Anda di halaman 1dari 37

Cadangan Pengajaran Tahunan

Pendidikan Islam Tingkatan 1 2017


Rujukan : Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam Tingkatan 1

MINGGU KO STANDARD KANDUNGAN (SK) STANDARD PEMBELAJARAN (SP) CADANGAN AMALI EMK/ELEMEN
D AKTIVITI PERPADUAN
1 Pengenalan Ayat al- Quran (Bacaan dan Hafazan) / Hadis (Bacaan) / Pemberian Tugasan Hafazan / Orientasi Tingkatan 1
1.1 Ayat 1 5 Surah Al-Baqarah 1.1.1 Membaca ayat 1 5 Surah - membaca ayat - EMK
(Bacaan) al- Baqarah dengan betul dan secara beramai- membaca - Nilai murni (taat)
bertajwid ramai dengan ayat
1.1.2 Menyatakan intisari ayat bimbingan. dengan Elemen Perpaduan
- membaca kuat - Menerima
potongan ayat kepelbagaian
secara berulang- (sanggup
ulang. bekerjasama)

2.1 Hadis Sebagai Sumber Hukum 2.1.1 Menyatakan maksud hadis, - soal jawab - EMK
sanad dan matan - pengetahuan - Nilai murni
2.1.2 Menjelaskan peranan hadis sedia ada
sebagai sumber hukum mengenai hadis.
2.1.3 Menjelaskan pengelasan hadis - aktiviti
2 dari aspek percakapan, berkumpulan
perbuatan, pengakuan dan sifat - peranan hadis
- pengelasan hadis

1.5 Hukum Tajwid (Makhraj Huruf) 1.5.1 Menyebut makhraj huruf - tayangan video EMK
hijaiyah dengan betul sebutan huruf - Nilai murni
- kelestarian global

Elemen Perpaduan
- Menerima
kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama)
2.1 Hadis Sebagai Sumber Hukum 2.1.4 Menerangkan perbandingan di - perbincangan EMK
1|Halaman
antara hadis dengan al-Quran kumpulan - Nilai murni
2.1.5 Menerangkan perbandingan di tentang:
antara hadis nabawi dengan - perbezaan antara
hadis qudsi al-Quran dan
2.1.6 Meyakini dan mengamalkan Hadis.
hadis sebagai sumber hukum - perbandingan
secara beradab dan istiqamah antara hadis
nabawi dan hadis
qudsi
- lakonan amalan
sunnah :
- cara makan dan
minum
- cara berpakaian
- cara bersugi

1.1 AYAT 1 5 Surah al-Baqarah 1.1.3 Mengamalkan ayat 1-5 Surah - pelajar EMK
(Hafazan) al-Baqarah dengan betul dan menghafaz dalam - Nilai murni (taat)
bertajwid. kumpulan
1.1.4 Mengamalkan ayat 1-5 Surah (mentor mentee) Elemen Perpaduan
al-Baqarah dalam solat dan - Menerima
zikir secara beradab dan kepelbagaian
istiqomah. (sanggup
bekerjasama).

3 3.1 Akidah : Islam Agama Fitrah 3.1.1 Menyatakan Islam sebagai - Soal maksud EMK
agama fitrah. Islam secara lisan - Sains & Teknologi
3.1.2 Merangkan hanya Islam - Menyebut dalil
agama yang benar dan sesuai bersama guru Elemen Perpaduan
dengan fitrah manusia. - Aktiviti - Menerima
3.1.3 Mengemukakan dalil aqli dan berkumpulan kepelbagaian
naqli bahawa Islam agama (KBAR/ (bersifat terbuka)
fitrah dan diredhai Allah.
peta
i-Think/share &
2|Halaman
turns)

3.1 Akidah :Islam Agama Fitrah 3.1.4 Menerangkan ciri-ciri Islam - Menyenaraikan EMK
sebagai agama fitrah . ciri-ciri Islam - Sains & Teknologi
3.1.5 Meyakini dan mengamalkan - Membuat peta
Islam dalam kehidupan i-think tentang Elemen Perpaduan
seharian secara beradab dan maksud, dalil & - Menerima
istiqomah ciri kepelbagaian
- Soalan KBAT (bersifat terbuka)
- Senarai semak/
soal selidik
- Pemerhatian

1.5 HUKUM TAJWID (Hukum 1.5.2 Menyatakan hukum istiazah - penerangan EMK
Istiazah Dan Basmalah / Alif dan basmalah. hukum - Nilai murni
Lam Syamsiah Dan Qamariah) 1.5.3 Menerangkan hukum Alif Lam - latih tubi dalam - kelestarian global
Syamsiah dan Alif Lam kumpulan
Qamariah Elemen Perpaduan
- Menerima
kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama)

1.6 Ayat 1- 7 Surah Al Fatihah 1.6.1. Membaca ayat 1-7 Surah Al - guru EMK
(Kefahaman) Fatihah dengan betul, memperdengarkan - Nilai Murni
bertajwid, lancar dan fasih. nasyid al-fatihah. - Alam sekitar
1.6.2. Menghafaz ayat 1-7 Surah al - flash card
Fatihah dengan betul, maksud Elemen Perpaduan
bertajwid, lancar dan fasih terjemahan ayat. Menghormati
4 1.6.3. Menyatakan terjemahan ayat. - pembentangan i- kepelbagaian
1.6.4. Menerangkan perkara-perkara Think (berhemah tinggi)
berikut :
1. Pujian hanya kepada Allah Taala. - konstektual
2. Beriman kepada Hari Akhirat. KBAT
3. Menyembah Allah dan meminta
3|Halaman
pertolongan daripadanya.
4. Jalan yang diredhai Allah
1.6.5. Menghuraikan pengajaran ayat
1-7 Surah al Fatihah dan
menghubungkaitkannya
dengan kehidupan.
1.6.6. Memulakan sesuatu amalan
dengan Basmalah.
1.6.7. Mengamalkan ayat 1-7 Surah
al- Fatihah dalam kehidupan
harian dengan beradab dan
istiqamah.

4.1 Fekah : Konsep Ibadat Dan Jenis 4.1.1. Menjelaskan konsep ibadat - Perbincangan EMK
Jenis Hukum Dalam Islam dari aspek maksud ibadat kumpulan - Nilai murni (taat)
khusus dan ibadat umum. - Gallery walk
4.1.2. Menjelaskan maksud hukum- - Pembentangan
hukum berikut berserta contoh: dan soal jawab Elemen Perpaduan
i. Wajib secara lisan - menghormati
ii. Sunat kepelbagaian
iii. Harus (menghargai
iv. Makruh walaupun berbeza
v. Haram agama dan bangsa)

4.1 Fekah : Konsep Ibadat Dan Jenis 4.1.3. Menghuraikan hubungkait - Penyelesaian EMK
Jenis Hukum Dalam Islam hukum di atas dengan amalan masalah (KBAT) - Nilai murni (taat)
harian murid berserta hikmah. dalam kumpulan
4.1.4. Mengamalkan tuntutan hukum- - Pembentangan
hukum islam secara istiqamah. jawapan dan ahli Elemen Perpaduan
kumpulan lain - menghormati
menyemak kepelbagaian
jawapan rakan (menghargai
walaupun berbeza
agama dan bangsa)

4|Halaman
5.1 Sirah : Riwayat Hidup Nabi 5.1.1. Menyatakan riwayat hidup - Menjawab soalan EMK
Muhamad SAW Nabi Muhammad SAW KBAR (aktiviti - Nilai murni
5.1.2. Menjelaskan peristiwa- One Two Group)
peristiwa penting dalam - melakukan aktiviti Elemen Perpaduan
kehidupan Nabi Muhammad Mine and - mengurus
SAW : Combine kepelbagaian
i. Sebelum kerasulan - membina peta i- (amanah)
ii. Selepas kerasulan Think secara
5.1.3. Menerangkan akhlak Nabi berkumpulan
Muhammad SAW

Sirah : Riwayat Hidup Nabi 5.1.4. Menghuraikan iktibar daripada - membuat lakonan EMK
Muhamad SAW riwayat hidup, peristiwa- - pembentangan Patriotisme
peristiwa penting dan akhlak - senarai semak
Nabi Muhammad SAW - pemerhatian Elemen Perpaduan
5.1.5. Mencontohi akhlak Nabi -Mengurus
Muhammad SAW dalam Kepelbagaian
kehidupan. (amanah)
5.1.6. Berselawat ke atas Nbi
5 Muhammad SAW secara
beradab dan istiqamah.

