PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl.

Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari,Tanggal : Kamis, 15 Juni 2006 Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 90 menit ( 09.45 - 11.15 ) I. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas !

1. Dongeng sunda anu tokohna binatang disebut ... a. Mitos c. Legenda b. Fabel d. Sage 2. Legenda ti Jawa anu kasohor,anak hayang kawin ka indung nyaeta... a. Malin kundang c. Sangkuriang b. Sasakala Situ Bagendit d. Lutung kasarung 3. Nu nyekel kakwasaan pang luhurna dimasyarakat Baduy disebut ... a. Baresan c. Puun b. Tangkesan d. Girang Seurat 4. Anak bogo disebut ... a. Cingok c. Buruy b. Burayak d. Nanahaon 5. Pupuh asmarandana aya sabaraha lirik ... a. 6 lirik c. 7 Lirik b. 5 lirik d. 8 lirik 6. ” Ieu teh kangge abdi ? ” Saur Pa Maman ka Pa Asep ” ” Sanes,.....Pa Kapala Sakola ” Saur Pa Asep Kecap anu paling mernah pikeun ngalengkapan paguneman diluhur nyaeta ... a. Keur c. Kangge b. Kanggo d. Aturan 7. Pakakas dapur pikeun ngalemeskeun kalapa nyaeta ... a. Parud c. Seeng b. Baskom d. Peso 8. Jalma anu pagaweanana sok teuleum kana leuwi disebut ... a. Paninggaran c. Pamayang b. Palika d. Tukang moro 9. Kecap rajekan anu di ucapkeun sagemblengna serta sora engangna-

teu robah nyaeta ... a. Dwi purwa c. Dwi murni b. Dwi reka d. Tri lingga 10. Contoh kecap serepan tina bahasa Indonesia nyaeta ... a. Hot Dog c. Sikat Gigi b. Dikucir d. Bulus 11. Kalimah pasip anu dihandap ieu nyaea ... a. Kang Doni ngajak ngala jambu c. Ema nuju masak di dapur b. Kuring diajak ngala jambu d. Pun Bapa nuju meser roko 12. Ngaledokeun letak beunang ngagaru ngagunakleun pacul disebut ... a. Tebar c. Ngangler b. Babut d. Nyaplak 13. Budak teh ngan hayang paraseabae, paribahasana ... a. Panjang leungeun c. Kawas ucing jeung anjing b. Hampang birit d. Kawas hayam keur endogan 14. 10 i, 8 a, 8 i jeung 12 a teh Guru lagu jeung Guru wilangan tina pupuh ... a. Maskumambang c. Pucung b. Sinom d. Ladrang 15. Puisi anu eusina mangrupa pepeling, pangajaran kaagamaan mujikaagungan pangeran disebut ... a. Jangjawokan c. Sisindiran b. Pupujian d. Karakitan 16. Kecap husus pikeun ngala lalap nyaeta ... a. Ngunder c. Mupu b. Metik d. Mulung 17. Neng Arum Keur geulis teh pinter dueih, Kecap sawandana pinter nyaeta ... a. Wanter c. Sonagar b. Calakan d. Eraan 18. Wa Abdul mah berehan, teu sapertos istrina. Kecap sabalikna tina berehan nyaeta ... a. Judes c. Koret b. Cerewed d. Bageur 19. Anak japati nyaeta piyik,ari anak bandeng ... a. Bocokok c. Nener b. Kuntit d. Belo 20. Kalimah panyeluk mana nungebrehkeun kabungah ...

I b. Sedek b. Mamareng d. Kujang d. 21.. a.. Naon hartina Amis daging teh ? 32. Budak teh pahatulalis.. a... Hore.Kuring rengking kahiji ! c. Jiun karangan ku hideup anu eusina kauntungan usum ngijih ! II.. Gurinda 24. Bri 29. B. ari kembang peuteuy ngarana . Gumujeung b. Endah 26. Dibuat c. Mandau 31.Usum hujan disebut ogeh . Imah susun c. B.. Tiisseun b.. a. Pendul d. Rencong c. a. Keris b.pahatulalis hartina . Dian usum hujan mah sok loba anu kabanjiran. Waditra anu nyorakeunana ditiup nyaeta . Imah anu dijeun nguntuy kaluhur disebut . Teu boga kake 28. Kacapi c.. Aheng c.a. Imah kumuh b. Sanjata kas orang sunda nyeta . Gumantung d. Pamandangan di pulo manuk asri.. Ambuing anak Ema geus bisa leumpang d. Paceklik c.. Imah panggung d..R. a. Manehmah Cunihin. Naon hartina Aki – aki tujuh mulud ? III. Bedul 22. Rebab d. Ngoyos 23. Ey. asri sarua hartina jeung … a. Kecap anu ngabogaan rarangken tengah “UM” nyeta . Gumbira c.R. Goong b. Teu boga Bapa c.I d. Suling 25. Imah gedong 30. Teu boga Indung – Bapa b. a. Tandur d. Ngala pare disebut . Naon hartina Anak Emas teh ? 34. Kumaha watak pupuh maskumangbang teh ? 35. Peungit c. a. Katiga b.. Teu boga Indung d. Kecap wancahan BANK RAKYAT INDONESIA nyaeta … a. Ih. Essay . a. b. Naon hartina Geude hulu teh ? 33. Kembang jambu ngarana angkruk. Ngijih 27.. BRI c.. Lega d. Wayah kieu can mandi. Ngarambet b..

galede d... Angkot b. Laleutik 4. Pupuh sunda jumlahna aya .... a. a. Waditra anu nyorakeunana di keset nyaeta .15 ) I. a.Rerebut kaasup kecap rajekan . Katendang d. Aripis b... Sopir b. Kadu ti gunung kancanamah karandeul. 21 Desember c. Kapal b. Kalimantan Barat 9. Bodo d.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari.. arit c. Paparikan b.. Alat patani pikeun ngala pare geude disebut .PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl. Wayang Golek d.. Menara c.. Jaipongan b. 22 Desember b. a. a.. Trilingga b. Beus 18.. a. a. Keris c. a. Goong b. Jawa Barat c. Dwi purwa c.. a. Budak teh sok rerebut bae kana dahareun batur.5 abad. 21 April d. Sanjata khas orang Aceh nyaeta .. Lenong jeung Ondel-ondel c. Gedong tempat nu titirah ulah sok reueus binangkit hartina . Hampang birit 3. Kasenian khas Jakarta nyaeta … a.. Legenda ” Simalinkundang ” Asalna ti daerah . Kujang d... 15 Juni 2006 Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu : 90 menit ( 09. Beurat birit d. 17 c.. 3.. a.. Suling 5. Supir Kareta Api disebut .45 . Wawangsalan 8. a.sabalikna karandeul nyaeta . Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ! 1. a. a.11.. 21 Januari 21. Alat transportasi anu rodana tilu jeung paling sederhana nyaeta . Piatu d.pulang paling hartina . 18 d. Rarubak c. Neng Ira keur geulisteh pinter. 400 taun b. Rencong b. Yatin – Pihatu b. Masinis d. Kapake 16. Hampang birit c. Hampang leungeun b. kapeto hartina … a.. Kapilih c. Sumatra Utara d. Tarawangsa 14. Rumah sakit d. Karapiak 2. Pilot c.. Kusir 19. Beca d. Gedongan c. Pihatulalis 10. Paranje d. Panday b. Budak teh sok pulang paling banda batur. Sisindiran d. Sonagar b. Pamayang 7.. Rebab d. 3500 taun .Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.guguritan dilihur disebut . 350 taun d. 35 taun c. a. Binangkit 6. Etem d.. Pacul b.sabalikna piter nyaeta … a. Imah 11. a. Manuk sapu manuk keur eunteup dina luhur pager. Kacapi c. Pagupon b. Wanter c. a. Panjang lengkah 17...kandang kuda disebut . a.. Bemo c. 15 b. Palika c. Sumatra Barat b.. Mang Ubro ngampihkeun kuda ka kandangna. Budak nu teu gaduh Bapa disebut . Panjang lengkah c. Paninggaran d.5 abad sarua jeung . Koweng 13. Dwi wasana 20. Kuring kapeto jadi ketua murid kelas II. Panjang leungeun d. Jalma anu pagaweannana nyieun parobot tina besi disebut .Tanggal : Kamis. 16 12. Dwi Lingga d... Mandau 15.. Yatim c.. Kausir b.. Rarakitan c.. Nagar Indonesia pernag di jajah Balanda 3. Panjang suku b. Satiap tanggal sabaraha urang mieling kalahiran Ibu Kartinai .. a. Jalma nau sok cacabok kabatur disebut .

.3 b. Bogor c. Cik. Nukaasup Sekar Ageung nyaeta .. Kaslimah panjurung 29. Butitina b.. ti – dina d. a. sumur teh diwadahan . Kinanti.1. Mengarang Jieun surat keur ka Guru/wali Kelas anu eusina – teu tiasa kasakola sabab urang geuring.Sinom.4 c..3.4. Bogor d. Kinanti. Dwi Lingga d. Kalimah larangan c. Ditawah 32. Embungeun d.. Tina – kana b... Essay 31. a. Trang-treng-trong..... Lemeuskeun ieu kecap-kecap dihandap ieu a. Kinanti.. a. Kalimah panitah b. . Pikeun – ku 25..Drama.. Jakarta 28. Teu beunang disupa dulang teu beunang di benjokeun hartina . Kalimah ajakan d.4 II. Ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui hartina . Maung tutul saba kasur. Indung Kuring c.sinom b.Asmarandana c.. 2. 1... Bandung d. Dangdanggula. Bogor c.. Bandung c.. Buahna d. Kembangna 24.Asmarandana. Kecap panganteur nu merenah pikeun ngeusian titik-titik nyaeta . a.. Dititah b. Surabaya 26. Kasenian angklung asalna ti Kota . Cai nu meunag ngala .Amis mata di susukan 2. a.baskom. Kota di Indonesia nu meunang sesebutan kota hujan nyaeta . Dwi wasana b.Sinom. di – na c. 1. Cau anu panglandungna cau ambon saturuyna aya 12 sikan. 35...dag-dig-dug kaasup kecap rajekan . Bandung d. a..cau nu pang geudena nyaeta seuhangna.. Dwi purwa c. III.2.Dangdanggula d. 1. Cianjur b.. 2.. a. Surabaya b.. Tri Lingga 30.4..Cimata geura susutan 4.Kinanti 27..3.2. Konprensi Asia Afrika dilaksanakeun di kota . Tangkalna c. Munrek milu geuwat dangdan Susunan nu marnah tina paparikan di luhur .. Naon hartina hejo tihang teh ? 33. a. 34...22...Sinom..... Surabaya 23.diri teungareunah cicing hartina .beresan buku teh ulah pabalatak kitu ! Mun ditilik tina adeugan kalimahna nyaeta . Lawan sihangna nyaeta ....1. Jakarta b.Pucuk tiwu akar bangban 3.. a.3 d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful