Anda di halaman 1dari 17

c 


 
u 

Ê Ô

Manusia tidak dapat dipisahkan daripada bahasa. Sejarah telah membuktikan bahasa,manusia
sejak berzaman menggunakan dan berminat mengkaji bahasa. Ini kerana bahasa merupakan
satu komponen yang penting dalam kehidupan manusia selain daripada keperluan-keperluan
asas yang lain. Dengan bahasa manusia boleh berkomunikasi, bersatupadu, berkuasa dan
bertamadun. Manusia juga berusaha menkaji asal-usul bahasa dan juga dari aspek penggunaan
seperti, puisi, nyanyian, doa, pidato dan sebagainnya. Linguistik merupakan bidang yang telah
lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia.Walaupun pada masa ini, bidang
teknologi diberi perhatian oleh kerajaan, namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk
mengimbangi keperluan rohaniah dikalangan masyarakat.

Ê ÊÔ½


Ê.Ê.ÊÔ pakah yang dimaksudkan dengan ilmu linguistik? Ilmu linguistik ialah bidang ilmu
mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyons,Ê Ê

Ê.Ê.2 Istilah linguistik berasal daripada perkataan Latin ÷ yang membawa maksud µ bahasa¶.
Dalam bahasa-bahasa ³ Roman´ ( iaitu bahasa-bahasa yang berasal daripada bahasa Latin ,
masih ada kata-kata serupa dengan ÷ Latin itu; iaitu ÷ dan ÷ dalam bahasa
Perancis, dan ÷ dalam bahasa itali. Istilah linguistic dalam bahasa Inggeris adalah berkaitan
dengan kata ÷ tersebut, seperti juga dalam bahasa Perancis, istilah ÷  adalah
berkaitann dengan language. Dalam bahasa Melayu pula, istilah linguistik merupaakan nama
bagi bidang ilmu, dan kata adjektifnya adalah ÷ 
atau ³ linguistik´.

Ê.Ê.3 "Linguistik" bererti "ilmu bahasa". Kata "linguistik" berasal dari kata Latin lingua 'bahasa'.
Dalam bahasa-bahasa "Roman" (yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin masih ada
kata-kata serupa dengan lingua dalam bahasa Itali. Bahasa Inggeris memungut dari bahasa Prancis
kata yang kini menjadi language. Istilah ÷ 
dalam bahasa Inggeris berkaitan dengan kata
÷ itu, seperti dalam bahasa Prancis istilah ÷  berkaitan dengan ÷ Dalam
bahasa Indonesia "linguistik" adalah nama bidang ilmu, dan kata sifatnya adalah "linguistis" atau
"linguistik".c 

 
u 

Ñ 

   
Ilmu linguistik amat penting dalam kehidupan masyarakat. Manusia menggunakan bahasa untuk
tujuan tertentu. Bahasa adalah satu konsep umum yang menjadi dasar di dalam perhubungan. Ini
bermakana bahasa amat penting dalam kehidupan manusia. Menurut Kamus Linguistik, bahasa
adalah keupayaan fitrah manusia yang berupa satu sistem lambang bunyi suara abitrari yang
dipersetujui bersama oleh kelompok sosial dan digunakan sebagai alat berkomunikasi ( Kamus
Linguistik,Ê2. Bahasa adalah alat komunikasi yang terdiri daripada simbol bunyi dan juga
melalui isyarat tubuh. Simbol bunyi yang dimaksudkan adalah yang merupakan simbol atau
perlambangan.

Bahasa mempunyai fungsi yang tersendiri apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya
melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (
Darwis Harahap Mohamad, 2004 50. Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau
hubungan antara satu-satuan dengan unsur-unsur gramatikal, leksikal/fonologi di dalam suatu
deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural ( Harimurti
Kridalaksana, Ê3 0. Dalam konteks ini menjelaskan bahawa linguistik amat penting kepada
masyarakat. Ianya bermula berdasarkan peringkat-peringkat umur masyarakat.

Ñ Ê
 

Mengikut Bowen (Language ages and stagesn-line pembelajaran bahasa bermula sejak bayi
dilahirkan. Bayi-bayi yang baru lahir sudah mula mengecam bunyi-bunyi yang terdapat di
sekitarnya. Mengikut Brookes (dlm. bdullah Yusoff dan Che Rabiah Mohamed, Ê545,
kelahiran atau pemerolehan bahasa dalam bentuk yang paling sederhana bagi setiap bayi bermula
pada waktu bayi itu berumur lebih kurangÊ bulan dan mencapai bentuk yang hampir sempurna
ketika berumur lebih kurang empat tahun.

