Anda di halaman 1dari 10

KERTAS KERJA HARI ANUGERAH CEMERLANG SMK KENERING 2013

1.0 PENGENALAN Hari Anugerah Cemerlang merupakan program tahunan SMK Kenering, Gerik. Program ini bertujuan untuk mengiktiraf murid-murid yang emerlang dalam akademik, kokurikulum dan !ah!iah dengan menyampaikan hadiah dan anugerah kha! kepada mereka. "ni !elari dengan ha!rat Kementerian Pelajaran Malay!ia melalui fal!afah Pendidikan Kebang!aan yang bermatlamat melahirkan pelajar yang emerlang dari a!pek ja!mani, emo!i, rohani dan intelek. Melalui program ini !emua #arga !ekolah dapat ber!ama-!ama menggembleng tenaga untuk menjayakan program ini. $i !amping itu juga hubungan antara #arga SMK Kenering dengan ma!yarakat !etempat atau komuniti luar dapat dieratkan lagi. 2.0 RASIONAL %.& Menjadi moti'a!i kepada murid-murid !upaya beru!aha ber!ungguh-!ungguh dalam pelajaran. %.% Menimbulkan minat dalam kalangan murid untuk teru! emerlang dan berjaya dalam bidang akademik dan kokurikulum di !amping memiliki !ah!iah terpuji. 3.0 MATLAMAT (.& Melahirkan pelajar yang emerlang, berkualiti dan ber#a#a!an. (.% Mempertingkatkan amalan men intai ilmu dalam diri murid. (.( Melahirkan murid-murid yang mempunyai !emangat juang yang tinggi. 4. OBJEKTIF ).& *ebih daripada )+, murid SMK Kenering menerima !ijil dan anugerah emerlang dalam bidang akademik. ).%. &+, murid menerima !ijil emerlang dalam bidang kokurikulum. ).(. -., ibubapa yang dijemput hadir dalam majli! ter!ebut. ).) &+, murid menerima !ijil kepimpinan dan !ah!iah terpuji. 5.0 SASARAN Murid-murid SMK Kenering yang telah men apai ke emerlangan di !ekolah. 6.0 TARIKH DAN MASA %- /ktober %+&( 0.++pagi 1 &%.++ tengahari 7.0 LOKASI PELAKSANAAN $e#an *a#in

8.0 ANUGERAH

Bi . N!"! A#$%&'!( ANUGERAH AKADEMIK &. Pen apaian 2erbaik Kela! tingkatan (,) dan . %. 2erbaik P6S 2ing & dan % 7 Mengikut matapelajaran 8 ( 2erbaik Matapelajaran 2ingkatan ( 7-!ubjek8 ). 2erbaik Matapelajaran 2ingkatan ) .. 2erbaik Matapelajaran 2ingkatan . 3. 2erbaik GP +-% 2ingkatan ( 9. 2erbaik GP +-. 2ingkatan ) 0. 2erbaik GP +-. 2ingkatan . ANUGERAH HEM &. Ketua Kela! 2erbaik 7 *elaki 8 Menengah 4endah dan ata! %. Ketua Kela! 2erbaik 7 Perempuan 8 Menengah 4endah dan ata! (. Kepimpinan Penga#a! 2erbaik 7 *elaki 8 ) Kepimpinan Penga#a! 2erbaik 7 Perempuan 8 .. Kehadiran 2ahunan Cemerlang 7 !ijil kehadiran 3kali8 3. Penguru!an Kela! 2erbaik Men 4en. : Men Ata! 9. Anugerah kekema!an 2ing & 1 2ing . 0. Penga#a! PSS -. P4S &+. Penguru!an H;M 2erbaik ANUGERAH KOKURIKULUM &. Sukan : Permainan 7 6ola Sepak 8 %. <nit 6eruniform 7 Pengakap =unior 8 (. Kelab > Per!atuan

Bi . )&#&'i"! (3 orang 2ing & 7&%orang8 2ing % 7&(orang8 - orang &. orang &3 orang &% orang ( orang 0 orang % orang % orang & orang & orang 3+ orang % pemenang 7hamper8 . *elaki . Perempuan % orang % orang & unit &0 orang pelajar ( orang guru % orang guru % orang guru

A#%%!'!# B& !#*! 4M ..++ 5 (3 4M ..++ 5 %. 4M ..++ 5 -orang 4M ..++ 5 &.orang 4M ..++ 5 &3orang 4M ..++ 5 &%orang 4M ..++ 5 (orang 4M ..++ 5 0orang 4M ..++ 5 %orang 4M ..++ 5 %orang 4M ..++ 5 &orang 4M ..++ 5 &orang 4M ..++ 5 3+orang 4M 3+.++ 5 % 4M ..++ 5 &+ orang 4M ..++ 5 % 4M ..++ 5 % Sijil !ahaja 4M ..++ 5 %&orang !ijil !ijil !ijil

J$" !( 4M &0+.++ 4M &%..++ 4M )..++ 4M 9..++ 4M 0+.++ 4M 3+.++ 4M &..++ 4M )+.++ 4M &+.++ 4M &+.++ 4M ..++ 4M ..++ 4M (++.++ 4M &%+.++ 4M .+.++ 4M &+.++ 4M &+.++

4M &+..++

7 P4S8 ). 4amah !ukan 2erbaik 7;nggang8 .. Pen ipta 4ekod baru Sekolah 3. Pen apaian me#akili $aerah ANUGERAH PENGETUA &. Gred Purata +-&.. 7 2ingkatan ( 8 %. Gred Purata +-) 7 2ingkatan ) dan . 8 (. P6S 7 Minimum band . dalam !emua matapelajaran 8 2ing& dan % ANUGERAH PENDIDIKAN KHAS & Keber!ihan %. Ke emerlangan (. Ke eriaan ). Kerajinan ANUGERAH GURU &. Kehadiran %. (. Peningkatan PM4 dan SPM 7 Peningkatan , %+&% 8 Peningkatan PM4 dan SPM 7 Peningkatan GP %+&% 8

& orang guru ( orang pelajar 9 orang 9 orang ( orang ( orang

!ijil 4M ..++ 5 (orang 4M ..++ 5 9 orang 4M ..++ 5 9orang 4M ..++ 5 (orang 4M ..++ 5 (orang 4M &..++ 4M (..++ 4M (..++ 4M &..++ 4M &..++

& orang & orang & orang & orang

4M ..++ 5 &orang 4M ..++ 5 &orang 4M ..++ 5 &orang 4M ..++ 5 &orang !ijil !ijil Sijil =umlah

4M ..++ 4M ..++ 4M ..++ 4M ..++

4M &(0+.++

+.0 ANGGARAN PENDAPATAN , PERBELANJAAN Bi & % ( ) S$"-&' P&#.!)!/!# 2abung Ke emerlangan 2abung Moti'a!i P"6G Sumbangan *uar J$" !(

4M &9++.++

Bi &. %. (. ). .. 3.

P&'-& !#*!!# 6anner Cenderamata Pera!mi =amuan Makan Hadiah 6unga Manggar Se#a $e#an

J$" !( 4M (++.++ 4M &++.++ 4M %+++.++ 4M &)++.++ 4M .+.++ 4M (.+.++ RM 4200.00

10.0 JAWATANKUASA KERJA HARI ANUGERAH CEMERLANG


Penaung Penasihat Pengerusi Timb Pengerusi 1 Timb Pengerusi " $rusetia : : : : : : PPD Pn Hajah Hatun binti M Akbar (Pengetua) Pn Maznah binti Abdullah (PK Pentadbiran) En N r Azli bin !thman (PK HEM) Pn Azizah binti Ari##in (PK K kurikulum) En Ali bin Hamid (%K &ahasa) En M hd N r 'ahmi bin !sman ( %K (ains) En Husaini bin M hri ( %K Kemanusiaan) Pn )amaliah binti Abdullah(%K *!TEK) En Husaini bin M hri Pn siti Aishah binti Musa +ik 'arhani &t M hd 'adzil Pengetua (emua PK dan %K

(etiausaha Pen l ng (etiausaha &endahari Pen,ambut Tetamu

: : : :

