INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM: PISMP AMBILAN JAN 2012 NAMA PELAJAR:

KOD DAN NAMA KURSUS: MTE3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

SEMESTER: SEMESTER 3

TARIKH MULA

20.2.2013

TARIKH HANTAR

5.4.2013

Hasil Pembelajaran Kursus:

I. Menerangkan makna matematik. II. Menerangkan sumbangan ahli matematik terhadap perkembangan ilmu matematik. III. Menerangkan perkembangan kurikulum dan pendidikan matematik di Malaysia. IV. Menerangkan pengaruh Kurikulum Negara lain terhadap Kurikulum matematik di Malaysia. V. Menginterpretasi kurikulum matematik Kebangsaan. VI. Mengintegrasi dan membina minat dan nilai terhadap Pendidikan Matematik. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran I,II, III ,IV,V dan IV. Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menulis esei bagi menjelaskan aspek pengaruh kurikulum negara lain kepada kurikulum matematik negara ini atau sejarah perkembangan kurikulum dan pendidikan matematik di Malaysia atau makna Matematik atau sumbangan ahli-ahli matematik terhadap kemajuan ilmu matematik. 2. Membina peta minda atau konsep pengajaran topik-topik matematik KBSR. 3. Menghubungkaitkan topik matematik KBSR dan KBSM. 4. Menjawab Kuiz yang diberi pensyarah dari masa ke semasa. 5. Menghasilkan penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

Gambarajah dan jadual haruslah dinombor dan lampiran –lampiran dilampirankan bersama. 2. d. anda dikehendaki membuat sorotan ekplorasi perkembangan pendidikan nmatematik di Malaysia dan mengkaji Kurikulum Matematik Malaysia(KBSR dan KBSM serta Kurikulum terkini KSSR) Tugasan (a) Tugasan Individu 1. Menulis esei sepanjang 600 – 800 perkataan bagi mana-mana satu tajuk yang diberi. Membina Peta minda daripada mana-mana satu topik di atas.. Nama : b. Lima Tonggak pengajaran dan pembelajaran Matematik. Mencari bahan berkaitan topic –topik di berikut:      Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Peta minda haruslah distruktur dengan jelas dan teratur. Perbandingan KBSR dengan KSSR.Sebagai seorang guru matematik. Mencari pelbagai rujukan berkaitan tajuk berikut:  Huraian Sukatan bagi tahun 1 hingga tahun 6  Mengkaji perkaitan topik matematik sekolah rendah dengan sekolah menengah. 2. f. Tugasan (b) Kumpulan Empat atau Lima orang 1. Had 600 – 800 perkataan termasuk kuatasi. Muka hadapan tugasan harus mengandungi maklumat berikut:: a. Nombor Matriks : 3. Esei mestilah dicetak dengan menggunakan computer menggunakan Arial font 12 dengan ‘ double spacing’. Polisi-polisi dan program membina matematik Kanak-kanak. Nombor Kad Pengenalan : Kumpulan/Unit Kod Subjek/Nama : Nama Pensyarah : Tarikh Penghantaran : : .. g.  Membuat perbandingan KBSR dan KSSR. Rujukan harus ditulis dengan jelas. c. mempamerkan pemahaman terhadap topik serta kreativiti anda. Pengaruh kurikulum Matematik Negara lain kepada Perkembangan Kurikulum Matematik Malaysia. e.

Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: HASLAN BIN MANJA/ NG LEE FONG Penyelaras Kursus MTE3102 Jabatan Sains dan matematik IPG Kampus Kent BENNY KONG TZE LOONG Pakar Bidang (SME) Matematik Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent Disahkan oleh: SUZIELA BTE MOHD TAHIR Ketua Jabatan Sains dan Matematik Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent .

. 0-12 Sumber bahan terhad. dan kreatif. peta yang Sangat menyeluruh. Berstruktur relevan . MEMUASKAN LEMAH 13-20 Sumber yang cukup. 21-35 13-20 0-12 21 . b) Kebolehan membandingbeza maklumat menggunakan maklumat dengan pengelola grafik yang sesuai. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (35%) a) Kebolehan mencari dan mempersembahkan maklumat dengan jelas dan tepat mengikut topic yang diberi.lengkap.35 Bahan sumber yang mencukupi dari pelbagai sumber. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (35%) a) Kebolehan membina minda/konsep berstruktur dan kreatif. bukti pemahaman tentang topik. pelbagai sumber.PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK TAHAP TUGASAN DAN ASPEK YANG KRITERIA PEMBELAJARAN DINILAI BAIK (PEMBERATAN) A. bukti yang jelas pemahaman mendalam tentang topik yang diberi. B. bukti terhad pemahaman topic yang diberi. distruktur dengan baik dan kreatif. Kurang lengkap dan tidak bertsruktur dan mengandungi maklumat toidak berkaitan .

 Konsisten meningkatkan diri. kurang penghayatan.  Sikap positif terhadap tugasan. . menyeluruh.(10%) D.Mengikut Rubrik Kuiz(maksima10%) C KUIZ. Kurang komited. Kolaborasi memuaskan. Kolaborasi yang sangat Kolaborasi sikap positif.7 0-3 Tidak jelas. menunjuk Kurang penghayatan tinggi. ada penghayatan & Komitmen dan kolaborasi Sangat komited Komited Menunjukkan kesungguhan. (10%) yang berkaitan.Penulisan Refleksi(10%) Menjawab Kuiz dan menyelesaikan 8 . komitmen tinggi baik baik dalam melengkap projek dan Merujuk pakar/pihak personality yang baik. Sikap Tingkahlaku (10%) Menyeluruh.10 4.