Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 26 TAKENGON
Jl, Jamat - Isaq

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 26 TAKENGON
Nomor : 800/ /SMPN-26/2017

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR


ATAU BIMBINGAN KONSELING*) PADA SEMESTER I (GANJIL)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menimbang a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 26
Takengon Perlu Menetapkan Pembagian Tugas Guru

Menimbang 1. Undang-Undang RI Nomor. 2 Tahun 1989


2. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendaya Guna Aparatur Negara No. 84 Tahun
1993
4. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993,
Nomor : 25 Tahun 1995.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan
Pembagian Tugas Konseling pada tahun pelajaran seperti tersebut pada
lampiran keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Guru untuk melaksanakan Tugas Bimbingan seperti pada
lampiran satu keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
berkala kepada Kepala Sekolah
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan
pada anggaran yang sesuai.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang di tetapkan.

Megetahui, Ditetapkan di : Takengon


Sekretaris Dinas Pendidikan Pada Tanggal : 10 Juli 2017
Kab. Aceh Tengah Kepala SMP Negeri 26 Takengon

Drs. USWATUDDIN,M.AP RUSLAN,S.Pd.I


NIP. 19630926 199003 1 006 NIP. 19790716 200097 1 001