Anda di halaman 1dari 2

D=do,4/4 O Holy Night

Adante Moderato (Malam Kudus)

S/A 0 0 3 3 . 3 5 5 . 5 6 . 6 4 . 6 1 . 5 0 5 3 . 2 1 3 . 4 5
Ma lam ku dus dan bin tang pun ber si nar pa da ma lam da tang nya
Ma lam ku dus ter ke jut lah gem ba la se dang men ja ga ka wan

S/A 4 . 2 1 . . . 0 0 3 3 . 3 5 5 . 5 6 . 6 4 . 6 1 . 5 0 5
Pe ne bus la ma bu mi di da lam kua sa do sa hing
Dom ba Nya da mai se nang ‘tu lah nya nyi an ma lak me

S/A 4 . 3 7 5 . 6 7 1 . 7 3 . . 0 5 5 6 2 5 6 . 5 1 . 3
ga da tang Tu han me no long nya se lu ruh du nia te lah me nung
me nu hi a lam se ki tar nya sung guh pa da ma lam sen yap i

T/B 0 5 5 6 2 5 4 . 4 4 . 3
Se lu ruh du nia te lah me nung
Sung guh pa da ma lam sen yap i

S 6 5 . 5 5 6 2 5 6 . 5 1 . 3 5 0 1 . . 7 . 6 7 . . 7 2 . 2 . 6

A 6 5 . 5 5 6 2 5 6 . 5 1 . 3 5 0 3 . . 3 . 3 5 . . 3 4 . 4 . 4

T 3 3 . 5 5 6 2 5 4 . 4 4 . 3 3 0 1 . . 1 . 1 3 . 7 5 6 . 6 . 2

B 3 3 . 5 5 6 2 5 4 . 4 4 . 3 3 0 6 . . 6 . 6 3 . . 3 2 . 2 . 2
gu ki ni mun cul pa gi in dah ce rah hai su jud lah de ngar ma
ni tlah la hir ju ru sla mat mu ki ni

S 6 . 6 1 . 1 0 1 3 . 2 . 5 1 . . 7 . 6 5 . 5 . 5 6 . 5

A 4 . 4 3 . 3 0 3 5 . 4 . 5 5 . 6 5 . 4 3 . 4 . 4 4 . 4

T 2 . 2 6 . 6 0 1 1 . 7 . 7 1 . . 1 1 . 7 . 7 7 . 7

B 2 . 2 6 . 6 0 6 5 . . . 4 3 . 4 4 5 . 5 . 5 5 . 5
lak me mu ji ma lam in dah ma lam Kris tus la

S 5 . . 1 2 . . 5 3 . . 2 1 . 7 0 7 1 . 2 1 . . .

A 3 . . 5 4 . . 5 5 . 6 6 5 . 4 0 4 3 . 4 3 . . .

T 1 . . 1 7 . . 7 1 . 1 1 2 3 . 2 0 2 5 . 5 5 . . .

B 1 . . 3 5 . . 4 3 . 4 4 5 . 5 0 5 5 . 5 1 . . .
hir ma lam in dah ma lam ma lam in dah

S 2 . . 5 5 . 5 4 3 2 1 . 7 0 7 1 . 2 1 . . 0

T 4 . . 5 5 . 6 6 5 . 4 0 4 3 . 4 3 . . 0

A 7 . . 7 1 7 1 2 3 . 2 0 2 5 . 7 5 . . 0

B 5 . . 4 3 . 4 4 5 . 5 0 5 5 . 5 1 . . 0
lam in dah ma lam ma lam in dah

Printed By: DSS/KSJ/2009