Anda di halaman 1dari 7

Sumber: http://laely-widjajati.blogspot.com/2009/11/ayat-al-quran-tentang-hujan.

html

Sabtu, 21 November 2009


"AYAT AL-QUR'AN TENTANG HUJAN"

"Ayat-ayat Al-Qur'an" yang menjelaskan tentang "hujan" adalah


sebagai berikut :

1. Al Baqarah, ayat 22 :

22. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit
sebagai atap, dan Dia menurunkan air ("hujan") dari langit, lalu Dia
menghasilkan dengan "hujan" itu segala buah-buahan sebagai rezki
untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi
Allah, padahal kamu mengetahui. (QS. 2:22)

2. Al Baqarah, ayat 264 :

264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan


(pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti
(perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena
riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di
atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa "hujan" lebat, lalu
menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai
sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. 2:264)

3. Al Baqarah, ayat 265 :

265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya


karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka,
seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh
"hujan" lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika
hujan lebat tidak menyiraminya, maka "hujan" gerimis (pun memadai).
Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. (QS. 2:265)
4. Al An'aam, ayat 99 :

99. Dan Dialah yang menurunkan air "hujan" dari langit lalu kami
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami
keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami
keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari
mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-
kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa
dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah,

1
dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang
beriman. (QS. 6:99)

5. Al A'raaf, ayat 57 :

57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira
sebelum kedatangan rahmat-Nya ("hujan"); hingga apabila angin itu
telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang
tandus, lalu Kami turunkan "hujan" di daerah itu, maka Kami keluarkan
dengan sebab angin itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah
Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan
kamu mengambil pelajaran. (QS. 7:57)

6. Al Anfaal, ayat 11 :

11. (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu


penentramanan daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu "hujan"
dari langit untuk menyucikan kamu dengan "hujan" itu dan
menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk
menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu). (QS.
8:11)

7. Yunus, ayat 24 :

24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, adalah seperti air


("hujan") yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan
suburnya karena air itu tanam-tanaman di bumi, di antaranya ada yang
dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah
sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-
pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba
datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami
jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah
disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami
menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang
berfikir. (QS. 10:24)

8. Huud, ayat 52 :

52. Dan (dia berkata): Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu
lalu taubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan "hujan" yang
sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada
kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. (QS.
11:52)

9. Yusuf. ayat 49 :

49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia

2
diberi "hujan" (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.
(QS. 12:49)

10. Ar Ra'd. ayat 17 :

17. Allah telah menurunkan air ("hujan") dari langit, maka mengalirlah
air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih
yang mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api
untuk membuat perhiasaan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih
arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar
dan yang bathil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada
harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap
di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. (QS.
13:17)

11. Ibrahim, ayat 32 :

32. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan
air "hujan" dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air "hujan"
itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah
menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan
dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu
sungai-sungai. (QS. 14:32)

12. Al Hijr, ayat 22 :

22. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-


tumbuhan) dan Kami turunkan "hujan" dari langit, lalu Kami beri minum
kamu dengan air itu,dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.
(QS. 15:22)

13. An Nahl, ayat 10 :

10. Dia-lah yang telah menurunkan air "hujan" dari langit untuk kamu,
sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-
tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan
ternakmu. (QS. 16:10)

14. An Nahl, ayat 11 :

11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air "hujan" itu tanam-
tanaman; zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. 16:11)

15. An Nahl, ayat 65 :

3
65. Dan Allah menurunkan dari langit air ("hujan") dan dengan air itu
dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Rabb) bagi
orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). (QS. 16:65)

16. Al Kahfi, ayat 45 :

45. Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan


dunia adalah sebagai air "hujan" yang Kami turunkan dari langit, maka
menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian
tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang di terbangkan oleh angin. Dan
adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. 18:45)

17. Thaahaa, ayat 53 :

53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang
telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari
langit air "hujan". Maka Kami tumbuhkan dengan air "hujan" itu
berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. (QS.
20:53)

18. An Nuur, ayat 43 :

43. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian


mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya
bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu"hujan" keluar dari celah-
celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit,
(yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka
ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-
Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat
awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. (QS. 24:43)

19. Al Furqaan, ayat 48 :

48. Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira


dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya ("hujan"); dan Kami turunkan
dari langit air yang amat bersih, (QS. 25:48)

20. Al Furqaan, ayat 50 :

50. Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan"hujan" itu di antara


manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka
kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nimat). (QS.
25:50)

21. Ar Ruum, ayat 24 :

4
24. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan
kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia
menurunkan air "hujan" dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air
itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. (QS.
30:24)

22. Ar Ruum,ayat 48 :

48. Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan
dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya,
dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat "hujan" keluar
dari celah-celahnya, maka apabila "hujan" itu turun mengenai hamba-
hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira.
(QS. 30:48)

23. Ar Ruum 49 :

49. Dan sesungguhnya sebelum "hujan" diturunkan kepada mereka,


mereka benar-benar telah berputus asa. (QS. 30:49)

24. Lukman, ayat 10 :

10. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia
meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak
menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala
macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air "hujan" dari langit, lalu
Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
(QS. 31:10)

25. Lukman, ayat 34 :

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan


tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan "hujan", dan
mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan
tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 31:34)

26. As Sajdah, ayat 27 :

27. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami


menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami
tumbuhkan dengan air "hujan" itu tanam-tanaman yang daripadanya
(dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri.
Maka apakah mereka tidak memperhatikan? (QS. 32:27)

27. Faathir, ayat 9 :

5
9. Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu
menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang
mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan "hujan" itu.
Demikianklah kebangkitan itu. (QS. 35:9)

28. Faathir, ayat 27 :

27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan "hujan" dari


langit lalu Kami hasilkan dari "hujan" itu buah-buahan yang beraneka
macam jenisnya. Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih
dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam
pekat. (QS. 35:27)

29. Asy Syuura, ayat 28 :

28. Dan Dialah Yang menurunkan "hujan" sesudah mereka berputus asa
dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi
Maha Terpuji. (QS. 42:28)

30. Al Jaatsiyah, ayat 5 :

5. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan
Allah dari langit lalu dihidupkanNya dengan air "hujan" itu bumi sesudah
matinya; dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal. (QS. 45:5)
31. Al Ahqaaf, ayat 24 :

24. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke
lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: Inilah awan yang akan
menurunkan "hujan" kepada kami.(Bukan)! bahkan itulah azab yang
kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang
mengandung azab yang pedih, (QS. 46:24)
32. Adz Dzaariyat, ayat 2 :

2. dan awan yang mengandung "hujan", (QS. 51:2)


33. Al Hadiid, ayat 20 :

20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehi


dupan dunia itu hanyalah
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah
antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak,
seperti "hujan" yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning
kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan
ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak
lain hanyalah kesenangan yang menipu. (QS. 57:20)

34. Nuh, ayat 11 :

6
11. niscaya Dia akan mengirimkan "hujan" kepadamu dengan lebat,
(QS. 71:11)

35. At Thaariq, ayat 11 :

11. Demi langit yang mengandung "hujan", (QS. 86:11)