6.1 Akhlak Islamiyah : Konsep 6.1.1. Menyatakan maksud akhlak - Sumbangsaran EMK
Akhlak Islamiyah 6.1.2. Menjelaskan maksud akhlak kepentingan - Nilai murni
mahmudah dan contoh serta berakhlak mulia.
mengamalkannya. - Tayangan video Eleman Perpaduan
6.1.3. Menyaakan dalil naqli berkaitan sifat -Menghormati
berkaitan kelebihan akhlak mahmudah dan Kepelbagaian
mulia. sifat mazmumah (tingkah laku yang
6.1.4. Menjelaskan maksud akhlak - Simulasi lakonan berhemah tinggi.)
mazmumah dan contoh serta sifat mahmudah
cara menjauhinya. dan sifat
6.1.5. Menerangkan tujuan mazmumah
memelihara akhlak - Galakkan guru
6.1.6. Menghuraikan implikasi tidak kepada pelajar
5|Halaman
memelihara akhlak dalam berakhlak mulia.
kehidupan. - Senarai semak
6.1.7. Mengamalkan akhlak untuk menilai
mahmudah dalam kehidupah pelajar secara
dan menjauhi akhlak berterusan
mazmumah secara beradab
dan beristiqamah.

1.2 Ayat 201 Surah al- Baqarah 1.2.1. Membca ayat 201 Surah al - membaca ayat EMK
(Bacaan dan Hafazan) Baqarah dengan betul dan secara beramai- - Nilai murni (taat)
bertajwid ramai dengan
1.2.2. Menyatakan inti sari ayat. bimbingan. Elemen Perpaduan
1.2.3. Menghafaz ayat 201 Surah al - membaca - Menerima
Baqarah dengan betul dan potongan ayat kepelbagaian
bertajwid. secara berulang- (sanggup
1.2.4. Mengamalkan ayat 210 Surah ulang. bekerjasama)
al Baqarah dalam solat dan - pelajar
zikir secara beradab dan menghafaz dalam
istiqamah. kumpulan
(mentor mentee)

3.2 Akidah : Akidah Islam 3.2.1. Menyatakan maksud akidah - Soal jawab EMK
3.2.2. Menyatakan sumber akidah maksud akidah - Kreativiti & Inovasi
Islam - Sumbang saran
3.2.3. Membezakan ciri-ciri akidah (mind & combine)
yang benar dan akidah yang tentang sumber
salah. akidah
- Aktiviti kumpulan
(peta buih
berganda tentang
ciri akidah yang
benar & salah)

3.2 Aqidah : Aqidah Islam 3.2.4. Menerangkan kepentingan - Sumbang saran


akidah dalam kehidupan muslim (mind & combine
6|Halaman
3.2.5. Menghuraikan hujah bahawa tentang
islam adalah agama yang benar. kepentingan
3.2.6. Berpegang dengan akidah akidah)
islam sebagai mensyukuri nikmat -Soalan KBAT
iman dan islam secara beradab dan untuk hujah
istiqamah. -Soal selidik/
Pemerhatian
4.2 Fekah: Konsep Bersuci 4.2.1. Menyatakan maksud hukum 1. Bahan maujud EMK:
(Toharah) dan dalil naqli bersuci (taharah) (alat-alat bersuci) Kelestarian Alam
4.2.2. Menyatakan alat-alat bersuci 2. Perbincangan Sekitar/
4.2.3. Menerangkan jenis-jenis air 3. Soal-jawab menghargai
berserta contoh air/menjaga alam
6 sekitar

TMK:
Alat-alat bersuci
4.2 Fekah: Konsep Bersuci 4.2.4. Menerangkan perbezaan di 1.Perbincangan EMK:
(Toharah) antara suci dan bersih menurut dan Kelestarian Alam
islam. pembentangan Sekitar/
4.2.5. Menerangkan kepentingan 2. penyelesaian menghargai
bersuci terhadap diri dan masalah (KBAT) air/menjaga alam
persekitaran sekitar
4.2.6. Mengamalkan amalan bersuci
dalam kehidupan secara beradab
dan istiqamah.

1.5 TAJWID : Wajib Al Ghunnah Dan 1.5.4. Menerangkan hukum wajibal -penerangan - Nilai murni
Fawatih Al Suwar ghunnah dan fawatihul suwar hukum - kelestarian global
- tunjuk cara
bacaan Elemen Perpaduan
-semakan guru - Menerima
kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama)
1.3 Surah Al- Baqarah 255 (Bacaan) Murid boleh: -membaca ayat - Nilai murni (taat)
7|Halaman
1.3.1 Membaca ayat 255 hingga secara beramai-
257 surah al-Baqarah dengan ramai dengan Elemen Perpaduan
betul dan bertajwid. bimbingan. - Menerima
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. -membaca kepelbagaian
potongan ayat (sanggup
secara berulang- bekerjasama)
ulang.
1.3 Surah Al- Baqarah 255 (Hafazan) 1.3.3 Menghafaz ayat 255 hingga - pelajar - Nilai murni (taat)
257 surah al-Baqarah dengan menghafaz dalam
betul dan bertajwid. kumpulan (mentor Elemen Perpaduan
1.3.4 Mengamalkan ayat 255 mentee) - Menerima
hingga 257 surah al-Baqarah - ulangan hafazan kepelbagaian
dalam solat dan zikir secara ayat spontan (sanggup
7 beradab dan istiqamah. sebelum pdp. bekerjasama)

4.3 Fekah : Jenis Najis Dan Cara Murid dapat: 1. Murid tunjuk amali EMK:
Menyucikan 4.3.1 Menyatakan maksud najis cara menyucikan Kelestarian Alam
mukhaffafah, mutawasitah, najis dan soal Sekitar/menjaga
dan mughallazah. jawab kebersihan
4.3.2 Menunjukkan cara menyuci
setiap jenis najis.

