Anda di halaman 1dari 4

Lampiran

Keputusan Direktur RSU Siaga Medika Banyumas


Nomor : 515/311/SK-DIR/RSU-SM/BMS/I/2017
Tanggal : 02 Januari 2017

PANDUAN MMMMMMMMMM

RUMAH SAKIT UMUM


SIAGA MEDIKA BANYUMAS
BANYUMAS
2017

PANDUAN MMMMMMMMMMMMMMMM
i
KATA PENGANTAR

<ENTER>

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu
wataala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul panutan
umat, Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman
nanti.

Penulis sadari sepenuhnya, hanya karena nikmat dari Nya lah penulis bisa
menyelesaikan penyusunan Panduan Mmmmm RSU Siaga Medika Banyumas. Semoga
buku Panduan ini bisa menjadi acuan kegiatan di RSU Siaga Medika Banyumas. Tak
lupa penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak
yang telah membantu penyelesaian Panduan ini.

Akhirnya penulis sadari, masih banyak kekurangan yang dijumpai dalam


penyusunan ini. Saran dan kritik senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa-
masa yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Banyumas, 02 Januari 2017


Tim Penulis

PANDUAN MMMMMMMMMMMMMMMM
ii
SAMBUTAN DIREKTUR

<ENTER>

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu
wataala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul panutan
umat, Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman
nanti.

Penghargaan kami berikan kepada penulis yang telah menyelesaian penyusunan


buku ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada masing-masing unit/ instalasi diharapkan untuk menjadikan panduan


ini sebagai acuan dalam menjalankan pelayanan di unit/ instalasi masing-masing.

Demikian, atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Banyumas, 02 Januari 2017


RSU Siaga Medika Banyumas
Direktur

dr. Panji Anggara


0608.1.0011

PANDUAN MMMMMMMMMMMMMMMM
iii
DAFTAR ISI
<ENTER>

KATA PENGANTAR............................................................................................................................................. i
SAMBUTAN DIREKTUR................................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI......................................................................................................................................................... iii
LAMPIRAN TATA NASKAH ........................................................................................................................... 1
BAB I DEFINISI................................................................................................................................................... 2
BAB II RUANG LINGKUP................................................................................................................................. 5
BAB III TATA LAKSANA .................................................................................................................................. 5
A. PENOMORAN ................................................................................................................................................ 5
B. BENTUK NASKAH........................................................................................................................................ 6
BAB IV DOKUMENTASI ............................................................................................................................... 87

PANDUAN MMMMMMMMMMMMMMMM
iv