PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl.

Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari,Tanggal : Kamis, 15 Juni 2006 Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 90 menit ( 09.45 - 11.15 ) I. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas !

1. Dongeng sunda anu tokohna binatang disebut ... a. Mitos c. Legenda b. Fabel d. Sage 2. Legenda ti Jawa anu kasohor,anak hayang kawin ka indung nyaeta... a. Malin kundang c. Sangkuriang b. Sasakala Situ Bagendit d. Lutung kasarung 3. Nu nyekel kakwasaan pang luhurna dimasyarakat Baduy disebut ... a. Baresan c. Puun b. Tangkesan d. Girang Seurat 4. Anak bogo disebut ... a. Cingok c. Buruy b. Burayak d. Nanahaon 5. Pupuh asmarandana aya sabaraha lirik ... a. 6 lirik c. 7 Lirik b. 5 lirik d. 8 lirik 6. ” Ieu teh kangge abdi ? ” Saur Pa Maman ka Pa Asep ” ” Sanes,.....Pa Kapala Sakola ” Saur Pa Asep Kecap anu paling mernah pikeun ngalengkapan paguneman diluhur nyaeta ... a. Keur c. Kangge b. Kanggo d. Aturan 7. Pakakas dapur pikeun ngalemeskeun kalapa nyaeta ... a. Parud c. Seeng b. Baskom d. Peso 8. Jalma anu pagaweanana sok teuleum kana leuwi disebut ... a. Paninggaran c. Pamayang b. Palika d. Tukang moro 9. Kecap rajekan anu di ucapkeun sagemblengna serta sora engangna-

teu robah nyaeta ... a. Dwi purwa c. Dwi murni b. Dwi reka d. Tri lingga 10. Contoh kecap serepan tina bahasa Indonesia nyaeta ... a. Hot Dog c. Sikat Gigi b. Dikucir d. Bulus 11. Kalimah pasip anu dihandap ieu nyaea ... a. Kang Doni ngajak ngala jambu c. Ema nuju masak di dapur b. Kuring diajak ngala jambu d. Pun Bapa nuju meser roko 12. Ngaledokeun letak beunang ngagaru ngagunakleun pacul disebut ... a. Tebar c. Ngangler b. Babut d. Nyaplak 13. Budak teh ngan hayang paraseabae, paribahasana ... a. Panjang leungeun c. Kawas ucing jeung anjing b. Hampang birit d. Kawas hayam keur endogan 14. 10 i, 8 a, 8 i jeung 12 a teh Guru lagu jeung Guru wilangan tina pupuh ... a. Maskumambang c. Pucung b. Sinom d. Ladrang 15. Puisi anu eusina mangrupa pepeling, pangajaran kaagamaan mujikaagungan pangeran disebut ... a. Jangjawokan c. Sisindiran b. Pupujian d. Karakitan 16. Kecap husus pikeun ngala lalap nyaeta ... a. Ngunder c. Mupu b. Metik d. Mulung 17. Neng Arum Keur geulis teh pinter dueih, Kecap sawandana pinter nyaeta ... a. Wanter c. Sonagar b. Calakan d. Eraan 18. Wa Abdul mah berehan, teu sapertos istrina. Kecap sabalikna tina berehan nyaeta ... a. Judes c. Koret b. Cerewed d. Bageur 19. Anak japati nyaeta piyik,ari anak bandeng ... a. Bocokok c. Nener b. Kuntit d. Belo 20. Kalimah panyeluk mana nungebrehkeun kabungah ...

Waditra anu nyorakeunana ditiup nyaeta . B. Gurinda 24. Mandau 31. Pendul d.. Kecap anu ngabogaan rarangken tengah “UM” nyeta . 21. Kacapi c.. Imah anu dijeun nguntuy kaluhur disebut . Lega d. Naon hartina Aki – aki tujuh mulud ? III. asri sarua hartina jeung … a. a. Wayah kieu can mandi. b. Teu boga Bapa c. Paceklik c. Ngarambet b. B.. a. Bedul 22.pahatulalis hartina . Kembang jambu ngarana angkruk. a.I b.a. Ngoyos 23. Keris b.R. Rencong c.. Imah kumuh b. Endah 26. Dian usum hujan mah sok loba anu kabanjiran. Teu boga kake 28. Bri 29.. Sedek b. Katiga b. Gumantung d. Tiisseun b. Naon hartina Geude hulu teh ? 33. Tandur d. Imah susun c..Kuring rengking kahiji ! c.I d. Ih. Sanjata kas orang sunda nyeta . Imah gedong 30. a.. Jiun karangan ku hideup anu eusina kauntungan usum ngijih ! II. Aheng c. Mamareng d. Pamandangan di pulo manuk asri. Manehmah Cunihin. Teu boga Indung – Bapa b. Ngala pare disebut .. Ey. Kujang d. Kecap wancahan BANK RAKYAT INDONESIA nyaeta … a..... a. Dibuat c. a.R. a. Naon hartina Amis daging teh ? 32. Ngijih 27. Imah panggung d. Suling 25.Usum hujan disebut ogeh .. Peungit c. Teu boga Indung d. Naon hartina Anak Emas teh ? 34. Gumujeung b. ari kembang peuteuy ngarana . Rebab d.. a. BRI c. Goong b... Hore. Essay . Gumbira c. Ambuing anak Ema geus bisa leumpang d. Budak teh pahatulalis. Kumaha watak pupuh maskumangbang teh ? 35.

Bemo c. 3500 taun . a. Mandau 15.sabalikna piter nyaeta … a. Legenda ” Simalinkundang ” Asalna ti daerah . Kasenian khas Jakarta nyaeta … a.15 ) I.pulang paling hartina . Yatim c. a. a..Tanggal : Kamis. Bodo d.. Gedong tempat nu titirah ulah sok reueus binangkit hartina .. a. Sisindiran d.. Rarubak c. 22 Desember b. Pihatulalis 10. Binangkit 6.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari. 400 taun b.. Kapake 16. Satiap tanggal sabaraha urang mieling kalahiran Ibu Kartinai . Tarawangsa 14. Panjang leungeun d.45 . Imah 11. Rumah sakit d.. Masinis d. kapeto hartina … a. 17 c...11. Panjang suku b. Supir Kareta Api disebut . Nagar Indonesia pernag di jajah Balanda 3. Kalimantan Barat 9.. 21 April d.. Sumatra Barat b.Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T. Budak teh sok rerebut bae kana dahareun batur. Kuring kapeto jadi ketua murid kelas II... Kapal b. Pacul b. Jalma nau sok cacabok kabatur disebut . a. Goong b. Rarakitan c. Hampang leungeun b. Panjang lengkah c. Menara c. Karapiak 2. Pupuh sunda jumlahna aya . Wawangsalan 8. Pilot c. Waditra anu nyorakeunana di keset nyaeta .. Angkot b. Sumatra Utara d. a. a. Laleutik 4. 16 12. Kusir 19.. a. a.. Mang Ubro ngampihkeun kuda ka kandangna. Gedongan c. Jawa Barat c. Pagupon b. Sanjata khas orang Aceh nyaeta . Dwi purwa c... a.. Rebab d. a. Paninggaran d. 15 Juni 2006 Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu : 90 menit ( 09. Dwi Lingga d.... Katendang d. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ! 1. arit c. a. 35 taun c. Etem d.kandang kuda disebut ... Dwi wasana 20.. Budak nu teu gaduh Bapa disebut .guguritan dilihur disebut . 21 Januari 21. Wanter c.. Rencong b. Alat patani pikeun ngala pare geude disebut . Kapilih c. 350 taun d. Lenong jeung Ondel-ondel c. Trilingga b. Jalma anu pagaweannana nyieun parobot tina besi disebut . galede d. Keris c.5 abad sarua jeung . a.Rerebut kaasup kecap rajekan . Paranje d.. Aripis b. 15 b. Sonagar b. Paparikan b... Kujang d. a. Pamayang 7. Beurat birit d. Beus 18... Wayang Golek d. a.PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl. Kausir b.5 abad. Neng Ira keur geulisteh pinter. Koweng 13.. Palika c. a. 21 Desember c.sabalikna karandeul nyaeta . Jaipongan b. Hampang birit 3. 3. Hampang birit c. Suling 5. Manuk sapu manuk keur eunteup dina luhur pager. Kadu ti gunung kancanamah karandeul. Kacapi c. a... Budak teh sok pulang paling banda batur. Alat transportasi anu rodana tilu jeung paling sederhana nyaeta .. a. Piatu d. 18 d.. Sopir b. Yatin – Pihatu b.. Panday b. Panjang lengkah 17.. Beca d.

2. a.. Maung tutul saba kasur..Sinom. Nukaasup Sekar Ageung nyaeta .. Bandung c. Naon hartina hejo tihang teh ? 33. Tangkalna c. 1.. Kinanti. 1... Kinanti. Cau anu panglandungna cau ambon saturuyna aya 12 sikan. Kalimah ajakan d.4.baskom... Surabaya 23. III.3... a. Tina – kana b.. Cianjur b.Dangdanggula d... 2. Pikeun – ku 25. Lemeuskeun ieu kecap-kecap dihandap ieu a. Kecap panganteur nu merenah pikeun ngeusian titik-titik nyaeta .Drama. Kasenian angklung asalna ti Kota .. a.. Butitina b. a. Dwi Lingga d. Indung Kuring c.. Cai nu meunag ngala .4...3.. Ditawah 32. Munrek milu geuwat dangdan Susunan nu marnah tina paparikan di luhur .Pucuk tiwu akar bangban 3.... Kaslimah panjurung 29. Buahna d. Tri Lingga 30. di – na c. Bogor d.Asmarandana c.. Surabaya b. Jakarta 28. Dititah b. Ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui hartina . Teu beunang disupa dulang teu beunang di benjokeun hartina .3 d. Cik. Mengarang Jieun surat keur ka Guru/wali Kelas anu eusina – teu tiasa kasakola sabab urang geuring. ti – dina d.diri teungareunah cicing hartina .. a.Cimata geura susutan 4.. Embungeun d.1. Dangdanggula..4 c.2. Bandung d. Kalimah larangan c.4 II.Amis mata di susukan 2..2.. Kalimah panitah b. Surabaya 26. Konprensi Asia Afrika dilaksanakeun di kota . a.cau nu pang geudena nyaeta seuhangna. Trang-treng-trong. Bandung d..Kinanti 27. 35. a. a.. Essay 31.Asmarandana... Kota di Indonesia nu meunang sesebutan kota hujan nyaeta . Kinanti. Dwi wasana b..3 b.dag-dig-dug kaasup kecap rajekan . Kembangna 24..22.beresan buku teh ulah pabalatak kitu ! Mun ditilik tina adeugan kalimahna nyaeta .sinom b.. 34. 1.1. Bogor c..Sinom. Lawan sihangna nyaeta .. . sumur teh diwadahan .. Jakarta b.. Bogor c.Sinom. a.. Dwi purwa c...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful