PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl.

Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari,Tanggal : Kamis, 15 Juni 2006 Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 90 menit ( 09.45 - 11.15 ) I. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas !

1. Dongeng sunda anu tokohna binatang disebut ... a. Mitos c. Legenda b. Fabel d. Sage 2. Legenda ti Jawa anu kasohor,anak hayang kawin ka indung nyaeta... a. Malin kundang c. Sangkuriang b. Sasakala Situ Bagendit d. Lutung kasarung 3. Nu nyekel kakwasaan pang luhurna dimasyarakat Baduy disebut ... a. Baresan c. Puun b. Tangkesan d. Girang Seurat 4. Anak bogo disebut ... a. Cingok c. Buruy b. Burayak d. Nanahaon 5. Pupuh asmarandana aya sabaraha lirik ... a. 6 lirik c. 7 Lirik b. 5 lirik d. 8 lirik 6. ” Ieu teh kangge abdi ? ” Saur Pa Maman ka Pa Asep ” ” Sanes,.....Pa Kapala Sakola ” Saur Pa Asep Kecap anu paling mernah pikeun ngalengkapan paguneman diluhur nyaeta ... a. Keur c. Kangge b. Kanggo d. Aturan 7. Pakakas dapur pikeun ngalemeskeun kalapa nyaeta ... a. Parud c. Seeng b. Baskom d. Peso 8. Jalma anu pagaweanana sok teuleum kana leuwi disebut ... a. Paninggaran c. Pamayang b. Palika d. Tukang moro 9. Kecap rajekan anu di ucapkeun sagemblengna serta sora engangna-

teu robah nyaeta ... a. Dwi purwa c. Dwi murni b. Dwi reka d. Tri lingga 10. Contoh kecap serepan tina bahasa Indonesia nyaeta ... a. Hot Dog c. Sikat Gigi b. Dikucir d. Bulus 11. Kalimah pasip anu dihandap ieu nyaea ... a. Kang Doni ngajak ngala jambu c. Ema nuju masak di dapur b. Kuring diajak ngala jambu d. Pun Bapa nuju meser roko 12. Ngaledokeun letak beunang ngagaru ngagunakleun pacul disebut ... a. Tebar c. Ngangler b. Babut d. Nyaplak 13. Budak teh ngan hayang paraseabae, paribahasana ... a. Panjang leungeun c. Kawas ucing jeung anjing b. Hampang birit d. Kawas hayam keur endogan 14. 10 i, 8 a, 8 i jeung 12 a teh Guru lagu jeung Guru wilangan tina pupuh ... a. Maskumambang c. Pucung b. Sinom d. Ladrang 15. Puisi anu eusina mangrupa pepeling, pangajaran kaagamaan mujikaagungan pangeran disebut ... a. Jangjawokan c. Sisindiran b. Pupujian d. Karakitan 16. Kecap husus pikeun ngala lalap nyaeta ... a. Ngunder c. Mupu b. Metik d. Mulung 17. Neng Arum Keur geulis teh pinter dueih, Kecap sawandana pinter nyaeta ... a. Wanter c. Sonagar b. Calakan d. Eraan 18. Wa Abdul mah berehan, teu sapertos istrina. Kecap sabalikna tina berehan nyaeta ... a. Judes c. Koret b. Cerewed d. Bageur 19. Anak japati nyaeta piyik,ari anak bandeng ... a. Bocokok c. Nener b. Kuntit d. Belo 20. Kalimah panyeluk mana nungebrehkeun kabungah ...

a. ari kembang peuteuy ngarana . Mamareng d. Teu boga Indung – Bapa b. BRI c. Kecap wancahan BANK RAKYAT INDONESIA nyaeta … a. Kujang d. Paceklik c. Waditra anu nyorakeunana ditiup nyaeta . B.R.. Imah anu dijeun nguntuy kaluhur disebut . Naon hartina Aki – aki tujuh mulud ? III. Lega d. Naon hartina Amis daging teh ? 32. Manehmah Cunihin. Kumaha watak pupuh maskumangbang teh ? 35. Teu boga kake 28. Rencong c. Ngoyos 23. a. Ngarambet b. Goong b. Wayah kieu can mandi. b. Dian usum hujan mah sok loba anu kabanjiran. a. Jiun karangan ku hideup anu eusina kauntungan usum ngijih ! II. a. Gumujeung b.I b.. Sanjata kas orang sunda nyeta . Endah 26.Usum hujan disebut ogeh . Imah susun c.... Suling 25. Keris b..Kuring rengking kahiji ! c. Tandur d. Teu boga Bapa c..a.. a. Ngijih 27.... Ambuing anak Ema geus bisa leumpang d. Katiga b.R. a.. Essay . Gumantung d. a. Imah gedong 30. Bedul 22. Mandau 31. Hore. Budak teh pahatulalis. Naon hartina Geude hulu teh ? 33. Aheng c. Peungit c. Gumbira c. asri sarua hartina jeung … a. Kacapi c. Rebab d. Imah kumuh b. Gurinda 24. Teu boga Indung d.. Imah panggung d. Kembang jambu ngarana angkruk. Dibuat c.. Sedek b. Tiisseun b. a. Pamandangan di pulo manuk asri.. Naon hartina Anak Emas teh ? 34. B. Ey. Pendul d.pahatulalis hartina . Bri 29. Ngala pare disebut . 21.I d. Ih. Kecap anu ngabogaan rarangken tengah “UM” nyeta ..