Pada usia bayi enam minggu sehingga tiga bulan, mereka mula mendekut (cooing apabila rasa
seronok. Mereka juga suka bermain dengan bunyi-bunyi perkataan yang didengari dari
persekitaran. Mengagah (babbling pula berlaku di antara enam bulan hingga sepuluh bulan. Ia
bukannya bahasa sebenar dan tidak ada makna. Penerimaan ke atas bunyi-bunyi bahasa
berterusan dilakukan oleh bayi yang berumur bulan hingga Ê0 tahun namun belum memahamic 

 
u 

sepenuhnya perkataan-perkataan tersebut. Keupayaan membezakan bunyi-bunyian sangat
penting untuk perkembangan bahasa. Ia bermula sebelum kelahiran dan sangat kritikal ketika
tahun pertama kehidupan. Bayi dapat membiasakan diri dengan perkataan apabila mereka kerap
mendengar dan mula menggunakannya.

Seorang bayi menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada
sasaran yang tetap. Proses kognitif, iaitu pengenalan benda-benda kepada bahasa telah berlaku (
smah mar, Ê3 Ê . Bahasa adalah sebagai alat untuk mengekspresikan apa yang terlintas
di dalam pemikiran. Di dalam perkembangan bahasa bahasa, kanak-kanak tidak lagi
menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi untuk berkomunikasi
dengan lingkungan sekitarnya.

Mengikut Naapie Mat (Ê2, kanak-kanak di peringkat awal usianya memperoleh bahasa
ibundanya dengan memanjangkan makna tertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak.
Pada mulanya bayi memperoleh bahasa melalui tangisan dan sebutan yang ringkas seperti µma¶,
da¶, µbah¶, µpa¶, dan sebagainya.

Peringkat awal kanak-kanak iaitu umur 2 hingga tahun. Menurut Vygotsky, pada umur 2 tahun,
ayat yang dituturkan hanya terdiri daripada dua perkataan sahaja. Ini akan berlipat ganda
sebanyak dua kali ketika mencapai umur 3 tahun. Kanak-kanak yang berusia 3 tahun ke atas pula
boleh dikatakan sudah berupaya menyusun suku kata yang ringkas iaitu berdasarkan keperluan
diri mereka atau yang biasa didengar.Selepas itu, perkembangan bahasa kanak-kanak akan
bertambah baik apabila mereka banyak melibatkan diri dengan rakan sebaya dan memberi
perhatian yang serius kepada orang yang sedang bercakap seperti ibu bapa mereka, guru, adik
beradik dan sebagainya.

Menurut Brown & Chapman (ÊÊ, semasa kanak-kanak berusia 4 tahun perbendaharaan kata
semakin meningkat iaitu lebih daripada Ê000 perkataan. Kanak-kanak yang menduduki kelas
tadika biasanya berupaya mendengar dengan teliti apa yang diajar oleh guru dan boleh
menceritakan semula jika disuruh.

Menurut Garney (Ê5, kanak-kanak yang berusia 5 hingaa tahun, sudah boleh menyusun
kata-kata dengan betul apabila bersama-sama dengan kumpulan rakan sebayanya. Mereka akan
bermain bersama-sama, bercerita, berjenaka dan bergurau dengan rakan sebaya mereka.


c 

 
u 

Peringkat kanak-kanak umur hingga Ê2 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak telah pun
memasuki sekolah rendah. Penguasaan perbendaharaan kata telah meningkat, telah menunjukkan
penguasaan dan sebutan bahasa yang betul atau µstandard¶. Mereka boleh melahirkan sesuatu
pendapat melalui aktiviti lisan dan penulisan iaitu dalam bentuk ayat yang ringkas.

Menurut Chomsky (Ê, semasa berada dalam darjah tiga. Kanak-kanak sekurang-kurangnya
memperoleh sebanyak 30000 perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata ini akan bertambah
melalui pembacaan, proses pengajaran dan pembelajaran (P&P dan juga pergaulan harian iaitu
termasuk di rumah dan juga di sekolah. Kanak-kanak tidak lagi menumpukan pada diri sendiri
ketika menceritakan sesuatu.sebaliknya, mereka mula mengambil tahu tentang hal orang lain dan
menceritakannya. Kanak-kanak yang berusia Ê0 hingga Ê2 tahun, kebanyakkannya sudah boleh
berkomunikasi dengan baik dan seterusnya dapat membuat satu karangan pendek apabila diminta
oleh guru.

Ñ Ñ
 

Menurut Mohammad Salleh Lebar, pada masa kini istilah remaja adalah untuk jangka masa di
antara Ê5-25 tahun, iaitu satu jangka masa yang dianggap begitu panjang. Empat puluh tahun
yang lampau, jangka masa remaja boleh dikatakan pendek iaitu di antara peringkat umur Ê5-20
tahun sahaja. Kebanyakan remaja pada ketika itu berkahwin di sekitar umur Ê- Ê tahun. Tetapi
pada masa kini, adalah kerana akibat perubahan gaya hidup zaman moden dan mereka terpaksa
menempuh pelbagai halangan dan cabaran sebelum mendirikan rumahtangga.

Menurut Boon Pong Ying dan Ragbir Kaur, peringkat remaja adalah bermula dari umur Ê2-Ê
tahun. Pada peringkat ini kanak-kanak akan mencapai tahap kematangan akil baligh dan
menyedari tentang perubahan bentuk badan mereka. Mereka akan menerima perubahan fizikal
mereka dan menggunakannya dengan cara yang paling berkesan.

Pada peringkat ini, remaja berada di alam persekolahan menengah. leh itu linguistik amat
penting kepada mereka utuk berkomunikasi dengan rakan sebaya dan dengan guru-guru.mereka
perlu menguasai ilmu pengetahuan yang terdapat dalam bahan-bahan bacaan ataupun tutorial.
Mereka perlu menguasai bidang-bidang bahasa seperti ,morfologi, sintaksis, fonetik,
perbendaharaan kata dan sebagainya. Penguasaan dalam bidang ini menjadikan mereka sebagai
pelajar yang mampu berkomunikasi dan bersoaljawab dengan guru dan rakan sebaya mereka


c 

 
u 

dengan baik dan juga dapat menghasilkan penulisan yang bermutu dengan bahasa-bahasa atau
kosa kata yang indah, betul dan tepat.

Peringkat awal remaja iaitu umur Ê2 hingga Ê5 tahun. Perkembangan bahasa praremaja peringkat
ini pada mulanya mencapai tahap yang baik iaitu mereka dapat menguasai gaya dan berbagai-
bagai struktur ayat. Penguasaan ini disebabkan mereka banyak membaca berbagai-bagai bahan
bacaan termasuk akhbar, majalah, buku-buku cerita dan juga buku-buku pelajaran. Murid-murid
Melayu di Malaysia yang tidak pemalu serta cergas biasanya dapat menunjukkan penguasaan
dua bahasa iaitu Melayu dan Inggeris. Mereka yang bersekolah rab pula boleh menguasai tiga
bahasa, manakala murid-murid Cina boleh memahami dan bertutur dengan baik dalam tiga
bahasa sekali gus iaitu Cina, Melayu dan Inggeris.

Menurut Saltz (Ê, penguasaan bahasa yang tinggi membolehkan remaja berinteraksi dengan
orang dewasa serta bertukar-tukar pendapat. Ini memudahkan remaja menyelesaikan masalah
sama ada konkrit mahupun abstrak.

Ñ   

Mengapa manusia berbahasa? Bahasa amat penting dalam kehidupan manusia agar dapat
berinteraksi sesama manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Sekiranya keperluan ini
disekat, ini akan mendatangkan kemudaratan kepada jiwa dan rohani manusia. Sebagai contoh,
seorang yang diasingkan daripada masyarakat dan tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang
lain, ini akan memberi tekanan yang besar kepada manusia kerana tidak berkesempatan untuk
berbahasa ataupun berbicara dengan orang lain. Dengan adanya teman untuk berbicara, rohani
seseorang akan menjadi lebih sihat walaupun perkara yang dibicarakan tidak penting.

