Anda di halaman 1dari 10

SK SUNGAI TIRAM

CATCH-UP PLAN
FASA 2 / TAHUN 2022

NAMA GURU : NURUL AFIFAH BINTI ZAINAL ABIDIN


MATAPELAJARAN : BAHASA MELAYU
KELAS : 1 BIJAK

PELAKSANAAN 'BRIDGING PROGRAMME' - Merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat (PKP)
10.01.2022 - 25.02.2022
CATCH UP PLAN FASA 2
MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN/ TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/ OBJEKTIF TP BIL AKTIVITI PENGAJARAN/
SK/ SP STRATEGI
MASA SUMBER/ BAHAN PdP
TP INTERVENSI  Kaedah
MINGGU 43 (1) KEMAHIRAN : Murid dapat 1 TP 1 Pembelajaran Modular
1.Tatabahasa meningkatkan 1.Murid mengecam dan membunyikan huruf  Modul Intervensi
10.01.2022 2.Kemahiran Menulis pengguasaan TP vokal dan konsonan menggunakan kit Pemulihan
- 3.Kemahiran Membaca TP (1-6). 2 membaca, lembaran kerja dan modul
14.01.2022 intervensi.
SK/SP TP 1 dan TP 2
SK : 1.1 hingga 3.2 2.Murid mengecam dan menulis huruf vokal
SP : dan konsonan secara mekanis menggunakan
modul intervensi.
1.1.1(i)(ii) Mengajuk dan menyebut
perkataan, frasa dan ayat yang TP2
1.Murid membaca dan memahami perkataan
mengandungi pelbagai bunyi vocal dan
KVKV,KVKVKV,KVK,KVKK menggunakan kit
konsonan
8 membaca,lembaran kerja dan modul
intervensi.
2.1.1 (i)(ii) Membaca vokal dan konsonan
dengan sebutan yang betul 2. Murid mengecam serta menulis frasa dan
ayat secara mekanis menggunakan modul
intervensi
2.1.2(i) Membaca dan memahami
perkataan dua suku kata dan tiga suku
kata dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai.

3.1.1(i) Menulis huruf secara mekanis

3.2.1(i) Membina dan menulis perkataan


 Kaedah
TP 1.Murid mengecam kata nama khas dalam Pembelajaran Terbeza
3 petikan dan menyenaraikan kata nama khas  Buku Teks
dengan betul  Buku Aktiviti
10  Lembaran Kerja
2.Murid melengkapkan dialog dengan kata
ganti nama yang sesuai

3.Murid melengkapkan ayat dan melabel


PENGUKUHAN
gambar dengan penjodoh bilangan yang betul
TP
4

4.Murid membina ayat menggunakan kata


SK/SP TP3 dan TP4
hubung gabungan dengan betul
SK : 5.1
SP:
5.Murid melengkapkan ayat dengan kata
sendi nama yang betul
5.1.1Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata mengikut
konteks TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
TP
(ii) kata nama khas X PENGAYAAN
5
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan TP
6

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR


5.1.4(i) Memahami, mengenal pasti dan
MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN/ TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/ OBJEKTIF TP BIL AKTIVITI PENGAJARAN/
SK/ SP STRATEGI
MASA SUMBER/ BAHAN PdP
TP INTERVENSI TP 1  Kaedah
MINGGU 44 (2) KEMAHIRAN : Murid dapat 1 1.Murid mengecam dan membunyikan huruf Pembelajaran Modular
1.Tatabahasa meningkatkan TP vokal dan konsonan menggunakan kit  Modul Intervensi
17.01.2022 2.Kemahiran Menulis pengguasaan 2 membaca, lembaran kerja dan modul Pemulihan
- 3.Kemahiran Membaca TP (1-6). intervensi.
21.01.2022
SK/SP TP 1 dan TP 2 2.Murid mengecam dan menulis huruf vokal
SK : 1.1 hingga 3.2 8 dan konsonan secara mekanis menggunakan
SP : modul intervensi.

1.1.1(i)(ii) Mengajuk dan menyebut TP2


perkataan, frasa dan ayat yang 1.Murid membaca dan memahami perkataan
KVKV,KVKVKV,KVK,KVKK menggunakan kit
mengandungi pelbagai bunyi vocal dan
membaca,lembaran kerja dan modul
konsonan
intervensi.

2.1.1 (i)(ii) Membaca vokal dan konsonan 2.Murid mengecam serta menulis frasa dan
dengan sebutan yang betul ayat secara mekanis menggunakan modul
intervensi
 Kaedah
TP 1.Murid mengecam kata nama khas dalam Pembelajaran Terbeza
3 petikan dan menyenaraikan kata nama khas  Buku Teks
dengan betul  Buku Aktiviti
10  Lembaran Kerja
2.Murid melengkapkan dialog dengan kata
ganti nama yang sesuai
PENGUKUHAN
3.Murid melengkapkan ayat dan melabel
TP gambar dengan penjodoh bilangan yang betul
4
4.Murid membina ayat menggunakan kata
hubung gabungan dengan betul

5.Murid melengkapkan ayat dengan kata


sendi nama yang betul

TP
5

2.1.2(i) Membaca dan memahami


perkataan dua suku kata dan tiga suku
kata dengan sebutan yang betul dan
X TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
intonasi yang sesuai.

3.1.1(i) Menulis huruf secara mekanis


PENGAYAAN
3.2.1(i) Membina dan menulis perkataan
TP
SK/SP TP3 dan TP4 6

SK : 5.1
SP :

5.1.1Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

5.1.4(i) Memahami, mengenal pasti dan PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR
MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/KEMAHIRAN/ TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/ OBJEKTIF TP BIL AKTIVITI PENGAJARAN/
SK/ SP STRATEGI
MASA SUMBER/ BAHAN PdP
TP TP 1  Kaedah
MINGGU 45 (3) KEMAHIRAN : 1 1.Murid mengecam dan membunyikan huruf Pembelajaran
1.Tatabahasa Murid dapat vokal dan konsonan menggunakan kit Modular
24.01.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan membaca, lembaran kerja dan modul  Modul Intervensi
- 3.Kemahiran Membaca pengguasaan intervensi. Pemulihan
28.01.2022
SK/SP TP 1 dan TP 2 TP (1-6). 2.Murid mengecam dan menulis huruf vokal
SK : 1.1 hingga 3.2 8 dan konsonan secara mekanis menggunakan
SP : modul intervensi.
INTERVENSI
1.1.1(i)(ii) Mengajuk dan menyebut TP TP2
perkataan, frasa dan ayat yang 2 1.Murid membaca dan memahami perkataan
KVKV,KVKVKV,KVK,KVKK menggunakan kit
mengandungi pelbagai bunyi vocal dan
membaca,lembaran kerja dan modul
konsonan
intervensi.

2.1.1 (i)(ii) Membaca vokal dan konsonan 2.Murid mengecam serta menulis frasa dan
dengan sebutan yang betul ayat secara mekanis menggunakan modul
intervensi

2.1.2(i) Membaca dan memahami  Kaedah


perkataan dua suku kata dan tiga suku TP 1.Murid menulis jawapan pemahaman Pembelajaran
kata dengan sebutan yang betul dan 3 PENGUKUHAN berdasarkan petikan dengan betul Terbeza
intonasi yang sesuai. TP  Buku Teks
4 2.Murid melengkapkan kata terbitan dengan  Buku Aktiviti
3.1.1(i) Menulis huruf secara mekanis imbuhan awalan yang betul  Lembaran Kerja

3.2.1(i) Membina dan menulis perkataan 3.Murid mengecam kata majmuk dalam
petikan dan menulis kata majmuk secara
imlak dengan betul
SK/SP TP3 dan TP4
10 4.Murid melabelkan gambar dan membina
SK : 3.2 , 5.2 dan 5.3 ayat menggunakan kata ganda yang betul
SP :
5.Murid membina ayat berdasarkan gambar
3.2.2(i)(ii) Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan soalan bercapah

5.2.1(i) Memahami,mengenal pasti dan


menggunakan kata berimbuhan awalan
mengikut konteks
5.2.2Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata mengikut TP
5
konteks
X PENGAYAAN
(i) kata majmuk rangkai kata bebas TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
(ii) kata ganda TP
6
5.3 Memahami dan membina ayat
mengiikut konteks

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR


MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN / TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/ OBJEKTIF TP BIL. AKTIVITI PENGAJARAN/
SK/ SP STRATEGI
MASA SUMBER/ BAHAN PdP
TP TP 1  Kaedah
MINGGU 46 (4) KEMAHIRAN : 1 1.Murid mengecam dan membunyikan huruf Pembelajaran
1.Tatabahasa Murid dapat vokal dan konsonan menggunakan kit Modular
31.01.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan membaca, lembaran kerja dan modul  Modul Intervensi
- 3.Kemahiran Membaca pengguasaan intervensi. Pemulihan
4.02.2022
SK/SP TP 1 dan TP 2 TP (1-6). 2.Murid mengecam dan menulis huruf vokal
SK : 1.1 hingga 3.2 8 dan konsonan secara mekanis menggunakan
SP : modul intervensi.

1.1.1(i)(ii) Mengajuk dan menyebut TP2


perkataan, frasa dan ayat yang 1.Murid membaca dan memahami perkataan
KVKV,KVKVKV,KVK,KVKK menggunakan kit
mengandungi pelbagai bunyi vokal dan
membaca,lembaran kerja dan modul
konsonan
INTERVENSI intervensi.

2.1.1 (i)(ii) Membaca vokal dan konsonan TP


2.Murid mengecam serta menulis frasa dan
dengan sebutan yang betul 2
ayat secara mekanis menggunakan modul
intervensi

2.1.2(i) Membaca dan memahami


perkataan dua suku kata dan tiga suku
kata dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai.

3.1.1(i) Menulis huruf secara mekanis

3.2.1(i) Membina dan menulis perkataan

 Kaedah
TP 1.Murid menulis jawapan pemahaman Pembelajaran
SK/SP TP3 dan TP4 3 berdasarkan petikan dengan betul Terbeza
 Buku Teks
SK : 3.2 , 5.2 dan 5.3 2.Murid melengkapkan kata terbitan dengan  Buku Aktiviti
SP : imbuhan awalan yang betul  Lembaran Kerja

3.2.2(i)(ii) Membina dan menulis jawapan 3.Murid mengecam kata majmuk dalam
PENGUKUHAN
pemahaman berdasarkan soalan petikan dan menulis kata majmuk secara
bertumpu dan soalan bercapah TP imlak dengan betul
4
5.2.1(i) Memahami,mengenal pasti dan 10 4.Murid melabelkan gambar dan membina
menggunakan kata berimbuhan awalan ayat menggunakan kata ganda yang betul
mengikut konteks
5.Murid membina ayat berdasarkan gambar

5.2.2Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks
TP TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
(iii) kata majmuk rangkai kata bebas 5
(iv) kata ganda
X
5.3 Memahami dan membina ayat
mengiikut konteks

PENGAYAAN

TP
6

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR


CUTI TAHUN BARU CINA (31.01.2022 – 3.02.2022)
MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN / TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/ OBJEKTIF TP BIL. AKTIVITI PENGAJARAN/
SK/ SP STRATEGI
MASA SUMBER/ BAHAN PdP
TP TP 1  Kaedah
MINGGU 47 (5) KEMAHIRAN : 1 1.Murid mengecam dan membunyikan huruf Pembelajaran
1.Tatabahasa Murid dapat vokal dan konsonan menggunakan kit Modular
07.02.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan membaca, lembaran kerja dan modul  Modul Intervensi
- 3.Kemahiran Membaca pengguasaan intervensi. Pemulihan
11.02.2022
SK/SP TP 1 dan TP 2 TP (1-6). 2.Murid mengecam dan menulis huruf vokal
SK : 1.1 hingga 3.2 8 dan konsonan secara mekanis menggunakan
SP : modul intervensi.
INTERVENSI
TP
1.1.1(i)(ii) Mengajuk dan menyebut TP2
2
perkataan, frasa dan ayat yang 1.Murid membaca dan memahami perkataan
KVKV,KVKVKV,KVK,KVKK menggunakan kit
mengandungi pelbagai bunyi vocal dan
membaca,lembaran kerja dan modul
konsonan
intervensi.

2.1.1 (i)(ii) Membaca vokal dan konsonan 2.Murid mengecam serta menulis frasa dan
dengan sebutan yang betul ayat secara mekanis menggunakan modul
intervensi
 Kaedah
2.1.2(i) Membaca dan memahami TP 1.Murid mencatat maklumat berdasarkan Pembelajaran
perkataan dua suku kata dan tiga suku 3 PENGUKUHAN petikan dalam jadual dengan betul Terbeza
kata dengan sebutan yang betul dan TP  Buku Teks
intonasi yang sesuai. 4 2.Murid melabelkan gambar menggunakan  Buku Aktiviti
kata kerja aktif transitif dengan betul  Lembaran Kerja
3.1.1(i) Menulis huruf secara mekanis
3.Murid melengkapkan ayat menggunakan
3.2.1(i) Membina dan menulis perkataan kata kerja aktif transitif dengan betul.

4.Murid membina ayat menggunakan kata


SK/SP TP3 dan TP4 10 kerja pasif yang betul.
SK : 3.2 dan 5.1 5.Murid melabelkan gambar dan
SP : melengkapkan ayat dengan kata adjektif yang
betul.
3.2.3 Mencatat maklumat tentang
sesuatu perkara.

5.1.2(i) Memahami, mengenalpasti dan


menggunakan kata kerja aktif transitif
mengikut konteks
5.1.2(ii) Memahami, mengenalpasti dan
menggunakan kata kerja pasif mengikut TP
5
konteks PENGAYAAN
TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
X
5.1.3(ii) Memahami, mengenal pasti dan TP
menggunakan kata kerja adjektif 6
mengikut konteks
PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR
MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN / TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/ OBJEKTIF TP BIL. AKTIVITI PENGAJARAN/
SK/ SP STRATEGI
MASA SUMBER/ BAHAN PdP
TP TP 1  Kaedah
MINGGU 48 (6) KEMAHIRAN : 1 1.Murid mengecam dan membunyikan huruf Pembelajaran
1.Tatabahasa Murid dapat vokal dan konsonan menggunakan kit Modular
14.02.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan membaca, lembaran kerja dan modul  Modul Intervensi
- 3.Kemahiran Membaca pengguasaan intervensi. Pemulihan
18.02.2022
SK/SP TP 1 dan TP 2 TP (1-6). 2.Murid mengecam dan menulis huruf vokal
SK : 1.1 hingga 3.2 8 dan konsonan secara mekanis menggunakan
SP : modul intervensi.
INTERVENSI
TP
1.1.1(i)(ii) Mengajuk dan menyebut TP2
2
perkataan, frasa dan ayat yang 1.Murid membaca dan memahami perkataan
KVKV,KVKVKV,KVK,KVKK menggunakan kit
mengandungi pelbagai bunyi vocal dan
membaca,lembaran kerja dan modul
konsonan
intervensi.

2.1.1 (i)(ii) Membaca vokal dan konsonan 2.Murid mengecam serta menulis frasa dan
dengan sebutan yang betul ayat secara mekanis menggunakan modul
intervensi
 Kaedah
2.1.2(i) Membaca dan memahami TP 1.Murid mencatat maklumat berdasarkan Pembelajaran
perkataan dua suku kata dan tiga suku 3 petikan dalam jadual dengan betul Terbeza
kata dengan sebutan yang betul dan  Buku Teks
intonasi yang sesuai. 2.Murid melabelkan gambar menggunakan  Buku Aktiviti
kata kerja aktif transitif dengan betul  Lembaran Kerja
3.1.1(i) Menulis huruf secara mekanis
PENGUKUHAN 3.Murid melengkapkan ayat menggunakan
3.2.1(i) Membina dan menulis perkataan kata kerja aktif transitif dengan betul.
TP
4
4.Murid membina ayat menggunakan kata
10 kerja pasif yang betul.

5.Murid melabelkan gambar dan


melengkapkan ayat dengan kata adjektif yang
betul
PENGAYAAN
SK/SP TP3 dan TP4

SK : 3.2 dan 5.1


SP : X TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN

3.2.3 Mencatat maklumat tentang


sesuatu perkara.

5.1.2(i) Memahami, mengenalpasti dan


menggunakan kata kerja aktif transitif TP
5
mengikut konteks

5.1.2(ii) Memahami, mengenalpasti dan


menggunakan kata kerja pasif mengikut
konteks

5.1.3(ii) Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata kerja adjektif
mengikut konteks
PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR
MINGGU/ KAEDAH
PROGRAM\
TEMPOH/ BIDANG/ TAJUK/ TEMA /UNIT/ SK/ SP OBJEKTIF TP BIL. AKTIVITI PENGAJARAN/
STRATEGI
MASA SUMBER/ BAHAN PdP
TP TP 1  Kaedah
MINGGU 49 (7) KEMAHIRAN : 1 1.Murid mengecam dan membunyikan huruf Pembelajaran
1.Tatabahasa Murid dapat vokal dan konsonan menggunakan kit Modular
21.02.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan membaca, lembaran kerja dan modul  Modul Intervensi
- 3.Kemahiran Membaca pengguasaan intervensi. Pemulihan
25.02.2022
SK/SP TP 1 dan TP 2 TP (1-6). 2.Murid mengecam dan menulis huruf vokal
SK : 1.1 hingga 3.2 8 dan konsonan secara mekanis menggunakan
SP : modul intervensi.

1.1.1(i)(ii) Mengajuk dan menyebut INTERVENSI TP2


TP
perkataan, frasa dan ayat yang 1.Murid membaca dan memahami perkataan
2
KVKV,KVKVKV,KVK,KVKK menggunakan kit
mengandungi pelbagai bunyi vocal dan
membaca,lembaran kerja dan modul
konsonan
intervensi.

2.1.1 (i)(ii) Membaca vokal dan konsonan 2.Murid mengecam serta menulis frasa dan
dengan sebutan yang betul ayat secara mekanis menggunakan modul
intervensi

 Kaedah
2.1.2(i) Membaca dan memahami TP 1.Murid mencatat maklumat berdasarkan Pembelajaran
perkataan dua suku kata dan tiga suku 3 petikan dalam jadual dengan betul Terbeza
kata dengan sebutan yang betul dan  Buku Teks
intonasi yang sesuai. 2.Murid mengenalpasti kata tanya dan  Buku Aktiviti
membina ayat tanya dengan betul  Lembaran Kerja
3.1.1(i) Menulis huruf secara mekanis
PENGUKUHAN 3.Murid melengkapkan ayat menggunakan
3.2.1(i) Membina dan menulis perkataan kata kerja aktif transitif dengan betul.
TP
4
4.Murid membina ayat menggunakan kata
SK/SP TP3 dan TP4 10 kerja pasif yang betul.

SK : 3.2 , 5.1 dan 5.3 5.Murid melabelkan gambar dan


SP : melengkapkan ayat dengan kata arah yang
betul
3.2.3 Mencatat maklumat tentang
sesuatu perkara.
TP
5
5.1.2(i) Memahami, mengenalpasti dan
menggunakan kata kerja aktif transitif X TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
mengikut konteks

5.1.2(ii) Memahami, mengenalpasti dan


menggunakan kata kerja pasif mengikut
konteks
PENGAYAAN
5.1.4(v) Memahami, mengenal pasti dan TP
menggunakan kata arah mengikut 6
konteks

5.3.1(ii) Memahami dan mengenal pasti


jenis ayat tanya dengan kata tanya
mengikut konteks

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR


CUTI AKHIR TAHUN PENGGAL 3 (26.02.2022 – 20.03.2022)