Anda di halaman 1dari 29

Bab 4

Ketaksammaan Peluang Pendidikan

4.0 Pengenalan

4.1 Kelas Sosiol


4.2 Jantina 4.3 Kumpulan Minoriti 4.4 Murid Berkeperluan Khas

4.5 Isu-isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan


4.5.1 Orang Asli 4.5.2 Indigenous

4.5.3 Masyarakat Pedalaman


4.6 Kesimpulan

4.0 Pengenalan
merapatkan jurang pendidikan, yang merangkumi jurang antara bandar dengan luar bandar; jurang antara yang miskin dengan yang kaya; jurang digital dan jurang antara mereka yang berkeperluan khas; agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunaan negara.
YB Dato Seri Hishamuddin Tun Hussein

Kelas Sosial
Jantina

Ketaksamaan peluang pendidikan

Kumpulan Minoriti Murid berkeperluan Khas

Isu-isu ketaksmaan peluang pendidikan

4.1 Kelas Sosiol


Berkaitan dengan sesuatu kelompok dalam masyarakat. Dari segi kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, perkerjaan atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran. Bourgeosisie Proletariat

Ketidaksamaan pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain.
Dari segi pendidikan- sistem feudal (rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar dan golongan istana) Masa kini kemudahan mendapatkan guru, bahan-bahan rujukan dan peluang kerjaya selepas tamat belajar.

Max Weber ada lima kelas sosial iaitu golongan atasan, golongan kedua, kumpulan ketiga, kelas pekerja dan golongan terakhir.
Saifuddin Hj Masduki hubungan signifikan antara pencapaian akademi dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Rusli Md Zain hubungan positif antara pencapaian akademik dengan pendapatan keluarga. (berpendapatan tinggi mampu menampu perbelanjaan persekolahan anakanak mereka.

Faktor kelas sosial yang jelas mempengaruhi pencapaian akademik murid adalah seperti tahap ekonomi sama ada murid miskin dan murid berada.
Tahap kesihatan seperti kemudahan mendapatkan rawatan, makanan berkhasiat dan kawalan penyakit. Keadaan persekitaran - Struktur keluarga (jumlah ahli keluarga), pengaruh luar (rakan sebaya, masyarakat)

Lokasi (jenis sosiolekonomi dan tahap keupayaan murid) (RMK ke-3, peluang sama rata kepada semua rakyat)
Kekurangan kemudahan asas di sekolah (ICT, bekalan diesel, bekalan elektrik) Masalah kekurangan murid kekurangan peruntukan, kemudahan dan guru terlatih. (multigrade teaching) Cabaran KPM (program pembestarian sekolah)

Budaya pembelajaran, analitikal dan intelektual sebagai keutamaan. Mengurangkan pendekatan yang hanya memberi 3M. Rakyat bersikap terbuka, budaya analitikal (merenung dan faham apa, bagaimana dan kenapa sesuatu perkara itu kita lakukan).

4.2 Jantina
Pemilihan mata pelajaran yang bersifat keperempuanan dan kelelakian. Pada zaman penjajahan, peluang melanjutkan pengajian diutamakan untuk golongan lelaki. (perbezaan dari segi cita-cita, perlakuan, status dan ciri-ciri fizikal)

Segregasi pekerjaan mengikut gender.

Menurut Siti Rohani Yahya 3 faktor menyumbang kepada peningkatan status ekonomi wanita. Faktor pertama ialah kemudahan dan peluang pendidikan sama.
Faktor kedua ialah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan dalam proses perindustrian. Faktor ketiga ialah pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru penglibatan wanita Melayu luar bandar ke kawasan bandar.

Menurut Aminah Ahmad sekolah vokasional dan teknik dan juga di institusi pengajian tinggi sekolah politeknik.
Shamsulbariah guru harus mengambil kira faktor jantina ketika melaksanakan pengajaran di dalam kelas.

4.3 Kumpulan Minoriti


Kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil. Faktor geografi contohnya masyarakat pendalaman kaum Asli, Kadazan, Murud dan sebagainya. (tidak formal)

Diklasifikasikan kepada dua kategori.


Bersifat negatif (tingkah laku mereka yang bermasalah sehingga mampu menggugat keharmonian disiplin di sekolah)

Bersifat positif (kumpulan ulat buku, suka menghias sekolah, suka mencari maklumat di Internet, cenderung kepada keagamaan dan sebagainya)
Jarang diberi perhatian oleh pihak sekolah.

4.4 Murid Berkeperluan Khas

Dua kategori MBK: 1. kategori masalah 2. kategori masalah khusus

Kecerdasan yang amat rendah Hadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa dan dalam masyarakat.

Kanak-kanak pintar cerdas Golongan yang mana kebolehan mental mereka lebih tinggi daripada rakan sebaya.
Oleh itu mereka tidak dapat memanfaat sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada.

Ini kerana motivasi dan keperluan mereka berbeza.

7 kategori kanak-kanak istimewa memerlukan


Program Pendidikan Khas: i. Kerencatan mental ii. Bermaslah pembelajaran iii. Kecelaruan tingkah laku iv. Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi v. Cacat penglihatan vi. Cacat fizikal vii. Pintar cerdas dan berbakat istimewa.

Juga menghadapi masalah kecelaruan tingkahlaku (hiperaktif/hiperkinetik) dan tingkah-laku ketidakmatangan yang agak ketara.
Kaedah yang sesuai menangani golongan ADHD: Modifikasi environmental dan behavioural adhenvironmental.

Menurut Kirk dan Kirk (1994) murid berkeperluan khas berbeza dari segi mental. Fiizikal, sosial dan emosi.

Akta Pendidikan Khas 1966 telah memberi kuasa kepada Kementerian Pendidikan untuk menyediakan kemudahan Pendidikan Khas.
Contohnya, Progran Pendidikan Prasekolah Khas diwujudkan pada tahun 2004 di semua SKPK. Tahun 2005, sebanyak 32 Program Pendidikan Khas Integrasi diwujudkan di sekolah harian.

4.5 Isu-isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan


4.5.1 Orang asli
Masyarakat yang tinggal di dalam atau pinggir hutan. 3 rumpun bangsa: Senoi Negrito Melayu asli

Masih ketinggalan terpinggir dan ketinggalan kerana:


a) Infastruktur dan prasarana yang kurang lengkap b) Tiada persaingan yang sihat dalam aspek kemajuan pendidikanTempat kediaman yang jauh (golongan bijak pandai masih kurang) c) Taraf sosio-ekonomi yang rendah

d) Penyediaan tenaga pengajar agak sukar

e) Minat yang rendah.


f) Faktor persekitaran : ibu bapa kurang mengambil isu pendidikan dan tiada tekanan untuk berubah. g) Cara hidup yang tertumpu kepada hutan telah mendorong mereka berhenti sekolah lebih awal. Menurut Mustaffa Omar, 2004 kemunduran orang asli turut dikaitkan dengan latar belakang akademik yang rendah.

4.5.2 Indigenous

Penduduk Peribumi di pendalaman Sabah dan Sarawak. Dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan budaya

Sabah terdapat 23 suku kaum.


Terbesar ialah Kadazan, Bajau, Murut, Suluk dan orang Brunei.

Sarawak : Melayu, Melanau,Iban, Bidayuh, Penan,


Kelabit.

Indigenous merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar.
Taksub kepada kehidupan yang dibina sejak dulu. Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang kepada budaya hidup tradisional.

Sistem belajar masyarakat ini yang berpandukan pengalaman merupakan proses pendidikan yang manusiawi kerana proses pendidikan disesuaikan dengan kudrat dan perkembangan manusia.
Proses belajar mencakupi 4 hal: 1. Mengalami sesuatu secara nyata 2. Memikir secara konseptual 3. Mengamati sesuatu sambil merenung 4. Mencubanya dalam situasi lain yang lebih luas

4.5.3 Masyarakat Pedalaman Kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.

Pertumbuhan pusat urban yang lembap.

Suasana persekitaran dan sosio budaya kurang merangsang.


Jurang digital antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT juga wujud.

Murid-murid tidak berminat dan tidak tertarik ke sekolah.

Menggunakan bahasa pertuturan kaum mereka sendiri. Guru harus belajar menguasai bahasa pertutuan satu-satu kaum agar P&P difahami.

Ibu bapa tidak mementingkan pendidikan pelajaran anak-anak mereka.

Impak jurang pendidikan telah menyumbang

kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada segi sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan bandar.
..merapatkan jurang perbezaan dalam

peluang-peluang pendidikan antara yang kaya dengan yang miskin serta antara wilayah dan antara kaum melalui pembahagian smbersumber dan kemudahan-kemudahan negara dengan lebih saksama.. (RMKe-3,1976-1980)

Anda mungkin juga menyukai