna penipuan di kalangan Pengguna
 Etika  menjelaskan etika pengguna pengguna. Kertas
Pengguna dan dan peniaga  Mengadakan kempen Alat tulis
Pengeluar  membincangkan kepentingan berbelanja secara berhemah
 Standard dan standard terhadap keselamatan di sekolah.
Keselamatan pengguna, industri dan alam  Membuat perbandingan
Pengguna sekitar harga barang di kedai
Kemahiran Sivik runcit/pasar raya di kawasan
 membudayakan standard setempat
kepenggunaan dalam  Membuat anggaran
kehidupan seharian. perbelanjaan bulanan secara
Nilai Sivik berhemah bagi keluarga
 mengamalkan sikap sebagai sendiri.
pengguna yang rasional  Main peranan sebagai
 peka tentang hak dan pengguna yang rasional.
tanggungjawab sebagai  Mengadakan lawatan
pengguna yang rasional sambil belajar ke tempat-
tempat yang berkaitan
KPDNHEP
Jabatan Standard
Malaysia
SIRIM Berhad
Kilang-kilang yang
mendapat pengiktirafan
ISO

44
Ujian Topikal/Ulangkaji
1-5.11.10
45/46
Peperiksaan Akhir Tahun
8-19.11.10
47
Cuti Akhir Tahun
20.11.10-2.1.11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 4 TAHUN 2010

Disediakan oleh ;

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


SMK SERIAN