Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A

[60 Markah]
Jawab semua soalan.

1. Tandakan () pada pernyatan yang menerangkan definisi reka bentuk dengan tepat
dan (x) pada definisi yang tidak tepat.

a. Reka bentuk yang terhasil daripada kaedah memasukkan


satu objek pada objek yang lain.

b. Reka bentuk yang dihasilkan menggunakan semua unsure


dan prinsip reka bentuk

c. Sesuatu usaha menyusun bahan secara terancang untuk


menghasilkan sesuatu produk baru

(3 markah)

2. Tandakan () bagi bidang reka bentuk konkrit yang betul dan (x) bagi yang tidak
berkaitan pada petak yang disediakan.

a. Komunikasi

b. Teknologi

c. Seni

(3 markah)

3. Berdasarkan rajah, kenal pasti tiga elemen reka bentuk yang terdapat pada produk di
atas.

a.

b. ...

c.
(3 markah)
4. Antara warna berikut, tandakan () pada warna sekunder dan (x) pada warna yang
bukan warna sekunder.

a. Merah

b. Kuning

c. Hijau

(3 markah)

5. Inovasi dalam reka bentuk

Tandakan () pada ayat yang berkaitan dengan pernyataan di atas dan (x) pada ayat
yang tidak berkaitan.

Kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau


perkhidmatan

Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada

Penambahbaikan terhadap fungsi, bentuk atau corak sesuatu


produk

(3 markah)

6. Susun langkah perjalanan aktiviti membuat suatu reka bentuk dengan menulis A, B
dan C pada petak yang disediakan.

Lakaran idea

Membuat model

Perbincangan konsep

(3 markah)
7. Nyatakan jenis kos bagi item di bawah ini dengan menulis A, B dan C di petak yang
sesuai.

A Kos bahan B Kos upah C Kos overhead

Bilangan pekerja

Cat penyembur

Bil air

(3 markah)

8.

Konsep SMART diguna pakai dalam penentuan anggaran keseluruhan projek.

Tandakan () pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah
mengenai huruf T dalam konsep SMART.

Penetapan tujuan dan objektif projek

Pengukuran pengagihan kewangan dalam kos-kos yang berkaitan

Masa dan sumber kewangan mencukupi untuk menyiapkan sesuatu


projek

(3 markah)

9. Kirakan jumlah kos pengeluaran untuk 100 unit projek berikut dengan menulis
jawapan pada ruang yang disediakan.

Kos bahan Kos upah Kos overhead


Kos pengeluran
RM2000 RM1000 RM500

Jumlah kos pengeluaran

Pengiraan untuk satu unit projek

Kos pengeluaran satu unit projek

(3 markah)
10. Pengurus projek akan menentukan ciri-ciri projek brief. Nyatakan antara tiga ciri-ciri
berkenaan.

Ciri-ciri Projek Brief

(3 markah)

11. Nyatakan tiga aspek yang perlu diambil kira semasa menilai mock-up di ruang yang
disediakan.

Aspek Penilaian Mock-up

(3markah)

12. Padankan jenis lakaran dengan penerangan yang betul.

Lakaran ringkas hasil daripada


Lakaran teknikal idea terawal tanpa pembetulan

Lakaran ceraian, keratan rentas


Lakaran persembahan dan pelbagai sudut pandangan

Membantu pelanggan
Lakaran peribadi memahami konsep rekaan yang
disampaikan pereka

(3 markah)
13. Rajah yang berikut menunjukkan paksi lakaran oblik.

Nyatakan paksi di A, B dan C

A : ..

B : ..

C: ..

(3 markah)

14. Padankan gambar dengan pandangan yang betul.

a.

Pandangan hadapan
(2D)

b.

Pandangan atas (2D)

c.

Pandangan sebenar
(3D)

(3 markah)
15. Rajah menunjukkan kaedah tanaman secara fertigasi.

Tandakan () pada pernyataan yang betul mengenai gambar di atas dan (x) pada
pernyataan yang salah.

Mengelakkan tanaman layu akibat pancaran UV daripada cahaya


matahari

Mengurangkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat

Modal permulaan yang rendah

(3 markah)

16. Nyatakan tiga jenis media tanaman dalam sistem fertigasi.

Media
Tanaman

(3 markah)
17. Maklumat yang berikut adalah bahan penyambung dalam komponen pemasangan
sistem fertigasi.

A Soket sama
B Siku 90
C Tee sama

Tulis A, B dan C pada gambar yang betul.

a.

b.

c.

(3 markah)

18. Tandakan () bagi pernyataan yang betul tentang warna dalam reka bentuk fesyen
dan (x) pada yang salah.

a. Warna mempengaruhi saiz dan bentuk badan si pemakai

b. Menggabung lebih daripada tiga warna menjadikan reka bentuk


fesyen kelihatan sesak dan tidak menarik.

c. warna tidak mempengaruhi perasaan dan emosi si pemakai.

(3 markah)
19.
Kaum wanita biasanya menggemari fabrik sutera untuk dipakai semasa perayaan
atau keraian

Berdasarkan pernyataan di atas, tandakan () bagi tekstur fabrik sutera yang betul
dan (x) bagi yang salah.

a. Kasar

b. Legap

c. Lembut

(3 markah)

20. Rajah di bawah menunjukkan suatu kaedah cantuman.

Berdasarkan pernyataan di atas, tandakan () bagi kaedah cantuman yang betul dan
(x) bagi yang salah.

a. Kaedah sulaman

b. Kaedah tampalan

c. Kaedah jahitan

(3 markah)
BAHAGIAN B
[40 Markah]
Jawab semua soalan.

1. Berdasarkan rajah,

a. Terangkan maksud inovasi bagi produk di atas.

.
.
.
.
.
.
.
(2 markah)

b. Huraikan peranan reka bentuk produk tersebut kepada pengeluar dan


negara.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(4 markah)

c. Terangkan sebab produk tersebut ialah produk yang mesra pengguna..
.
(4 markah)

2. Konsep SMART diguna pakai dalam penentuan anggaran keseluruhan projek.


Huraikan huruf yang berikut dalam SMART.

(10 markah)

3. Lengkapkan carta yang berikut mengenai langkah membuat proses lakaran reka
bentuk sehingga ke proses penambahbaikan. Langkah pertama telah dibuat untuk
anda.

Masalah mengenal pasti dan menyatakan masalah yang dihadapi.

a.

b.

c.
d.

e.

(10 markah)
4. Rajah yang berikut menunjukkan satu kaedah penanaman.

Berdasarkan rajah di atas,

a. Apakah nama sistem penanaman tersebut?(2 markah)

b. Namakan dua jenis medium yang digunakan dalam sistem tersebut..
.
(2 markah)

c. Namakan dua jenis tanaman yang sesuai ditanam dengan cara ini..
.
(2 markah)

d. Nyatakan tiga kelebihan menggunakan sistem tersebut.


(3 markah)

e. Nyatakan dua kelemahan menggunakan sistem itu..
(2 markah)

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh

Salmah Binti Mat Saad Nor Nasarah Binti Kamal Lai Mei Ling
Guru Matapelajaran KP KHB GK Teknik & Vokasional

Anda mungkin juga menyukai