Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH:

SK (LKTP) KEMASUL

SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA :

SAINS
Kandungan Fail Catatan Fail ra"mi di #e$a!at %#uti&'

BIL 1

Nama fail Fail Induk

a. Surat menyurat KPM/JPN/PP /SEKOLAH !. Minit me"yuarat #anitia

D KUMEN S K NGAN! FAIL S K NGAN ( Pen)uru"an Panitia a. !. ,. d. e. 2. *i"i dan Mi"i +arta Or)ani"a"i Ke-an)an Panitia .i/data 0uru Jadual 1aktu 0uru Pen,a#aian Panitia %Si$il/Anu)era&' ). Surat "iaran/#ekelilin) !erkaitan &. Tak-im #anitia Fail/ /kumen

Sukatan Pela$aran

a. Sukatan Pela$aran !. Huraian Sukatan Pela$aran ,. /kumen Standard Pem!ela$aran d. /kumen Standard Pre"ta"i e. 4an,an)an Pela$aran Ta&unan 2. Senarai !uku ru$ukan )uru/murid ). Pelan akademik Ne)eri Sema"a

Fail/ /kumen

.ank S/alan

a. !. ,. d.

6$ian Perin)kat Sek/la& S/alan Ne)eri7ne)eri lain S/alan #e#erik"aan a-am S/alan7"/alan lain !erkaitan

Fail/ /kumen

Pr/)ram

a. Anali"i" S1OT

Fail/ /kumen

Ke,emerlan)an

Pentak"iran dan Penilaian

<

Pen)uru"an P.S

Penyeliaan

!. Peran,an)an Strate)ik 7 Pelan "trate)ik 7 Pelan Taktikal 7 Pelan O#era"i ,. Peran,an)an #r/)ram d. Pelak"anaan dan Peran,an)an Pr/)ram e. +arta 0antt 2. Kerta" ker$a #r/)ram ). Pr/)ram inter9en"i a. Anali"i" ke#utu"an #e#erik"aan a-am dan #erin)kat "ek/la&. !. Anali"i" #en,a#aian mata #ela$aran dalam #e#erik"aan a-am dan #erin)kat "ek/la& ,. Head,/unt % ./ran) H+1 ;H+:' d. P/"tm/rtem / Audit Akademik a. Surat lantikan #entak"ir/J6 !. +arta Or)ani"a"i P.S ,. E9iden" %S&/-,a"e' d. ./ran) Tran"it e. La#/ran Pentak"iran .er#u"at a. Jadual #enyeliaan !. La#/ran #enyeliaan P>P /le& #emer&ati ,. Tindak ikut #en,era#an a. !. ,. d. Surat menyuarat k/akademik Peran,an)an akti9iti Kerta" ker$a La#/ran rin)ka" akti9iti

Fail/ /kumen

Fail/ /kumen

Akti9iti K/akademik

Fail #uti&7 ra"mi di #e$a!at Fail/ /kumen

1@

Pemerik"aan .uku 4am#aian

a. Jadual Pemerik"aan !uku ram#aian !. La#/ran #emerik"aan !uku ram#aian/!uku ker$a/!uku n/ta

Fail/ /kumen

Fail kulit kera" tidak #erlu dida2tarkan dan tiada n/m!/r ru$ukan. Muka de#an 2ail kera" dila!elkan : Nama Panitia dan Nama Fail