Anda di halaman 1dari 9

1.

Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar


yang bertamadun.
Apakah ciri kehidupan tersebut?

A Ketinggian moral B Kemajuan ekonomi


C Kesejahteraan hidup D Kebebasan beragama

2. Peta berikut menunjukkan tamadun awal dunia.

Apakah ciri persamaan tamadun tersebut?


I Wujud sistem tulisan II Lokasi di lembah sungai
III Pentadbiran bercorak demokrasi IV Pendidikan menekankan
ketenteraan
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

3. Jadual berikut berkaitan dengan Tamadun Mesopotamia.

Kemunculan Kejatuhan

354SM 539SM

Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan tersebut?


A Penguasaan Parsi B Kemusnahan tanaman
C Perluasan tamadun kuasa Indus D Rampasan kuasa golongan
pendeta

4. Apakah lambang kekayaan negara kota di Mesopotamia berikut?

Kish Ur Assur

A keindahan istana B pelabuhan yang sibuk


C bangunan yang tersusun D pelbagai bentuk pintu gerbang

5. Bagaimanakah undang-undang berikut dapat dipatuhi rakyat Mesopotamia?

Kod undang-undang Hammurabbi

A Amalan hidup seharian B Hafalan oleh penduduk


C Dipamer di tempat awam D Diaplikasi sistem pendidikan

Sej/ppp1/shs |1
6. Jadual berikut menerangkan kepercayaan masyarakat tamadun awal.
Tamadun Awal Raja
Sumeria Tuhan atau wakil tuhan
Mesir Jelmaan tuhan, anak
Tuhan Matahari
Hwang Ho Mandat daripada tuhan
Apakah yang dapat dirumuskan mengenai kepercayaan tersebut?
I Raja penentu bencana alam II Raja memiliki kuasa mutlak
III Raja berkuasa atas kehendak tuhan IV Raja perlu mendapat sokongan
bangsawan
A I dan II B II dan III
C I dan IV D III dan IV

7. Mengapakah kerajaan Assyria dalam tamadun Mesopotamia memberi


penekanan dalam ilmu
perubatan?
A Mengatasi wabak penyakit B Mendapat pengiktirafan raja
C Meningkatkan taraf kesihatan rakyat D Menjaga kesihatan anggota tentera

8. Gambar berikut menunjukkan perkembangan bentuk roda di Mesopotamia.

Penciptaan roda tersebut ada kaitan dengan


I kincir angin III kereta kuda
II kincir air IV kolar kuda
A I dan II B II dan III
C I dan IV D III dan IV

9. Pernyataan berikut berkaitan dengan tamadun Mesir.

Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat
Tutankhamun II yang dilaputi emas.

Apakah kesimpulan dengan penemuan tersebut?


A Upacara pemujaan semangat
B Konsep kehidupan selepas mati
C Percaya kepada kelahiran semula
D Amalan penyembahan nenek moyang

Sej/ppp1/shs |2
10. Tamadun Mesir sering dikaitkan dengan kemajuan ilmu Matematik. Antara
berikut manakah kesan
kemajuan ilmu tersebut?
I Kalendar II Kawal banjir
III Ciptaan roda IV Tulisan hieroglif
A I dan II B II dan III
C I dan IV D III dan IV

11. Apakah faktor kemerosotan Tamadun Indus berikut?

Tamadun Indus
Muncul 2500
S.M.
Merosot 1800
S.M.

A Kezaliman raja B Mengalami kemarau


C Kekurangan makanan D Kebangkitan penduduk

12. Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar
tahun 20000 S.M.
dalam Tamadun Indus.
Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut?
A Kegiatan keagamaan B Kemahiran ilmu geometri
C Keluasan kawasan pemerintah D Kejayaan kegiatan
penerokaan

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan


masyarakat Mesopotamia.

13. Pernyataan berikut menerangkan wujud hubungan perdagangan antara dua


tamadun.
Apakah penemuan arkeologi yang membuktikan hubungan tersebut?
A Cap mohor B Batu bersurat
C Tembikar tanah D Gendang gangsa

14. Berikut menunjukkan pertembungan tamadun awal.

Mesopotamia ------ Indus ------ Mesir Purba

Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?


A Pembinaan bandar terancang
B Peningkatan teknologi pertanian
C Perluasan kawsan pemerintahan
D Perkembangan hasil kesusasteraan

15. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?
I Kolar kuda II Pedati beroda
III Tulisan hieroglif IV Sistem kalendar
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

16. Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Apakah
yang anda lakukan

Sej/ppp1/shs |3
untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?
I Menjadi penghibur II Menyerahkan ufti
III Melafazkan taat setia IV Memberi bantuan ketenteraan
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV
17. Rajah berikut menunjukkan struktur susun lapis masyarakat tamadun Hwang
Ho.

Manakah antara berikut merupakan tanggungjawab golongan hamba?


I Tentera paksaan II Menjaga harta istana
III Membersihkan bandar IV Korban untuk upacara
penyembahan
A I dan II B II dan III
C I dan IV D III dan IV

18. Pernyataan berikut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Tamadun Hwang


Ho.

Orang Cina mempercayai kaitan kehidupan mereka dengan alam sekitar

Apakah kepercayaan tersebut?


A Tu B Feng Hsui
C Tien D Yin dan Yang

19. Gambar berikut menunjukkan tulang oracle masyarakat China.

Apakah kepentingan tulang tersebut?


A Senjata untuk berperang B Pengenalan sistem tulisan
C Alat upacara pengebumian D Lambang status masyarakat

20. Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Apakah
yang anda lakukan

Sej/ppp1/shs |4
untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?
I Menjadi penghibur II Menyerahkan ufti
III Melafazkan taat setia IV Memberi bantuan ketenteraan
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

21. Senarai berikut menunjukkan negara-negara kota dalam tamadun Yunani.

ATHENS
SPARTA
CORONTH
Apakah masalah yang sering berlaku antara negara kota tersebut?
A Peperangan B Perebutan takhta
C Bencana alam D Kehilangan mandate

22. Sistem pemerintahan berikut pernah diamalkan di Athens.

Pemerinta Ketua
han
Beraja Raja
Oligarki X
Tirani Golongan kaya atau
tentera

Apakah X ?
A Golongan pendeta B Beberapa orang konsul
C Golongan bangsawan D Beberapa orang ahli senat

23. Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana kuasa
mereka mengatasi
kuasa raja.
Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut?
A Perampasan kuasa B Pemulauan pilihan raya
C Perubahan struktur masyarakat D Perlucutan jawatan
pentadbiran

24. Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi
di Malaysia?
A Raja sebagai ketua kerajaan B Rakyat terlibat dalam
pemerintahan
C Dewan Negara meluluskan belanjaan D Dewan Rakyat menentukan
ketua Negara

25. Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pdaa tahun 509 S.M.?
A Penaklukan orang gasar B Penjajahan Julius Caesar
C Pertabalan Maharaja Augustus D Pemberontakan golongan patrician

26. Rajah berikut berkaitan dengan sistem republik yang diamalkan di Rom.
Mengapakah dua orang
konsul dilantik mengetuai pentadbiran?

Sej/ppp1/shs |5
Konsul 1 dan
konsul 2

Dewan Senat

Dewan

A Menyekat pengaruh gereja B Mengimbangi kuasa pemerintah


C Mengelakkan penjajahan kuasa asing D Memperkukuh kedudukan
pemerintah

27. Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada
tahun S.M.
Apakah tugas anda?
A Merangka undang-undang B Mencadang dasar kerajaan
C Melantik pegawai pentadbir D Mengatur strategi
ketenteraan

28. Apakah ciri-ciri Undang-Undang Rom berikut?

Undang-undang
Natural

Undang-undang Undang-undang Sivil

Undang-undang Rakyat

I Diukir pada tiang batu II Keadilan kepada setiap


individu
III Hukuman berdasarkan bukti yang kukuh IV Disampaikan sebagai
perintah diraja
A I dan I B I dan IV
C II dan III D III dan IV

29. Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat yang


berdisiplin?
A Pengamalan undang-undang B Menitikberatkan unsur kasih
sayang
C Hubungan harmoni manusia dengan alam D Pelaksanaan undang-undang
yang tegas

30. Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannnya secara autokratik?


A Mewujudkan polis rahsia B Melantik hakim yang bergaji
C Mengurangkan kuasa ketua tentera D Menghapuskan kuasa
golongan bangsawan

31. Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India. Antara


matlamat penubuhannya
ialah

Sej/ppp1/shs |6
A menjamin kesetiaan pekerja B mengawal kadar gaji pekerja
C mempertahankan hak majikan D memperjuangkan had masa
bekerja

32. Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada zaman Dinasti
Tang di China?
A Menjimatkan masa B Meminimumkan kos
C Mengurangkan tenaga kerja D Mengekalkan kesuburan
tanah

33. Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens?

Sukan
Seni berpidato
Kesusasteraan

A Menanam sikap keberanian B Melatih pemimpin


berwibawa
C Melahirkan individu seimbang D Mengukuhkan semangat
patriotism

34. Rajah berikut menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China.

Peringkat Peringkat Pembelajaran


Rendah Mengenal dan menghafal tulisan
ideogram
Menengah Menulis karangan dan sastera
Tinggi X

Apakah X ?
A Menghafal kitab agama B Menterjemahkan buku suci
C Mencatat salasilah maharaja D Menulis buku undang-
undang

35. Senarai berikut merujuk kepada binaan di Rom.

Berbentuk kubah
Siap semasa Maharaja
Falvian
Tempat pertarungan
Apakah binaan tersebut?
A Aropolis B Aqueduct
C Pantheon D Colloseum

36. Gambar berikut menunjukkan sebahagian daripada Tembok Besar China.


Mengapakah tembok

Sej/ppp1/shs |7
tersebut dibina?

A Menandakan sempadan negeri B Menjamin keselamatan


wilayah
C Menjadi benteng penghalang banjir D Melambangkan keagungan
kerajaan

37. Jadual berikut menunjukkan dua epik yang berpengaruh di dunia.

Karya epik Tamadun


Mahabharata India
Iliad dan Yunani
Odyssey

Kedua-dua karya epik tersebut menceritakan


A percintaan B ketuhanan
C peperangan D kekeluargaan

38. Rajah berikut merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran Confucius.
Bagaimanakah
status masyarakat boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi?

Sarjana

Petani

Tukang

Pedagang

A Membayar cukai B Mengumpul harta


C Memberikan taat setia D Meningkatkan tahap
pendidikan

39. Manakah yang berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan di Yunani pada
tahun 776S.M.?

Sej/ppp1/shs |8
I Menghormati tuhan Zeus II Persaingan antara negara
kota
III Pertandingan menentukan pahlawan IV Melibatkan hanya golongan
bangsawan
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

40. Mengapa agama kristian berkembang secara meluas pada Zaman Rom (280
337S.M.)?
A Penulisan kitab Bible B Pengaruh agama lain kurang
C Pengiktirafan oleh Constantine D Perkembangan teknologi
percetakan

KERTAS SOALAN TAMAT


SELAMAT MENJAWAB : SEMOGA BERJAYA

Sej/ppp1/shs |9