Anda di halaman 1dari 27

PENGENALAN KEPADA

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN
DI DALAM MODUL TMK
KSSR
(SEMAKAN 2017)

MOHD RADHI BIN ABDUL HADI


SK BATU TIGA, KUANTAN
PAHANG
JUK TMK KSSR
SEMAKANKURIKULUM
TAHUN 1
BAHAGIAN
PEMBANGUNAN
1

ORGANISASI KANDUNGAN MODUL TMK


Organisasi kandungan Modul TMK disusun mengikut komponen seperti
berikut :
ORGANISASI KANDUNGAN
Komponen 1 Mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif
melalui TMK
Komponen 2 Mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat
melalui TMK
Komponen 3 Menggunakan Pemikiran Komputasional untuk proses
penyelesaian masalah
Komponen 4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dan beretika dalam TMK

BILANGAN KEMAHIRAN TMK YANG DIINTEGRASIKAN


DALAM MATA PELAJARAN TAHUN 1
Berikut adalah bilangan kemahiran TMK yang diintegrasikan dalam mata
pelajaran Tahun 1 yang disediakan dalam Modul Aplikasi:
Mata Pelajaran

Bil.

Bil. Kemahiran TMK

1.

Bahasa Inggeris

2.

Sains

3.

Matematik

4.

Pendidikan Kesenian

5.

Bahasa Melayu

6.

Pendidikan Islam

7.

Pendidikan Moral

8.

Pendidikan Jasmani dan


Kesihatan

3
Jumlah

19

MODUL 1 : BAHASA MELAYU


Standard
Kandungan
2.3 Membaca dan
mengapresiasi karya
sastera dan bukan
sastera

DSKP
BAHASA MELAYU

Standard
Pembelajaran

Komponen TMK

2.3.1 Membaca dan


mengenal pasti
kandungan teks bahan
sastera dan bukan
sastera;

1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk

iii) lagu kanak-kanak

3.0 Menggunakan
pemikiran
komputasional untuk
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK
1.1 Menaip,
memilih dan
menyunting teks
3.3 Meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil.

Sub Kemahiran
i)

Menaip teks
menggunaka
n perisian
MsPower
Point

ii)

Seret dan
letak bentuk
serta imej
dalam
perisian
MsPower
Point

iii)

Meleraikan
kosa kata lirik
lagu kanakkanak

iv) Meleraikan
maksud lirik
lagu kanakkanak

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i) Perisian
persembahan

MODUL 2 : BAHASA MELAYU


Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

3.3 Menghasilkan
penulisan

3.3.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan daripada
aspek
i) ejaan

DSKP
BAHASA MELAYU

ii) tanda baca

Komponen TMK
1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk

Kemahiran TMK
1.1 Menaip,
memilih dan
menyunting teks

Sub Kemahiran
i)

Menaip teks
menggunaka
n perisian
MsPower
Point

ii)

Menggunaka
n fungsi
underline
dalam
perisian
MsPower
Point

iii)

Menukar
warna fon
dalam
perisian
MsPower
Point

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan

i) Perisian
Persembahan

MODUL 3 : BAHASA INGGERIS


Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

4.4 Pupils will be able


to plan, organize and
produce creative
works for enjoyment

4.4.1 Plan, produce and


present creative works:
i) jazz chants
ii) rhymes
iii) action songs
with guidance

DSKP BAHASA INGGE


RIS

Komponen TMK
1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk
3.0 Menggunakan
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK

Sub Kemahiran

1.1 Type, select or


edit text

i) Type and delete


text in MsPower
Point

1.5 Produce
multimedia
creations
2.1 use web
server to look for
information in the
form of texts, or
images using the
right keywords on
the search engine

ii) Insert images


from clipart in
MsPower Point
iii) Insert text in
MsPower Point
iv) Insert images
from file in
MsPower Point
v) Copy and paste
images from
online resources
vi) Search for
images

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i) Perisian
Persembahan
ii) Enjin
Carian/Pelayar Web

MODUL 4 : BAHASA INGGERIS


Standard
Kandungan
3.3 Pupils will be able
to listen to create and
present ideas through
a variety of media for
different purposes
using appropriate
language, form and
style

Standard
Pembelajaran
3.3.1 Create simple
non-linear and linear
texts using a variety of
media with guidance:
i) descriptions

KomponenTMK

Kemahiran TMK

1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk

1.1 Type, select or


edit text
1.2 Produce digital
creations for
specific purposes

Sub Kemahiran
i)

ii)

ii) lists
iii)

DSKP BAHASA INGGE


RIS

Type/ insert
text in
MsPower
Point
Insert text
box in
MsPower
Point
Insert images
in MsPower
Point

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i) Perisian
Persembahan

MODUL 5 : SAINS
Standard
Kandungan
6.1 Bahagian
Tumbuhan

DSKP SAINS

Standard
Pembelajaran
6.1.1 Membanding dan
membezakan bahagian
pada tumbuhan
6.1.4 Menjelaskan
pemerhatian tentang
bahagian tumbuhan
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

Komponen TMK
1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk

Kemahiran TMK
1.9 Menganalisa
data

Sub Kemahiran
i)Mengisikan
jadual dalam
perisian MsPower
Point
ii) Menaip
menggunakan
perisian MsPower
Point
iii)Seret dan letak
imej dalam
perisian MsPower
Point

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i) Perisian
Persembahan

MODUL 6 : SAINS
Standard
Kandungan
7.1 Magnet

DSKP SAINS

Standard
Pembelajaran
7.1.4 Membuat
kesimpulan tentang
daya tarikan dan
tolakan antara kutubkutub magnet dengan
menjalankan
penyiasatan

Komponen TMK

Kemahiran TMK

Sub Kemahiran

3.0 Mengaplikasi
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

1.2 Menghasilkan
rekaan digital
untuk tujuan
tertentu

i)Menggunakan
fungsi drawing
dalam perisian
MsPower Point
untuk melukiskan
objek

1.5 Menghasilkan
persembahan
multimedia
3.2Meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil

ii) Menyisip imej


dalam MsPower
Point
iii)Menulis
menggunakan
MsPower Point
iv) Menulis
langkah untuk
menentukan kutub
magnet

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i) Perisian
Persembahan
ii) Scratch

MODUL 7 : SAINS
Standard
Kandungan
8.1 Keupayaan bahan
menyerap air

DSKP SAINS

10

Standard
Pembelajaran
8.1.3 Memerihalkan
keupayaan objek
menyerap air
berdasarkan jenis
bahan dengan
menjalankan
penyiasatan

Komponen TMK
3.0 Mengaplikasi
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK
3.2
Mempersembahka
n data atau idea
secara logik dan
sistematik melalui
graf, carta atau
imej.

Sub Kemahiran
i)

Menggunaka
n pencil
dalam
perisian Paint
untuk
menghasilkan
lukisan

ii)

Menggunaka
n fill with
colour dalam
perisian Paint
untuk
mewarnakan
lukisan

iii)

Menyisip imej
dalam
MsPower
Point

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i) Pemproses Kata
ii) Perisian
Persembahan
iii) Enjin
Carian/Pelayar Web
iv) Perisian Grafik
v) Scratch

MODUL 7 : SAINS
Standard
Kandungan
8.1 Keupayaan bahan
menyerap air

DSKP SAINS

Standard
Pembelajaran
8.1.3 Memerihalkan
keupayaan objek
menyerap air
berdasarkan jenis
bahan dengan
menjalankan
penyiasatan

Komponen TMK
3.0 Mengaplikasi
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK

Sub Kemahiran

3.2
Mempersembahka
n data atau idea
secara logik dan
sistematik melalui
graf, carta atau
imej.

iv) Seret dan letak


bentuk dan imej
dalam perisian
MsPower Point
v) Menghasilkan
jadual dalam
MSPower Point
vi) Menyisip imej
dalam perisian
MsWord
vii) Menghasilkan
jadual dalam
MsWord

11

Perkakasan/
Perisian yang
digunakan
i) Pemproses Kata
ii) Perisian
Persembahan
iii) Enjin
Carian/Pelayar Web
iv) Perisian Grafik
v) Scratch

MODUL 8 : MATEMATIK
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

8.1 Mengumpul,
mengelas
dan menyusun data

8.1.1 Mengumpul data


berdasarkan situasi
harian

8.2 Piktograf

8.2.1 Membaca dan


mendapatkan
maklumat
dari piktograf

DSKP MATEMATIK

Komponen TMK
1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk
3.0 Menggunakan
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK

Sub Kemahiran

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan

1.1 Menaip,
memilih atau
menyunting teks

i)

i) Pemproses Kata

1.6 Mengumpul
atau
mempersembahk
an data dalam
bentuk jadual dan
graf
1.9 Menganalisa
Data
3.2
Mempersembahk
an data atau idea
secara logik dan
sistematik melalui
graf, carta atau
imej.

12

Menaip
perkataan
menggunaka
n MsWord
ii) Memasukkan
jadual
menggunaka
n perisian
MsWord
iii) Mengumpul
maklumat
mengikut
kad arahan
iv) Melukis
jadual
mengikut
data yang
dikumpul
v) Mengumpul
maklumat
mengikut
kad arahan

MODUL 9 : MATEMATIK
Standard
Kandungan
1.9 Pola nombor

DSKP MATEMATIK

Standard
Pembelajaran
1.9.1 Mengenal pasti
pola bagi siri nombor
yang diberi

Komponen TMK
3.0 Menggunakan
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK
3.1 Menganalisis
data melalui
pengecaman
corak

i)

Menyusun
nombor
mengikut pola
nombor

3.3 meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil

ii)

Menyusun
nombor
mengikut
arahan

3.5 Menggunakan
pendekatan
langkah demi
langkah
(algoritma) secara
sistematik dalam
sesuatu situasi,
keadaan dan
permasalahan

13

Sub Kemahiran

iii) Mengenalpast
i nombor di
antara dua
nombor
dalam siri
nombor

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan

MODUL 9 : MATEMATIK
Standard
Kandungan
1.9 Pola nombor

DSKP MATEMATIK

Standard
Pembelajaran
1.9.1 Mengenal pasti
pola bagi siri nombor
yang diberi

Komponen TMK
3.0 Menggunakan
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK
3.1 Menganalisis
data melalui
pengecaman
corak
3.3 meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil
3.5 Menggunakan
pendekatan
langkah demi
langkah
(algoritma) secara
sistematik dalam
sesuatu situasi,
keadaan dan
permasalahan

14

Sub Kemahiran
vi) Mengenal pasti
jumlah langkah
yang diperlukan di
antara dua
nombor dalam siri
nombor
vi) Menyusun
nombor mengikut
siri nombor
vii) Mengenal
pasti pola nombor

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan

MODUL 10 : MATEMATIK
Standard
Kandungan
4.3 Penyelesaian
masalah

Standard
Pembelajaran
4.3.1 Menyelesaikan
masalah harian
melibatkan
penambahan dan
penolakan wang.

Komponen TMK
3.0 Menggunakan
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK
3.3 Meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil.

Sub kemahiran

i)
ii)
iii)

DSKP MATEMATIK

15

3.5 Menggunakan
pendekatan
langkah demi
langkah
(algoritma) secara
sistematik dalam
sesuatu situasi,
keadaan dan
permasalahan

iv)

v)

Mengenal pasti
kata kunci soalan
Mengenal pasti
operasi
Mengenal pasti
nombor yang
perlu
diselesaikan
Menggabungkan
nombor dengan
operasi
Menyelesaikan
soalan

Perkakasan/
Perisian yang
digunakan
Tiada

MODUL 11 : PENDIDIKAN ISLAM


Standard
Kandungan
1.15 Menghafaz dan
mengamalkan
surah Al-Fatihah
dengan betul dan
bertajwid

DSKP PENDIDIKAN I
SLAM

16

Standard
Pembelajaran
1.15.3
Memperdengarka
n hafazan surah
Al-Fatihah
dengan betul dan
bertajwid

Komponen TMK
1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk

Kemahiran TMK
1.10 Menghasil
dan menyunting
imej, audio atau
video

Sub Kemahiran
i)Merekod audio
menggunakan
perisian sound
recorder

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i)

Sound recorder

ii)

Perisian
Persembahan

MODUL 12 : PENDIDIKAN MORAL


Standard
Kandungan
12. Kerjasama
Dalam
Kehidupan
Seharian

DSKP MORAL

17

Standard
Pembelajaran
12.3 Merancang
aktiviti yang
menunjukkan sikap
kerjasama
12.4 Meluahkan
perasaan apabila
melaksanakan aktiviti
bersama-sama

Komponen TMK
2.0 Mencari,
mengumpul,
memproses dan
menggunakan
maklumat dengan
menggunakan TMK

Kemahiran TMK
2.1 Menggunakan
i)
pelayar web untuk
mencari maklumat
dalam bentuk teks
ii)
atau imej
berdasarkan kata
kunci menggunakan
enjin carian
4.4 Menerapkan
amalan teknologi
hijau dalam TMK

Sub Kemahiran
Mencari maklumat
tentang gasing
Menggunakan
bahan kitar semula
untuk membuat
gasing

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
Enjin Carian/Pelayar
Web

MODUL 13 : PENDIDIKAN MORAL


Standard
Kandungan
12. Kerjasama
Dalam Kehidupan
Seharian

DSKP MORAL

Standard
Pembelajaran
12.3 Merancang
aktiviti yang
menunjukkan sikap
kerjasama
12.4 Meluahkan
perasaan apabila
melaksanakan
aktiviti bersamasama

Komponen TMK

Kemahiran TMK

2.0 Mencari,
mengumpul,
memproses dan
menggunakan
maklumat dengan
menggunakan TMK

2.1 Menggunakan
pelayar web untuk
mencari maklumat
dalam bentuk teks
atau imej
berdasarkan kata
kunci
menggunakan enjin
carian
4.4 Menerapkan
amalan teknologi
hijau dalam TMK
1.1 menaip,
memilih atau
menyunting teks
1.2 Menghasilkan
rekaan digital untuk
tujuan tertentu

i)

Menaip teks
meunggunakan
perisian MsPower
Point

ii)

Membina peti teks


menggunakan
perisian MsPower
Point

iii)

Menyunting teks
menggunakan
perisian MsPower
Point

iv) Menyalin imej dari


sumber internet
v)

Menampal imej
dari sumber
internet

vi) Mencari imej dari


pelayar web

18

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan

Sub Kemahiran
i)

Enjin Carian/Pelayar
Web

ii)

Perisian
Persembahan

MODUL 13 : PENDIDIKAN MORAL


Standard
Kandungan
12. Kerjasama
Dalam Kehidupan
Seharian

DSKP MORAL

Standard
Pembelajaran
12.3 Merancang
aktiviti yang
menunjukkan sikap
kerjasama
12.4 Meluahkan
perasaan apabila
melaksanakan
aktiviti bersamasama

Komponen TMK

Kemahiran TMK

Sub Kemahiran

2.0 Mencari,
mengumpul,
memproses dan
menggunakan
maklumat dengan
menggunakan TMK

2.1 Menggunakan
pelayar web untuk
mencari maklumat
dalam bentuk teks
atau imej
berdasarkan kata
kunci menggunakan
enjin carian

vii) Membina bahan


yang boleh digunakan
menggunakan bahan
kitar semula

4.4 Menerapkan
amalan teknologi
hijau dalam TMK
1.1 menaip, memilih
atau menyunting
teks
1.2 Menghasilkan
rekaan digital untuk
tujuan tertentu

19

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i)

Enjin Carian/Pelayar
Web

ii)

Perisian
Persembahan

MODUL 14 : PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Standard
Kandungan
1.1Kemahiran
membuat keputusan
dalam konteks
kesihatan diri dan
reproduktif

Standard
Pembelajaran
1.1.1 Mengetahui
anggota tubuh lelaki
dan perempuan

Komponen TMK

Kemahiran TMK

1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk

1.5 Menghasilkan
persembahan
multimedia

Sub Kemahiran
i)

ii)

Mewarnakan
lukisan
dalam
perisian Paint

iii)

Menaip
dalam
perisian
MsPower
Point

Kebersihan
fizikal

DSKP
PENDIDIKAN JASMA
NI DAN KESIHATAN

Menghasilka
n lukisan
dalam
perisian Paint

iv) Menyisip imej


dalam
perisian
MsPower
Point

20

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i) Perisian
Persembahan
ii) Perisian Grafik

MODUL 15 : PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Standard
Kandungan
1.2 Melakukan
pelbagai kemahiran
lokomotor
2.2 Menggunakan
pengetahuan konsep
pergerakan
lokomotor dan
bukan lokomotor
5.2 Menunjukkan
keyakinan dan
tanggungjawab
kendiri semasa
melakukan aktiviti

DSKP
PENDIDIKAN JASMA
NI DAN KESIHATAN

21

Standard
Pembelajaran
1.2.3 Melakukan
pergerakan lokomotor
dalam pelbagai arah,
aras, laluan dan
kelajuan dengan rakan
dan alatan
2.2.1 Menyatakan
pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor
5.2.1 Mempamerkan
rasa seronok
melakukan aktiviti
baharu dalam
Pendidikan Jasmani

Komponen TMK
3.0 Menggunakan
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK
3.3 Meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil

Sub kemahiran
i)

Melakukan
pergerakan
lokomotor
ii) Melakukan
aktiviti
lokomotor
dengan
kelajuan
yang berbeza
iii) Melakukan
aktiviti
lokomotor
mengikut
aras yang
berbeza
iv) Melakukan
aktiviti
lokomotor
mengikut
arah yang
berbeza
v) Melakukan
aktiviti
lokomotor
mengikutt
laluan yang
berbeza

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan

MODUL 15 : PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Standard
Kandungan
1.2 Melakukan
pelbagai kemahiran
lokomotor
2.2 Menggunakan
pengetahuan konsep
pergerakan
lokomotor dan
bukan lokomotor
5.2 Menunjukkan
keyakinan dan
tanggungjawab
kendiri semasa
melakukan aktiviti

DSKP
PENDIDIKAN JASMA
NI DAN KESIHATAN

22

Standard
Pembelajaran
1.2.3 Melakukan
pergerakan lokomotor
dalam pelbagai arah,
aras, laluan dan
kelajuan dengan rakan
dan alatan
2.2.1 Menyatakan
pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor
5.2.1 Mempamerkan
rasa seronok
melakukan aktiviti
baharu dalam
Pendidikan Jasmani

Komponen TMK
3.0 Menggunakan
pemikiran
komputasional dalam
proses penyelesaian
masalah

Kemahiran TMK

Sub kemahiran

3.3 Meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil

vi) Melakukan
pergerakan
kelompok dengan
rakan
vii) Melakukan
pergerakan
lokomotor dengan
alat

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan

MODUL 16 : PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Standard
Kandungan
1.1Kemahiran
membuat keputusan
dalam konteks
kesihatan diri dan
reproduktif
Kebersihan fizikal

DSKP
PENDIDIKAN JASMA
NI DAN KESIHATAN

23

Standard
Pembelajaran
1.1.1 Mengetahui
anggota tubuh lelaki
dan perempuan

Komponen TMK
1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif dengan
menggunakan tmk

Kemahiran TMK
1.1Menaip,
memilih dan
menyunting teks

Sub Kemahiran
i)

ii)

Menaip
menggunaka
n perisian
MsWord
Memilih dan
menyunting
teks
menggunaka
n MsWord

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i)

Pemproses kata

ii)

Perisian
Persembahan

MODUL 17 : PENDIDIKAN KESENIAN


Standard
Kandungan
1.1 Bahasa Seni
Visual
2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan
Karya Kreatif
4.1 Menghayati
Karya Seni

DSKP KESENIAN

Standard
Pembelajaran
1.1.1 Mengenal,
memahami, dan
menamakan bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
menggambar
1.1.2 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa
seni visual, penggunaan
media serta teknik dan
proses dalam
penghasilan karya
bidang menggambar.
1.1.3 Menzahirkan idea
melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan
mengaplikasikan
pengetahuan,
kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni
visual dalam
menghasilkan karya

24

Komponen TMK

Kemahiran TMK

1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif melalui TMK

1.2 Menghasilkan
rekaan digital
untuk tujuan
tertentu

Sub Kemahiran
i)

ii)

Melukis
pelbagai
rupa dalam
perisian
MsPaint
Mewarnakan
lukisan
dalam
perisian
Paint
menggunaka
n fungsi fill
with colour

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i) Perisian Grafik

MODUL 18 : PENDIDIKAN KESENIAN


Standard
Kandungan
3.2 Muzik

Standard
Pembelajaran
3.2.1 Menghasilkan
pelbagai bunyi.

KomponenTMK

Kemahiran TMK

1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif melalui TMK

1.6 Mengumpul
atau
mempersembahk
an data dalam
bentuk jadual dan
graf
1.10 Menghasil
dan menyunting
imej, audio atau
video

DSKP KESENIAN

25

Sub Kemahiran
i)

Menghasilkan
jadual
menggunaka
n perisian
MsPower
Point
ii) Menaip
menggunaka
n perisian
MsPower
Point
iii) Menyisip
audio dalam
perisian
MsPower
Point
iv) Merakam
audio
menggunaka
n perisian
sound
recorder

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i)
ii)

Perisian
Persembahan
Sound recorder

MODUL 19 : PENDIDIKAN KESENIAN


Standard
Kandungan
3.2 Muzik

Standard
Pembelajaran
3.2.1 Menghasilkan
pelbagai bunyi.

KomponenTMK
1.0 Mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif melalui TMK

Kemahiran TMK
1.6 Mengumpul
atau
mempersembahkan
data dalam bentuk
jadual dan graf

Sub Kemahiran
i)

ii)
1.10 Menghasil dan
menyunting imej,
audio atau video
iii)
DSKP KESENIAN

26

Menghasilkan
jadual
menggunakan
perisian MsPower
Point
Menaip
menggunakan
perisian MsPower
Point
Merakam audio
menggunakan
perisian sound
recorder

Perkakasan/ Perisian
yang digunakan
i)
ii)

Perisian
Persembahan
Sound recorder

Terima Kasih
27