Anda di halaman 1dari 12

Kertas Kerja Lawatan Penanda Aras Dan Membina Jaringan 2012

Pendahuluan : Tujuan lawatan penada aras adalah untuk perkongsian pintar, sebagai penanda aras dan perolehan input-input yang berguna yang boleh dijadikan panduan dan rujukan. Secara tidak langsung, program seperti ini dapat membina jaringan antara sekolah-sekolah lain. Lawatan penanda aras kali pertama pada tahun 2012 ini menghala ke sekolah S Tengku !ariam, "atu #ahat. Sekolah ini dipilih kerana kecemerlangan sekolah tersebut dalam pencapaian kurikulum. Lawatan ini telah mendapat kerjasama yang baik daripada #ersatuan $bu "apa dan %uru S ing %eorge &. Objektif Lawatan : 1.'apat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru-guru di dalam pengurusan sekolah. 2.'apat member pendedahan kepada guru tentang organisasi dan sejarah sekolah serta pengurusan kurikulum, hal ehwal pelajar dan ko kurikulum. (.'apat mengadakan perbincangan dari segi akademik, pengurusan dan in)rastruktur yang sedia ada sebagai penanda aras dalam membuat penambahbaikan yang diperlukan oleh S ing %eorge &. *.'apat melihat operasi dan perjalanan sekolah-sekolah berprestasi tinggi. Rasional Lawatan : 1.%uru-guru dapat mengenal pasti kekuatan sumber dan anggota organisasi yang sedia ada serta menjalin silaturrahim dan bertukar-tukar idea dalam usaha meningkatkan pencapaian akademik dan pengurusan yang berkaitan. 2.%uru-guru dapat pendedahan dan idea baru untuk disesuaikan dengan persekitaran dan pelajar yang ada di S ing %eorge &. (.Lawatan penanda aras adalah satu program yang dilaksanakan untuk melawat, berkongsi idea, pengalaman dan perkongsian antara sekolah dengan sekolah lain. *.+danya lawatan seumpama ini ke sekolah-sekolah di negeri lain ianya akan dapat membina jaringan hubungan yang baik antara kedua-dua buah sekolah. Kumpulan Sasaran : 1.%uru "esar 2."arisan %uru-guru #enolong anan (.+, #ersatuan $bu "apa dan %uru S ing %eorge & *. etua-ketua #anatia -. etua-ketua "ilik has ..Setiausaha /nit urikulum, /nit 01! dan /nit o urikulum 2.#enyelaras +liran Tahun 1-. 3. %uru 'ata 4. %uru 'isiplin 10.%uru-guru "imbingan dan aunseling 1

Tarikh dan Pelaksanaan Program : 02 +#5$L 2012 6 S+"T/ 7 !asa 8 3.00 pagi hingga -.00 petang Tempat Lawatan : SK Tengku Mariam, atu Pahat , !ohor Tentatif Program : Tarikh !asa 2.00 am 3.00 am-11am 11.(0am-1pm 02:0*:12 1.00 pm-2.(0pm 2.(0pm--.00pm -.(0 pm-..(0pm 4.(0 malam !awatan kuasa Program : #engerusi #engerusi "ersama >:#engerusi #enyelaras #rogram Setiausaha "endahari 8 1ncik !ohd Tamyes bin Saimun 8 'ato< 'r 0j !urad bin +hmad 6 ='# #$"% 7 8 #n. 0jh. #aridah bt. !ohamed +lias 8 #uan 5eha binti ,aa)ar 8 #uan >or ,uliati binti +hmad 8 #uan 9he >oriah bte +;am 9atatan Semua guru:peserta rombongan berkumpul di sekolah. 5ombongan bertolak ke "atu #ahat, ,ohor. 5ombongan dijangka tiba di S Tengku !ariam, "atu #ahat #rogram #enanda +ras dan !embina ,aringan bermula. 6 slot 1 7 !akan tengah hari: solat ;ohor #rogram #enanda +ras dan !embina ,aringan bermula 6 slot 2 7 : !inum petang 5ombongan bertolak balik dan singgah di +ir 0itam , "atu #ahat, ,ohor. 5ombongan dijangka tiba di Seremban.

!awatan kuasa Ke"il 8 1.Tuan 0j. !at +;mi bin !at Said - #enda)taran guru 6 sebelum bertolak 7 2.#uan >oorsa;illa binti Selamat - !akanan:minuman guru (. #uan Salasiah binti #ilus - 5akaman *. 1ncik +rmy Sa))uan bin +bd.5ahman - eselamatan -. /sta; !ohd Salleh bin asan - eselamatan Pengisian Program : Taklimat : #erkongsian !inda

Sumber Tenaga

1. %uru "esar S Tengku !ariam 2. %uru "esar S ing %eorge & (. ?arga sekolah S Tengku !ariam yang terlibat *. ?arga sekolah S ing %eorge & yang terlibat #nggaran Perbelanjaan Program : "$L 1. "/T$5+> #erbelanjaan makan:minum peserta a7 !akan:minum pagi 5! 2.00 @ ** orang b7 !akan:minum tengah hari 5! -.00 @ ** orang #erbelanjaan #engangkutan 61 bas 7 otinjensi ,/!L+0 1S1L/5/0+> #15"1L+>,++> ,/!L+0 5! 33.00 5! 220.00 5! 300.00 5! 100.00 5! 1203.00

2. (.

Sumber Pendapatan : 1.Sumbangan #$"% S $arapan : ing %eorge & A 5! 1203.00

Semoga dengan adanya lawatan seumpama ini akan dapat memberi man)aat yang sewajarnya kepada semua warga sekolah disamping dapat membuka minda dengan lebih luas lagi serta dapat membentuk semangat kerja berpasukan dalam kalangan warga S ing %eorge &.

'isediakan oleh

'isahkan oleh

BBBBBBBBBBBB. #uan 5eha binti ,aa)ar, %uru "imbingan dan kaunseling, S ing %eorge &, +mpangan, Seremban, >egeri Sembilan.

Senarai %ama Peserta Rombongan ke SK T&%'K( M#R)#M,


BIL 1 2 3 ! 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1! 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2! 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3! 35 36 NAMA GURU MOHD. TAMYES B. SAIMUN HJH. ARIDAH BT MOHAMAD ALIAS O"HIAH BT AHMAD HASHIM B. ALI AHMAD RA"ALI B SU%ARTO AHMAD 'AI"AL B. ABDUL %AHAB AMINAH BT AHMAD ARMY SA''UAN B. ABD. RAHMAN A"AHARI B. MOHD ( ABD A"I" *HE NORIAH BT A"AM NORAINI BT SAAD HA"IYAH BT ABU BAKAR HALI"AH BT SAMIAN LATI'AH BT HAJI ABU BAKAR HJ.MAT A"MI B. MAT SAID MOHD A"MI B MOHD ISA MOHD ILUS B. SULAIMAN MOHD "IN BIN AHMAD NOORSA"ILLA BT SELAMAT NORSALASIAH BT ILUS NOR JULIATI BT HJ. AHMAD NURHIDAYAH BINTI SHAMSUDIN DATIN HJH. RAMLAH BT ABDUL MAJID ROHAI"AN BT GHA"ALI 'ATIMAH "AHRA BT BAHARUDDIN ROSHIDAH BT ISMAIL ROSMAH BT DARUS SAMANI BIN KE*HUT SITI AISHAH BT ABD. KADIR DATIN SITI SURAYA BT. MD. BAKI HJH. UMI KALSOM BT ABU BAKAR "AHARI"AH BINTI ABDUL KADIR "AMMIRA BT RAMLI SITI SA IYAH BINTI MOHD DE%A REHA BT JAA'AR "URAIDAH BT ALI

atu Pahat, !ohor * + #PR)L ,-., /


KAD PENGENALAN

ALAMAT LR 35A KG. SEMARAK, 70100 SEREMBAN 55, TAMAN RASHIDAH UTAMA, SEREMBAN !93, JLN.1!, TAMAN LA#ENDER HEIGHTS, SEREMBAN NO. 10 LRG.SN 1$2, TMN. SRI NEGERI, JLN AROISENA%ANG, S&BAN 508, JLN. MARGOSA 18, TMN. BUKIT MARGOSA , AM ANGAN, SEREMBAN 203, JLN. KENARI 5, TAMAN AROI JAYA, SEREMBAN 138$50, GEDONG LALANG, AM ANGAN, SEREMBAN 205 JLN.A8, UTERI EMAS, %ARISAN UTERI, SEREMBAN NO.271, LRG. 1$22 TAMAN DESA I)ORA , SENA%ANG, SEREMBAN 77, JLN. SRI TELA%I 2, TMN. SRI TELA%I, SEREMBAN 5605, JLN SJ 5$! TMN SEREMBAN JAYA , SEREMBAN N+.1271 JLN. *ENGAL 1, TMN. AM ANGAN, 70!00 SEREMBAN NO.653,LRG.%ARISAN UTERI A16$!,#ILA SURIA,%ARISAN UTERI,S&BAN !02, JLN. SEMARAK 6, TMN. AN*HOR JAYA, SEREMBAN !23, TMN. SRI BAKA%ALI, AM ANGAN, SEREMBAN 335, KG. JIBOI BARU, SEREMBAN 192, LRG.MARGOSA 6, TMN.MARGOSA, SEREMBAN 2552, JLN.SJ 3$1A, TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN 250, JLN. KENARI 3, TAMAN AROI JAYA, SEREMBAN !58, LRG *ENGAL UTAMA 6, TMN. *ENGAL UTAMA, SEREMBAN 583B, LRG. *ENDERA%ASIH !, TAMAN AROI JAYA, 70!00 SEREMBAN NO.!, LRG BUNGA RAYA 18$2, TAMAN TASIK JAYA, SEREMBAN 3333 N, JALAN KELILING, SEREMBAN NO.369, JLN %ARISAN UTERI A12, BDR %ARISAN UTERI, SEREMBAN NO.596, JLN TBK 2$20 TMN BKT KE AYANG, SEREMBAN NO.60 KM 7 KG. AROI, SEREMBAN LOT !612, JLN BUNGA RAYA 6, KG BARU BLOK *, AM ANGAN 779, JLN 2$10, TAMAN TUNKU JAA'AR, SEREMBAN 28!, JLN. MARGOSA 9, TAMAN BUKIT MARGOSA, SEREMBAN 9306, JLN. KEK%A 11, TAMAN GURU, SEREMBAN NO.66, JLN. TUANKU KURSIAH ATAS 1, TAMAN INANG GADING, S&BAN 9!16, TAMAN GURU MELAYU, SEREMBAN 672, JLN. *ENGAL 16, TAMAN AM ANGAN, SEREMBAN NO.2, JALAN *EM AKA LA AN, TAMAN ROS ME%AH, SENA%ANG, N.S. NO.888 JLN S2 G16 GARDEN A#ENUE , SEREMBAN 2 183, JLN D, BELSA !, TMN. BANDAR SENA%ANG 560302105891 56072305520! 6207270552!6 5!0501055307 680615085381 800609065185 6!0906055338 750702035113 8!09131!5565 620222115290 650613025118 711111055356 650!2801587! 630816107086 6!09230!5027 630928055671 6!0121055565 610227055179 70080!0!5050 7!092!065028 690726055256 8!081305539! 610515055122 711026015616 8212300553!8 670!02075076 650916055082 6107070!5!55 720806055592 581026055156 610721085058 690126055228 710706055350 6705270!5102 680308015930 7006201155!!

NO. TALIP

012-60360

019-66317

019-62316

016-35036

019-27359

019-23170

012-30507

019-93318

013-28339

017-67919

012-679!2

012-36!!8

019-72807

017-68170

013-606!9

016-25!76

019-27376

017-360!8

012-35608

019-6!919

013-3030!

019-77153

012-68!29

012-31800

01228070

017-63895

01737099

017-3598!

013-62062

019-60958

013-39!2!

019-66926

019-62236

012-3601!

019-72999

011150207

37 38 39 !0 !1 !2 !3

UMI KALTHUM BT MIS AN SOLEHA BT %AHIDON UAN 'ATIMAH BT SARKA%I EN*IK NORDIN BIN YAAKOB EN*IK ABD. RAHMAN BIN BABA TUAN HJ "OLK LI BIN ABU EN*IK SHUIB MOHAN BIN ABDULLAH

!00, JLN %ARISAN UTERI A 1!, TMN %ARISAN UTERI,SEREMBAN 251, JLN TELA%I 6, TMN SRI TELA%I, SEREMBAN NO 625, LRG *ENDERA%ASIH !, TMN AROI JAYA, SEREMBAN NO !99, JLN TITI%ANGSA 9, TMN. BUKTI NSETIA, SEREMBAN NO 16$162, GEDONG LALANG, AM ANGAN, SEREMBAN 32! JLN. ANGSANA 1, TMN. INGGIRAN GOL', SEREMBAN 35$50, GEDONG LALANG AM ANGAN, SEREMBAN

700906015952 710319015308 52031005523! 720715055319 5801100!5183 531210055337 650201055!09

019-611!9

017-66216

012-67!83

019-62233

012-60372

013-39973 012-627!0

10+'$5+> #1S15T+ L&L#K) '(R( .. P) ' 0 !(ML#$ .1

P&R&MP(#% ,0 . ,1

Kertas Kerja Lawatan Penanda Aras Dan Membina Jaringan 2013


Pendahuluan : Tujuan lawatan penada aras adalah untuk perkongsian pintar, sebagai penanda aras dan perolehan input-input yang berguna yang boleh dijadikan panduan dan rujukan. Secara tidak langsung, program seperti ini dapat membina jaringan antara sekolah-sekolah lain. Lawatan penanda aras kali pertama pada tahun 2012 ini menghala ke sekolah S Tengku !ariam, "atu #ahat. Sekolah ini dipilih kerana kecemerlangan sekolah tersebut dalam pencapaian kurikulum. Lawatan ini telah mendapat kerjasama yang baik daripada #ersatuan $bu "apa dan %uru S ing %eorge &. Objektif Lawatan : 1.'apat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru-guru di dalam pengurusan sekolah. 2.'apat member pendedahan kepada guru tentang organisasi dan sejarah sekolah serta pengurusan kurikulum, hal ehwal pelajar dan ko kurikulum. (.'apat mengadakan perbincangan dari segi akademik, pengurusan dan in)rastruktur yang sedia ada sebagai penanda aras dalam membuat penambahbaikan yang diperlukan oleh S ing %eorge &. *.'apat melihat operasi dan perjalanan sekolah-sekolah berprestasi tinggi. Rasional Lawatan : 1.%uru-guru dapat mengenal pasti kekuatan sumber dan anggota organisasi yang sedia ada serta menjalin silaturrahim dan bertukar-tukar idea dalam usaha meningkatkan pencapaian akademik dan pengurusan yang berkaitan. 2.%uru-guru dapat pendedahan dan idea baru untuk disesuaikan dengan persekitaran dan pelajar yang ada di S ing %eorge &. (.Lawatan penanda aras adalah satu program yang dilaksanakan untuk melawat, berkongsi idea, pengalaman dan perkongsian antara sekolah dengan sekolah lain. *.+danya lawatan seumpama ini ke sekolah-sekolah di negeri lain ianya akan dapat membina jaringan hubungan yang baik antara kedua-dua buah sekolah.

Kumpulan Sasaran : 1.%uru "esar 6

2."arisan %uru-guru #enolong anan (.+, #ersatuan $bu "apa dan %uru S ing %eorge & *. etua-ketua #anatia -. etua-ketua "ilik has ..Setiausaha /nit urikulum, /nit 01! dan /nit o urikulum 2.#enyelaras +liran Tahun 1-. 3.%uru 'ata 4 %uru 'isiplin 10.%uru-guru "imbingan dan aunseling Tarikh dan Pelaksanaan Program : 02 +#5$L 2012 6 S+"T/ 7 !asa 8 3.00 pagi hingga -.00 petang Tempat Lawatan : SK Tengku Mariam, atu Pahat , !ohor Tentatif Program : Tarikh !asa 2.00 am 3.00 am-11am 11.(0am-1pm 1(:0*:1( 1.00 pm-2.(0pm 2.(0pm--.00pm -.(0 pm-..(0pm 4.(0 malam 9atatan Semua guru:peserta rombongan berkumpul di sekolah. 5ombongan bertolak ke "atu #ahat, ,ohor. 5ombongan dijangka tiba di S Tengku !ariam, "atu #ahat #rogram #enanda +ras dan !embina ,aringan bermula. 6 slot 1 7 !akan tengah hari: solat ;ohor #rogram #enanda +ras dan !embina ,aringan bermula 6 slot 2 7 : !inum petang 5ombongan bertolak balik dan singgah di +ir 0itam , "atu #ahat, ,ohor. 5ombongan dijangka tiba di Seremban.

!awatan kuasa Program : #engerusi #engerusi "ersama >:#engerusi 8 1ncik !ohd Tamyes bin Saimun 8 'ato< 'r 0j !urad bin +hmad 6 ='# #$"% 7 8 #n. 0jh. #aridah bt. !ohamed +lias 7

#enyelaras #rogram 8 #uan 5eha binti ,aa)ar Setiausaha 8 #uan >or ,uliati binti +hmad "endahari 8 #uan 9he >oriah bte +;am !awatan kuasa Ke"il 8 1.Tuan 0j. !at +;mi bin !at Said - #enda)taran guru 6 sebelum bertolak 7 2.#uan >oorsa;illa binti Selamat - !akanan:minuman guru (. #uan Salasiah binti #ilus - 5akaman *. 1ncik +rmy Sa))uan bin +bd.5ahman - eselamatan -. /sta; !ohd Salleh bin asan - eselamatan Pengisian Program : Taklimat : #erkongsian !inda Sumber Tenaga :

1. %uru "esar S Tengku !ariam 2. %uru "esar S ing %eorge & (. ?arga sekolah S Tengku !ariam yang terlibat *. ?arga sekolah S ing %eorge & yang terlibat #nggaran Perbelanjaan Program : "$L 1. "/T$5+> #erbelanjaan makan:minum peserta a7 !akan:minum pagi 5! 2.00 @ ** orang b7 !akan:minum tengah hari 5! -.00 @ ** orang #erbelanjaan #engangkutan 61 bas 7 otinjensi ,/!L+0 1S1L/5/0+> #15"1L+>,++> ,/!L+0 5! 33.00 5! 220.00 5! 300.00 5! 100.00 5! 1203.00

2. (.

Sumber Pendapatan : 1.Sumbangan #$"% S $arapan : ing %eorge & A 5! 1203.00

Semoga dengan adanya lawatan seumpama ini akan dapat memberi man)aat yang sewajarnya kepada semua warga sekolah disamping dapat membuka minda dengan lebih luas lagi serta dapat membentuk semangat kerja berpasukan dalam kalangan warga S ing %eorge &.

'isediakan oleh

'isahkan oleh

BBBBBBBBBBBB. #uan 5eha binti ,aa)ar, %uru "imbingan dan kaunseling, S ing %eorge &, +mpangan, Seremban, >egeri Sembilan.

Senarai %ama Peserta Rombongan ke SK T&%'K( M#R)#M,


BIL 1 2 3 ! 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1! 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2! NAMA GURU MOHD. TAMYES B. SAIMUN HJH. ARIDAH BT MOHAMAD ALIAS O"HIAH BT AHMAD HASHIM B. ALI AHMAD RA"ALI B SU%ARTO AHMAD 'AI"AL B. ABDUL %AHAB AMINAH BT AHMAD ARMY SA''UAN B. ABD. RAHMAN A"AHARI B. MOHD ( ABD A"I" *HE NORIAH BT A"AM NORAINI BT SAAD HA"IYAH BT ABU BAKAR HALI"AH BT SAMIAN LATI'AH BT HAJI ABU BAKAR HJ.MAT A"MI B. MAT SAID MOHD A"MI B MOHD ISA MOHD ILUS B. SULAIMAN MOHD "IN BIN AHMAD NOORSA"ILLA BT SELAMAT NORSALASIAH BT ILUS NOR JULIATI BT HJ. AHMAD NURHIDAYAH BINTI SHAMSUDIN DATIN HJH. RAMLAH BT ABDUL MAJID ROHAI"AN BT GHA"ALI

atu Pahat, !ohor * + #PR)L ,-., /


NO. TALIPON KAD PENGENALAN 012-6036007 560302105891 56072305520! 6207270552!6 5!0501055307 680615085381 800609065185 6!0906055338 750702035113 8!09131!5565 620222115290 650613025118 711111055356 650!2801587! 630816107086 6!09230!5027 630928055671 6!0121055565 610227055179 70080!0!5050 7!092!065028 690726055256 8!081305539! 610515055122 711026015616 019-6631717 019-6231629 016-3503659 019-2735996 019-2317071 012-3050769 019-9331815 013-2833969 017-6791980 012-679!203 012-36!!832 019-7280771 017-6817037 013-606!903 016-25!7667 019-2737679 017-360!878 012-3560812 019-6!919!6 013-3030!85 019-771539! 012-68!2909 012-3180053

ALAMAT LR 35A KG. SEMARAK, 70100 SEREMBAN 55, TAMAN RASHIDAH UTAMA, SEREMBAN !93, JLN.1!, TAMAN LA#ENDER HEIGHTS, SEREMBAN NO. 10 LRG.SN 1$2, TMN. SRI NEGERI, JLN AROISENA%ANG, S&BAN 508, JLN. MARGOSA 18, TMN. BUKIT MARGOSA , AM ANGAN, SEREMBAN 203, JLN. KENARI 5, TAMAN AROI JAYA, SEREMBAN 138$50, GEDONG LALANG, AM ANGAN, SEREMBAN 205 JLN.A8, UTERI EMAS, %ARISAN UTERI, SEREMBAN NO.271, LRG. 1$22 TAMAN DESA I)ORA , SENA%ANG, SEREMBAN 77, JLN. SRI TELA%I 2, TMN. SRI TELA%I, SEREMBAN 5605, JLN SJ 5$! TMN SEREMBAN JAYA , SEREMBAN N+.1271 JLN. *ENGAL 1, TMN. AM ANGAN, 70!00 SEREMBAN NO.653,LRG.%ARISAN UTERI A16$!,#ILA SURIA,%ARISAN UTERI,S&BAN !02, JLN. SEMARAK 6, TMN. AN*HOR JAYA, SEREMBAN !23, TMN. SRI BAKA%ALI, AM ANGAN, SEREMBAN 335, KG. JIBOI BARU, SEREMBAN 192, LRG.MARGOSA 6, TMN.MARGOSA, SEREMBAN 2552, JLN.SJ 3$1A, TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN 250, JLN. KENARI 3, TAMAN AROI JAYA, SEREMBAN !58, LRG *ENGAL UTAMA 6, TMN. *ENGAL UTAMA, SEREMBAN 583B, LRG. *ENDERA%ASIH !, TAMAN AROI JAYA, 70!00 SEREMBAN NO.!, LRG BUNGA RAYA 18$2, TAMAN TASIK JAYA, SEREMBAN 3333 N, JALAN KELILING, SEREMBAN NO.369, JLN %ARISAN UTERI A12, BDR %ARISAN UTERI, SEREMBAN

10

25 26 27 28 29 30 31 32 33 3! 35 36 37 38 39 !0 !1 !2 !3

'ATIMAH "AHRA BT BAHARUDDIN ROSHIDAH BT ISMAIL ROSMAH BT DARUS SAMANI BIN KE*HUT SITI AISHAH BT ABD. KADIR DATIN SITI SURAYA BT. MD. BAKI HJH. UMI KALSOM BT ABU BAKAR "AHARI"AH BINTI ABDUL KADIR "AMMIRA BT RAMLI SITI SA IYAH BINTI MOHD DE%A REHA BT JAA'AR "URAIDAH BT ALI UMI KALTHUM BT MIS AN SOLEHA BT %AHIDON UAN 'ATIMAH BT SARKA%I EN*IK NORDIN BIN YAAKOB EN*IK ABD. RAHMAN BIN BABA TUAN HJ "OLK LI BIN ABU EN*IK SHUIB MOHAN BIN ABDULLAH

NO.596, JLN TBK 2$20 TMN BKT KE AYANG, SEREMBAN NO.60 KM 7 KG. AROI, SEREMBAN LOT !612, JLN BUNGA RAYA 6, KG BARU BLOK *, AM ANGAN 779, JLN 2$10, TAMAN TUNKU JAA'AR, SEREMBAN 28!, JLN. MARGOSA 9, TAMAN BUKIT MARGOSA, SEREMBAN 9306, JLN. KEK%A 11, TAMAN GURU, SEREMBAN NO.66, JLN. TUANKU KURSIAH ATAS 1, TAMAN INANG GADING, S&BAN 9!16, TAMAN GURU MELAYU, SEREMBAN 672, JLN. *ENGAL 16, TAMAN AM ANGAN, SEREMBAN NO.2, JALAN *EM AKA LA AN, TAMAN ROS ME%AH, SENA%ANG, N.S. NO.888 JLN S2 G16 GARDEN A#ENUE , SEREMBAN 2 183, JLN D, BELSA !, TMN. BANDAR SENA%ANG !00, JLN %ARISAN UTERI A 1!, TMN %ARISAN UTERI,SEREMBAN 251, JLN TELA%I 6, TMN SRI TELA%I, SEREMBAN NO 625, LRG *ENDERA%ASIH !, TMN AROI JAYA, SEREMBAN NO !99, JLN TITI%ANGSA 9, TMN. BUKTI NSETIA, SEREMBAN NO 16$162, GEDONG LALANG, AM ANGAN, SEREMBAN 32! JLN. ANGSANA 1, TMN. INGGIRAN GOL', SEREMBAN 35$50, GEDONG LALANG AM ANGAN, SEREMBAN

8212300553!8 670!02075076 650916055082 6107070!5!55 720806055592 581026055156 610721085058 690126055228 710706055350 6705270!5102 680308015930 7006201155!! 700906015952 710319015308 52031005523! 720715055319 5801100!5183 531210055337 650201055!09

0122807005 017-6389560 0173709968 017-3598!8! 013-6206283 019-6095826 013-39!2!96 019-6692601 019-62236!0 012-3601!22 019-7299973 01115020703 019-611!956 017-6621625 012-67!8329 019-6223316 012-6037285 013-3997395 012-627!077

10+'$5+> #1S15T+ L&L#K) '(R( .. P) ' 0 !(ML#$ .1

P&R&MP(#% ,0 . ,1

11

12

Anda mungkin juga menyukai