Anda di halaman 1dari 10

T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

TRIGONOMETRI


A. Konsep dasar
sin o =
miring
depan

cos o =
miring
seletak

tan o =
seletak
depan
=
o
o
cos
sin

cosec o =
o sin
1

sec o =
o cos
1

cot o =
o tan
1


Rumus identitas
sin
2
o + cos
2
o = 1 , Tg
2
o + 1 = sec
2
o
Tg o =
o
o
cos
sin
, cotg o =
o
o
sin
cosB. Atur an sinus dan cosinus
Aturan sinus :
A sin
a
=
B sin
b
=
C sin
c
= 2 R

Aturan cosinus :
a
2
= b
2
+ c
2
2bc cos A
b
2
= a
2
+ c
2
2ac cos B
c
2
= a
2
+ b
2
2ab cos C


C. Menghitung Luas Segitiga
Luas segitiga ABC :
L = a b sin C
= b c sin A
= a c sin B
L = c) - b)(s - a)(s - (s s
dengan s = (a + b + c)

D. Rumus jumlah sudut :
Sin (A + B) = sin A . cos B + cos A. sin B
Cos (A + B) = cos A . cos B sin A . sin B
Tg (A + B) =
B A.tg tg 1
B tg A tg

+


E. Rumus sudut rangkap
Sin 2A = 2 sin A . Cos A
Cos 2A = cos
2
A sin
2
A = 2 cos
2
A 1
= 1 2 sin
2
A
Tg 2A =
A tg 1
A tg 2
2F. Rumus perkalian Fungsi :
2 sin A . cos B = sin (A + B) + sin (A B)
2 cos A . sin B = sin (A + B) sin (A B)
2 cos A . cos B = cos (A + B) + cos (A B)


2 sin A . sin B = cos (A + B) cos (A B)

G. Rumus jumlah fungsi :
Sin A + sin B = 2 sin (A + B) . cos (A B)
Sin A sin B = 2 cos (A + B) . sin (A B)
Cos A + cos B = 2 cos (A + B) . cos (A B)
Cos A cos B = 2 sin (A + B). sin (A B)

H. A cos x + B sin x = K . cos (x - o) = C
A
B
tg , B A K
2 2
= + = o
A cos x + B sin x = C
Syarat : agar pers. mempunyai penyelesaian:
A
2
+ B
2
> C
2


I. Grafik Fungsi Trigonometri :J. Nilai Maksimum dan Minimum F.
Trigonometri

+ Tunggal :
Y = A sin bx + d Y
maxi
= A + d
Y = A cos bx + d Y
mini
= A + d

+ Kuadrat :
Y = A sin
2
x + B sin x + C atau
Y = A cos
2
x + B cos x + C
Syarat : 1 s sin x
e
=
2A
B
s 1 maka
sin x
e
=
2A
B
didapat y
1
=
sin x = 1 didapat y
2
=
sin x = 1 didapat y
3
=

Nilai maximum = y terbesar
Nilai minimum = y terkecil


depan
A
B C
a
b
c
R
Y = A.sin bx

b
360
o

A
A
Y = A.cos bx

b
360
o

A
A
Y = A. tg bx
A
b
45
o

seletak
miring
o
o
M a t e m a t i k a SM A
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
M a t e m a t i k a S M A | 2


T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

Soal-soal latihan :

1. Nilai x di antar 0
o
dan 360
o
yang memenuhi
persamaan 2 x sin x cos 3 = adalah:
a.
o o
285 dan 15
b.
o o
285 dan 75
c.
o o
315 dan 15
d.
o o
315 dan 75
e.
o o
75 dan 15

2. Penyelesaian pertidaksamaan
3 x 2 cos 3 x 2 sin 3 < , t s s x 0 adalah
a. t s <
t t
< s x
12
5
atau
3
x 0
b. t s <
t t
< s x
12
7
atau
3
x 0
c. t s <
t t
< s x
3
atau
4
x 0
d. t s <
t t
< s x
12
5
atau
6
x 0
e. t s <
t t
< s x
12
7
atau
4
x 0

