Anda di halaman 1dari 15

WAJ 3107 : SENI DALAM PENDIDIKAN (TUTORIAL & ISL 1) - Perkaitan teori pembelajaran dengan SDP

- Faedah SDP dalam P&P

Disediakan oleh : Alwanie Binti Salleh PK MP.PR (1)

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN
Teori Konstruktivisme Teori Kecerdasan Pelbagai Teori Pembelajaran Sosial Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Teori Pemprosesan Maklumat

TEORI KONSTRUKTIVISME
Dipelopori oleh Jean Piaget Murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Menggalakkan murid mencipta penyelesaian sendiri. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen.

Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk

Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada Menyusun atur maklumat dan pengetahuan Perkaitan Teori Konstruktivisme dengan SDP

Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan

Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan

Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru

TEORI KECERDASAN PELBAGAI


Diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983) Terdapat 8 jenis kecerdasan yang dikemukakan. Perkaitan Teori Kecerdasan Pelbagai dengan SDP :

Logik-Matematik
Murid dapat meyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematik dalam kehidupan seharian

Naturalis
Murid mencari cara menggunakan bahan alam semula jadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa.

Muzik
Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar

Verbal-Linguistik
Murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan

Visual-Ruang
Murid melukis sesuatu menggunakan stail,media atau bahan baru.

Interpersonal
Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama.

Intrapersonal Kinestetik
Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama. Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan sendiri.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL


Menekankan kepada konsep peniruan Peniruan terbahagi kepada tiga jenis : 1. Peniruan secara langsung Murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditiru. 2. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuanmelibatkan tindakan yang boleh dilakukan dalam semua situasi dan dalam situasi tertentu sahaja. 3. Peniruan elisitasi Peniruan melibatkan emosi dan keinginan.

Perkaitan Teori Pembelajaran Sosial dengan SDP

Murid mengekspresikan idea yang sedia ada di dalam minda berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat
.

Memori yang berkekalan : Murid mempunyai penghayatan yang kekal dalam ingatan. Memori ini membantu murid mendapatkan idea sebagai hal subjek.

Menjadi prinsip kendiri dan boleh menjadi ingatan jangka panjang sekiranya sesuatu gerak balas diberikan ganjaran
.

TEORI OTAK KIRI DAN OTAK KANAN


Edward Gardner ( 1983), Robert M. Gagne ( 1967), dan Herman ( 1991 ) otak mempunyai fungsi yang perbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan yang baik. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata pelajaran yang diajar di sekolah.

Perkaitan teori otak kiri dan otak kanan


Otak kiri
-rasional -verbal/bahasa -berurutan -membuat ramalan -membanding beza

Otak Kanan
-non-verbal -menjana idea -imaginatif -pertimbangan nilai -secara menyeluruh

-Menerangkan sebab

TEORI PEMPROSESAN MAKLUMAT


Dipelopori oleh Robert M.Gagne (1975) Pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. - Fasa-fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran : i. Motivasi ii. Kefahaman iii. Penyimpanan iv. Ingatan kembali v. Generalisasi vi. Prestasi vii. Maklum balas

Perkaitan Teori Pemprosesan Maklumat dengan SDP


Murid mendapat peluang untuk :
Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghadilan dan penyampaian Mendapat maklum balas daripada orang lain.

Bekerjasama dengan orang lain dalamproses penghasilan karya

Mengekalkan perlakuan yang diingini

Membantu memahami diri sendiri

Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah

FAEDAH SDP DALAM P&P (MURID)

Menjadikan proses P&P di sekolah menjadi lebih seronok.

Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh

Guru dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pangajaran dan pembelajaran.

Melahirkan guru yang kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional.

FAEDAH SDP DALAM P&P (GURU)

Guru senang mencapai objektif atau matlamat.

Membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan pembelajaran.

RUJUKAN
Zulkifli Yaakob et al. (2007).HBEF 1403 Seni Dalam Pendidikan (Modul OUM). Seri Kembangan Selangor: Meteor doc. Sdn.Bhd. Noriati A. Rashid et.al (2009). Murid dan Alam Belajar. Selangor: Laser Press Sdn Bhd. cikgumuzik.com/senidalampendidikan/Tajuk1. pdf

Anda mungkin juga menyukai