Sijil 1- Pn Nur Khuzaimah &t m hd 'aeree "- Pn- Nik Nur . shilabanu &t .amli Hadiah & Cenderamata 1- Pn- /una,rah &t Abd .ahma "- +ik .uba0athi a12 Mar3andasam, Pemilihan Penerima Hadiah( Akademik ) Ting 1 : Pn- .amzan Khairunisaa &t Ali Ting " : Pn- (iti N r3ah,uni &t Harun Ting 4 : Pn- N r 5da,u &t Hassan Ting 6 : En- .ashidi &in Ahmad Ting 7 : Pn Az#a Hasni &t 5smail Pemilihan Penerima Hadiah ( Kokurikulum ):+ik N riah &t Abdullah ( Sahsiah ) :En- M hd Azmi &in 5brahim ( Guru ) : PK dan %K Penyelaras Penerima Hadiah 1- Pn- . hana &t Ali Musa "- +ik N riah &t Abdullah 4- Pn- N rrahi2ah &t .amli 6- Pn- N r 5da,u &t Hassan Buku Program 1- Pn- .amzan Khairunisaa &t Ali "- Pn- 'arihah &t 8amin Jem utan dan Penda!taran 1- Pn- N r Kha,ati &t Abd Kadir "- Pn- Khairiah &t Ali Persem"ahan #C$ 1- Pn- )amaliah &t Abdullah "- En- .ashidi &in Ahmad %otogra!i 1- En- Abd /ahid Bunga &anggar dan Kom ang 1- Pn (iti N r 9ah,uni &t Harun "- Pn- Khadijah &t )asad

Penga'ara &ajlis 1- Pn N r Asrina &t Habibul .ahman "- En- . main r &in A3ang N h Ba'kdro dan Hiasan Pentas 1- En- Abu Handalah &in !sman "- En- Ali bin Hamid 4- En M hd 'auzi &in Azmi Persia an $e(an 1- En- M hd Azmi &in 5brahim "- En- M hd Ha#izzudin &in Abdullah 4- En- M hd (hahrul Nizam &in (amsuri 6- Pekerja s3asta $okumentasi 1- Pn- (iti N r Ais,ah &t Musa "- En- 9an M hd (ukri &in 9an 8us # Jamuan )"u"a a dan &urid 1- Pn- (a#ila &t Ke#ele "- Pn- (uriati &t Adnan 4- +ik (aidatul Masliana &t Abdul Hamid 6- +ik Nik . slina &t Nik Hamid Jamuan *)P dan Guru 1- En- Ar mzi &in Hassan "- Pn- N rhani &t M hd Hana#iah 4- +ik Nur 5zzati &t ahmad .adzi $isi lin + Parking + Ke"ersihan 1- En- Mahadi &in 8unus "- En- Ahmad .idzuan &in +he . sed Siaraya 1- En- M hd Earmee &in ( ##ian "- En- M hd /aini &in !thman Pem"a'a $oa 1- En- M hd /aki &in Ahmad Penajaan + s onser 1- En- M hd N r 'ahmi &in !sman "- Pn- N rizan &t Mat Piah

10.0 ATURCARA MAJLIS MASA ACARA/AKTIVITI/TEMPAT 8.00 8.30 Pendaftaran Penerima Anugerah Pagi mengambil tempat masing Pendaftaran Ibu bapa dan penjaga 8.30 pagi 8.!" pagi %.00 pagi Tetamu Kehormat Ketibaan Perasmi engambil Tempat.

TINDAKAN Penyelaras penerima hadiah AJK Pendaftaran dan Jemputan AJK Penyambut tetamu AJK Penyambut Tetamu AJK #unga angga $ Kompang Penga'ara ajlis AJK Persembahan )laid AJK Pemilihan -Penyelaras Penerima .adiah AJK .adiah-/enderamata-)ijil

& #a'aan (oa & Persembahan )laid & *'apan Alu&aluan Tuan Pengetua & *'apan Perasmian & ajlis Penyampaian Anugerah + Anugerah Ko,uri,ulum + Anugerah )ahsiah dan A,ademi, + Anugerah Pendidi,an Khas

33.30 Pagi

+ Anugerah 0uru + Anugerah Pengetua & 1yanyian 2agu 1egara,u & ajlis bersurai & Jamuan

