PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl.

Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari,Tanggal : Kamis, 15 Juni 2006 Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 90 menit ( 09.45 - 11.15 ) I. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas !

1. Dongeng sunda anu tokohna binatang disebut ... a. Mitos c. Legenda b. Fabel d. Sage 2. Legenda ti Jawa anu kasohor,anak hayang kawin ka indung nyaeta... a. Malin kundang c. Sangkuriang b. Sasakala Situ Bagendit d. Lutung kasarung 3. Nu nyekel kakwasaan pang luhurna dimasyarakat Baduy disebut ... a. Baresan c. Puun b. Tangkesan d. Girang Seurat 4. Anak bogo disebut ... a. Cingok c. Buruy b. Burayak d. Nanahaon 5. Pupuh asmarandana aya sabaraha lirik ... a. 6 lirik c. 7 Lirik b. 5 lirik d. 8 lirik 6. ” Ieu teh kangge abdi ? ” Saur Pa Maman ka Pa Asep ” ” Sanes,.....Pa Kapala Sakola ” Saur Pa Asep Kecap anu paling mernah pikeun ngalengkapan paguneman diluhur nyaeta ... a. Keur c. Kangge b. Kanggo d. Aturan 7. Pakakas dapur pikeun ngalemeskeun kalapa nyaeta ... a. Parud c. Seeng b. Baskom d. Peso 8. Jalma anu pagaweanana sok teuleum kana leuwi disebut ... a. Paninggaran c. Pamayang b. Palika d. Tukang moro 9. Kecap rajekan anu di ucapkeun sagemblengna serta sora engangna-

teu robah nyaeta ... a. Dwi purwa c. Dwi murni b. Dwi reka d. Tri lingga 10. Contoh kecap serepan tina bahasa Indonesia nyaeta ... a. Hot Dog c. Sikat Gigi b. Dikucir d. Bulus 11. Kalimah pasip anu dihandap ieu nyaea ... a. Kang Doni ngajak ngala jambu c. Ema nuju masak di dapur b. Kuring diajak ngala jambu d. Pun Bapa nuju meser roko 12. Ngaledokeun letak beunang ngagaru ngagunakleun pacul disebut ... a. Tebar c. Ngangler b. Babut d. Nyaplak 13. Budak teh ngan hayang paraseabae, paribahasana ... a. Panjang leungeun c. Kawas ucing jeung anjing b. Hampang birit d. Kawas hayam keur endogan 14. 10 i, 8 a, 8 i jeung 12 a teh Guru lagu jeung Guru wilangan tina pupuh ... a. Maskumambang c. Pucung b. Sinom d. Ladrang 15. Puisi anu eusina mangrupa pepeling, pangajaran kaagamaan mujikaagungan pangeran disebut ... a. Jangjawokan c. Sisindiran b. Pupujian d. Karakitan 16. Kecap husus pikeun ngala lalap nyaeta ... a. Ngunder c. Mupu b. Metik d. Mulung 17. Neng Arum Keur geulis teh pinter dueih, Kecap sawandana pinter nyaeta ... a. Wanter c. Sonagar b. Calakan d. Eraan 18. Wa Abdul mah berehan, teu sapertos istrina. Kecap sabalikna tina berehan nyaeta ... a. Judes c. Koret b. Cerewed d. Bageur 19. Anak japati nyaeta piyik,ari anak bandeng ... a. Bocokok c. Nener b. Kuntit d. Belo 20. Kalimah panyeluk mana nungebrehkeun kabungah ...

Wayah kieu can mandi. Suling 25. Kecap anu ngabogaan rarangken tengah “UM” nyeta .. Lega d. Kumaha watak pupuh maskumangbang teh ? 35. 21.. Dibuat c. Bri 29. Ngoyos 23. Rebab d. Kembang jambu ngarana angkruk.I b. Sedek b. B.. Kecap wancahan BANK RAKYAT INDONESIA nyaeta … a. Ngijih 27.a. Keris b.Kuring rengking kahiji ! c. Peungit c. Imah susun c. Endah 26. Hore. Ngarambet b. Mandau 31. Mamareng d. Ambuing anak Ema geus bisa leumpang d. Ey. BRI c.. Paceklik c. a.I d.R. Teu boga kake 28. a. a. Naon hartina Amis daging teh ? 32. asri sarua hartina jeung … a. a. B. Dian usum hujan mah sok loba anu kabanjiran.. Tiisseun b. Essay . Aheng c. Ngala pare disebut . Tandur d. Waditra anu nyorakeunana ditiup nyaeta . Imah gedong 30. Imah panggung d. Naon hartina Aki – aki tujuh mulud ? III. Sanjata kas orang sunda nyeta . Katiga b. Bedul 22. Goong b.. Gurinda 24. a. Rencong c. Kujang d..pahatulalis hartina . Budak teh pahatulalis... Gumujeung b.... Teu boga Indung – Bapa b. Pendul d.. Imah kumuh b. Manehmah Cunihin. Jiun karangan ku hideup anu eusina kauntungan usum ngijih ! II. Naon hartina Geude hulu teh ? 33. a. Imah anu dijeun nguntuy kaluhur disebut .. Teu boga Indung d. b.R.Usum hujan disebut ogeh . Teu boga Bapa c. a. Pamandangan di pulo manuk asri. Gumantung d.. a. Kacapi c. Ih. ari kembang peuteuy ngarana .. Gumbira c. Naon hartina Anak Emas teh ? 34.

45 . Piatu d.. 17 c. Supir Kareta Api disebut . Rumah sakit d. Paranje d.. Kapake 16.. Paninggaran d. Sopir b. Jaipongan b. Keris c.. Yatin – Pihatu b. Manuk sapu manuk keur eunteup dina luhur pager. Beus 18. Alat transportasi anu rodana tilu jeung paling sederhana nyaeta . Aripis b. Dwi Lingga d. Hampang leungeun b. a. 3. Panjang leungeun d. Pupuh sunda jumlahna aya . a. Sumatra Barat b. Kusir 19. Budak nu teu gaduh Bapa disebut ... Panjang lengkah c. Binangkit 6.... Budak teh sok rerebut bae kana dahareun batur. Kapilih c.. Beurat birit d... Bemo c. Rarakitan c. a.11. arit c. Goong b.. Gedongan c.5 abad sarua jeung . a. Kadu ti gunung kancanamah karandeul.sabalikna karandeul nyaeta .. 3500 taun . Kalimantan Barat 9. Pilot c. 21 Januari 21. kapeto hartina … a.. Pacul b. a.. Angkot b.sabalikna piter nyaeta … a. Katendang d. 16 12.. Wayang Golek d.15 ) I. Budak teh sok pulang paling banda batur.Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T. Jalma nau sok cacabok kabatur disebut .. Pagupon b. 18 d.. Jawa Barat c. Panjang lengkah 17. a. Laleutik 4. Jalma anu pagaweannana nyieun parobot tina besi disebut .. 22 Desember b. Rebab d. 15 Juni 2006 Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu : 90 menit ( 09. Nagar Indonesia pernag di jajah Balanda 3.Tanggal : Kamis. Lenong jeung Ondel-ondel c. Karapiak 2. Kapal b.. Menara c. Mandau 15. a. Beca d. Sisindiran d. a. a. Wawangsalan 8. Koweng 13.PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl. Neng Ira keur geulisteh pinter. Sumatra Utara d. Alat patani pikeun ngala pare geude disebut . a.. Bodo d. Panday b... 35 taun c. Tarawangsa 14. a... Sonagar b. Kacapi c.pulang paling hartina . Suling 5. Kasenian khas Jakarta nyaeta … a.. a. a. 21 April d. Legenda ” Simalinkundang ” Asalna ti daerah . Dwi purwa c.. 400 taun b. Rencong b. Satiap tanggal sabaraha urang mieling kalahiran Ibu Kartinai .. Wanter c. Hampang birit c. Sanjata khas orang Aceh nyaeta .. 350 taun d. Rarubak c. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ! 1. Waditra anu nyorakeunana di keset nyaeta . Etem d. Masinis d. 15 b.. a. Paparikan b. a. Kuring kapeto jadi ketua murid kelas II. Dwi wasana 20... a.. Kausir b. Imah 11. Kujang d.. Yatim c.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari.. Mang Ubro ngampihkeun kuda ka kandangna. Pamayang 7. a. Panjang suku b..guguritan dilihur disebut . Gedong tempat nu titirah ulah sok reueus binangkit hartina .kandang kuda disebut .Rerebut kaasup kecap rajekan . a. Palika c. Trilingga b. Hampang birit 3.5 abad. Pihatulalis 10. 21 Desember c. galede d.

3. 35. Jakarta 28.Asmarandana c.. 1.. Konprensi Asia Afrika dilaksanakeun di kota . Dwi Lingga d... Embungeun d.4. 2. Lawan sihangna nyaeta . 1.Drama. a.4 c.. Teu beunang disupa dulang teu beunang di benjokeun hartina .Asmarandana. Nukaasup Sekar Ageung nyaeta . Pikeun – ku 25. Cianjur b.diri teungareunah cicing hartina .. Bogor c.sinom b...Sinom.. Kaslimah panjurung 29. Naon hartina hejo tihang teh ? 33.. Bandung d. Bandung d....Dangdanggula d. ..Amis mata di susukan 2. a. Ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui hartina .Cimata geura susutan 4... Surabaya 23...Sinom. III. Kalimah panitah b.22. Buahna d. Cik.4.2.. a..cau nu pang geudena nyaeta seuhangna. Surabaya b...4 II. Kalimah larangan c. Maung tutul saba kasur..... Tina – kana b. 2. Cau anu panglandungna cau ambon saturuyna aya 12 sikan.3.3 d. Dititah b.. Jakarta b.. a.. Essay 31. Dwi purwa c. Kembangna 24.. Cai nu meunag ngala . 1.dag-dig-dug kaasup kecap rajekan ..2. Tangkalna c.3 b. Mengarang Jieun surat keur ka Guru/wali Kelas anu eusina – teu tiasa kasakola sabab urang geuring..baskom. Tri Lingga 30. a. sumur teh diwadahan . Ditawah 32. Dangdanggula.1... Kinanti. Kinanti. ti – dina d... Trang-treng-trong.Kinanti 27. Kalimah ajakan d. Kasenian angklung asalna ti Kota . Kecap panganteur nu merenah pikeun ngeusian titik-titik nyaeta . 34. Munrek milu geuwat dangdan Susunan nu marnah tina paparikan di luhur ..1.. Kota di Indonesia nu meunang sesebutan kota hujan nyaeta .. Surabaya 26. Dwi wasana b. a. a.beresan buku teh ulah pabalatak kitu ! Mun ditilik tina adeugan kalimahna nyaeta . Kinanti. Butitina b. a. a.Pucuk tiwu akar bangban 3.. Bogor d. Bogor c.Sinom. di – na c.. Indung Kuring c. Bandung c.. Lemeuskeun ieu kecap-kecap dihandap ieu a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful