Anda di halaman 1dari 2

TASAWUF

Pengertian Tasawuf

Ada beberapa pendapat tentang asal usul kata Tasawuf antara lain; [1] dari kata Ash-
shafa yang berarti bersih, jernih atau murni. Dari kata ini terdapat beberapa perobahan
kata seperti ;At-Tashfiah, Shufii dan Shoofii. [2] Ada pula yang mengambil kata tasawuf dari
kata Shuffah yang artinya serambi. Istilah ini dihubungkan dengan suatu tempat di sisi
masjid Nabawi yang didiami oleh sekelompok sahabat Nabi yang fakir dan tidak memiliki
tempat tinggal, yang ikut Hijrah dengan Nabi, yang dikenal dengan “Ahlush-Shuffah”.
Diantaranya adalah :Abu Darda’,Abu Zarr dan Abu Hurairah. [3]Berasal dari Kata “Shaff“
yang berarti barisan di dalam shalat, dimana mereka memilih shaff terdepan. [4] Berasal
dari kata ”shaufanah” sebangsa buah-buahan kecil berbulu, di mana pakaian kaum shufi itu
berbulu kasar.

Hakikat Tasawuf :

Asal pokok dari ajaran Tasawuf itu adalah tekun beribadah, tidak terpengaruh dari
kemewahan dan kemegahan dunia (tidak diperbudak dunia) serta senantiasa mengharap
RidhaNya.

Ilmu tasawuf adalah bagian dari ajaran Islam ,dengan alasan tidak terpisahkan dengan 3
pilar dalam agama Islam

Rukun Islam :berkaitan dengan syariah dan fiqih.

Rukun Iman :berkaitan dengan aqidah/ Keimanan /tauhid.

Ihsan:berkaitan dengan teknik membersihkan diri/rohani/jiwa (tazkiyatun nafs), erat


kaitannya dengan keikhlasan, sabar, tawadhu, rendah hati, tawakkal,dll.

Pelaksanaan ihsan dipelajari dalam ilmu tasawuf

Sejarah/latar belakang lahirnya tasawuf:

 Kehidupan Nabi/Rasul terdahulu.


 Kehidupan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul
 Kehidupan Nabi Muhammad saw, setelah diangkat menjadi Rasul.
 Situasi Umat Islam pada abad ke II hijrah.

Nabi Muhammad bersama sahabat utamanya adalah menyenangi hidup sederhana (zuhud).

Pada masa berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa Muawiyah
banyak ummat sudah hidup dengan kemewahan, namun yang tidak senang dengan kondisi
tersebut akhirnya memisahkan diri untuk menjadi zuhud.
Pembagian Tasawuf :

1. Tasawuf Falsafi, adalah tasawuf yang pendekatan yang digunakan adalah


pendekatan rasio atau akal pikiran, karena dalam tasawuf ini menggunakan bahan-
bahan kajian yang terdapat di kalangan para filosof.
2. Tasawuf Akhlaki ,pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak yang
tahapannya terdiri dari takhalli (mengosongkan diri dari akhlak yang buruk),tahalli
(menghiasinya dengan akhlak terpuji) dan tajalli (terbukanya dinding penghalang
(hijab) yang membatasi manusia dengan Tuhan, sehingga Nur Ilahi tampak jelas
padanya.
3. Tasawuf Amali pendekatan yang digunakan adalah pendekatan amaliyah nawafil
(amalan sunnah yang dilaksanakan secara berkesinambungan atau wirid). Untuk
melaksanakannya di dalam dunia Islam dikenal dengan Tarikat.

Tujuan Tasawuf

Tujuan Tasawuf adalah untuk terwujudnya Akhlakul Karimah dengan benar secara lahir dan
batin, sehingga dalam hidupnya merasakan terus melihat atau dilihat oleh Allah SWT.

Untuk mencapai ini perlu di lakukan :

 Tazkiyatun Nafs (pembersihan ruhani/ jiwa) melalui jenjang/tahapan.


 Mengamalkan zikrullah melalui metode Thariqatullah.