Anda di halaman 1dari 2

ULANGKAJI TOPIK

Nama : _____________________ Kelas : _________________

Jawab semua soalan.

1. Nyatakan 110101012 sebagai satu nombor dalam asas 8


A. 6518 B. 6258 C. 3258 D. 2218

2. 111012 + 11102 =
A. 1000112 B. 1011112 C. 1110012 D. 1010112

3. 1100012 − 10112 =
A. 1001002 B. 1001102 C. 1110102 D. 1111002

4. Apakah nilai digit 2, dalam asas 10, bagi nombor 32415?


A. 25 B. 50 C. 200 D. 250

5. Diberi 3 × 53 + 4 × 52 + 5𝑦 = 34205, cari nilai bagi 𝑦.


A. 0 B. 2 C. 3 D. 4

6. (a) Lengkapkan jadual berikut untuk persamaan 𝑦 = 2𝑥 2 − 4𝑥 − 3dengan mencari nilai 𝑘 dan 𝑚.
𝒙 −2 −1 0 1 2 3 4 4.5 5
𝒚 𝑘 3 −3 −5 −3 𝑚 13 19.5 27

1. (b) Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis
graf 𝑦 = 2𝑥 2 − 4𝑥 − 3 untuk −2 ≤ 𝑥 ≤ 5.
1. (c) Dari graf anda, cari
(i) nilai y bila x = -1.5
(ii) nilai x bila y=0.
1.(d) Lukis sat ugaris lurus yang sesuai di atas graf anda untuk mencari nilai x yang memuaskan
persamaan 2𝑥 2 + 𝑥 − 23 = 0 untuk −2 ≤ 𝑥 ≤ 5. Nyatakan nilai-nilai x ini.

20
7. (a) Lengkapkan jadual di bawah untuk persamaan 𝑦 = 𝑥
dengan menulis nilai-nilai y apabila
x=0.8 dan x=5.
𝒙 0.5 0.8 1 2 2.5 4 5 7
𝒚 40 20 10 8 5 2.9

2. (b) Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-𝑥 dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-𝑦,
20
lukis graf 𝑦 = untuk 0.5 ≤ 𝑥 ≤ 7.
𝑥
2. (c) Dari graf anda di 2 (b)
(i) nilai 𝑦 bila 𝑥 = 1.5
(ii) nilai 𝑥 bila 𝑦 = 6.
2. (d) Lukis satu garis lurus yang sesuai di atas graf dalam 2 (𝑏) untuk mencari nilai-nilai 𝑥 yang
20
memuaskan persamaan 𝑥
= −5𝑥 + 35 untuk 0.5 ≤ 𝑥 ≤ 7. Nyatakan nilai-nilai 𝑥 ini.
8. Pada graf yang disediakan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan
𝑦 ≤ 2𝑥 + 8, 𝑦 ≥ 𝑥, 𝑑𝑎𝑛 𝑦 < 8.

𝑦
𝑦 = 2𝑥 + 8

𝑦=𝑥

9. Pada graf di bawah, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan


𝑦 ≥ −2𝑥 + 10, 𝑥 < 5 𝑑𝑎𝑛 𝑦 ≤ 10.

𝑦 = 10

𝑦 = −2𝑥 + 10

10. Pada graf yang disediakan, lorekkan rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan:
𝑦 ≤ −𝑥 + 6, 𝑦 ≥ 2𝑥 − 4 𝑑𝑎𝑛 𝑥 > 1

𝑦
𝑦 = 2𝑥 − 4
6

2 6 𝑥
𝑦 = −𝑥 + 6
−4