4.3 Fekah : Jenis Najis Dan Cara 4.3.3 Menerangkan cara 1. Tunjuk Cara Simulasi EMK:
Menyucikan menyamak kulit binatang. 2. Menjawab Kelestarian Alam
4.3.4 Peka terhadap najis dan lembaran soalan Sekitar/menjaga
berusaha membersihkannya yang diedarkan kebersihan
dengan istiqamah.
6.2 Akhlak Islamiyah : Amanah 6.2.1 Menyatakan maksud -Gallery Walk -Senarai -Patriotisme
amanah. subtopik amanah semak
6.2.2 Menyatakan dalil naqli untuk Elemen Perpaduan:
tuntutan bersifat amanah. -Perbincangan menilai -mengurus
6.2.3 Menjelaskan kepentingan dalam kumpulan. pelajar kepelbagaian(aman
sifat amanah. (Setiap kumpulan secara ah)
6.2.4 Menerangkan cara-cara diberi situasi yang berterusan
mengamalkan sifat amanah berbeza bagi
8|Halaman
terhadap: menerangkan cara
i. diri. mengamalkan sifat
ii. keluarga. amanah.)
iii. masyarakat.
6.2.5 Menghuraikan implikasi tidak -Bekalkan gambar
amanah terhadap: yang berkaitan
i. diri. implikasi tidak
ii. keluarga. amanah
8 iii. masyarakat. -Senarai semak
6.2.6 Mengamalkan sifat amanah untuk menilai
dalam kehidupan secara pelajar secara
beradab dan istiqamah. berterusan
2.2 Bacaan Hadis : Kepentingan Murid boleh: 1. bacaan contoh: EMK : bahasa
Ikhlas 2.2.1 Membaca hadis dengan -guru
betul. -pelajar yang baik
2.2.2 Menyatakan terjemahan bacaannya
hadis. 2. latih tubi
2.2 Kefahaman Hadis (Kepentingan 2.2.3 Menyatakan maksud ikhlas. 1. sumbang saran: EMK: kelestarian
Ikhlas) 2.2.4 Menjelaskan ciri-ciri orang -maksud ikhlas global
yang ikhlas. -ciri-ciri orang yang Elemen Perpaduan:
2.2.5 Menerangkan kepentingan ikhlas Menerima
ikhlas dalam sesuatu amalan. 2. penyelesaian kepelbagaian
2.2.6 Menghuraikan pengajaran masalah -percaya
hadis dan berdasarkan
menghubungkaitkannya gambar :
dengan kehidupan. -menolong guru
2.2.7 Mengamalkan ikhlas dalam mengangkat buku
amalan secara beradab dan -Membantu orang
istiqamah. tua lintas jalan.
-amalan
bersedekah
3.3 Aqidah : Beriman Kepada Allah 3.3.1 Menyatakan maksud iman -Nasyid EMK : Nilai-nilai
3.3.2 Menjelaskan rukun iman -Sebut semula muni
3.3.3 Menyatakan maksud beriman maksud iman EP : menghargai
kepada Allah yang maha Pencipta, -Senaraikan rukun dan prihatin
9|Halaman
Pemilik, Pentadbir alam dan yang iman walaupun berbeza
berhak disembah -Sumbang saran agama, bangsa,
tentang iman budaya dan bahasa
9 UJIAN 1 / PENTAKSIRAN SUMATIF 1
CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
3.3 Aqidah : Beriman Kepada Allah 3.3.4 Mengemukakan dalil naqli dan -Sebut dalil
akli bahawa Allah SWT maha bersam-sama
Pencipta, Pemilik , Pentadbir alam -Sumbang saran
yang berhak disembah tentang kesan
3.3.5 Menerangkan kesan beriman
kepada Allah SWT maha Pencipta,
Pemilik , Pentadbir alam yang berhak
disembah

10
3.3 Aqidah : Beriman Kepada Allah 3.3.6 Menghuraikan cirri cirri -Aktiviti kumpulan
berikut : (gallery walk dll)
i) Kecintaan yang mutlak kepada -Soalan KBAT
Allah SWT -Pemerhatian/ soal
ii) Mengesakan Allah SWT dalam selidik
berdoa, bertawakal dan berharap
kepada Allah
iii) Mewujudkan perasaan takut
kepada Allah SWT
iv) Mengesakan Allah SWT dalam
semua jenis ibadat
3.3.7 Menghayati keimanan kepada
Allah dalam kehidupan secara
beradab dan istiqamah

1.3 Surah Al- Baqarah 256 (Bacaan) 1.3.1 Membaca ayat 256 surah Al- - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
Baqarah dengan betul dan bertajwid mana mana qari
1.3.2 Menyatakan maksud ayat 256 - bacaan secara Elemen Perpaduan
Surah Al- Baqarah beramai ramai - Menerima
- bacaan individu kepelbagaian
10 | H a l a m a n
di hadapan guru (sanggup
bekerjasama)
4.4 Fekah : Istinjak 4.4.1 menyatakan maksud , hukum, - soal jawab EMK:
dalil naqli serta alat alat istinjak - simulasi cara Kelestarian Alam
4.4.2 Menjelaskan kepentingan istinjak Sekitar/menjaga
beristinjak - pelajar membawa kebersihan/
4.4.3 Melakukan tunjuk cara alat alat istinjak kreativiti dan
beristinjak dengan alat alat istinjak - perbincangan inovasi alat-alat
secara betul dalam kumpulan istinjak
4.4.4 Menerangkan adab adab tentang adab
qada hajat adab qada hajat
4.4.5 Mengamalkan istinjak yang
sempurna secara beradab dan
istiqamah

1.3 Surah Al- Baqarah 256 (Hafazan) - bacaan ulang - Nilai murni (taat)
ulang
- kad imbasan Elemen Perpaduan
- susun ayat - Menerima
11 kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama).

5.2 Sirah : Masyarakat Arab Murid boleh; -tayangan video EMK


Sebelum Kerasulan Nabi 5.2.1 Menyatakan maksud jahiliyah. -soal jawab Kelestarian global
Muhamad Saw 5.2.2 Menjelaskan keadaan -membina peta I- dan nilai murni
masyarakat arab sebelum kerasulan Think (kumpulan)
nabi Muhammad SAW dari segi : -Pembentangan Elemen perpaduan
i. Akidah -menghormati
ii. Akhlak (toleransi)
5.2.3 Menerangkan sebab Rasulullah
SAW diutuskan kepada masyarakat
jahiliyah.

11 | H a l a m a n
EMK
Sirah : Masyarakat Arab 5.2.4 Menghuraikan nilai-nilai -Kuiz Kelestarian global
Sebelum Kerasulan Nabi EokumEve masyarakat Arab -lakonan dan nilai murni
Muhamad Saw sebelum kerasulan nabi Muhammad -pemerhatian
SAW dan mengambil pengajaran -soal selidik Elemen perpaduan
daripadanya. -menghormati
5.2.5 Membina jati diri muslim. (toleransi)
5.2.6 menjaga batas pergaulan
dalam kehidupan secara beradab
dan istiqamah.

1.7 Ayat Bacaan : 1.7 Ayat 34 37 Murid boleh; -memilih naqib - Nilai murni (taat)
Surah Al- Baqarah 1.7.1 Membaca ayat 34 hingga 37 sebagai Elemen Perpaduan
surah Al-Baqarah dengan betul dan pembimbing - Menerima
bertajwid. - flash card kepelbagaian
1.7.2 Menyatakan terjemahan ayat. terjemahan ayat (sanggup
bekerjasama)

12 1.7 Ayat Kefahaman : Kepatuhan 1.7.3 Menjelaskan ketaatan malaikat - sumbang saran - Nilai murni
Malaikat Dan Kederhakaan Iblis dan penderhakaan iblis. - lakonan - Patriotisme
(Ayat 34 37 Surah Al- Baqarah 1.7.4 Menerangkan perintah dan - soal jawab Elemen Perpaduan
larangan Allah SWT kepada nabi - Menghormati
Adam a.s dan isterinya. kepelbagaian
1.7.5 Menghuraikan cara-cara (tingkahlaku yang
syaitan menyesatkan manusia serta berhemah tinggi)
12 | H a l a m a n
cara-cara menghindari godaan
syaitan.
1.7.6 Menghuraikan pengajaran ayat
34 hingga 37 surah Al-Baqarah dan
menghubungkaitkannya dengan
kehidupan.
1.7.7 Muhasabah diri mengeni sifat
ketaatan dan penderhakaan
terhadap Allah SWT.
1.7.8 Mendidik diri menjauhi sifat
takbur dengan beradab dan
istiqamah.
1.5 Tajwid Murid boleh; - Nilai murni (taat)
1.5.5 Mengenalpasti dan menyebut Elemen Perpaduan
cara bacaan Eokum tajwid di atas - Menerima
dalam ayat al-Quran terpilih. kepelbagaian
1.5.6 Mengamalkan hokum takwid di (sanggup
atas dalam bacaan dengan beradab bekerjasama)
dan istiqamah.

4.5 Fekah : Wudhuk Murid boleh: 1. Akses kendiri EMK:


4.5.1 Menyatakan maksud, Eokum, 2. Perbincangan Kelestarian
dalil naqli serta rukun-rukun dan Global /menghargai
wudhuk. pembentangan air
4.5.2 Menjelaskan kelebihan
wudhuk dari sudut sains. Nilai murni/
mmenjaga
kebersihan rohani

4.5 Fekah : Wudhuk 4.5.3 Menyenaraikan perkara- 1. Perbincangan EMK:


perkara sunat dan makruh dan Kelestarian
ketika berwudhuk. pembentangan Global /menghargai
4.5.4 Menyatakan perkara-perkara air
yang membatalkan wudhuk.
Nilai murni/
13 | H a l a m a n
mmenjaga
kebersihan rohani

13 4.5 Fekah : Wudhuk Murid boleh: 1.Tunjuk cara Amali EMK:


4.5.5 Menunjukkan cara-cara Kelestarian
berwudhuk yang sempurna. Global /menghargai
4.5.6 Menerangkan hikmah air
berwudhuk.
4.5.7 Melazimi berwudhuk dengan Nilai murni/
sempurna secara beradab mmenjaga
dan istiqamah. kebersihan rohani

5.3 Sirah : Keunggulan Perjuagan Murid boleh:


Tokoh Tokoh Khulafa Ar- 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup
Rasyidin (Saidina Abu Bakar) Khulafa Ar-Rasyidin.
- Saidina Abu Bakar As-Siddiq
5.3.2 Menerangkan sifat-sifat
utama setiap Khulafa Ar-
Rasyidin.
5.3.3 Menerangkan sumbangan
Khulafa Ar-Rasyidin dalam
menegakkan dakwah
Islamiah.
5.3.4 Menghuraikan pengajaran
daripada perjuangan Khulafa
Ar-Rasyidin.
5.3.5 Melaksanakan tugasan dan
tanggungjawab yang
diberikan sebaik mungkin
secara beradab dan
istiqamah.
1.3 Surah Al- Baqarah 257 (Bacaan) Murid boleh: - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
1.3.1 Membaca ayat 257 Surah Al- mana mana qari Elemen Perpaduan
Baqarah dengan betul dan - bacaan secara - Menerima
bertajwid. beramai ramai kepelbagaian
14 | H a l a m a n
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. - bacaan individu (sanggup
di hadapan guru bekerjasama)
1.3 Surah Al- Baqarah 257 (Hafazan) 1.3.1 Membaca ayat 255 257 - pelajar - Nilai murni (taat)
Surah Al-Baqarah dengan menghafaz dalam
betul dan bertajwid. kumpulan (mentor Elemen Perpaduan
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. mentee) - Menerima
1.3.3 Menghafaz ayat 255 257 kepelbagaian
Surah Al-Baqarah dengan (sanggup
betul dan bertajwid. bekerjasama).
1.3.4 Mengamalkan ayat 255 257
Surah Al-Baqarah dalam solat
dan zikir secara beradab dan
istiqomah.
14 3.4 Aqidah : Nama Allah ( Al Khaliq 3.4.1 Menyatakan 99 nama Allah. -Nasyid Hafazan EMK : Kelestarian
Dan Al Musawwir) 3.4.2 Menyatakan maksud nama -Sebut nama Allah doa & zikir global
Allah : dengan betul (flash EP : Mengurus
1. Al-Kholoq card) kepelbagaian
2. Al-Musawwir -guna flash card
untuk maksud
alKholiq &
almusawwir
-Pertandingan
Menulis khat

3.4 Aqidah : Nama Allah ( Al Khaliq 3.4.3 Mengemukakan dalil naqli -Sebut dalil
Dan Al Musawwir) dan aqli nama Allah : bersama guru
1. Al-Kholiq -Aktiviti
2. Al-Musawwir berpasangan :
3.4.4 Menerangkan peranan- Think pair share
peranan manusia dalam -Sesi
mengolah dan menerokai pembentangan
ciptaan Allah.
3.4 Aqidah : Nama Allah ( Al Khaliq 3.4.5 Mengamal dan menghayati -alunan zikir (table
Dan Al Musawwir) zikir dan doa setiap kali talkers)
melihat ciptaan Allah yang -menghafaz doa
15 | H a l a m a n
menakjubkan. yang ditentukan
3.4.6 Bersyukur dan redho dengan -Soalan KBAT
fizikal diri yang dikurnia oleh -Senarai semak
Allah secara beradab dab
istiqomah.
1.8 Surah Al- Baqarah 155 156 1.8.1 Membaca ayat 155 156 - pelajar - Nilai murni (taat)
(Bacaan) Surah Al- Baqarah dengan betul dan mendengar Elemen Perpaduan
bertajwid bacaan dari - Menerima
1.8.2 Menyatakan terjemahan ayat computer kepelbagaian
- ikut baca (sanggup
bekerjasama)
15 1.8 Surah Al- Baqarah 155 156 1.8.3 Menyatakan contoh musibah - sumbang saran - Nilai Murni
(Kefahaman) : Sabar berdasarkan ayat 155 156 - lakonan - Alam sekitar
Menghadapi Ujian Allah Swt 1.8.4 Menjelaskan cara menghadapi - soal jawab Elemen Perpaduan
musibah menurut Islam - Mengurus
1.8.5 Menerangkan hikmah disebalik kepelbagaian
ujian yang diturunkan oleh Alah (Rasional)
kepada manusia
1.8.6 Menghuraikan pengajaran ayat
155 dan 156 surah Al- Baqarah dan
menghubungkaitkan dengan
kehidupan
1.8.7 Mengamalkan sifat redha
dengan segala ketentuan Allah SWT
dalam kehidupan harian dengan
beradab dan istiqamah

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.1 Menyatakan maksud dan dalil 1. Akses kendiri EMK:
naqli mandi wajib 2. Perbincangan Nilai
4.6.2 Menjelaskan perkara perkara dan murni/kebersihan
yang mewajibkan mandi pembentangan rohani
4.6.3 mengenal pasti perkara yang
dilarang semasa berhadas besar

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.4 Menerangkan rukun mandi 1.Galery walk EMK:
16 | H a l a m a n
wajib 2. Perbincangan Nilai
4.6.5 Menunjuk cara mandi wajib dan perbentangan murni/kebersihan
yang betul rohani
4.6.6 Mengenal pasti perkara
perkara sunat ketika mandi wajib
4.6.7 menerangkan hikmah mandi
wajib dan mengaitkan dengan
kehidupan

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.8 Menyatakan mandi mandi 1. Tunjuk cara amali EMK:
sunat Kreativiti dan
4.6.9 Menyempurnakan mandi wajib inovasi
wajib dan melazimi mandi secara
istiqamah

16 2.3 Hadis : Keutamaan Amalan 2.3.1. Membaca hadis dengan betul 1. bacaan contoh: EMK: bahasa
(Bacaan) 2.3.2. Menyatakan terjemahan hadis -guru
-pelajar yang baik
bacaannya
2. latih tubi
2.3 Hadis : Keutamaan Amalan 2.3.3. Menerangkan amalan yang 1. soal jawab EMK: Patriotisme
(Kefahaman) dieprintahkan dalam hadis berdasarkan hadis: Elemen Perpaduan:
2.3.4. Menyatakan maksud jihad dan -solat Menghormati
hukumnya -berbuat baik Kepelbagaian
2.3.5. Menjelaskan jenis-jenis jihad kepada ibu bapa -Prihatin
dan keutamaannya -jihad
2.Think-pair-share:
-jenis-jenis jihad
2.3 Hadis : Keutamaan Amalan 2.3.6. Menerangkan kelebihan jihad 1. perbincangan EMK: Kelestarian
(Kefahaman) 2.3.7. Menghuraikan pengajaran dalam kumpulan: Global
hadis dan menghubungkaitkannya - kelebihan jihad Elemen Perpaduan:
dengan kehidupan -pengajaran hadis Mengurus
2.3.8. Mengamalkan jihad dalam 2. lakonan: Kepelbagaian
kehidupan secara beradab dan -jihad dalam -Rasional

17 | H a l a m a n
istiqamah. peperangan
-jihad dalam
menuntut ilmu
-jihad melawan
nafsu
5.3 Sirah : Keunggulan Perjuagan 5.3.1. Menyatakan riwayat hidup
Tokoh Tokoh Khulafa Ar- Khulafa ar Rasyidin Saidina Umar al
Rasyidin ( Saidina Umar Al Khattab
Khattab) 5.3.2. Menerangkan sifat utama
Saidina Umar al Khattab
5.3.3. Menerangkan sumbangan
Saidina Umar al Khattab dalam
menegakkan dakwah islamiah
5.3.4. Menghuraikan pengajaran
daripada perjuangan Sayidina Umar
al Khattab
5.3.5. Melaksanakan tugasan dan
tanggungjawab yang diberikan
sebaik mungkin secara beradab dan
istiqamah

17 5.3 Sirah : Keunggulan Perjuagan 5.3.1. Menyatakan riwayat hidup


Tokoh Tokoh Khulafa Ar- Khulafa ar Rasyidin Saidina Usman
Rasyidin ( Saidina Uthman) al Affan
5.3.2. Menerangkan sifat utama
Saidina Usman al Affan
5.3.3. Menerangkan sumbangan
Saidina Usman al Affan dalam
menegakkan dakwah islamiah
5.3.4. Menghuraikan pengajaran
daripada perjuangan Saidina Usman
al Affan
5.3.5. Melaksanakan tugasan dan
tanggungjawab yang diberikan
sebaik mungkin secara beradab dan
18 | H a l a m a n
istiqamah

1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- Baqarah Murid boleh: - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
284 1.4.1 Membaca ayat 284 hingga mana mana qari
286 surah al-Baqarah dengan - bacaan secara Elemen Perpaduan
betul dan bertajwid. beramai ramai - Menerima
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. - bacaan individu kepelbagaian
di hadapan guru (sanggup
bekerjasama)
Ayat Hafazan : Surah Al- 1.4.3 Menghafaz ayat 284 hingga - pelajar - Nilai murni (taat)
Baqarah 284 286 surah al-Baqarah dengan menghafaz dalam Elemen Perpaduan
betul dan bertajwid. kumpulan (mentor - Menerima
1.4.4 Mengamalkan ayat 284-286 mentee) kepelbagaian
surah al-Baqarah dalam solat (sanggup
dan zikir secara beradab dan bekerjasama).
istiqamah.
4.7 Fekah : Solat Murid boleh: 1. Akses kendiri EMK:
4.7.1 Menyatakan maksud solat. 2. Perbincangan Nilai Murni
4.7.2 Menjelaskan dalil naqli dan - Taat dan
berkaitan kewajipan solat pembentangan berdisiplin
fardu.
4.7.3 Menerangkan akibat Sains dan
meninggalkan solat fardu Teknologi
beserta dalil naqli. -Kelebihan solat
4.7.4 Menyatakan syarat-syarat
wajib solat. Mengurus
4.7.5 Menyatakan syarat-syarat kepelbagaian
sah solat. -amanah

18 4.7 Fekah : Solat 4.7.6 Menjelaskan rukun-rukun 1.Galery walk EMK:


solat. 2. Perbincangan Nilai Murni
4.7.7 Menjelaskan perbezaan sunat dan perbentangan - Taat dan
abad dengan sunat haiah. berdisiplin
4.7.8 Menyatakan perkara-perkara
yang membatalkan solat. Sains dan
19 | H a l a m a n
Teknologi
-Kelebihan solat

Mengurus
kepelbagaian
-amanah
1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- Baqarah Murid boleh: - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
285 1.4.1 Membaca ayat 285 Surah Al- mana mana qari
Baqarah dengan betul dan - bacaan secara Elemen Perpaduan
bertajwid. beramai ramai - Menerima
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. - bacaan individu kepelbagaian
di hadapan guru (sanggup
bekerjasama)
1.4 Ayat Hafazan : Surah Al- Murid boleh: - pelajar - Nilai murni (taat)
Baqarah 285 1.4.3 Menghafaz ayat 285 Surah Al- menghafaz dalam
Baqarah dengan betul dan kumpulan (mentor Elemen Perpaduan
bertajwid. mentee) - Menerima
1.4.4 Mengamalkan ayat 285 Surah kepelbagaian
Al-Baqarah dalam solat dan (sanggup
zikir secara beradab dan bekerjasama).
istiqamah.
4.7 Fekah : Solat Murid boleh: 1.Penyelesaian EMK:
4.7.9 Menerangkan hikmah solat masalah (KBAT) Nilai Murni
dalam kehidupan mukmin. 2. Pembentangan - Taat dan
4.7.10 Menjelaskan kelebihan solat berdisiplin
dari sudut sains.
Sains dan
Teknologi
-Kelebihan solat

Mengurus
kepelbagaian
-amanah
19 PENTAKSIRAN SUMATIF 2
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
20 | H a l a m a n
20 4.7 Fekah : Solat 4.7.11Melaksanakan amali solat Tunjuk cara amali EMK:
fardhu. Nilai Murni
- Taat dan
berdisiplin

4.7 Fekah : Solat Murid boleh: 1.Galery walk EMK:


4.7.12Menjelaskan maksud 2. Perbincangan Nilai Murni
khusyuk dalam solat dan dan perbentangan - Taat dan
kepentingannya. berdisiplin
4.7.13 Menjelaskan peranan hati,
akal dan anggota untuk Sains dan
khusyuk dalam solat. Teknologi
4.7.14 Menerangkan perkara- -Kelebihan solat
perkara yang menghalang
khusyuk solat. Mengurus
4.7.15 istiqamah dalam kepelbagaian
menunaikan solat fardhu -amanah
dengan sempurna dan
khusyuk.
1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- Baqarah 1.4.1 Membaca ayat 286 Surah al- - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
286 Baqarah dengan betul dan mana mana qari Elemen Perpaduan
bertajwid. - bacaan secara - Menerima
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. beramai ramai kepelbagaian
- bacaan individu (sanggup
di hadapan guru bekerjasama)
1.4 Ayat Hafazan : Surah Al- 1.4.3 Menghafaz ayat 286 Surah - pelajar - Nilai murni (taat)
Baqarah 286 al-Baqarah dengan betul dan menghafaz dalam Elemen Perpaduan
bertajwid. kumpulan (mentor - Menerima
1.4.4 Mengamalkan ayat 284-86 mentee) kepelbagaian
Surah al-Baqarah dalam (sanggup
solat dan zikir secara berdab bekerjasama).
dan istiqomah.
21 6.3 Akhlak Islamiyah : Adab 6.3.1 Menyatakan kewajipan -bacaan dalil yang Elemen perpaduan
Menuntut Ilmu menuntut ilmu secara dalil. di paparkan bekerjasama
6.3.2 Menjelaskan adab-adab -soal jawab
21 | H a l a m a n
menuntut imu. tentang dalil yang
6.3.3 Menerangkan kepentingan telah di baca
beradab ketika menuntut - gallery walk bagi
ilmu. tajuk adab,
6.3.4 Menerangkan akibat tidak kepentingan dan
beradab ketika menuntut akibat
ilmu. (pembahagian
kepada tiga
kumpulan)
6.3 Akhlak Islamiyah : Adab 6.3.5 Menghuraikan kelebihan -pertandingan -senarai Kreativiti dan
Menuntut Ilmu orang yang berilmu dan pidato ringkas semak inovatif
menuntut lmu. berkaitan (aktiviti
6.3.6 Mengamalkan adab kelebihan berilmu majlis ilmu
menuntut ilmu secara dan menuntut ilmu dan
beradab dan istiqomah. - lakonan tentang pembacaa
6.3.7 Mencintai ilmu dan situasi perbezaan n buku)
menghadiri majlis lmu dan orang yang
membaca buku. mengamalkan
adab menuntut
ilmu dan tidak
beradab
1.9 Ayat Bacaan : Surah Al- Baqarah Murid boleh; - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
168 1.9.1 Membaca ayat 168 surah Al- mana mana qari Elemen Perpaduan
Baqarah dengan betul dan bertajwid. - bacaan secara - Menerima
1.9.2 Menyatakan terjemahan ayat. beramai ramai kepelbagaian
- bacaan individu (sanggup
di hadapan guru bekerjasama)
1.9 Ayat Kefahaman : Surah Al- 1.9.3 Menjelaskan tuntutan -set induksi - Nilai Murni
Baqarah 168 (Makanan Halal pengambilan makanan yang halal (makanan -Sains dan
Dan Haram Menurut Islam lagi baik. sebenar) teknologi
1.9.4 Menjelaskan maksud makanan - sumbang saran
halal dan makanan haram. - soal jawab Elemen Perpaduan
1.9.5 Menerangkan akibat memakan -K-BAT (banding - Menghormati
makanan haram kepada rohani dan beza) kepelbagaian
jasmani. (prihatin)
22 | H a l a m a n
1.9.6 Menghuraikan perbezaan ciri-
ciri makanan halal dan makanan
haram.
1.9.7 Menghuraikan pengajaran ayat
168 surah al-Baqarah dan
menghubungkaitkanya dengan
kehidupan.
1.9.8 Memastikan makanan daripada
sumber yang halal lagi baik dengan
beradab dan istiqamah.
22 5.3 Sirah : Keunggulan Perjuagan Murid boleh:
Tokoh Tokoh Khulafa Ar- 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup
Rasyidin ( ) Khulafa Ar-Rasyidin.
- Saidina Ali
5.3.2 Menerangkan sifat-sifat
utama setiap Khulafa Ar-
Rasyidin.
5.3.3 Menerangkan sumbangan
Khulafa Ar-Rasyidin dalam
menegakkan dakwah
Islamiah.
5.3.4 Menghuraikan pengajaran
daripada perjuangan Khulafa
Ar-Rasyidin.
5.3.5 Melaksanakan tugasan dan
tanggungjawab yang
diberikan sebaik mungkin
secara beradab dan
istiqamah.
6.4 Akhlak Islamiyah : Adab Menjaga 6.4.1 Menyatakan maksud menjaga - soal jawab EMK
Maruah Diri maruah diri. berkaitan maksud -kreativiti dan
6.4.2 Menyatakan dalil nakli dan Eokum inovasi
kewajipan menjaga maruah diri. -membaca dalil
6.4.3 Menjelaskan kewajipan nakli yang di
menjaga maruah diri. paparkan dengan
23 | H a l a m a n
6.4.4 Menerangkan cara-cara bantuan guru
menjaga maruah diri dari aspek: -perbincangan
i. pakaian, dalam kumpulan
ii. percakapan berkaitan cara
iii. tingkah laku menjaga maruah
6.4.5 Menerangkan akibat tidak diri,
menjaga maruah diri. - permainan (kuiz)
6.4.6 Menghuraikan hikmah menjaga - simulasi
maruah diri. penyelesaian
6.4.7 Menjaga maruah diri dalam masalah (soalan
semua keadaan secara beradab dan KBAT)
istiqamah.
1.1 Ayat 1 5 Surah Al-Baqarah 1.1.3 Membaca ayat 1 5 Surah - membaca ayat - EMK
(Bacaan) al- Baqarah dengan betul dan secara beramai- membaca - Nilai murni (taat)
bertajwid ramai dengan ayat
1.1.4 Menyatakan intisari ayat bimbingan. dengan Elemen Perpaduan
- membaca kuat - Menerima
potongan ayat kepelbagaian
secara berulang- (sanggup
ulang. bekerjasama)