22 Desember b. a. Menara c. a.Tanggal : Kamis.. Paranje d. a. Beca d.... Satiap tanggal sabaraha urang mieling kalahiran Ibu Kartinai ..pulang paling hartina ... arit c. Sanjata khas orang Aceh nyaeta . 18 d.... Yatin – Pihatu b.. Etem d. Paninggaran d. Kusir 19.... Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ! 1. Budak teh sok pulang paling banda batur. Kapilih c. Panjang lengkah 17. Waditra anu nyorakeunana di keset nyaeta . Pihatulalis 10. 3. Tarawangsa 14..P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari. Imah 11. Katendang d. Hampang birit c. Pupuh sunda jumlahna aya . Gedongan c. Pacul b. Bemo c. Palika c.sabalikna karandeul nyaeta ... a. Dwi purwa c.kandang kuda disebut . Pagupon b. Trilingga b. Angkot b... Manuk sapu manuk keur eunteup dina luhur pager.. Kuring kapeto jadi ketua murid kelas II.. a... Gedong tempat nu titirah ulah sok reueus binangkit hartina .11. Jalma anu pagaweannana nyieun parobot tina besi disebut . 17 c. Jawa Barat c. Koweng 13. Karapiak 2. 15 b. Wayang Golek d. Kadu ti gunung kancanamah karandeul. Rarubak c. Suling 5.. galede d. a. Sonagar b.. Neng Ira keur geulisteh pinter. a. a. 21 Januari 21.. Panjang lengkah c. Mandau 15. Kujang d. Wawangsalan 8. Kapal b. Beus 18. Bodo d. Sumatra Barat b. Panday b. a.. Pilot c. 350 taun d.. Budak nu teu gaduh Bapa disebut . Sisindiran d. 21 Desember c. Hampang birit 3. Hampang leungeun b. a. Alat patani pikeun ngala pare geude disebut .5 abad sarua jeung . 16 12. Kausir b. Paparikan b..sabalikna piter nyaeta … a. Keris c. 35 taun c. a.. Dwi Lingga d. Binangkit 6. Sumatra Utara d. Lenong jeung Ondel-ondel c.45 .. 21 April d. Jaipongan b.. Mang Ubro ngampihkeun kuda ka kandangna. Kalimantan Barat 9.15 ) I.5 abad. a.. Laleutik 4. Aripis b. Goong b. Rumah sakit d. Beurat birit d. Kasenian khas Jakarta nyaeta … a. Supir Kareta Api disebut . Rarakitan c. a. kapeto hartina … a. Rebab d. Panjang leungeun d. Sopir b.PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl. Kacapi c. a.. 15 Juni 2006 Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu : 90 menit ( 09.Rerebut kaasup kecap rajekan . a. Rencong b. Masinis d. Wanter c. 3500 taun . Budak teh sok rerebut bae kana dahareun batur. Piatu d. Panjang suku b. Legenda ” Simalinkundang ” Asalna ti daerah . Nagar Indonesia pernag di jajah Balanda 3. Dwi wasana 20. Alat transportasi anu rodana tilu jeung paling sederhana nyaeta .Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T. 400 taun b. Yatim c.. Kapake 16. a. Pamayang 7.guguritan dilihur disebut .. Jalma nau sok cacabok kabatur disebut . a. a..

1.. Bogor d. Embungeun d.... Bogor c.. a.4. Kembangna 24. a.. Teu beunang disupa dulang teu beunang di benjokeun hartina .sinom b.. Cik.4.. Pikeun – ku 25. a. Kecap panganteur nu merenah pikeun ngeusian titik-titik nyaeta . di – na c..Sinom.Pucuk tiwu akar bangban 3. Tri Lingga 30.. Munrek milu geuwat dangdan Susunan nu marnah tina paparikan di luhur . Dwi purwa c..3 b.... 2.22.diri teungareunah cicing hartina .Drama.dag-dig-dug kaasup kecap rajekan . Cai nu meunag ngala .Kinanti 27...3. Surabaya 26..1.. Dititah b. ti – dina d.beresan buku teh ulah pabalatak kitu ! Mun ditilik tina adeugan kalimahna nyaeta .Dangdanggula d.2. Bogor c.. Mengarang Jieun surat keur ka Guru/wali Kelas anu eusina – teu tiasa kasakola sabab urang geuring.. 1. Kota di Indonesia nu meunang sesebutan kota hujan nyaeta ....Asmarandana.4 II. a.baskom. Essay 31..Asmarandana c. 2. Ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui hartina .. Kalimah ajakan d.Cimata geura susutan 4.Sinom. Tina – kana b. Kasenian angklung asalna ti Kota . Bandung d. Trang-treng-trong. Cianjur b. a... Lemeuskeun ieu kecap-kecap dihandap ieu a.. Bandung d. Cau anu panglandungna cau ambon saturuyna aya 12 sikan. Surabaya b. a. .2. Tangkalna c.cau nu pang geudena nyaeta seuhangna. 1. sumur teh diwadahan ..Amis mata di susukan 2.3 d. a. Ditawah 32. Kinanti... 34. Kalimah panitah b.1. Bandung c.Sinom. III. 35. Kinanti..4 c. Butitina b.. Dwi Lingga d. Jakarta b. Jakarta 28. Kinanti. Naon hartina hejo tihang teh ? 33... a. Nukaasup Sekar Ageung nyaeta . Kaslimah panjurung 29.. a. Konprensi Asia Afrika dilaksanakeun di kota . Maung tutul saba kasur.. Buahna d. Dwi wasana b. Indung Kuring c.. Lawan sihangna nyaeta . Dangdanggula. Surabaya 23.... Kalimah larangan c.3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful