Anda di halaman 1dari 3

Pengetua

SMK Seri Kundang.


Berikut dikemukakan Laporan Kadet Remaja Sekolah, SMK Seri Kundang untuk perhatian
dan tindakan tuan.
1. Guru Penasihat 1.
2.
3.
2. a!atankuasa
Pengerusi
"ai# Pengerusi
Setiausaha
Penolong Setiausaha
Bendahari
Penolong Bendahari
$hli a!atankuasa 1.
2.
3.
%.
&.
'.
(.
Pemeriksa Kira)Kira 1.
2.
3. Maklumat Perjumpaan
*ari + ,empat+
Masa + Bil Perjumpaan Setahun +
%. Kegiatan - $kti.iti /ang 0apat 0ialankan 0alam ,ahun Semasa
,arikh $kti.iti
%.1.
%.2.
%.3.
%.%
%.&
%.'
&. Kegiatan - $kti.iti /ang ,idak 0apat 0ialankan 0alam ,ahun Semasa
&.1
&.2
&.3
'. Laporan Ke!angan Persatuan 1Lihat lampiran Pen2ata Ke!angan ,ahunan3
Kami mengaku dan mengesahkan #aha!a laporan dan maklumat 2ang di#erikan adalah
#enar dan tepat.
Sa2a 2ang menjalankan tugas,
1 *$L45$ B4" $*M$0 3 1 R$ML4 B4" P6,4* 3
Setiausaha. Ketua Guru Penasihat.

PENYATA KEWANGAN
KADET REMAJA SEKOLAH
SMK SERI KUNDANG
Bermula dari 010111 da! "era#$ir %11&&011
PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM
1' Ba#i di"a(a #e
$ada)a! *0'00
1' Beli "u#u la)+ra!
da! ala, ,ul-

&0'00
&' Yura! Wa!. Derma
Pe!da/,ara! a$li

100'00
&' Se(a "a- #e Jeram
Pa-u0 P'Pi!a!.

100'00
%' Yura! "ula!a! a$li

100'00 %' Bu#u )r+.ram

%0'00
*' Peru!,u#a!
K+#uri#ulum

&00'00 *' Hadia$ )er,a!di!.a!

100'00
1'Sum"a!.a! dari)ada
PIBG

%00'00 1' Sa.u$a,i )e!2erama$

%0'00

3' Jamua! ma#a! a#$ir
Ta$u!

%10'00
4' Ba#i dalam "a!#

110'00
Jumla$
101*0'0
0
Jumla$
101*0'0
0
Sa5a KASSIM BIN SURATMAN0 Be!da$arI Kade, Rema6a Se#+la$0 SMK
Seri de!.a! i!i me!.a#u "a$a(a Pe!5a,a #e(a!.a! i!i adala$ "e!ar'
Ta!da,a!.a! Be!da$ari 7
8KASSIM BIN SURATMAN9 Tari#$ 7
Sa5a :UL:AIMI BIN NASIR 8Pemeri#-a #ira;#ira 19 da! AINI BT'HARUN
8Pemeri#-a #ira;#ira &90 de!.a! i!i me!.e-a$#a! Pe!5a,a Ke(a!.a!
Kade, Rema6a Se#+la$ 0SMK Seri Ku!da!. i!i 5a!. "era#$ir )ada
%11&&011 adala$ 5a!. "e!ar'
Ta!da,a!.a! Pemeri#-a Kira;Kira 1 da! Pemeri#-a Kira;Kira &7
8:UL:AIMI BIN NASIR9 8AINI BT' HARUN9
Tari#$7 Tari#$7

Anda mungkin juga menyukai