Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
kehendak-Nya kami bisa menyelesaikan Makalah Pengembangan Teknologi
Farmasetika sebagai syarat Ujian Tengah Semester.
Ucapan terima kasih kami tujukan kepada dosen mata kuliah
Pengembangan Teknologi Farmasetika yang telah memberi dorongan dan
motivasi sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, serta berbagai pihak
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Pembuatan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak
terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya, oleh karena itu saran dan kritik
yang membangun akan selalu penyusun terima.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga pembaca,
sehingga dengan demikian dapat mempermudah dalam proses belajar megajar
pada mata kuliah Pengembangan Teknologi Farmasetika serta dalam rangka
menambah perbendaharaan pengetahuan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, Oktober 2019

Kelompok III
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 2
1.3 Tujuan........................................................................................................ 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 3
2.1 Kulit ........................................................................................................... 3
2.2 Sediaan Topikal ......................................................................................... 4
2.3 Iritasi.......................................................................................................... 6
2.4 Sensitivitas ................................................................................................ 6
2.5 Review Jurnal ............................................................................................ 6
BAB III PENUTUP ............................................................................................. 11
3.1 Kesimpulan................................................................................................ 11
3.2 Saran .......................................................................................................... 11
DAFTAR PUSTAKA

Anda mungkin juga menyukai