Anda di halaman 1dari 4

BORANG TRANSIT STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN TIGA NAMA SEKOLAH NAMA PELAJAR TINGKATAN

*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMAN STANDARD PRESTASI

TAHUN : PENYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B1D1 Men&ata$an dan mengetah i n! " !eni dan #"in!i# "e$aan #ada ! m'e" alam ( ' atan man !ia ( ha!il !eni )i! al dan $"a* t"adi!i+nal% EVIDEN B1D1E1 Un! " !eni dan P"in!i# "e$aan,! m'e" alamdan ' atan man !ia B1D1E2 Un! " !eni dan P"in!i# "e$aan, ha!il !eni )i! al B1D1E3 Un! " !eni dan #"in!i# "e$aan - K+m ni$a!i .i! al B1D1E4 Un! " !eni dan P"in!i# "e$aan, $"a* t"adi!i+nal B2D1E1 Un! " !eni dan P"in!i# "e$aan,! m'e" alam dan 'enda ' atan man !ia% B2D1E2 Un! " !eni dan P"in!i# "e$aan,ha!il $a"&a Seni Hal !% B2D1E3 Un! " !eni dan P"in!i# "e$aan,ha!il $a"&a K+m ni$a!i .i! al% B2D1E4 Un! " !eni dan P"in!i# "e$aan - ha!il $a"&a K"a* T"adi!i+nal% B3D1E1 L $i!an B3D1E2 4atan B3D1E3 A"5a B3D1E4 4eta$an tim' lan6 ! te"a !a"ing B3D1E5 G"a*i$ Ri!alah 6 Pem' ng$ !an B3D1E6 K"a* 3ati$ 6 Ten nan 1 K LI K

BAND 1 TAHU

B1 Mengenali dan mengetah i n! " !eni dan #"in!i# "e$aan dalam A!a! SeniRe$a%

/ TAHU DAN 0AHAM

B2 Mengetah i dan memahami tentang n! " !eni dan #"in!i# "e$aan dalam A!a! Seni Re$a melal i #engamatan dan #eme"hatian te"hada# ! m'e" alam( 'enda ' atan man !ia ( ha!il !eni )i! al dan $"a* t"adi!i+nal

B2D1 Men1ela!$an #engg naan n! " !eni dan #"in!i# "e$aan dalam A!a! Seni Re$a #ada ! m'e" alam ( 'enda ' atan man !ia ( ha!il !eni )i! al dan $"a* t"adi!i+nal%

2 TAHU( 0AHAM DAN 3OLEH 3UAT

B3 Mengetah i( memahami dan mene"+$a A!a! Seni Re$a mene" !i #ene"+$aan #el'agai media dan te$ni$ dalam #engha!ilan Seni Hal !(

B3D1 Menga#li$a!i$an A!a! Seni Re$a dalam #engha!ilan $a"&a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal 'e"da!a"$an g 'ahan idea%

3+"angSena"ai T"an!it DSP PS. T2P3S#!!

K+m ni$a!i .i! al B3D2 dan K"a* T"adi!i+nal Mengha!il$an $a"&a !eni )i! al mene" !i #ene"+$aan #"+!e!( alat( media dan te$ni$ 'e"da!a"$an g 'ahan dan "e$a'ent $ a!a!%

B3D2E1 L $i!an B3D2E2 4atan B3D2E3 A"5a B3D2E4 4eta$an tim' lan6 ! te"a !a"ing B3D2E5 G"a*i$ Ri!alah 6 Pem' ng$ !an B3D2E6 K"a* 3ati$ 6 Ten nan

4 TAHU( 0AHAM DAN 3OLEH 3UAT DENGA N3ERA DA3

B4 Mengha!il$an $a"&a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal dengan menga#li$a!i$an A!a! Seni Re$a melal i #engg naan media &ang !e! ai dan te$ni$ &ang 'et l !e"ta da#at mene"ang$an tentang ha!il $e"1a !endi"i( di !am#ing mengamal$an nilai 'ai$%

B4D1 Menga#li$a!i A!a! Seni Re$a dalam #engha!ilan $a"&a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal 'e"da!a"$an idea dan p !"e"% B4D2 Mengg na$an media &ang !e! ai dan te$ni$ &ang 'et l !e"ta mem' at $ema!an di dalam g 'ahan pen#$a"i%an &a 'a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal%

B4D1E1 L $i!an B4D1E2 4atan B4D1E3 A"5a B4D1E4 4eta$an tim' lan 6! te"a !a"ing B4D1E5 G"a*i$ Ri!alah 6 Pem' ng$ !an B4D1E6 K"a* 3ati$6 Ten nan

B4D2E1 L $i!an B4D2E2 4atan B4D2E3 A"5a B4D2E4 4eta$an tim' lan 6! te"a !a"ing B4D2E5 G"a*i$ Ri!alah 6 Pem' ng$ !an B4D2E6 K"a* 3ati$ 6 Ten nan B4D3 B4D3E1 Mem' at ap e"ia"i Pame"$an ha!il $a"&a te"hada# $a"&a !endi"i B4D4 B4D4E1 Mengamal$an ni%ai Nilai $endi"i !ema!a &endi i &ang 'ai$ #engha!ilan !ema!a men1alan$an a$ti)iti B5D1 Mengha!il$an %a&a an &a 'a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal &ang mem# n&ai tema dan menga#li$a!i$an A!a! Seni Re$a dengan 'et l dan $"eati* B5D2 Men#$a"i%&an &a 'a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal &ang $"eati* !e"ta mem' at $ema!an dengan menga#li$a!i B5D1E1 L $i!an B5D1E2 4atan B5D1E3 A"5a B5D1E4 4eta$an tim' lan 6! te"a !a"ing B5D1E5 G"a*i$ Ri!alah 6 Pem' ng$ !an B5D1E6 K"a* 3ati$ 6 Ten nan B5D2E1 L $i!an B5D2E2 4atan B5D2E3 A"5a B5D2E4 4eta$an tim' lan 6! te"a !a"ing B5D2E5 G"a*i$ Ri!alah 6 Pem' ng$ !an /

7 TAHU( 0AHAM DAN 3OLEH 3UAT DENGA N 3ERAD A3TERP UJI

B5 Mengha!il$an $a"&a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal dengan menga#li$a!i A!a! Seni Re$a melal i #engg naan media &ang !e! ai dan te$ni$ &ang 'et l( mengi$ t #"+!e! #engha!ilan !e"ta da#at mem' at a#"e!ia!i te"hada# ha!il $e"1a !endi"i dengan

3+"angSena"ai T"an!it DSP PS. T2P3S#!!

mengg na$an i!tilah !eni )i! al di !am#ing mengamal$an nilai 'ai$

A!a! Seni Re$a melal i #engg naan media dan te$ni$ &ang 'et l dan !e! ai B5D3 Mend!&()en*a"i$an ma$l mat tentang #e"$em'angan !eni )i! al di Mala&!ia dan $aitann&a dengan #enga" h Seni I!lam ( Seni 3a"at dan !e"anta B5D4 Mengamal$an ni%ai &endi i &ang te"# 1i !ema!a men1alan$an a$ti)iti B5D5 Mem' at ap e"ia"i te"hada# ha!il $a"&a !endi"i mengg na$an 'aha!a !eni

B5D2E6 K"a* 3ati$ 6 Ten nan B5D3E1 P+"t*+li+ , Seni Hal ! ata K+m ni$a!i .i! al ata K"a* T"adi!+nal B5D3E2 P+"t*+li+ , #e"alatan t"adi!i+nal ata alat #e"mainan ata #e"hia!an di"i B5D4E1 Mengamal$an nilai $endi"i

