Anda di halaman 1dari 2

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA DAN PENOLONG PEPERIKSAAN AWAM

AWAM

1. Menghadiri takliat !enda"taran !e!erik#aan $ang di%erikan &leh Sekt&r Penilaian dan
Pe!erik#aan 'SPP(.

). Mengedar %&rang !enda"taran* e%eri !enerangan tentang !erat+ran !enda"taran dan


,ara-,ara engi#i %&rang !enda"taran !e!erik#aan aa ke!ada !ara !ela/ar.

!e!erik#aan elal+i !eri#ian !e!erik#aan #e,ara *&n-line.


0. Menda"tar ,al&n-,al&n !e!erik#aan

2. Men$eak ken$ataan #eakan !enda"taran !e!erik#aan dan einta !ela/ar


en$eak #erta enandatanganin$a.
enandatanganin$a.

3. Mengi#i %&rang %erkaitan !enda"taran ',al&n ,a,at* tiada kad !engenalan dan Iain-Iain(

4. Menghantar data !enda"taran !e!erik#aan


!e!erik#aan ke!adaSPP5Le%aga
ke!adaSPP5Le%aga Pe!erik#aan.

6. Me%+at #alinan ,al&n !e!erik#aan dan en$erahkan ke!da Pen&l&ng Kanan


Pentad%iran* Pen&l&ng Kanan HEM* Setia+#aha Pe!erik#aan Dalaan dan "ail !e/a%at.

7. Me%erikan #enarai 809a engik+t kela# ke!ada g+r+ tingkatan dan g+r+ ata !ela/aran
$ang terli%at dala ker/a k+r#+#.

:. Men$eak #enarai !enda"taran ,al&n $ang diteria dari!ada SPP dan engi#i %&rang
!e%et+lan akl+at ,al&n /ika %erlak+ ke#ila!an.

18. Me%+at !eindahan !+#at !e!erik#aan ,al&n5te!at !e!erik#aan ,al&n $ang %ert+kar 
#ek&lah.

11. Mea#tikan arkah ker/a k+r#+# ,al&n !e!erik#aan aa $ang %ert+kar '%ert+kar
a#+k5kel+ar( dihantar.

1). Mea#tikan arkah ker/a k+r#+# di#ediakan dan dihantar &leh g+r+ ata !ela/aran
MPM5LPM5;PN.

10. Meneria /ad+al !e!erik#aan dan engedarkan ke!ada !ela/ar.

12. Menga%il #li! !e!erik#aan dari!ada SPP dan en$erahkann$a ke!ada !ela/ar.

13. Menga%il %ahan !e!erik#aan* en$eak dan en$+#+n kerta# ;O< engik+t tarikh
!e!erik#aan dan ata !ela/aran.

14. Men$ediakan !elan te!at d+d+k* #enarai g+r+ %ert+ga#* !e%a,a d&a dan #enarai
,al&n +nt+k keg+naan ket+a !engaa#5g+r+ %ert+ga#.

16. Men$elia !en$+#+nan te!at !e!erik#aan dan la%el e/a dengan %ant+an g+r+ dan
!ela/ar.
17. Men$ediakan alari* /a dinding* !a!an !+tih*!en* !eada dan !a!an tanda
!e!erik#aan '!e!erik#aan %ert+li#(.

1:. Men$ediakan alat #iar ra$a 'dean #e%agai !+#at !e!erik#aan(.

)8. Mena!al /ad+al akt+ !e!erik#aan* #enarai g+r+ %ert+ga# dan !elan &!era#= !a$+ng
di !+#at !e!erik#aan.

)1. Men$ediakan !+#at !e!erik#aan alternati" %agi enghada!i %an/ir.

)). Men$ediakan !elan enghada!i %an/ir #ea#a !e!erik#aan aa '&!era#= !a$+r 

)0. Mengedar #li! dan e%+at la!&ran ke!+t+#an !e!erik#aan.

)2. Mea#tikan !elak#anaan P<S %er/alan dengan lan,ar di #ek&lah.

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SMKDHA<

Untuk makluman SuP, instrumen tersebut masih dalam perbincangan dan


pengemaskinian. Namun begitu, saya senaraikan beberapa item penting yang
perlu ada dalam pengurusan fail peperiksaan SuP.

1. Fail surat-menyurat
2. Fail Mesyuarat
. Fail Me!a SUP "UPS#$PM#$SPM%
&. Fail 'adual Peperiksaan
(. Fail Pendaftaran )al*n "UPS#$PM#$SPM$S+PM%
. Fail Pendaftaran )al*n stimea
/. Fail Pendaftaran )al*n "Pindah Masuk%
0. Fail Pendaftaran )al*n "Pindah eluar%
. Fail )al*n 3*spital$+ahanan
14.Fail Pengurusan Penangguhan$Pembatalan Peperiksaan )al*n
11.Fail Pengaasan Peperiksaan 5am "UPS#$PM#$SPM%
12.Fail Pencal*nan Pengaas Peperiksaan 5am "UPS#$PM#$SPM$S+PM%
1.Fail 5nalisis Peperiksaan 5am "UPS#$PM#$SPM%
1&.Fail 5nalisis Peperiksaan Percubaan
1(.Fail b*rang-b*rang yang berkaitan dengan peperiksaan aam
"UPS#$PM#$SPM$S+PM%

Anda mungkin juga menyukai