Anda di halaman 1dari 9

PENGAYAAN

PEMULIHAN

PENILAIAN

PENYERAPAN

PENGGABUNGJALINAN

PENEKANAN 5P Kepelbagaian Sumber Bahan Kepelbagaian Kaedah dan Teknik

Pendekatan Berpusatkan Murid Pendekatan Tematik

Digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

5. Pengisian Kurikulum

KSSR

2. Objektif

Standard Kurikulum Pendekatan Modular Sistem Bahasa

Tahap 1 : Murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Tahap 2 : Penekanan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa.

Kemahiran Bahasa

*Penekanan kepada pembelajaran didik hibur*

PENGAYAAN
PEMULIHAN PENYERAPAN PENILAIAN

PENGGABUNGJALINAN

PENEKANAN 5P

Pendekatan Berpusatkan Murid Pendekatan Tematik 6. Strategi P&P

Kepelbagaian Sumber Bahan


Kemahiran Berfikir Didik Hibur Kajian Masa Depan Kepelbagaian Kaedah dan Teknik

Antara tema :
Perpaduan Kekeluargaan Keselamatan Kesihatan & Kebersihan Pertanian & Penternakan Alam Sekitar & Teknologi Hiauj Jati Diri, Patriotisme & Kewarganegaraan

Penyelesaian Masalah

Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Akses Kendiri

Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Koperatif Kecerdasan Pelbagai

Kemasyarakatan Sains, Teknologi & Inovasi Kebudayaan, Kesenian & Estetika

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Konstruktivisme

Ekonomi, Keusahawanan & Pengurusan Kewangan

KSSR
PEMULIHAN

PENGAYAAN

PENILAIAN PENYERAPAN

PENGGABUNGJALINAN

Penggabungjalinan pelbagai jenis bahan/media dalam P&P dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Contoh : penggunaan lembaran kerja, kad gambar, dan bahan maujud secara bersama dalam satu rancangan pengajaran.

Membaca Mendengar Bertutur

Bahan

BENTUK Menaakul Menulis Kemahiran

Asas Kemahiran Menaakul

Jenis Kemahiran Menaakul


Secara Induktif Secara Deduktif

Aktiviti

Menyimpan

Memadan

Prosedur Eksekutif

Mengguna Semula
Mengkategori Extrapolasi Penaakulan Analogi

Penghuraian Penyelesaian masalah Penggubahan

Penilaian Secara Logik Penilaian

Penggabungjalinan aktiviti bermaksud terdapat beberapa aktiviti yang dilakukan dalam pelaksanaan aktiviti P&P. Contoh : Aktiviti menyanyi, menari, melukis dan lain-lain.

Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar Cara Belajar

Pembelajaran Konstruktivisme Keusahawanan

Kreativiti dan Inovasi

SAINS & TEKNOLOGI

Pembelajaran Konstekstual

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

NILAI MURNI Kebersihan Fizikal dan Mental Kesederhanaan Keberanian Keadilan

Kerajinan

Hemah Tinggi

Patriotisme

Rasional

Hormat-menghormati Baik Hati

Semangat Bermasyarakat

Kesyukuran

Kerjasama Kebebasan

Kasih sayang

Kejujuran Berdikari

Akademik Pentaksiran Pusat

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Bukan Akademik Pentaksiran Psikometrik

Pentaksiran Sekolah

Pelaksanaan Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum

Berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P.

Dijalankan pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun. Murid akan dikelaskan mengikut Band (Band 1- Band 6) berdasarkan tahap kemampuan mereka dan disokong dengan evidens yang dikumpul oleh guru semasa proses P&P.

Pentaksiran sekolah amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang.

Pentaksiran Sumatif

Pentaksiran Formatif

Dijalankan seiring dengan proses P&P.

- Guru melakukan pentaksiran yang juga dikenali sebagai penilaian terhadap murid-muridnya bagi mengesan kemampuan mereka dalam memahami tajuk yang diajar. - Guru akan melakukan pemulihan atau pengayaan setelah menilai kemampuan mereka.

PEMULIHAN

PENGAYAAN

Membantu murid menguasai kemahiran asas yang mereka tidak dapat kuasai dalam tempoh yang ditetapkan.

Dilakukan bagi memantapkan lagi kebolehan, bakat dan minat murid.

BBM yang digunakan boleh terdiri daripada pelbagai bahan seperti bahan maujud, carta dan sebagainya.

Murid yang terlibat dalam program ini telah dapat menguasai kemahiran dalam tempoh yang ditetapkan atau lebih awal menguasai kemahiran tersebut.

Aktiviti ini dilakukan secara berperingkat mengikut kemampuan murid-murid memahami sesuatu kemahiran.

Murid diberi bahan tertentu untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam sesuatu kemahiran.