3. Untuk , x 0 t s s penyelesaian pertidaksamaan
0 1 x 2 cos 3 x 4 cos < + adalah
a.
3
2
x
3
t
< <
t

b.
6
5
x
3
t
< <
t

c.
3
2
x
6
t
< <
t

d.
6
5
x
6
t
< <
t

e.
6
5
x
4
t
< <
t


4. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A
sebesar 30
o
panjang AB = 2 cm, dan panjang
AC = 6 cm. Luas AABC adalah ...
a.
2
cm 6
b.
2
cm 12
c.
2
cm 3
d.
2
cm 3 3
e.
2
cm 3 6

5. Persamaan: p 4 3 x cos 4 x sin 3 = dapat
diselesaikan bilamana:
a. 1 p s
b. 1 p 0 s s
c. 1 p
2
1
s s
d. 1 p 1 s s
e. 1 p
2
1
s s

6. Diketahui empat titik A, B, C.dan D yang
berada pada Iingkaran dengan panjang
cm 4 AB= , cm 3 BC= , cm 3 CD= dan
cm 6 AD = . Kosinus sudut BAD adalah
a.
33
14

b.
33
16

c.
33
17

d.
33
19

e.
33
20


7. Himpunan nilai x yang memenuhi
1 x 2 cos x 2 sin 3 = ) 2 x 0 ( t s s ialah ...
a. { }
6
t

b. { }
3
t

c. { }
2
3
6
7
2 6
, , ,
t t t t

d. { }
3
4
3
,
t t

e. { }
3 6
, , 0
t t


8. Jika x adalah sudut lancip yang memenuhi
persamaan 5 x cos 2 x sin 8 x sin 2
2 2
= ,
maka ... x tan =
a. 0
b.
4
1

c.
3
3

d. 3
3
2

e. 3

11. Himpunan penyelesaian pertaksamaan
x cos 3 x 2 sin < pada selang t s sx
2
x
adalah .
a.
)
`

t < <
t
x
3
2
x
b.
)
`

t
< <
t
6
5
x
3
2
x
c.
)
`

t
< <
t
6
5
x
2
x
d.
)
`

t
< <
t
3
2
x
2
x
e.
)
`

t
s s
t
3
2
x
2
x

Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com

M a t e m a t i k a S M A | 3

T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

12. Diketahui AABC dengan panjang cm 20 AC=
dan panjang cm 10 2 BC= . Jika D titik
tengah AB, ACB Z = dengan lancip dan
10
3
sin = , maka luas ADBC =
a. 30 10 cm
2

b. 3 10 cm
2

c. 30 cm
2

d. 6 cm
2

e. 3 cm
2


13. Jumlah semua penyelesaian persamaan
sec
2
x + 3 tan x 1 = 0, untuk 0 s x < 2x
adalah .
a. t
b.
3
2t

c.
3
7t

d.
3
8t

e.
3
10t


14. Jika o dan | sudut lancip,
4
3
tan = o dan
1 tan = | , maka nilai { } ) cos( ) cos( 5 | o + | + o
adalah
a. 2
b. 2 2
c. 2 3
d. 5
e. 2 4

15. Himpunan penyelesaian persamaan
Cos 2x + cos x = 0, (0 s x s 2t) adalah .
a.
)
`

t t
5
5
,
3
, 0
b.
)
`

t
t t
,
3
2
,
6

c.
)
`

t
t
t
3
4
, ,
3

d.
)
`

t
t
t
3
5
, ,
3

e.
)
`

t
t
t
3
5
, ,
3
2


16. Dalam segitiga ABC, BB dan CC garis
ti nggi , jadi C pada AB dan B pada AC.
Jika diketahui 2 ' AB : ' BB = dan 3 ' BC : ' CC = ,
maka sudut ACB sama dengan
a. 30
o

b. 45
o

c. 60
o

d. 90
o

e. 135
o


17. Grafik fungsi 2 x 2 sin 2 y
2
= berada
diantara
a. sumbu x dan garis y = 4
b. sumbu x dan garis y2 = 2
c. Garis y = 2 dan garis y = 2
d. Garis y = 4 dan garis y = 2
e. Garis y = 6 dan garis y = 2

18. Dalam selang
2
x 0
t
s s ,
2 x sin 3 x 2 sin 2 y
2
> + = berlaku untuk semua
x yang memenuhi :
a.
6
t
s x s
6
5t

b.
6
t
s x s
2
t

c.
6
t
s x s
2
t

d.
3
t
s x s
2
t

e.
3
t
s x <
2
t


19. Sebuah segitiga siku-siku kelilingnya 2 3 .
Nilai minimum panjang sisi miringnya adalah
a. 2 3
2
1
7
b. 2 3 7
c. 2 4 7
d. 2 3 6
e. 2 4 6

20. Dua orang mulai berjalan masing-masing dari
titik A dan titik B pada saat yang sama.
Supaya keduanya sampai di C pada saat yang
sama, maka kecepatan berjalan orang yang
dari titik A harus

a. 2 kali kecepatan orang dari B
b.
2
1
2 kali kecepatan orang dari B
c. 2 kali kecepatan orang dari B
d. 2 2 kali kecepatan orang dari B
e. 3 kali kecepatan orang dari B

A B
o
30
o
45
C
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
M a t e m a t i k a S M A | 4


T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

21. Seorang mencoba menentukan tinggi nyala
api di puncak tugu Monas di Jakarta dengan
cara mengukur sudut lihat.Dari suatu tempat
sejauh a dari kaki tugu. Misalkan sudut lihat
itu o dan |, seperti dalam gambar. Jika
tinggi nyala api itu x, maka x sama dengan
a. a sin (o |)
b. a tg (o |)
c. a cotg (o |)
d. a
| o
| o
sin sin
) sin(

e. a
| o
| o
cos cos
) sin(


22. u 2 sin sama dengan
a.
2 2
q p
pq
+

b.
2 2
q p
q p
+

c.
2 2
q p
q 2
+

d.
2 2
q p
pq 2
+

e.
2 2
q p
pq 2
+


23. =

tgb tga
) b a sin(

a. cosA cosB
b. sin a sinB
c. cos A cosB
d. s in A sin B
e. cos(A B)

24. Jika dalam segitiga ABC, o, | dan
menyatakan besar sudut-sudutnya, dan
= | + o
2 2 2
sin sin sin , maka adalah
a. 45
o

b. 60
o

c. 90
o

d. 120
o

e. 135
o


25. Jika dalam segitiga ABC, o, | dan
menyatakan besar sudut-sudutnya, dan
= | + o
2 2 2
sin sin sin , maka adalah
a. 45
o


b. 60
o
c. 90
o
d. 120
o
e. 135
o
26. Jika o sudut lancip dan
x 2
1 x
2
1
sin

= o ,
maka o tan sama dengan
a.
x
1 x
2


b.
x
1 x

c. 1 x
2

d.
x
1

e. x

27. Jika o, | dan sudut-sudut segitiga ABC dan
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

=
| |
| |
| |
o o
0 1
cos sin
cos sin
sin cos
sin cos
cos sin
2
1

maka =
a. 30
0

b. 45
0

c. 60
0

d. 90
0

e. 120
0

28. Persamaan
2
1
x 2 sin x sin
x 2 cos x cos
=

dipenuhi oleh x
=
a.
2
t

b.
3
t

c.
6
t

d.
9
t

e.
18
t

29. Bila t = +
4
1
y x , maka tg x =
a.
tgy 1
tgy 2
+

b.
tgy 1
tgy 1
+


c.
tgy 1
tgy 1

+

d.
tgy 2
tgy 1+

e.
tgy 1
tgy 230.

Persamaan kurva di atas adalah
a. y = 2 sin (x +
6
t
)
u
p
q
2
1
2
1
y
x
t
2
2
3
t


xo |

Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com

M a t e m a t i k a S M A | 5

T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

b. y = 2 sin (x +
6
t
)
c. y = 2 sin (x +
6
t
)
d. y = 2 sin (x +
6
t
)
e. y = 2 sin (x +
6
t
)
31. Bila x terletak pada selang t s s t
4
1
x
4
1

maka berlaku
a. cos x s cos 2x
b. cos x < cos 2x
c. cos 2x < cos x
d. cos 2x s cos x
e. cos 2x = 2cos x

32.

Persamaan kurva di atas adalah
a. y = 2 sin x
b. y = 2 cos x
c. y = sin (x + 30)
d. y = cos (x + 30 )
e. y = 2 sin (x + 30 )

33. Nilai x yang memenuhi 6
2
1
x sin x cos = +
dapat dihitung dengan mengubahnya ke
persamaan yang berbentuk a ) x cos( k = o .
Diantara nilai-nilai x tersebut adalah
a.
24
t

b.
15
t

c.
12
t

d.
8
t

e.
6
t


34. Nilai maksimum dari x sin 4 x 2 cos 2 ) x ( f + =
untuk t < < x 0 adalah
a. 2
b. 3
c. 4
d. 6
e. 12

35. Nilai maksimum dari 3
2
1
x sin 3 x cos 3
adalah
a. 3
2
5

b. 3 2
c. 3
2
3

d.
2
3

e. 5
2
3


36. Nilai maksimum 2 x sin 4 x cos 3 ) x ( f + =
adalah
a. 0
b. 3
c. 6
d. 9
e. 10

37. Diketahui c x sin 4 x cos 3 ) x ( f + + = , c suatu
konstanta. Jika nilai maksimum f(x) adalah 1
maka nilai minimumnya
a. 0
b. 1
c. 5
d. 9
e. 25

38. Ni l ai mi ni mum dan maks i mum
fungsi ]
6
x 2 cos x 2 cos 1 [ 2 ) x ( f
|
.
|

\
| t
+ = berturut-
turut adalah
a. 0,5 dan 2,5
b. 0,5 dan 4,5
c. 1 dan 5
d. 1,5 dan 3,5
e. 0,5 dan 1,5

39. 8 x 3 cos 13 x 3 sin 3 y + = mempunyai nilai
maksimum
a. 12
b. 14
c. 8 + 3
d. 8 + 3
e.
2
1
26

40. P adalah ti ti k pusat l i ngkaran l uar
segitiga ABC. Jika a C sin = Z maka
... APB sin = Z
a.
2
1
a
2
a 1
b. a
2
a 1
c. 2a
2
a 1
1
2
1
2
y
x
60
180 240
360

Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
M a t e m a t i k a S M A | 6


T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

d. 2a
e. 2a
2


41. Panjang sisi alas BC sebuah segitiga sama
kaki ABC adalah p. Gari s ti nggi BD dan
garis tinggi CE berpotongan di P. Jika BD =
q, maka ... DPE sin = Z
a.
2
2 2
p 2
q p q

b.
2
p
q p q
2 2


c.
2
2 2
p
q p q 2

d.
2
2 2
p
q p

e.
2
2 2
p
q p 2


42. Diketahui XY dan XZ merupakan garis tengah
lingkaran jika a YZ = , maka AB =
a. a cos u
b. a sin u
c. a tg u
d.
u sin
a

e.
u cos
a


43. Gari s ti nggi AD segitiga lancip ABC sama
dengan 2. Ji ka BD = 3 dan CD = 1, maka
sinZBAC =
a.
65
2
65
b.
65
3
65
c.
65
4
65
d.
65
7
65
e.
65
8
65

44. Dalam segi ti ga ABC, a, b, dan c adalah
sudut-sudutnya. Jika
4
3
a tan = dan
3
4
b tan =
maka = c sin
a. 1
b.
25
24

c.
25
7

d.
25
24

e. 1

45. A, B, dan C adalah sudut-sudut
segitiga. Jika = 30 B A dan
6
5
C sin = maka
... B sin A cos =
a.
2
1

b.
3
1

c.
6
1

d.
3
2

e. 1

46. Diketahui A dan B sudut-sudut lancip dalam
sebuah s egi t i ga dengan sudut
keti ganya C. Ji ka
5
3
A sin = dan
2
1
B tan =
maka cos C =
a. 5
5
1

b. 5
5
2

c. 5
25
11

d. 5
e. 5
25
1


47. Nilai-nilai x yang memenuhi t s s x 0 dan
( ) ( ) 4 x sin log x sin log
3 2 2 2
s adalah
a.
6
x 0
t
s s
b. t s s
t
x
6

c.
6
5
x
6
t
s s
t

d. t s s
t
x
6
5

e.
3
x
6
t
s s
t


48. Untuk s s 360 x 0 , hi mpunan
penyel esai an 1 x 2 sin 2 > adalah
a. {x|30
O
s x s 150
O
}
b. {x|x = 45
O
}{x|225
O
}
c. {x|15
O
s x s 75
O
}{x| 195
O
s x s 225
O
}
d. {x|75
O
s x s 195
O
}
e. {x|15
O
s x s 75
O
}

49. Daerah t s s t x himpunan penyelesaian
persamaan 1
3
x
tg s adalah
a. {x|
4
t
s x s
4
t
}
b. {x|
3
t
s x s
3
t
}
B
X Y Z
A
u
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com

M a t e m a t i k a S M A | 7

T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

c. {x|
2
t
s x s
2
t
}
d. {x|
4
3t
s x s
4
3t
}
e. {x| t s x s t }

50. Untuk s s 360 x 0 ,
2
1
x sin > bila
a. 0
O
s x s 30
O

b. 30
O
s x s 150
O

c. 150
O
s x s 180
O

d. 180
O
s x s 210
O

e. 270
O
s x s 330
O


51. ) 60 x sin( x sin 4 y = mencapai nilai minimum
pada
a. x = 60
O
+ k 360
O
k = 0, 1, 2,
b. x = 60
O
+ k 180
O
k = 0, 1, 2,
c. x = 30
O
+ k 360
O
k = 0, 1, 2,
d. x = 30
O
+ k 180
O
k = 0, 1, 2,
e. x = k 360
O
k = 0, 1, 2,

52. Nilai maksium dari
25 x cos 8 x sin 15
m
+
adalah 2. Ini berarti m =

a. 4
b. 16
c. 36
d. 64
e. 84

53. Fungsi 4 x sin x cos 3 y + + = mempunyai
nilai
a. minimum = 2 untuk x = 330
o

b. maksimum = 2 untuk x = 150
o

c. minimum = 2 untuk x = 150
o

d. maksimum = 6 untuk x = 330
o

e. maksimum = 6 untuk x =150
O


52. Pada suatu segi ti ga ABC yang
si ku-si ku di C, diketahui bahwa
5
2
B sin A sin = dan a 5 ) B A sin( = Nilai a
adalah
a.
5
1

b.
25
3

c.
25
1

d.
25
3

e.
5
3


53. o, |, dan adalah sudut-sudut sebuah
segitiga, jika | = + o tan 2 tan tan , maka
... tan tan = o
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

54. Bila
|
.
|

\
| t
=
|
.
|

\
| t
+
4
x cos
4
x cos 2 maka = x tan
a. 1
b.
2
1
3
c.
3
1
3
d.
3
1

e.
2
1


55. Bentuk x sin x cos 3 , untuk t s s 2 x 0
dapat dinyatakan sebagai
a. 2 cos(x +
6
t
)
b. 2 cos(x +
6
7t
)
c. 2 cos(x +
6
11t
)
d. 2 cos(x
6
7t
)
e. 2 cos(x
6
t
)

56. ABCD adal ah sebuah bi dang segi
empat. ZADB = ZCAD = ZBDC = 90
O
, ZDAB
= x dan ZDBC = y. jika AD = p, maka BC = .
a. p (tg x) y cos
b.
) y )(cos x (cos
1

c.
x) (cos
) y tg p (

d.
y) (cos
) x tg p (

e.
y) cos (p
) x tg (


57. Jika
6
t
= | + o dan
4
3
c o s c o s = | o , maka
. ) cos( = | o
a.
9
1
+
2
3

b.
2
3
+
2
3

c.
4
3

2
3

d.
2
3

2
3

e.
2
3


Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
M a t e m a t i k a S M A | 8


T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

58. o adalah sebuah sudut l anci p yang
memenuhi o = o
2 4
sin cos 2 maka = o tan
a.
3
1
3
b.
2
1

c. 2 3
d. 1
e. 3

59. Jika x
cos
sin 1
=
u
u
, untuk
2
t
= u , maka
2
u
= .
a.
x 1
1
+

b.
x 1
x
+

c.
x 1
x 1
+


d.
x 1
x 1
+
+

e.
x 1
x60. Jika o dan | sudut lancip 3
2
1
) cos( = | o
dan
2
1
cos cos = | o , maka =
| o
| + o
) cos(
) cos(

a. 2 3
b. 1
3
1
3
c. 3 2 3
d. 1
2
1
3
e.
3
2
3 1

61. Segitiga PQR siku-siku di R dan
5
3
Q cos P sin = , maka =
Q tan
P tan

a. 3
b. 1
2
1

c.
2
1

d.
2
1

e.
3
1


62. Jika = | + o 270 maka | + o sin cos sama
dengan
a. 2sin |
b. sin2|
c. cos|+ sin|
d. 2cos|
e. 0
63. Jika t s o s 0 dan t s | s 0 memenuhi
t = | + o
3
2
dan | = o sin 2 sin , maka
= | o ) tan(
a. 1
b. 2
c. 2 3
d. 3
e. 2 + 3

64. Jika 0 4 x 2
2
sin 4 x 2 cos 3
2
=
|
.
|

\
|

t
+ , maka
... x cos =
a.
3
2

b.
3
2

c.
3
1
6 atau
3
1
6
d.
6
1
30 atau
6
1
30
e.
3
2
2 atau
3
2
2
65. Dalam segitiga lancip ABC,
13
2
C sin = .
Jika . 13 B tan A tan = maka .. B tan A tan = +
a. 18
b. 8
c.
3
20

d. 8
e. 18

66. Jika
|
.
|

\
| t
=
|
.
|

\
| t
+
4
x cos
4
x cos 2 , maka
a. sinx =
2
1

b. sinx =
2
1
2
c. cosx =
2
1

d. tanx =
3
1

e. tanx = 3

67. Ji ka u sudut l anci p yang
memenuhi u + = u 2 s i n 2 1 c o s
2
, maka
= u tan
a. 2 + 5
b. 2 + 3
c. 2 3
d. 5 2
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com

M a t e m a t i k a S M A | 9

T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I

e. 3 1
68. Diketahui 1 x 3 cos 2 ) x ( f + = . Jika nilai
maksimum f(x) adalah a dan nilai minimum
f(x) adalah b, maka = +
2 2
b a
a. 3
b. 6
c. 12
d. 18
e. 36

69. Jika 0
4
A cos 5
4
A sin =
|
.
|

\
| t

|
.
|

\
| t
, maka
= A tan
a.
2
3

b.
3
2

c.
2
1

d.
2
3

e. 2

70. Ji ka u adal ah sudut l anci p yang
memenuhi 0
tan
4
2 tan =
u
+ u , maka = u cos
a.
2
1
2
b.
2
1
5
c.
3
1
3
d.
2
1
6
e.
3
1
6
71. Jika o = + cos q p dan o = sin q p 2 maka
( ) =
2
q p
a.
2
1
( cos2o + 1 )
b.
2
1
( 2cos2o 1 )
c.
3
1
( cos2o 1 )
d.
2
1
(cos 2o 1)
e.
2
1
(3 cos 2o 1)
72. Jika a x cos x sin = untuk t s s
4
1
x 0 , maka
= x 2 tan
a.
2
a 1
a


b.
2
a 1
a
+

c.
2
a 4 1
a 2


d.
2
a 4 1
a 2
+

e. 2a
2


73. Jika untuk segitiga ABC diketahui
CosA cosB = sinA sinB
SinA cosB = cosA sinB
maka segitiga ABC adalah segitiga
a. Tumpul
b. sama sisi
c. siku-siku tak sama kaki
d. sama kaki tak siku-siku
e. siku-siku dan sama kaki

74. Jika
2
1
x tan = untuk | | t t e
2
3
, x , maka
= + x cos x cos x sin x sin
2

a.
5
1
5
b.
5
3
5
c.
5
1
5
d.
5
3
(1 + 2 5 )
e.
5
1
(1 + 2 5 )
75. Jika 0 tan > | ,
3
4
2 tan = | dan 1 ) tan( = | o ,
maka = | o
2 2
tan tan
a. 13
b. 5
c.
36
13

d.
36
15

e. 5

76. Dari AABC lancip diketahui besar sudut-
sudut ZABC = |, ZBCA = , dan panjang AC
= p. CK adalah garis tinggi melalui C dan KM
adalah garis tinggi dalam AAKC yang melalui
K. Panjang AM =
a. p sin
2
(| + )
b. p sin cos (| + )
c. p cos cosi(| + )
d. p cos(| + ) sin(| + )
e. p cos
2
(| + )

77. Di ketahui segi ti ga ABC si ku-si ku di
C, ZCAB = o, ZCBA = |. Jika sino cos| = a,
maka
|
o
tg
tg
=
a.
a
a 1

b.
a 1
a


c. 1
d.
a 1
a
+

e.
a
a 1 +

Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
M a t e m a t i k a S M A | 10


T

R

I

G

O

N

O

M

E

T

R

I


78. Diketahui segi empat ABCD, ZA = ZC = 60
0
,
AB = 3, AD = 2 dan DC = 2BC, maka BC =
a.
3
1
7
b.
3
1
21
c.
2
1
10
d.
7
1
19
e.
3
7
3

79. Himpunan semua sudut lancip x yang
memenuhi pertaksamaan 4
x sin
1 x sin 2
>
+

adalah
a. 0 x
6
t

b. 0 < x
6
t

c. 0 < x <
6
t

d.
12
t
x
4
t

e.
12
t
x
3
t

80. Nilai minimum dari fungsi
o
o
= o
2
2
sec 2
tan 1
) ( w
adalah
a. 0
b.
2
1

c. 1
d. 2
e.

81. Jika untuk o s 0 , t s | , berlaku
3 tan tan tan tan 3 | o = | o
dan
4
3
sin sin = | o maka ) cos( | + o =
a. 0
b.
2
1
3
c. 1
d. 1
e.
2
1
2
82. Jika untuk o s 0 ,
3
t
s | ,
0 ) cos( ) cos( = | o | + o dan
4
3
2
cos ) sin( = o o
t
maka = | o
2 2

a.
12
2
t

b. 0
c.
12
2
t

d.
6
2
t

e.
6
2
t


83. Jika 1 x cos 2 x sin = + , t s s x 0 , maka tanx
=
a. 3
b.
4
3

c. 1
d.
3
4

e.
2
3


84. Jika p tan tan = + u , 0 p = , maka
=
+ u
u
) sin(
cos cos
=
a.
p
1

b.
p
2

c. p
d. 2p
e. p
285. Diberikan segitiga ABC dengan ZACB =
105
0
, ZABC = 45
0
, dan 6 2 AB + = cm.
Panjang sisi BC sama dengan
a. 3 cm
b. 6 cm
c. 2 cm
d. 3 cm
e. 2 2 cm