1.6 Hukum Tajwid (Makhraj Huruf) 1.6.1 Menyebut makhraj huruf - tayangan video EMK
hijaiyah dengan betul sebutan huruf - Nilai murni
- kelestarian global

Elemen Perpaduan
- Menerima
kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama)
23 1.2 AYAT 1 5 Surah al-Baqarah 1.1.3 Mengamalkan ayat 1-5 Surah - pelajar EMK
(Hafazan) al-Baqarah dengan betul dan menghafaz dalam - Nilai murni (taat)
bertajwid. kumpulan
1.1.4 Mengamalkan ayat 1-5 Surah (mentor mentee) Elemen Perpaduan
al-Baqarah dalam solat dan - Menerima
24 | H a l a m a n
zikir secara beradab dan kepelbagaian
istiqomah. (sanggup
bekerjasama).

1.6 HUKUM TAJWID (Hukum 1.5.2 Menyatakan hukum istiazah - penerangan EMK
Istiazah Dan Basmalah / Alif dan basmalah. hukum - Nilai murni
Lam Syamsiah Dan Qamariah) 1.5.3 Menerangkan hukum Alif Lam - latih tubi dalam - kelestarian global
Syamsiah dan Alif Lam kumpulan
Qamariah Elemen Perpaduan
- Menerima
kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama)

1.6 Ayat 1- 7 Surah Al Fatihah 1.6.1. Membaca ayat 1-7 Surah Al - guru EMK
(Kefahaman) Fatihah dengan betul, memperdengarkan - Nilai Murni
bertajwid, lancar dan fasih. nasyid al-fatihah. - Alam sekitar
1.6.2. Menghafaz ayat 1-7 Surah al - flash card
Fatihah dengan betul, maksud Elemen Perpaduan
bertajwid, lancar dan fasih terjemahan ayat. Menghormati
1.6.3. Menyatakan terjemahan ayat. - pembentangan i- kepelbagaian
1.6.4. Menerangkan perkara-perkara Think (berhemah tinggi)
berikut :
1. Pujian hanya kepada Allah Taala. - konstektual
2. Beriman kepada Hari Akhirat. KBAT
3. Menyembah Allah dan meminta
pertolongan daripadanya.
4. Jalan yang diredhai Allah
1.6.5. Menghuraikan pengajaran ayat
1-7 Surah al Fatihah dan
menghubungkaitkannya
dengan kehidupan.
1.6.6. Memulakan sesuatu amalan
dengan Basmalah.
1.6.7. Mengamalkan ayat 1-7 Surah
25 | H a l a m a n
al- Fatihah dalam kehidupan
harian dengan beradab dan
istiqamah.

4.1 Fekah : Konsep Ibadat Dan Jenis 4.1.1. Menjelaskan konsep ibadat - Perbincangan EMK
Jenis Hukum Dalam Islam dari aspek maksud ibadat kumpulan - Nilai murni (taat)
khusus dan ibadat umum. - Gallery walk
4.1.2. Menjelaskan maksud hukum- - Pembentangan
hukum berikut berserta contoh: dan soal jawab Elemen Perpaduan
vi. Wajib secara lisan - menghormati
vii. Sunat kepelbagaian
viii. Harus (menghargai
ix. Makruh walaupun berbeza
x. Haram agama dan bangsa)

24 4.1 Fekah : Konsep Ibadat Dan Jenis 4.1.3. Menghuraikan hubungkait - Penyelesaian EMK
Jenis Hukum Dalam Islam hukum di atas dengan amalan masalah (KBAT) - Nilai murni (taat)
harian murid berserta hikmah. dalam kumpulan
4.1.4. Mengamalkan tuntutan hukum- - Pembentangan
hukum islam secara istiqamah. jawapan dan ahli Elemen Perpaduan
kumpulan lain - menghormati
menyemak kepelbagaian
jawapan rakan (menghargai
walaupun berbeza
agama dan bangsa)

1.2 Ayat 201 Surah al- Baqarah 1.2.1. Membca ayat 201 Surah al - membaca ayat EMK
(Bacaan dan Hafazan) Baqarah dengan betul dan secara beramai- - Nilai murni (taat)
bertajwid ramai dengan
1.2.2. Menyatakan inti sari ayat. bimbingan. Elemen Perpaduan
1.2.3. Menghafaz ayat 201 Surah al - membaca - Menerima
Baqarah dengan betul dan potongan ayat kepelbagaian
bertajwid. secara berulang- (sanggup
1.2.4. Mengamalkan ayat 210 Surah ulang. bekerjasama)
al Baqarah dalam solat dan - pelajar
26 | H a l a m a n
zikir secara beradab dan menghafaz dalam
istiqamah. kumpulan
(mentor mentee)

4.2 Fekah: Konsep Bersuci 4.2.1. Menyatakan maksud hukum 1. Bahan maujud EMK:
(Toharah) dan dalil naqli bersuci (taharah) (alat-alat bersuci) Kelestarian Alam
4.2.2. Menyatakan alat-alat bersuci 2. Perbincangan Sekitar/
4.2.3. Menerangkan jenis-jenis air 3. Soal-jawab menghargai
berserta contoh air/menjaga alam
sekitar

TMK:
Alat-alat bersuci
4.2 Fekah: Konsep Bersuci 4.2.4. Menerangkan perbezaan di 1.Perbincangan EMK:
(Toharah) antara suci dan bersih menurut dan Kelestarian Alam
islam. pembentangan Sekitar/
4.2.5. Menerangkan kepentingan 2. penyelesaian menghargai
bersuci terhadap diri dan masalah (KBAT) air/menjaga alam
persekitaran sekitar
4.2.6. Mengamalkan amalan bersuci
dalam kehidupan secara beradab
dan istiqamah.

25 1.5 TAJWID : Wajib Al Ghunnah Dan 1.5.4. Menerangkan hukum wajibal -penerangan - Nilai murni
Fawatih Al Suwar ghunnah dan fawatihul suwar hukum - kelestarian global
- tunjuk cara
bacaan Elemen Perpaduan
-semakan guru - Menerima
kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama)
1.3 Surah Al- Baqarah 255 (Bacaan) Murid boleh: -membaca ayat - Nilai murni (taat)
1.3.1 Membaca ayat 255 hingga secara beramai-
257 surah al-Baqarah dengan ramai dengan Elemen Perpaduan
betul dan bertajwid. bimbingan. - Menerima
27 | H a l a m a n
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. -membaca kepelbagaian
potongan ayat (sanggup
secara berulang- bekerjasama)
ulang.
1.3 Surah Al- Baqarah 255 (Hafazan) 1.3.3 Menghafaz ayat 255 hingga - pelajar - Nilai murni (taat)
257 surah al-Baqarah dengan menghafaz dalam
betul dan bertajwid. kumpulan (mentor Elemen Perpaduan
1.3.4 Mengamalkan ayat 255 mentee) - Menerima
hingga 257 surah al-Baqarah - ulangan hafazan kepelbagaian
dalam solat dan zikir secara ayat spontan (sanggup
beradab dan istiqamah. sebelum pdp. bekerjasama)

4.3 Fekah : Jenis Najis Dan Cara Murid dapat: 1. Murid tunjuk amali EMK:
Menyucikan 4.3.1 Menyatakan maksud najis cara menyucikan Kelestarian Alam
mukhaffafah, mutawasitah, najis dan soal Sekitar/menjaga
dan mughallazah. jawab kebersihan
4.3.2 Menunjukkan cara menyuci
setiap jenis najis.

26 4.3 Fekah : Jenis Najis Dan Cara 4.3.3 Menerangkan cara 1. Tunjuk Cara Simulasi EMK:
Menyucikan menyamak kulit binatang. 2. Menjawab Kelestarian Alam
4.3.4 Peka terhadap najis dan lembaran soalan Sekitar/menjaga
berusaha membersihkannya yang diedarkan kebersihan
dengan istiqamah.
1.3 Surah Al- Baqarah 256 (Bacaan) 1.3.1 Membaca ayat 256 surah Al- - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
Baqarah dengan betul dan bertajwid mana mana qari
1.3.2 Menyatakan maksud ayat 256 - bacaan secara Elemen Perpaduan
Surah Al- Baqarah beramai ramai - Menerima
- bacaan individu kepelbagaian
di hadapan guru (sanggup
bekerjasama)
4.4 Fekah : Istinjak 4.4.1 menyatakan maksud , hukum, - soal jawab EMK:
dalil naqli serta alat alat istinjak - simulasi cara Kelestarian Alam
4.4.2 Menjelaskan kepentingan istinjak Sekitar/menjaga
beristinjak - pelajar membawa kebersihan/
28 | H a l a m a n
4.4.3 Melakukan tunjuk cara alat alat istinjak kreativiti dan
beristinjak dengan alat alat istinjak - perbincangan inovasi alat-alat
secara betul dalam kumpulan istinjak
4.4.4 Menerangkan adab adab tentang adab
qada hajat adab qada hajat
4.4.5 Mengamalkan istinjak yang
sempurna secara beradab dan
istiqamah

1.3 Surah Al- Baqarah 256 (Hafazan) - bacaan ulang - Nilai murni (taat)
ulang
- kad imbasan Elemen Perpaduan
- susun ayat - Menerima
kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama).
27 1.7 Ayat Bacaan : 1.7 Ayat 34 37 Murid boleh; -memilih naqib - Nilai murni (taat)
Surah Al- Baqarah 1.7.1 Membaca ayat 34 hingga 37 sebagai Elemen Perpaduan
surah Al-Baqarah dengan betul dan pembimbing - Menerima
bertajwid. - flash card kepelbagaian
1.7.2 Menyatakan terjemahan ayat. terjemahan ayat (sanggup
bekerjasama)

1.7 Ayat Kefahaman : Kepatuhan 1.7.3 Menjelaskan ketaatan malaikat - sumbang saran - Nilai murni
Malaikat Dan Kederhakaan Iblis dan penderhakaan iblis. - lakonan - Patriotisme
(Ayat 34 37 Surah Al- Baqarah 1.7.4 Menerangkan perintah dan - soal jawab Elemen Perpaduan
larangan Allah SWT kepada nabi - Menghormati
Adam a.s dan isterinya. kepelbagaian
1.7.5 Menghuraikan cara-cara (tingkahlaku yang
syaitan menyesatkan manusia serta berhemah tinggi)
cara-cara menghindari godaan
syaitan.
1.7.6 Menghuraikan pengajaran ayat
34 hingga 37 surah Al-Baqarah dan
menghubungkaitkannya dengan
29 | H a l a m a n
kehidupan.
1.7.7 Muhasabah diri mengeni sifat
ketaatan dan penderhakaan
terhadap Allah SWT.
1.7.8 Mendidik diri menjauhi sifat
takbur dengan beradab dan
istiqamah.
1.5 Tajwid Murid boleh; - Nilai murni (taat)
1.5.5 Mengenalpasti dan menyebut Elemen Perpaduan
cara bacaan Eokum tajwid di atas - Menerima
dalam ayat al-Quran terpilih. kepelbagaian
1.5.6 Mengamalkan hokum takwid di (sanggup
atas dalam bacaan dengan beradab bekerjasama)
dan istiqamah.

4.5 Fekah : Wudhuk Murid boleh: 1. Akses kendiri EMK:


4.5.1 Menyatakan maksud, Eokum, 2. Perbincangan Kelestarian
dalil naqli serta rukun-rukun dan Global /menghargai
wudhuk. pembentangan air
4.5.2 Menjelaskan kelebihan
wudhuk dari sudut sains. Nilai murni/
mmenjaga
kebersihan rohani

28 4.5 Fekah : Wudhuk 4.5.3 Menyenaraikan perkara- 1. Perbincangan EMK:


perkara sunat dan makruh dan Kelestarian
ketika berwudhuk. pembentangan Global /menghargai
4.5.4 Menyatakan perkara-perkara air
yang membatalkan wudhuk.
Nilai murni/
mmenjaga
kebersihan rohani

4.5 Fekah : Wudhuk Murid boleh: 1.Tunjuk cara Amali EMK:


4.5.5 Menunjukkan cara-cara Kelestarian
30 | H a l a m a n
berwudhuk yang sempurna. Global /menghargai
4.5.6 Menerangkan hikmah air
berwudhuk.
4.5.7 Melazimi berwudhuk dengan Nilai murni/
sempurna secara beradab mmenjaga
dan istiqamah. kebersihan rohani

1.3 Surah Al- Baqarah 257 (Bacaan) Murid boleh: - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
1.3.1 Membaca ayat 257 Surah Al- mana mana qari Elemen Perpaduan
Baqarah dengan betul dan - bacaan secara - Menerima
bertajwid. beramai ramai kepelbagaian
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. - bacaan individu (sanggup
di hadapan guru bekerjasama)
1.3 Surah Al- Baqarah 257 (Hafazan) 1.3.5 Membaca ayat 255 257 - pelajar - Nilai murni (taat)
Surah Al-Baqarah dengan menghafaz dalam
betul dan bertajwid. kumpulan (mentor Elemen Perpaduan
1.3.6 Menyatakan intisari ayat. mentee) - Menerima
1.3.7 Menghafaz ayat 255 257 kepelbagaian
Surah Al-Baqarah dengan (sanggup
betul dan bertajwid. bekerjasama).
1.3.8 Mengamalkan ayat 255 257
Surah Al-Baqarah dalam solat
dan zikir secara beradab dan
istiqomah.
29 1.8 Surah Al- Baqarah 155 156 1.8.1 Membaca ayat 155 156 - pelajar - Nilai murni (taat)
(Bacaan) Surah Al- Baqarah dengan betul dan mendengar Elemen Perpaduan
bertajwid bacaan dari - Menerima
1.8.2 Menyatakan terjemahan ayat computer kepelbagaian
- ikut baca (sanggup
bekerjasama)
1.8 Surah Al- Baqarah 155 156 1.8.3 Menyatakan contoh musibah - sumbang saran - Nilai Murni
(Kefahaman) : Sabar berdasarkan ayat 155 156 - lakonan - Alam sekitar
Menghadapi Ujian Allah Swt 1.8.4 Menjelaskan cara menghadapi - soal jawab Elemen Perpaduan
musibah menurut Islam - Mengurus
1.8.5 Menerangkan hikmah disebalik kepelbagaian
31 | H a l a m a n
ujian yang diturunkan oleh Alah (Rasional)
kepada manusia
1.8.6 Menghuraikan pengajaran ayat
155 dan 156 surah Al- Baqarah dan
menghubungkaitkan dengan
kehidupan
1.8.7 Mengamalkan sifat redha
dengan segala ketentuan Allah SWT
dalam kehidupan harian dengan
beradab dan istiqamah

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.1 Menyatakan maksud dan dalil 1. Akses kendiri EMK:
naqli mandi wajib 2. Perbincangan Nilai
4.6.2 Menjelaskan perkara perkara dan murni/kebersihan
yang mewajibkan mandi pembentangan rohani
4.6.3 mengenal pasti perkara yang
dilarang semasa berhadas besar

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.4 Menerangkan rukun mandi 1.Galery walk EMK:
wajib 2. Perbincangan Nilai
4.6.5 Menunjuk cara mandi wajib dan perbentangan murni/kebersihan
yang betul rohani
4.6.6 Mengenal pasti perkara
perkara sunat ketika mandi wajib
4.6.7 menerangkan hikmah mandi
wajib dan mengaitkan dengan
kehidupan

30 4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.8 Menyatakan mandi mandi 1. Tunjuk cara amali EMK:
sunat Kreativiti dan
4.6.9 Menyempurnakan mandi wajib inovasi
wajib dan melazimi mandi secara
istiqamah

1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- Baqarah Murid boleh: - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
32 | H a l a m a n
284 1.4.1 Membaca ayat 284 hingga mana mana qari
286 surah al-Baqarah dengan - bacaan secara Elemen Perpaduan
betul dan bertajwid. beramai ramai - Menerima
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. - bacaan individu kepelbagaian
di hadapan guru (sanggup
bekerjasama)
Ayat Hafazan : Surah Al- 1.4.3 Menghafaz ayat 284 hingga - pelajar - Nilai murni (taat)
Baqarah 284 286 surah al-Baqarah dengan menghafaz dalam Elemen Perpaduan
betul dan bertajwid. kumpulan (mentor - Menerima
1.4.4 Mengamalkan ayat 284-286 mentee) kepelbagaian
surah al-Baqarah dalam solat (sanggup
dan zikir secara beradab dan bekerjasama).
istiqamah.
4.7 Fekah : Solat Murid boleh: 1. Akses kendiri EMK:
4.7.1 Menyatakan maksud solat. 2. Perbincangan Nilai Murni
4.7.2 Menjelaskan dalil naqli dan - Taat dan
berkaitan kewajipan solat pembentangan berdisiplin
fardu.
4.7.3 Menerangkan akibat Sains dan
meninggalkan solat fardu Teknologi
beserta dalil naqli. -Kelebihan solat
4.7.4 Menyatakan syarat-syarat
wajib solat. Mengurus
4.7.5 Menyatakan syarat-syarat kepelbagaian
sah solat. -amanah

31 4.7 Fekah : Solat 4.7.6 Menjelaskan rukun-rukun 1.Galery walk EMK:


solat. 2. Perbincangan Nilai Murni
4.7.7 Menjelaskan perbezaan sunat dan perbentangan - Taat dan
abad dengan sunat haiah. berdisiplin
4.7.8 Menyatakan perkara-perkara
yang membatalkan solat. Sains dan
Teknologi
-Kelebihan solat

33 | H a l a m a n
Mengurus
kepelbagaian
-amanah
1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- Baqarah Murid boleh: - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
285 1.4.1 Membaca ayat 285 Surah Al- mana mana qari
Baqarah dengan betul dan - bacaan secara Elemen Perpaduan
bertajwid. beramai ramai - Menerima
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. - bacaan individu kepelbagaian
di hadapan guru (sanggup
bekerjasama)
1.4 Ayat Hafazan : Surah Al- Murid boleh: - pelajar - Nilai murni (taat)
Baqarah 285 1.4.3 Menghafaz ayat 285 Surah Al- menghafaz dalam
Baqarah dengan betul dan kumpulan (mentor Elemen Perpaduan
bertajwid. mentee) - Menerima
1.4.4 Mengamalkan ayat 285 Surah kepelbagaian
Al-Baqarah dalam solat dan (sanggup
zikir secara beradab dan bekerjasama).
istiqamah.
4.7 Fekah : Solat Murid boleh: 1.Penyelesaian EMK:
4.7.9 Menerangkan hikmah solat masalah (KBAT) Nilai Murni
dalam kehidupan mukmin. 2. Pembentangan - Taat dan
4.7.10 Menjelaskan kelebihan solat berdisiplin
dari sudut sains.
Sains dan
Teknologi
-Kelebihan solat

Mengurus
kepelbagaian
-amanah
CUTI PERTENGAHA PENGGAL KEDUA
32 4.7 Fekah : Solat 4.7.11Melaksanakan amali solat Tunjuk cara amali EMK:
fardhu. Nilai Murni
- Taat dan
berdisiplin
34 | H a l a m a n
4.7 Fekah : Solat Murid boleh: 1.Galery walk EMK:
4.7.12Menjelaskan maksud 2. Perbincangan Nilai Murni
khusyuk dalam solat dan dan perbentangan - Taat dan
kepentingannya. berdisiplin
4.7.13 Menjelaskan peranan hati,
akal dan anggota untuk Sains dan
khusyuk dalam solat. Teknologi
4.7.14 Menerangkan perkara- -Kelebihan solat
perkara yang menghalang
khusyuk solat. Mengurus
4.7.15 istiqamah dalam kepelbagaian
menunaikan solat fardhu -amanah
dengan sempurna dan
khusyuk.
1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- Baqarah 1.4.1 Membaca ayat 286 Surah al- - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
286 Baqarah dengan betul dan mana mana qari Elemen Perpaduan
bertajwid. - bacaan secara - Menerima
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. beramai ramai kepelbagaian
- bacaan individu (sanggup
di hadapan guru bekerjasama)
1.4 Ayat Hafazan : Surah Al- 1.4.3 Menghafaz ayat 286 Surah - pelajar - Nilai murni (taat)
Baqarah 286 al-Baqarah dengan betul dan menghafaz dalam Elemen Perpaduan
bertajwid. kumpulan (mentor - Menerima
1.4.4 Mengamalkan ayat 284-86 mentee) kepelbagaian
Surah al-Baqarah dalam (sanggup
solat dan zikir secara berdab bekerjasama).
dan istiqomah.
33 MENGHAFAZ AYAT-AYAT HAFAZAN

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AL-QURAN DAN HADIS)

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)

35 | H a l a m a n
PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK ISLAMIAH)

34 MENGHAFAZ AYAT-AYAT HAFAZAN

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AL-QURAN DAN HADIS)

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK ISLAMIAH)

MENGHAFAZ AYAT-AYAT HAFAZAN

35 PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AL-QURAN DAN HADIS)

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK ISLAMIAH)

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)

36 MENGHAFAZ AYAT-AYAT HAFAZAN

37
PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AL-QURAN DAN HADIS)

38
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / PENTAKSIRAN SUMATIF 3

39 PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)

40

36 | H a l a m a n
PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK ISLAMIAH)

41
PEREKODAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

CUTI AKHIR TAHUN

37 | H a l a m a n