Anda di halaman 1dari 6

Ayat-ayat tentang Pernikahan

April 21, 2010 oleh tierainrie

Beberapa Firman Allah tentang Pernikahan:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah)

dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan

Maha Mengetahui.

(QS. An Nuur (24) : 32)

Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

(QS. Adz Dzariyaat (51) : 49)

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang

ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui!

(Qs. Yaa Siin (36) : 36)

Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari

istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki

yang baik-baik

(Qs. An Nahl (16) : 72)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berpikir.

(Qs. Ar. Ruum (30) : 21)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi

pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf,

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah

dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana

(Qs. At Taubah (9) : 71)

Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri,

lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan

perempuan yang banyak sekali.

(Qs. An Nisaa (4) : 1)


Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu

pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga)

(Qs. An Nuur (24) : 26)

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.

(Qs. An Nisaa (4) : 3)

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila

Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang

urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah

berbuat kesesatan yang nyata.

(Qs. Al Ahzaab (33) : 36)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)

dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya)

lagi Maha Mengetahui.

(An-Nuur:)

Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk

(Al-Isra 32)

Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang, kemudian darinya Dia menciptakan istrinya, agar

menjadi cocok dan tenteram kepadanya

(Al-Araf 189)

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-

wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki

yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)

(An-Nur 26)

1. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang


yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka
dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha
Mengetahui. (QS. An Nuur (24) : 32).
2. Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat
kebesaran Allah. (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).
3. Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang
tidak mereka ketahui (Qs. Yaa Siin (36) : 36).
4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian
sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu
keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl
(16) : 72).
5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21).
6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka
menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu
akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71).
7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah
menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia
kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An
Nisaa (4) : 1).
8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita
yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang
melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26).
9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah)
seorang saja..(Qs. An Nisaa (4) : 3).
10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan
yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan
akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa
mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan
yang nyata. (Qs. Al Ahzaab (33) : 36).
11. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang
layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka
dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
(An-Nuur:)
12. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan
yang buruk (Al-Isra 32)
13. Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang, kemudian darinya Dia
menciptakan istrinya, agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya (Al-Araf
189)
14. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah
untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang
baik (pula) (An-Nur 26)

1. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu


sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku !(HR. Ibnu Majah,
dari Aisyah r.a.).
2. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang,
memakai wewangian, bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi).
3. Dari Aisyah, Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka
akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu (HR. Hakim dan Abu Dawud).
4. Sabda Rasulullah SAW: Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah,
sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Dan hendaklah bertaqwa kepada
Allah separoh lainnya. (HR. Baihaqi).
5. Dari Amr Ibnu As, Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah
wanita shalihat.(HR. Muslim, Ibnu Majah dan An Nasai).
6. Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan hidup
adalah istri yang sholihah (HR. Muslim)
7. Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a. Orang yang berjihad /
berperang di jalan Allah. b. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. c. Pemuda
/ i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram. (HR.
Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)
8. Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia
nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara. (HR.
Bukhari dan Muslim dari Ibnu Masud).
9. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak.
Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang
terbanyak (HR. Abu Dawud).
10. Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah
(keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah
umat yang lain (HR. Abdurrazak dan Baihaqi).
11. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik,
daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. Ibnu Ady
dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah).
12. Rasulullah SAW. bersabda : Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah,
dan sehina-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah (HR. Bukhari).
13. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang, dan
kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih
hidup membujang(HR. Abu Yala dan Thabrani).
14. Dari Anas, Rasulullah SAW. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan
Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka kawinkanlah dengan perempuan
terhormat. (HR. Ibnu Majah,dhaif).
15. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian
diantaramu. Sesungguhnya, Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki,
dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits).
16. Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi
lebih baik, daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya (HR. Thabrani
dan Baihaqi)
17. Sesungguhnya, apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih &
sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang), maka
Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. Dan apabila
seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka
berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya (HR. Abu Said)
18. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik,
daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. Ibnu Ady
dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah)
19. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang,
memakai wewangian, bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi)
20. Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin,
maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat
menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang
belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu
bisa menjadi perisai baginya (HR. Bukhori-Muslim)
21. Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat, sebab syaithan
menemaninya. Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat, kecuali wanita
itu disertai mahramnya(HR. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah
Ibnu Abbas ra).
22. Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan
akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Jika kamu tidak menerima
(lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas (H.R.
At-Turmidzi)
23. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak.
Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang
terbanyak (HR. Abu Dawud)
24. Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah
(keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah
umat yang lain (HR. Abdurrazak dan Baihaqi)
25. Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki
meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu
dibarakahi-Nya, Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, Allah
akan menambahkan kehinaan kepadanya, Siapa yang menikahinya karena
kekayaan, Allah hanya akan memberinya kemiskinan, Siapa yang menikahi wanita
karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan kerendahan padanya, Namun
siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau
karena ingin mempererat kasih sayang, Allah senantiasa memberi barakah dan
menambah kebarakahan itu padanya (HR. Thabrani)
26. Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan
itu membuatmu hina. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya
mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi
nikahilah wanita karena agamanya. Sebab, seorang budak wanita yang shaleh,
meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama (HR. Ibnu Majah)
27. Dari Jabir r.a., Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda : Sesungguhnya
perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, kedudukan, hartanya, dan
kecantikannya ; maka pilihlah yang beragama (HR. Muslim dan Tirmidzi)
28. "Dan nikahkanlah orang-orang yg sendirian di antara kamu,dan orang-orang yg
layak(menikah)dari hamba sahayamu yg lelaki dan dari hamba sahayamu yg perempuan.Jika
mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karuniaNya.Dan Allah maha luas
pemberianNya dan maha mengetahui."(Q.S.An-Nur:32).
29.
30. "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNYA ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu
sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikanNya diantaramu
rasa kasih sayang.Sesungguhnya pada yg demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yg berfikir".(Q.S.Ar-Ruum:21)
31.
32. "Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan semuanya,baik dari apa yg di
tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yg tidak mereka ketahu"i.(Q.S.Yaa
Siin:36)
33.
34. "Bagi kalian Allah menciptakan pasangan(istri-istri)dari jenis kalian sendiri,kemudian dari istri-istri
kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan dan kepada kalian Dia berikan rizki yg
baik".(Q.S.An-Nahl:72)
35.
36. "Dan orang-orang yg beriman lelaki dan perempuan sebahagian (adalah)menjadi
pelindung(penolong)bagi sebahagian yg lain.mereka munyuruh(mengerjakan0yg ma'ruf dan
mencegah yg munkar,mendirikan salat,menunaikan zakat,dan mereka taat kepada Allah dan
RasulNya,mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha
bijaksana".(Q.S.At-Taubah:71)
37.
38. "Wahai manusia bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yg telah menjadikan kamu satu
diri,lalu Ia jadikan daripadnya jodohmu,kemudian Ia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan
perempuan yg banyak sekali".(Q.S.An-Nisa:1)
39.
40. "Maka nikahilah wanita-wanita(lain)yg kamu senangi,satu,tiga atau empat,kemudian jika kamu
takut tidak akan berlaku adil maka nikahilah seorang saja".(Q.S.An-Nisa:3)
41.
42. "Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah
dan RasulNyatelah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yg laintentang
urusan mereka.Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNyamaka sesungguhnya dia
telah berbuat kesesatan yg nyata".(Q.S.Al-Ahzab:36)
43.
44. "Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu perbuatan keji dan satu jalan yg buruk".(Al-
Isra:32)
45.
46. "Dialah yg menciptakan kalian dari satu orang kemudian darinya Dia menciptakan istrinya agar
menjadi cocok dan tenteram kepadanya"(Al-A'raf:189)
47.
48. "Wanita-wanita yg keji adlah untuk laki-laki yg keji,dan laki-laki yg keji untuk wanita yg
keji(pula).Dan wanita yg baik adalah untuk laki-laki yg baik,dan laki-laki yg baik adalh untuk
wanita yg baik(pula)".(An-Nur:26)