Anda di halaman 1dari 2
SSA) iniversiti utara Malaysia PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JANUARI SESI 2017/2018 PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) KOD/NAMAKURSUS _: GMGM2013 ORGANISASI DAN MASYARAKAT TARIKH : 20 MEI 2017 (SABTU) MASA : 2.30 - 5.00 PETANG (2 JAM 30 MINIT} TEMPAT : PUSAT PEMBELAJARAN PJJ ARAHAN = 1, Kertas soalan ini mengandungi LIMA {5} soalan dalam SATU (1) halaman bercetak tidak termasuk kulit hadapan. Anda dikehendaki menjawab SEMUA soalan. ‘Semua jawapan hendakiah ditulis di atas lembaran jawapan yang disediakan. PERATURAN BERKENAAN KECURANGAN AKADEMIK ADALAH TERPAKAI DALAM PEPERIKSAAN INI. NO. MATRIK: ______ L (dengan perkataan) (dengan angka) NO. KAD PENGENALAN : LL NO. MEJA: Fy L] JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI ___ SEHINGGA DIBERI ARAHAN SULIT GMGM20130rganisasi dan Masyarakat ARAHAN : Jawab SEMUA soalan. . Teori Konflik merupakan salah satu teori yang membincangkan struktur sosial. la merupakan suatu pendekatan yang menerangkan fenomena ketidaksamaan kewujudan susun lapis dalam masyarakat. Huraikan teori ini dari. perspektif struktur sosial, (0Markah) . Pembentukan organisasi dikaitkan dengan stratifikasi dalam sesebuah_masyarakat. Giddens (1989), mengatakan terdapat EMPAT(4) sistem asas yang wujud dalam stratifikasi sesebuah masyarakat. Bincangkan setiap sistem asas tersebut. (20 Markah) Persekitaran sosial akan mempengaruhi persekitaran organisasi. Bincangkan bagaimana ciri berikut memberi kesan ke atas persekitaran oraganisasi. a. Gaya kemimpinan b. — Komunikasi ©. Motivasi (20 Markah) |. Geert Hofstede telah menghasilkan sebuah model yang mempunyai lima elemen Dimensi Budaya yang membezakan sesebuah masyarakat, Huraikan setiap elemen tersebut. (20 Markah) . Berikut adalah tren perubahan yang memberi kesan yang signifikan terhadap pembangunan organisasi pada masa hadapan. Bincangkan setiap situasi masa hadapan berikut: a. Operasi organisasi lebih mendasarkan pembangunan organisasi b. _Proses pembangunan akan lebih berteknologi c. _ Kitaran masa pembangunan akan menjadi singkat 4. Pembangunan dan perubahan akan lebih berorientasikan pembelajaran dan inovasi (20 Markah)