INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM: PISMP AMBILAN JAN 2012 NAMA PELAJAR:

KOD DAN NAMA KURSUS: MTE3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

SEMESTER: SEMESTER 3

TARIKH MULA

20.2.2013

TARIKH HANTAR

5.4.2013

Hasil Pembelajaran Kursus:

I. Menerangkan makna matematik. II. Menerangkan sumbangan ahli matematik terhadap perkembangan ilmu matematik. III. Menerangkan perkembangan kurikulum dan pendidikan matematik di Malaysia. IV. Menerangkan pengaruh Kurikulum Negara lain terhadap Kurikulum matematik di Malaysia. V. Menginterpretasi kurikulum matematik Kebangsaan. VI. Mengintegrasi dan membina minat dan nilai terhadap Pendidikan Matematik. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran I,II, III ,IV,V dan IV. Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menulis esei bagi menjelaskan aspek pengaruh kurikulum negara lain kepada kurikulum matematik negara ini atau sejarah perkembangan kurikulum dan pendidikan matematik di Malaysia atau makna Matematik atau sumbangan ahli-ahli matematik terhadap kemajuan ilmu matematik. 2. Membina peta minda atau konsep pengajaran topik-topik matematik KBSR. 3. Menghubungkaitkan topik matematik KBSR dan KBSM. 4. Menjawab Kuiz yang diberi pensyarah dari masa ke semasa. 5. Menghasilkan penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

Sebagai seorang guru matematik. Pengaruh kurikulum Matematik Negara lain kepada Perkembangan Kurikulum Matematik Malaysia. Gambarajah dan jadual haruslah dinombor dan lampiran –lampiran dilampirankan bersama. Mencari bahan berkaitan topic –topik di berikut:      Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Nama : b. Esei mestilah dicetak dengan menggunakan computer menggunakan Arial font 12 dengan ‘ double spacing’. Polisi-polisi dan program membina matematik Kanak-kanak. Lima Tonggak pengajaran dan pembelajaran Matematik. Nombor Matriks : 3. Rujukan harus ditulis dengan jelas. f. Peta minda haruslah distruktur dengan jelas dan teratur.  Membuat perbandingan KBSR dan KSSR. c. Tugasan (b) Kumpulan Empat atau Lima orang 1. Menulis esei sepanjang 600 – 800 perkataan bagi mana-mana satu tajuk yang diberi. 2. g... Membina Peta minda daripada mana-mana satu topik di atas. 2. d. Mencari pelbagai rujukan berkaitan tajuk berikut:  Huraian Sukatan bagi tahun 1 hingga tahun 6  Mengkaji perkaitan topik matematik sekolah rendah dengan sekolah menengah. Nombor Kad Pengenalan : Kumpulan/Unit Kod Subjek/Nama : Nama Pensyarah : Tarikh Penghantaran : : . e. Had 600 – 800 perkataan termasuk kuatasi. Muka hadapan tugasan harus mengandungi maklumat berikut:: a. Perbandingan KBSR dengan KSSR. mempamerkan pemahaman terhadap topik serta kreativiti anda. anda dikehendaki membuat sorotan ekplorasi perkembangan pendidikan nmatematik di Malaysia dan mengkaji Kurikulum Matematik Malaysia(KBSR dan KBSM serta Kurikulum terkini KSSR) Tugasan (a) Tugasan Individu 1.

Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: HASLAN BIN MANJA/ NG LEE FONG Penyelaras Kursus MTE3102 Jabatan Sains dan matematik IPG Kampus Kent BENNY KONG TZE LOONG Pakar Bidang (SME) Matematik Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent Disahkan oleh: SUZIELA BTE MOHD TAHIR Ketua Jabatan Sains dan Matematik Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent .

35 Bahan sumber yang mencukupi dari pelbagai sumber. 21-35 13-20 0-12 21 .. Berstruktur relevan . Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (35%) a) Kebolehan membina minda/konsep berstruktur dan kreatif. bukti pemahaman tentang topik. peta yang Sangat menyeluruh. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (35%) a) Kebolehan mencari dan mempersembahkan maklumat dengan jelas dan tepat mengikut topic yang diberi.PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK TAHAP TUGASAN DAN ASPEK YANG KRITERIA PEMBELAJARAN DINILAI BAIK (PEMBERATAN) A. pelbagai sumber.lengkap. distruktur dengan baik dan kreatif. b) Kebolehan membandingbeza maklumat menggunakan maklumat dengan pengelola grafik yang sesuai. MEMUASKAN LEMAH 13-20 Sumber yang cukup. bukti terhad pemahaman topic yang diberi. B. dan kreatif. Kurang lengkap dan tidak bertsruktur dan mengandungi maklumat toidak berkaitan . 0-12 Sumber bahan terhad. bukti yang jelas pemahaman mendalam tentang topik yang diberi.

Penulisan Refleksi(10%) Menjawab Kuiz dan menyelesaikan 8 . .(10%) D.  Sikap positif terhadap tugasan.  Konsisten meningkatkan diri.Mengikut Rubrik Kuiz(maksima10%) C KUIZ. Sikap Tingkahlaku (10%) Menyeluruh. Kurang komited.10 4. menyeluruh.7 0-3 Tidak jelas. ada penghayatan & Komitmen dan kolaborasi Sangat komited Komited Menunjukkan kesungguhan. Kolaborasi yang sangat Kolaborasi sikap positif. (10%) yang berkaitan. Kolaborasi memuaskan. menunjuk Kurang penghayatan tinggi. komitmen tinggi baik baik dalam melengkap projek dan Merujuk pakar/pihak personality yang baik. kurang penghayatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful