Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TKS FAJAR HARAPAN


Alamat : Kp. Selaturi Rt. 03/02 Ds. Saganten Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur 43272

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 02/TKS FH/VIII/2017

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
PELAJARAN 2017/2018

KEPALA TKS FAJAR HARAPAN SINDANGBARANG

MENIMBANG a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar


Mengajar atau Proses Bimbingan Konseling di TKS FAJAR
HARAPAN, perlu menetapkan pembagian tugas.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala TKS FAJAR HARAPAN.

MENGINGAT 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang


Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
6. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006

MEMPERHATIKAN 1. Rapat Pembagian Tugas Guru Tahun Ajaran 2017/2018 TKS FAJAR
HARAPAN

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam proses Belajar Mengajar pada tahun
pelajaran 2017/2018 sebagaimana tersebut pada lampiran I.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan
pada Anggaran Belanja Sekolah.
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan
ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindangbarang
Pada Tanggal : 01 Agustus 2017
Kepala TKS FAJAR HARAPAN

NURHAYATI
LAMPIRAN I Surat Keputusan Kepala TKS FAJAR HARAPAN
Nomor : 02/TKS FH/VIII/2017

PEMBAGIAN JADWAL MENGAJAR


TKS FAJAR HARAPAN SINDANGBARANG
TAHUN AJARAN 2017/2018

Tempat Tanggal Jumlah Jam


No. Nama JK Jenis PTK Kelompok Alamat Jalan Kecamatan
Lahir Lahir Mengajar
YUNI 10-11- Kp.Sukamulya Kec. Sindang
2 P Cianjur Guru Kelas A 24 Jam
WAHYUNINGSIH 1973 No.25 Barang
06-10- Kec. Sindang
3 LINA ANDRIANI P Cianjur Guru Kelas B Kp.Sirnasari 24 Jam
1970 Barang