B5D5E1 Mengha"gai ! m'e" alam B5D5E2 Mem#ame" ha!il $a"&a

6 TAHU( 0AHAM DAN 3OLEH 3UAT DENGA N 3ERAD A3 MITHAL I

B6 Mengha!il$an $a"&a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!+nal dengan menga#li$a!i$an A!a! Seni Re$a dan mem# n&ai elemen nilai tam'ah melal i #engg naan media dan te$ni$ &ang 'et l dan $"eati*( !e"ta da#at mem' at a#"e!ia!i te"hada# $a"&a !endi"i dengan mengh ' ng $ait$an ! m'e" alam( 8a"i!an !eni )i! al tanah ai" dan l a" nega"a( di !am#ing mengamal$an nilai 'ai$%

B6D1 Mengha!il$an %a&a an &a 'a Seni Hal !(K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal &ang $"eati* dan ni$ dengan menga#li$a!i A!a! Seni Re$a dan mem# n&ai elemen nilai tam'ah% B6D2 Men#$a"i%&an &a 'a Seni Hal !( K+m ni$a!i .i! al dan K"a* T"adi!i+nal &ang $"eati* dan ni$ dengan menga#li$a!i A!a! Seni Re$a melal i #engg naan media dan te$ni$ mengi$ t #"+!ed " &ang 'et l( !e5a"a man al dan 'e"'ant $an te$n+l+gi ma$l mat dan $+m ni$a!i 9TMK:% B6D3 Mend!&()en*a"i$an ma$l mat tentang #e"$em'angan !eni )i! al di Mala&!ia dalam $ehid #an ' da&a

B6D1E1 L $i!an B6D1E2 4atan B6D1E3 A"5a B6D1E4 4eta$an tim' lan 6! te"a !a"ing B6D1E5 G"a*i$ Ri!alah 6 Pem' ng$ !an B6D1E6 K"a* 3ati$ 6 Ten nan B6D2E1 L $i!an B6D2E2 4atan B6D2E3 A"5a B6D2E4 4eta$an tim' lan 6 ! te"a !a"ing B6D2E5 G"a*i$ Ri!alah 6 Pem' ng$ !an B6D2E6 K"a* 3ati$ 6 Ten nan

B6D3E1 P+"t*+li+ - &ang leng$a# tentang Seni Hal ! ata K+m ni$a!i .i! al ata K"a* T"adi!+nal 2

3+"angSena"ai T"an!it DSP PS. T2P3S#!!

tem#atan dan $aitann&a dengan #enga" h Seni I!lam( Seni 3a"at dan !e"anta !e"ta mem' at a#"e!ia!i dan #engha"gaan%

B6D3E2 P+"t*+li+ - &ang leng$a# tentang #e"alatan t"adi!i+nal ata alat #e"mainan t"adi!i+nal ata #e"hia!an di"i B6D3E3 Mend+$ menta!i memeliha"a #e"alatan t"adi!i+nal ata alat #e"mainan t"adi!i+nal ata #e"hia!an di"i

B6D4 B6D4E1 Mem' at ap e"ia"i Mem#ame" dan mem' at te"hada# ha!il $a"&a a#"e!ia!i ha!il $a"&a !endi"i !endi"i dan ha!il $a"&a dan "a$an% "a$an

B6D5 B6D5E1 Memahami dan P+"t*+li+ - ha!il $a"&a !endi"i mengha"gai ha!il $e"1a !endi"i( ! m'e" alam 8a"i!an !eni ' da&a( !eni )i! al tanah ai" dan l a" nega"a B6D6 Mem' da&a$an ni%ai &endi i te"# 1i &ang '+leh di5+nt+hi !ema!a men1alan$an a$ti)iti% B6D6E1 Mengamal nilai 'ai$ dalam a$ti)iti B6D5E2 Pem'im'ing "a$an !e'a&a dalam a$ti)iti

Nama G " Mata Pela1a"an:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TandaTangan:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;% Ta"i$h:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;%%

<
3+"angSena"ai T"an!it DSP PS. T2P3S#!!