PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl.

Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari,Tanggal : Kamis, 15 Juni 2006 Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 90 menit ( 09.45 - 11.15 ) I. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas !

1. Dongeng sunda anu tokohna binatang disebut ... a. Mitos c. Legenda b. Fabel d. Sage 2. Legenda ti Jawa anu kasohor,anak hayang kawin ka indung nyaeta... a. Malin kundang c. Sangkuriang b. Sasakala Situ Bagendit d. Lutung kasarung 3. Nu nyekel kakwasaan pang luhurna dimasyarakat Baduy disebut ... a. Baresan c. Puun b. Tangkesan d. Girang Seurat 4. Anak bogo disebut ... a. Cingok c. Buruy b. Burayak d. Nanahaon 5. Pupuh asmarandana aya sabaraha lirik ... a. 6 lirik c. 7 Lirik b. 5 lirik d. 8 lirik 6. ” Ieu teh kangge abdi ? ” Saur Pa Maman ka Pa Asep ” ” Sanes,.....Pa Kapala Sakola ” Saur Pa Asep Kecap anu paling mernah pikeun ngalengkapan paguneman diluhur nyaeta ... a. Keur c. Kangge b. Kanggo d. Aturan 7. Pakakas dapur pikeun ngalemeskeun kalapa nyaeta ... a. Parud c. Seeng b. Baskom d. Peso 8. Jalma anu pagaweanana sok teuleum kana leuwi disebut ... a. Paninggaran c. Pamayang b. Palika d. Tukang moro 9. Kecap rajekan anu di ucapkeun sagemblengna serta sora engangna-

teu robah nyaeta ... a. Dwi purwa c. Dwi murni b. Dwi reka d. Tri lingga 10. Contoh kecap serepan tina bahasa Indonesia nyaeta ... a. Hot Dog c. Sikat Gigi b. Dikucir d. Bulus 11. Kalimah pasip anu dihandap ieu nyaea ... a. Kang Doni ngajak ngala jambu c. Ema nuju masak di dapur b. Kuring diajak ngala jambu d. Pun Bapa nuju meser roko 12. Ngaledokeun letak beunang ngagaru ngagunakleun pacul disebut ... a. Tebar c. Ngangler b. Babut d. Nyaplak 13. Budak teh ngan hayang paraseabae, paribahasana ... a. Panjang leungeun c. Kawas ucing jeung anjing b. Hampang birit d. Kawas hayam keur endogan 14. 10 i, 8 a, 8 i jeung 12 a teh Guru lagu jeung Guru wilangan tina pupuh ... a. Maskumambang c. Pucung b. Sinom d. Ladrang 15. Puisi anu eusina mangrupa pepeling, pangajaran kaagamaan mujikaagungan pangeran disebut ... a. Jangjawokan c. Sisindiran b. Pupujian d. Karakitan 16. Kecap husus pikeun ngala lalap nyaeta ... a. Ngunder c. Mupu b. Metik d. Mulung 17. Neng Arum Keur geulis teh pinter dueih, Kecap sawandana pinter nyaeta ... a. Wanter c. Sonagar b. Calakan d. Eraan 18. Wa Abdul mah berehan, teu sapertos istrina. Kecap sabalikna tina berehan nyaeta ... a. Judes c. Koret b. Cerewed d. Bageur 19. Anak japati nyaeta piyik,ari anak bandeng ... a. Bocokok c. Nener b. Kuntit d. Belo 20. Kalimah panyeluk mana nungebrehkeun kabungah ...

.. b. Tandur d. Teu boga Indung d.. Waditra anu nyorakeunana ditiup nyaeta . Naon hartina Geude hulu teh ? 33. Gumujeung b. Naon hartina Amis daging teh ? 32. Suling 25.. Imah kumuh b. Budak teh pahatulalis.. asri sarua hartina jeung … a.. BRI c. a. Gurinda 24. Wayah kieu can mandi. 21. Kujang d.I d.. Ih. Sanjata kas orang sunda nyeta .. Pamandangan di pulo manuk asri.R. Tiisseun b.. Keris b. Katiga b.. a.. Jiun karangan ku hideup anu eusina kauntungan usum ngijih ! II. Kecap wancahan BANK RAKYAT INDONESIA nyaeta … a. ari kembang peuteuy ngarana . Gumbira c. Dian usum hujan mah sok loba anu kabanjiran. Hore. Peungit c. Kumaha watak pupuh maskumangbang teh ? 35. Kembang jambu ngarana angkruk. Imah panggung d. Imah gedong 30. Pendul d.. a..pahatulalis hartina . Ngala pare disebut . Endah 26. Aheng c. Imah susun c. Kecap anu ngabogaan rarangken tengah “UM” nyeta . a. Mandau 31. Bri 29. Sedek b..Usum hujan disebut ogeh .. B. Ey. Kacapi c.R. a. Paceklik c. Lega d. a. a. Teu boga Indung – Bapa b. Naon hartina Aki – aki tujuh mulud ? III. Ngarambet b. Dibuat c. Mamareng d.Kuring rengking kahiji ! c. Goong b.I b. Naon hartina Anak Emas teh ? 34. Bedul 22. Manehmah Cunihin. Rencong c. Rebab d. B. Teu boga Bapa c.. Ngoyos 23. a. Ngijih 27. Gumantung d. Teu boga kake 28. Essay . Ambuing anak Ema geus bisa leumpang d.a. Imah anu dijeun nguntuy kaluhur disebut .

Alat transportasi anu rodana tilu jeung paling sederhana nyaeta . a. Etem d. Jalma anu pagaweannana nyieun parobot tina besi disebut . a..11..15 ) I. Palika c.. Hampang birit 3. Pacul b. Supir Kareta Api disebut . a. Pihatulalis 10.. 16 12. a. Wawangsalan 8. Kuring kapeto jadi ketua murid kelas II.5 abad sarua jeung . 21 Desember c. Imah 11.. Kapilih c. Goong b. Paninggaran d. Mang Ubro ngampihkeun kuda ka kandangna... Panday b. Satiap tanggal sabaraha urang mieling kalahiran Ibu Kartinai .P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari..Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T. 350 taun d. Sumatra Barat b. Budak teh sok rerebut bae kana dahareun batur. Sopir b. Kapal b. a. Gedongan c..sabalikna karandeul nyaeta . Budak nu teu gaduh Bapa disebut ..5 abad. Panjang suku b. 21 April d. 15 Juni 2006 Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu : 90 menit ( 09.kandang kuda disebut .. Keris c. Wanter c. Kalimantan Barat 9. Angkot b. Manuk sapu manuk keur eunteup dina luhur pager. Suling 5.. Legenda ” Simalinkundang ” Asalna ti daerah . Beca d. Panjang lengkah c. 15 b. Rencong b... Jalma nau sok cacabok kabatur disebut .. Rebab d. a. Pupuh sunda jumlahna aya . Alat patani pikeun ngala pare geude disebut . Dwi wasana 20. Neng Ira keur geulisteh pinter. a. Sonagar b.pulang paling hartina . Rarubak c. 3500 taun . Binangkit 6.45 . Dwi Lingga d. Wayang Golek d. Mandau 15. Pagupon b. 400 taun b. Trilingga b... Paranje d. galede d. Bodo d. Sanjata khas orang Aceh nyaeta . 22 Desember b. Jaipongan b. Sisindiran d. Piatu d.Tanggal : Kamis. Karapiak 2.. Nagar Indonesia pernag di jajah Balanda 3. Aripis b.Rerebut kaasup kecap rajekan .. Beus 18.PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl. Paparikan b. Koweng 13. Kausir b.. Rumah sakit d. Kadu ti gunung kancanamah karandeul. Panjang lengkah 17. a. 18 d.. Kujang d.... Menara c. Jawa Barat c. a. 35 taun c. Yatim c. a.guguritan dilihur disebut . Masinis d... 3.. kapeto hartina … a. Tarawangsa 14... Pilot c. Katendang d. Hampang leungeun b... 17 c. Hampang birit c. arit c.. Laleutik 4. Gedong tempat nu titirah ulah sok reueus binangkit hartina . Kacapi c. Beurat birit d. a. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ! 1. a.. a. a. Rarakitan c. Dwi purwa c. 21 Januari 21. Kusir 19. a. Lenong jeung Ondel-ondel c. Waditra anu nyorakeunana di keset nyaeta . Sumatra Utara d.... Yatin – Pihatu b. Pamayang 7. a. Panjang leungeun d. Kapake 16. a.. Bemo c. a. Budak teh sok pulang paling banda batur. Kasenian khas Jakarta nyaeta … a.sabalikna piter nyaeta … a.

Cimata geura susutan 4... Surabaya 26. Bandung c. Konprensi Asia Afrika dilaksanakeun di kota ..Pucuk tiwu akar bangban 3.Drama. Nukaasup Sekar Ageung nyaeta .Sinom.. Munrek milu geuwat dangdan Susunan nu marnah tina paparikan di luhur . Pikeun – ku 25.. Ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui hartina .. 1.. Dwi purwa c. Embungeun d. Essay 31.4. a. Kalimah panitah b. Kinanti. Kinanti. 34... 1..Sinom.Asmarandana. sumur teh diwadahan . a. Butitina b.3 b.2. 1. Kecap panganteur nu merenah pikeun ngeusian titik-titik nyaeta .cau nu pang geudena nyaeta seuhangna. a... Teu beunang disupa dulang teu beunang di benjokeun hartina ... Dangdanggula. a.. Kinanti. Bandung d.1.Sinom. Kasenian angklung asalna ti Kota .diri teungareunah cicing hartina .. Bogor c. di – na c. a.... Kembangna 24. Cik.2. Ditawah 32. Surabaya 23.. Maung tutul saba kasur.dag-dig-dug kaasup kecap rajekan ..Kinanti 27. Lawan sihangna nyaeta . 2. Cianjur b.3. Bogor d.beresan buku teh ulah pabalatak kitu ! Mun ditilik tina adeugan kalimahna nyaeta . Bandung d.. Kalimah ajakan d. Dwi wasana b.1..4 II..Asmarandana c.. Lemeuskeun ieu kecap-kecap dihandap ieu a. Cau anu panglandungna cau ambon saturuyna aya 12 sikan. Indung Kuring c... .22. Cai nu meunag ngala .. 35.3 d.Amis mata di susukan 2..4.4 c. Naon hartina hejo tihang teh ? 33.. 2. Kalimah larangan c. ti – dina d.. a. Bogor c. Kaslimah panjurung 29.. Tri Lingga 30.. Surabaya b.baskom. Dwi Lingga d. a. Buahna d.. Mengarang Jieun surat keur ka Guru/wali Kelas anu eusina – teu tiasa kasakola sabab urang geuring. Jakarta 28... Trang-treng-trong.3.Dangdanggula d.. Kota di Indonesia nu meunang sesebutan kota hujan nyaeta . III.sinom b... a. Tangkalna c.. Dititah b. a. Tina – kana b... Jakarta b.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.