Keupayaan berbahasa seseorang individu akan dapat menghubungkannya dengan individu lain.
Hal ini juga akan membolehkan seseorang bertukar-tukar fikiran dan dapat meluahkan perkara
yang dihajati kepada teman yang lain. Kepentingan ini menjadikan manusia lebih proaktif kerana
adanya idea-idea yang tidak hanya datang daripada diri sendiri sebaliknya idea-idea yang datang
daripada individu lain yang lebih mempunyai kepakaran dalam sesuatu perkara.c 

 
u 

Ñ Ê
 


Bahasa merupakan saluran permusan maksud, melahirkan perasaan dan mencipta kerjasama
yang mewujudkan pelbagai aktiviti, merencanakan dan mengarahkan masa depan ( Gory Keraf
Ê 4. Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. Salah
satu alat yang digunakan adalah bahasa, baik secara lisan mahupun tulisan. Ia adala alat yang
paling berkesan dalam memastikan proses komunikasi berjalan dengan lancar. Melalui
komunikasi kita mempelajari dan mewarisi apa yang telah dicapai oleh nenek moyang kita dan
orang yang sezaman dengan kita

Ñ Ñ 
 
 

Dalam fungsi kebudayaan, bahasa itu menjadi sarana untuk memperkembangkan sesuatu
kebudayaan yang dimiliki oleh sesuatu bangsa. Bahasa berfungsi sebagai jalur, relung, atau
laluan untuk meneruskan dan melestarikan sesuatu kebudayaan dari satu tahap ke satu tahap dan
dari satu generasi ke satu generasi. Kebudayaan juga memberi manfaat kepada kehidupan
manusia. Melaluinya manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman
tersebut. Dalam hal ini, bahasa telah berfungsi sebagai alat intergrasi dan adaptasi sosial atau
kemasyarakatan (Sumarsono, 2004 Ê45. Masyarakat dapat disatukan melalui bahasa.Segala
aktiviti kemasyarakatan dapat dilakuakan dengan menggunakan bahasa. Kita perlu pandai
memilih bahasa bergantung kepada situasi dan orang yang kita bercakap. Misalnya
menggunakan kata kamu atau saudara untuk memulakan perbualan. Kamu untuk orang yang kita
kenalai dan saudara untuk orang yang baru kita kenal. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa,
kita dengan mudah berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa tersebut ( Zulkifley Majid,
Ê Ê

Ñ  

Kepentingan seterusnya ialah, linguistic atau bahasa dapat mengawal sosial. Kawalan sosial ini
dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau masyarakat. Pelbagai penerangan, informasi dan
pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional
adalah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial ( Zulkifley Majid, ÊÊ.
Dengan adanya bahasa ceramah agama atau dakwah dapat disampaiakan dengan jelas mengikut
bahasa bagi setiap bangsa. genda politik atau penyampaian ilmiah juga menggunakan bahasa.c 

 
u 

Semua ini merupaka kegiatan yang memberikan kepada kita cara untuk memperoleh pandangan
baru, sikap baru, perilaku dan tindakan yang baik dengan menggunakan bahasa. Contoh bahasa
berfungsi sebagai alat kawalan sosial adalah alat pereda kemarahan. Menulis merupakan cara
yang paling efektif untuk meredakan kemarahan. Dengan menuangkan rasa marah kita ke bentuk
penulisan, rasa marah kita beransur-ansur hilang dan kita dapat melaihat persoalan dengan lebih
jelas dan terang.

Ñ  
 
  
  
 
Seorang ketua atau komander akan memberi arahan kepada pasukan mereka ( Sumarsono Ê4.
Ekspresi ( melahirkan pula menunjukkan bahasa berfungsi untuk mengungkapkan suasana hati
atau perasaan penutur. Contohnya perkataan   
. Perkataan ini sudah jelas
untuk mengambarkan tentang hati penutur.

Ñ ! 

Walau bagaimanapun, bahasa Melayu mampu menyatakan pelbagai ilmu malah memikul
tanggungjawab yang besar sebagai bahasa persatuan dan kesatuan kaum di Malaysia. Ini terbukti
daripada dapatan kajian yang telah saya perolehi. Melalui perpaduan yang kukuh dan
persefahaman kaum yang kuat di kalangan masyarakat, suasana politik dan sosial juga turut
stabil. Ini adalah berkat bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama di dalam sistem
pendidikan kebangsaan sejak awal tahun 0-an.

Ñ 
"
"

Kajian linguistik berguna secara khusus kepada orang-orang yang terlibat dengan bahasa, seperti
guru dan perancang bahasa. Kepada guru-guru bahasa, pengetahuan tentang ciri-ciri bahasa
seperti struktur dan sistemnya akan memudahkannya memberikan huraian serta penjelasan aspek-
aspek bahasa yang diajar kepada para pelajar. Umpamanya dalam struktur susunan bunyi, aspek
sebutan, perkataan atau ayat bahasa Melayu. (Nor Hisham sman, 200Ê
lÔ Bagi  , pengetahuan linguistik dapat membantu dalam penghasilan
kamus yang baik. ntara pengetahuan yang perlu ialah × ×c 

 
u 

 ×    ÷ ÷ ÷ ÷
 ÷ ÷  ÷  dan × .

lÔ Bagi    , pengetahuan linguistik juga perlu, terutama dari aspek


penyusunan ayat yang tepat, dan pemilihan leksikon yang sesuai mengikut konteks.

lÔ Bagi , penguasaan linguistik akan membantunya memperjuangkan ideologi


dan konsep kenegaraan, di samping meredam gejolak sosial akibat perbedaan dan
pertentangan bahasa.

lÔ Bagi   , linguistik akan menambahkan wawasan dalam bidang
ilmu masing-masing

Kesimpulannya, ilmu linguistik amat penting kepada semua lapisan masyarakat. Ianya bermula
seawal kelahiran sehinggalah ke akhir hayat. Dengan adanya bahasa, manusia dapat
berkomunikasi dan menyampaikan maklumat dengan cara yang lebih sesuai mengikut kehendak
masing-masing. Dengan adanya bahasa, manusia dapat menjalankan aktiviti komunikasi dalam
memajukan diri, masyarakat dan Negara amnya. Ini kerana bahasa mempunyai fungsi yang
sangat besar dalam masyarakat antaranya sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi dan identiti
diri yang memudahkan perjalanan aktiviti masyarakat. Melalui bahasa, kita dapat mengutarakan
pandangan dan pemahaman kita terhadap sesuatu perkara, asal usul bangsa dan negara kita,
pendidikan kita mahupun diri sendiri. Bahasa adalah sesuatu yang utuh dan bersistem.c 

 
u 

Ñ 

Ê 
Sosiolinguistik adalah salah satu bidang utama dalam disiplin linguistik. Nama sosiolinguistik
terbentuk daripada dua istilah, iaitu sosio (singkatan daripada sisiologi- disiplin yang meneliti
masyarakat dan linguistik-disiplin yang meneliti bahasa. Dengan sifat penggabungan dua
disiplin ini, sosiolinguistik memberi tumpuan kepada dua entiti, iaitu bahasa dan masyarakat.
Sosiolinguistik menganggap bahasa dan masyarakat sebagai satu struktur yang mempunyai
hubungan yang rapat antara kedua-duanya.

Bidang sosiolinguistik itu adalah merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan
masyarakat yang sangat luas cakupannya. Ia menumpukan kepada bahasa dalam konteks sosial
dan kebudayaan. Melalui bahasa, manusia dapat berhubung, menyampaikan buah fikiran dan
perasaan. Dengan bahasa juga mereka mengeratkan hubungan antara satu sama lain sebagai
anggota satu masyarakat.

Kajian ini merupakan satu percubaan untuk meninjau sejauh manakah aspek sosiolinguistik ini
benar-benar wujud dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian masyarakat kita. Sosiolinguistik
akan menunjukkan bagaimana kita harus berbicara apabila kita berada dalam masjid, ruang
perpustakaan atau di pasar, misalnya.

Ê Ê#Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan kata sendi nama murid-murid Tahun 4
di Sekolah Kebangsaan Tembila, Besut, Terengganu. ntara tujuan kajian adalah seperti berikut;

i.Ô Mendengar, memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan
sehari-hari;

ii.Ô Bertutur dengan petah dan membuah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang
sesuai dan bertatasusila;

iii.Ô enggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu;c 

 
u 

iv.Ô Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan;

v.Ô Menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli
masyarakat yang berbilang kaum dan keturunan.
vi.Ô Mengenalpasti punca-punca berlakunya kesalahan pengunaan bahasa di kalangan penutur
jati bahasa melayu.
vii.Ô Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna bahasa Melayu dalam
penggunaan bahasa yang tepat
viii.Ô Mengetahui sejauh mana penguasaan dan kemahiran berbahasa sample kajian
ix.Ô Mengetahui Keperihatinan masyarakat terhadap penggunaan bahasa yang betul.
x.Ô Mengetahui tahap penguasaan ilmu bahasa yang dimiliki oleh rakyat Malaysia

Ê ÑÔ$ 


Dalam kajian ini saya telah mengkaji orang responden. Mereka terdiri dari pelbagai latar
belakang,latar belakang, umur, jantina, bangsa dan sebagainya.

Ê 
Data kajian sampel diperoleh hasil dari temubual secara tidak formal berasaskan soalan yang
dikemukakan di 2.3 bertepatan dengan mengikut tugasan yang diberikan. Selain dari itu, kaedah
permerhatian juga dijalankan untuk memperkemaskan hasil tugasan.

Ñ 
 

%Nama

Umur

Jantina

Bangsa
c 

 
u 

gama

Pekerjaan

Kelulusan akademik 
Bilangan bahasa yang dikuasai 
Nyatakan


 
Ê. pakah bahasa yang digunakan di rumah?

2. pakah bahasa lain yang digunakan selain daripada bahasa di atas?

3. Bahasa yang digunakan di tempat kerja?


4. Bahasa yang digunakan dalam aktiviti sosial. Contohnya bersama rakan- rakan.

5. Bilakah anda menggunakan bahasa rasmi?

. Persepsi / pandangan mengenai bahasa Melayu.
. Persepsi / pandangan mengenai bahasa kedua?. Persepsi / pandangan mengenai masa depan Bahasa Melayu.

c 

 
u 

&Ô ' Ê
( ! 
)
 *

  
  +,-
+

 ,.

&
) /  
 Ñ! 


Beliau merupakan seorang wanita berkerjaya yang mempunyai pengetahuan linguistik yang tinggi.
Tugas sebagai Penolong Kanan sekolah secara tidak langsung amat memerlukan beliau
berinteraksi dengan berkesan. Kepakaran beliau sebagai guru bahasa Melayu tidak dinafikan
kerana beliau dapat memahami sedikit sebanyak ilmu linguistik dan digunakan bagi menyesuaian
diri semasa berinteraksi. Penggunaan laras bahasa dan juga ragam bahasa akan ditukar mengikut
situasi dan tempat. Dalam menghadiri mesyuarat, bahasa yang digunakan oleh beliau adalah
bahasa formal yang merujuk kepada penggunaan bahasa yang lebih teratur, lengkap dan
memerlukan segala strategi pertuturan untuk memberi gambaran yang beradat dan hormat dalam
konteks formal. Selain dari itu beliau menggunakan dialek Perak kerana beliau adalah anak jati
Kuala Kangsar.

&Ô ' Ñ


(  Ñ 
)
 *

  
  


-0&
) /  1

 Ê 

Merupakan seorang wanita bekerjaya yang sering berhubungan dengan masyarakat tempatan dan
juga sebagai guru Bahasa Inggeris di sekolah. Mempunyai pengetahuan linguistik dan berupaya
menerap pengetahuan tersebut semasa berinteraksi. Beliau juga mahir dalam berbahasa Inggeris.c 

 
u 

Sesekali perbualan beliau dicampurkan dengan perkataan Inggeris seperti µso¶, µwhateverlah¶,
µdontlah¶ dan sebagainya. Beliau baru sahaja menerima jawatan sebagai seorang pendidik. Jadi,
nampak pertuturan beliau agak terbatas dan tersekat-sekat kerana beliau kurang bercampur
dengan organisasi besar sebelum ini. Dialek Melaka seperti perkataan pagaw (pagar juga sangat
ketara apabila berbual-bual dengan rakan sekerja. Beliau kelihatan cuba menyesuaikan diri
dengan dialek Daerah Besut tempat beliau bekerja.


&Ô ' 
(  Ñ 
)
 

  
  


) 0 

Latar belakang pendidikan yang rendah menyebabkan beliau tidak memahami dan tidak
mempunyai pengetahuan linguistik. Bertutur dalam dialek daerah. Butir percakapan beliau agak
bebas bergantung kepada topik dan penjelasan perbicaraan. Isi kandungan ucapan tidak
berdasarkan sesuatu yang ilmiah. Beliau lebih banyak menggunakan bahasa kolokial bagi
mewujudkan kemesraan. Beliau tidak mementingkan struktur ayat serta sistem tatabahasa. pa
yang penting adalah unntuk mendapat makna supaya dapat difahami maksud perbualan dengan
segera. Memandangkan beliau tidak menerapkan pengetahuan linguistik dalam penggunaan
bahasa, beliau berkomunikasi tanpa memikirkan status sosial pendengar, situasi atau pun
keadaan semasa berinteraksi Beliau tidak pernah didedahkan dengan cara berkomunikasi yang
betul dalam situasi- situasi yang berlainan. Namun begitu, beliau tahu menghormati orang lain.

&Ô ' 
(  Ñ 
)
 

  c 

 
u 

  ) 

 ! 

Merupakan seorang wanita berkerjaya dan mempunyai pengetahuan penggunaan bahasa dalam
konteks sosial. Beliau dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks sosial seperti
apabila berinteraksi dengan Guru Besar, pelanggan orang awam dan sebagainya. Beliau
mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dan mempunyai latar pergaulan yang luas
kerana beliau juga melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial yang lain seperti BELI W NIS,
ahli jawatankuasa cawangan sebuah parti politik yang aktif dan lain-lain lagi. Dalam perbualan
seharian, beliau menggunakan dialek utara kerana beliau berasal dari Parit Buntar. Pernah
menetap di negeri Johor selama tahun dan bersuamikan seorang yang berasal dari Johor,
Bahasa pertuturan beliau bercampur antara dialek utara dan dialek Johor kerana dipengaruhi oleh
pengalaman tinggal di Johor.

&Ô ' 


( Ê2 
)
 %

  
  )  
' 

 Ê 

Merupakan seorang remaja yang mendapat keputusan SPM yang kurang memberangsangkan.
leh itu, beliau terus bekerja di kedai runcit milik bapa kawannya. Beliau kurang mempunyai
pengalaman bekerja . Beliau berinteraksi hanya di kalangan rakan sebaya, guru-guru dan ibu
bapa secara tidak formal. Sedikit pengalaman berurusan dengan orang awam mengurangkan
keyakinan beliau untuk menggunakan penerapan linguistik dalam konteks sosial beliau. Berasal
dari negeri Kelantan dan menggunakan dialek Kelantan bila berkomunikasi, bahasa pertuturan
beliau dipengaruhi juga dengan bahasa pertuturan bapanya yang berasal dari negeri Perak. Beliau
dapat menerapkan pengetahuan linguistik beliau apabila berinteraksi dengan kawan-kawan,c 

 
u 

guru-guru dan ibu bapa tetapi belum dapat menggunakan bahasa yang bersesuaian apabila
berinteraksi dengan mereka yang mempunyai status tinggi di dalam masyarakat seperti pengarah
syarikat, pegawai pendidikan, menteri dan sebagainya..Ragam bahasa beliau adalah bahasa tidak
formal dan sedikit dialek seketika digunakan sesama rakan sebaya seperti penggunaan perkataan
µyo¶ yang tidak mempunyai apa-apa maksud, µstailo¶ yang dipinjam dari perkataan Inggeris
bermaksud µgaya¶, menggunakan juga bahasa kolokial yang agak kasar sebagai gurauan seperti
µsiot¶ tetapi dapat diterima di kalangan mereka.


&Ô ' 
( Ñ2 
)
 %

  
  13
) / )4"5 
 Ñ 

Responden merupakan seorang lelaki dewasa yang berkelulusan Ijazah (B HNS Universiti
l- zhar. Negeri kelahirannya ialah Kelantan dan kini menetap di Besut. Bahasa pertuturan
beliau dalam Bahasa Melayu banyak dipengaruhi dengan dialek Kelantan seperti penggunaan
perkataan µdemo¶ untuk µawak¶ dan µambo¶ untuk µsaya¶. Penggunaan perkataan µpitih¶ untuk
wang atau duit sering dituturkan apabila beliau berinteraksi secara tidak formal.Beliau akan
menggunakan dialek Kelantan apabila berkomunikasi dengan orang yang berasal dari Negeri
Kelantan seperti dengan keluarga dan adik-beradik beliau sendiri. Dari aspek penerapan
pengetahuan linguistik dalam hubungan dengan organisasi masyarakat, tugas beliau memerlukan
beliau berinteraksi dengan pelajar-pelajar, guru-guru, guru besar, pengetua, kakitangan Jabatan
Pelajaran Daerah, kakitangan Jabatan Pelajaran Negeri, dan sebagainya. Sememangnya beliau
mempunyai pengetahuan linguistik yang tinggi dan dapat menerapkan pengetahuan beliau dalam
konteks sosial dengan mudah sekali berdasarkan pengalaman beliau berinteraksi dengan pelbagai
golongan masyarakat.di Malaysia dan Mesiran .Beliau dapat menyesuaikan ragam bahasa danc 

 
u 

laras bahasa dengan status pengguna dalam konteks sosial tersebut. Selain menggunakan bahasa
Melayu, beliau juga fasih menggunakan bahasa rab ketika bersama-sama dengan rakan-rakan
di Mesir dahulu.

Ê Ôu
$ 


Dalam kajian ini, saya telah mengkaji orang responden. Secara keseluruhanya didapati bahawa
semua responden menggunakan bahasa Melayu sama ada di rumah mahupun ketika bersosial.
Semua berpendapat bahawa bahasa Melayu ini patut dijaga dan dipelihara supaya tidak hilang
dek zaman. Mereka menunjukkan pandangan yang positif terhadap bahasa Melayu walaupun
berlainan bangsa dan agama. Tetapi mereka beranggapan bahawa bahasa Melayu ini sering
berlaku perubahan yang menyebabkan mereka sendiri keliru tentang masalah penggunaan
bahasa. Maka sebab itulah penggunaan bahasa pasar, bahasa rojak dan dialek daerah lebih
mudah digunakan di mana sahaja sebab tidak ada masalah penggunaan bahasa di kalangan
mereka yang mengamalkannya.

Pendedahan tentang penggunaan bahasa Melayu terkini amatlah kurang disebarkan sama ada
melalui media massa atau pun media cetak. Hanya golongan- golongan tertentu sahaja yang peka
terhadap perubahan-perubahan bahasa Melayu ini. Berbanding dengan bahasa Inggeris, dari
semenjak dahulu lagi, penggunaan tatabahasa dan nahunya tetap sama dan tidak berubah
sehingga sekarang.

Walau bagaimanapun, bahasa Melayu mampu menyatakan pelbagai ilmu malah memikul
tanggungjawab yang besar sebagai bahasa persatuan dan kesatuan kaum di Malaysia. Ini terbukti
daripada dapatan kajian yang telah saya perolehi. Melalui perpaduan yang kukuh dan
persefahaman kaum yang kuat di kalangan masyarakat, suasana politik dan sosial juga turut
stabil. Ini adalah berkat bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama di dalam sistem
pendidikan kebangsaan sejak awal tahun 0-an. leh itu, untuk memantapkan lagi penggunaanc 

 
u 

bahasa Melayu di dalam bidang ilmu atau ilmiah, Dewan Bahasa dan Pustaka tidak kurang aktif
di dalam hal ini. Peranan Dewan ini patut dipuji Cuma segelintir masyarakat sahaja yang tidak
mengambil berat tentang penggunaan bahasa dan perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan.


Ê + 

Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi
kaum terutamanya di kalangan pelajar. Masalah polarisasi kaum di kalangan pelajar jika tidak
dibendung akan menimbulkan implikasi yang kurang sihat terhadap Negara. ntara faktor yang
menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup, di samping
mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang
berlainan.

Sesungguhnya gejala yang tidak sihat ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa depan
Negara. Bermula dengan pelajar sekolah, perlu digalakkan berinteraksi dengan rakan-rakan yang
berlainan bangsa dan kaum. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar semasa
di bangku sekolah lagi supaya apabila mereka bercampur dengan masyarakat, mereka dapat
mengaplikasikan bahasa dengan sebaik- baiknya.

Kesimpulannya, setiap bangsa ada sistem sosialnya yang tertentu yang berlapis- lapis dan
bertingkat-tingkat dari yang paling tinggi hingga ke yang paling rendah. Bahkan ada yang dalam
bentuk kasta ± yang memisahkan antara kelompok atau tingkat sosial dengan secara yang amat
tegar. Namun begitu, dengan adanya bahasa, mereka dapat berkomunikasi dan menyampaikan
maklumat dengan cara yang lebih sesuai mengikut kehendak masing-masing.