Anda di halaman 1dari 12

LEMBAGA

PENGEMBAI{GAI\ JASA KONSTRUKSI


Construetion Services Development Board

SERTIFIKAT KEAHLIAN
Sesuaidengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksidan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor g2 Tahun 2A10,
dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :
Nama: tR. MADJU NAptTUpULU
dinyatakan memiliki kompetensidan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksidiseluruh wilayah
Republik lndonesia, sebagai:
*t
i
I

I
Kasifrkasidan KualifikasiTenaga Ahli ]

I
I
eHLr TEKNTK MEKANTKAL - MADYA
I

No mor
Registrai
il._- r.3.30i.2"14s.2s.1112197
Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

di :
Ditetapkan Gorontalo
Pada tanggal : 28 Desember 2015

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo


Badan Pelaksana
ffi
_,lfum#-
' 9- *',
l-"i
t
DR. H. Zulkamaen Suleman, MHI
anaier Eksekutif
Ket.ransan
1, Sertfil€t ini milik LPJK, harus dksrnbalikan !€{Ehh habis masa borlakunya atau dinyatal@n tidak b€rlaku lagi.
2. Data yang l€rt6H dalem SKA ini dapat dldarffksi metalui wt$/r.lpik.net

,;:.i,',i:
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

AHLI TEKNIK MEKANIKAL - MADYA

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku ditempat dilaksanakannya karya saya.
Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya:
a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotany
untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji
tersebut di atas.
b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janjitersebut.

Saya yang berjanji :

( rR. MADJU NAPTTUPULU )

Anggota Asosiasi Profesi GATAKI

No. : 998IGTK|-GTLO/SKArX|U2Oi5

.dii
GATAKI
Ko{orrngan:
1. SgIt'Rk t i.li eudah divedfikasi dan divalidasifuociisi
2, Oah yrng bttera dalam SKA ini dapst diklarifikasi melatui lr',ti,yyjpjk.nd
^.rr-iff.'ffilr%
$- JJafrsrtu u.ri

&
'r(nl'nri, 0', oopriomdn P.r
*t gd"4uaL AcBt'Can .4 ?lud * 'Mtg*o .ttatsc xsrut,r-t&., A/earE?i 'ye otga /o//9'5
. ,t\ t,th \N(rk,^\ Rr\ \!i\

\a iltap i tttpttlu
974iat//a
M^r^srsr4^ ,Nrvursr r^s .irri rrN rNrx,r,r,lA N,'. rln(,r(/N r
,.^,{r( 8a/,1W, /? T4rri ./951
^." *n - 3766,/7706030534
uiMr^, ,,^N ,^N(n,^,,

! \1t t.trl.trs t,lt]\\ \,\RlA\r\

,, l(,, , , ,, 9V*.ni*.,.O& Si&.tzgr tdz?g,,at 2A A/o&zzier./9Af


^
.r ,rir,r^ fil/eli4
, *r, a",, tt.,27ztrfr,lzi6, AtZfuza -
*&aiL ! 4!,r,, i0,' ,knr rhB{k.
e7 /*s
Zzani'&
isad,h dc"Fr- Fkd Er6
,ltzu
*z4saz Tala /&'.'Ec4a
fu.trae, g/4& Rz.itdu.rA ita
*u/tztzt
,4zr42dtzt4,,rrr/*t(24n1
Ekt ra g/.tgrdla
*atzik MuLe/
*oa€tuk4r."2
furap dca ?forrzpzz.rdt t'\
tr 4/et -Z/d tu"r.rkl4?,eA Zl p -.
TZztUz - ia.i.ta
frZrrZ *jd.t{4i/, z t;,/44 q/@?tz@t//z
&a6iz, .tu Ud.gr&<t ,
Zlrr -Anax *zdttsxz:i Al uir
r"^. *r* TItz - l/64
R4tlfiaa Vdustz; J
t+/"!lczt*r €ot wz*r I
*o..i Ftrtg8;
2taldi/r,ta. &r, stdtiri ,<
tua,Aia/la, Zanz,Qwzt
?tzL, t lk //rz Rz@&a tz li?1Qr:n,
s(nrpsr .rensan ]",t"t . ?l4ws,9i/ifuo t' , futY.xuzzl au, Vlrsta/&si ,9ot &fi
nt!frs 7r//AEa z, fus.zedada.a €otz+b'z.sz'
figlas Zterxra iPexzzaazzaae Wtz*a &zz- 4,?1sz Tetez Z/dp C ,e€d fu./24o) "

\
_ _ ?iti
l
l

.l .i' f+'
".

I
I
Q F
t\
o, L
tt
a\l
z cd
cr) q)
f(, fo O)
att '61 F
C" (,) U)
tr =
a
tr f
c o)
zL (U
z
H
=
=''
E
o o)
(L
(J)
E
a (g (U
at
o
z
L
.9 od 6
a o,
(u o)
z :!- L o,
rd o =--(U .o
o
lr(
e
(g
I
o l<
+o
=6 ,y
o
PF
zlr{ s ;
E(6
l<
b_E -o
fe
s(t)-;i i;,
D oo)
e
A
v (o t\ o-
(o -
.(f
(u
2(6;N
-I-
z _c
=
(s
-o
c
N g
f
I
E
6
fr
co
(g
a
o
oc
b9
hg
$- 6ru
oE
t3 o=- oq)
(g
F{ (5 EL
t_n
s
j
(s \ (/)
o o z-o CU=
FA (5 6(5 T Y
o Er3 Ek
8Fy-
sg
(0
(E(U .C
M
l+'(
tJ< "E .E

c
o)
s
!-
6ac
.o
E19
(,=
P a=
:13c
g (E
E J
g (!

(u
x(o
EE
o(6
YO_
s ::(o2,
6o
oc
(t) c l0a
'6
.t)
co (o(g
{,,:i (E
oJ
(0
co) s clE (gl<
6 T] ]f,a
.s
t
Ng o
co -o j'n(E auo
'lf
(l)
":fl LP
Y-o
(D;;i
t'(
)-{
a 6E
3-
E6 c6 6 p!ai6
Yo E PUi*
=U
o o ^-EUJ
4O
s q)
E
o)

U
& .. E* ,v lrJ clt+ C
(u
vtr
o
tEI EEh;
€ =o_ lrJ
a!-U
EEo
PE. c
dE #g E, =o
(E
E.eq E
J iir/, -o
f
I
l-{ a5 3= tu -gell (6
F6t F [lF
z 6JE
.. ;. a
(D .:
E 6
q)
j
c
3
Gi
cr>
=i
)
9E=
:l f C,)
(o
a o, E o
a c
5o
E o)
Ltr a (6 (s
z6 =J
L-
(0 (o
a o)
E :l
(E
(s
C
(s
c
i< E
oo)
F !-
([ :f (o E o) o,
>.= c j L o (s
B rr
a€s-
a- tL
(U f, t-
- o- a o-
a
o) E
r!
(di= C f = a.
x(6
(sxx
-c f -Y t
o
6' C
(o
.C
f I
!F.
t,
;EE
= ='(6
llcq)
(U
Y
(o
(g
Eo,
-tcl *(s> (o q)
lc) dE 6 .E
U'
(E
bEE
C;T
E
(g
to)
E a
zci :gp
=E(6 q)
a
o)
_o
(E
d c
o
U'
so
o)
G
t<
l>
(6
b o)
o'-
o) lo (U
(E
-o
o
l<
l=
-Y
(U =(E
(5#
o
I I,
lo .c
c
E5
o
lz lz (EG
:xx tc
g l= CG
(Ec: IEE
lo
o luJ 1=(E rE
t_
oo lo tE (Utr
co)
PS
(EE (gc
E
G = .lf,(E tr(U
J (E0.
t'A*
(U
E 'eE v(5
'6
l
=#
(U
=
G

o
a te
<oE
to
E
P
*H;
+<
!
E ,U, {
t
! Y OYC
(,G(U
1E
otr lnF f
z(U E t
z-Y f= :=Ee
L(ur1
E.Y
g
(u

(u
H€
,_ E EF 1
{*
-iu
ke Y
o
=
il; E E E cD= Hqg EEB tr
ztr IIJ
J sH_ E E',,,.'E
Fgg t xn€
IJJ
ru .c
o.s F
F'8 b(E
(U
z 6(6 E
o -v
=:
cEE
(E
o= e
trE
== q GEy!
E
tr
(E

Y
z
o
tr
o;C vt
E=o
gE o
-cf
=G
66 f;
'=a HPi2
H
tr
F
6c
_d
i
co) -o o_c ;
o
(U

F
Y
UJ

cq
_gE
o(5
AE
(5C
8E
I- (.)
o)

,t
H
t*{
ti
,-o.E
'=
G(U 6c
io
c
J
IU L
E(o
qH
d_P 'a,6
od
<E
(E
E Y EE
to bP
g=
oo z (E o*
o) Y E= bo aY,,6 6,Y
C tU Ef
L# co- (EC !.E
(U F
J
t
=tr
(E
€E ESEo
ug
i@
'E-
G E9 _i9 9_E
o-t (utr €tr
EO
t!
(5 gE
a cc
oE €E
YO
oo
y-v
O)v
l--
46
', ,- o
EI-26
otr
c d=
g*x
c FO
p b6
-- o.i ci ri di oo
6
Y;^i