AJK Jamuan

12.0 PENUTUP Piha, se,olah amat berharap agar segala persiapan dan persediaan untu, mela,sana,an program ini a,an berjalan lan'ar serta penuh jaya. )egala ,erjasama dan ,omitmen serta sumbangan daripada semua piha, merupa,an titi, permulaan ,e arah ,e'emerlangan ana,&ana, didi, ,ita yang merupa,an pemang,in dan pemimpin pada masa hadapan.. (isedia,an oleh4 (iso,ong dan dilulus,an oleh4

555555555555......................... 55555555555.................................................... 6 A71A. #I1TI A#(*22A.8 PK Pentadbiran ) K Kenering4 0eri,4Pera, 6.AT*1 #I1TI AK#A98 Pengetua4 ) K Kenering 0eri,4 Pera,

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING KAMPUNG LAWIN, 33300 GERIK, PERAK PERINCIAN BIDANG TUGAS AJK HARI ANUGERAH CEMERLANG Bidang Tugas ! S"#iausa$a dan Meran ang ja#atankua!a dengan na!ihat pengetua P"n%&%ng s"#iausa$a Menetapkan me!yuarat ja#atankua!a Menyediakan minit me!yuarat Mengedarkan kad jemputan tetamu kha! ? P"6G, Pega#ai Perhubungan Sekolah, 2n. PP$, Guru 6e!ar Sekolah, Ketua-ketua =abatan Menghubungi dan mendapatkan per!etujuan @"P yang akan hadir Surat jemputan kepada Sekolah Menengah $aerah Hulu Perak Surat jemputan ibubapa '! B"nda$a(i Mengeluarkan !urat mohon !umbangan daripada

3! Si)i&

*! Hadia$ dan C"nd"(a+a#a

,! P"+i&i$an P"n"(i+a Anug"(a$

-! P"n."&a(as /"n"(i+a $adia$

0! Bu1u P(%g(a+

2! J"+/u#an dan /"nda3#a(an

pembekal>per!eorangan Menguru! !emua uru!an bayaran dan tuntutan Menyediakan anggaran perbelanjaan Menyediakan laporan perbelanjaan dan penyata ke#angan Menguru! tuntutan ke#angan daripada P"6G Menyediakan !ijil kepada !emua pemenang Mema!tikan !ijil ditandatangani oleh pengetua Menyediakan dulang dan ala! dulang Menyediakan hadiah kepada pemenang Menyediakan enderamata kepada pera!mi Menyediakan dulang dan ala! dulang Hadir !ema!a raptai Menyimpan peralatan yang digunakan !elepa! !ele!ai raptai Menyediakan !enarai nama penerima hadiah mengikut kategori yang ditetapkan Menghubungi pelajar yang menerima hadiah dan menge!ahkan kehadiran mereka Menyerahkan !enarai nama penerima anugerah kepada A a8 =K Hadiah dan Sijil b8 =K Penguru!an Perbari!an Penerima Hadiah 8 =K 6uku Program d8 =K =urua ara Menyu!un kedudukan penerima !ebelum raptai !upaya pelajar tahu kedudukan ma!ing-ma!ing Member taklimat kepadapenerima hadiah mengenai di!iplin, pakaian dan ara menerima hadiah Menyediakan #akilpelajar SPM dan PM4 yang tidak hadir Menyu!un tempat duduk penerima hadiah Menga#al di!iplin pelajar Mendapatkan !enarai nama penerima hadiah Senarai =a#atankua!a Atur ara program Keputu!an PM4 : SPM %+&% Mengedarkan buku program kepada tetamu dan tetamu kehormat Segala maklumat yang berkaitan dengan buku program Menyerahkan kepada pengetua % hari !ebelum berlang!ungnya program Menyediakan meja dan ala! meja untuk pendaftaran dan penerima hadiah 7ibu bapa pelajar8 Mendaftar ibu bapa yang hadir Mendaftar pelajar yang menerima anugerah Menyerahkan !enarai nama penerima hadiah yang hadir kepada A=K

4! P"(s"+5a$an LCD

0! 6%#%g(a3i

! Bunga Mangga( dan 1%+/ang '! P"nga7a(a +a)&is

3! Ba71d(%/ dan $iasan /"n#as

Hadiah dan Sijil Melantik penga#a! untuk mengendalikan pendaftaran Mengadakan perbin angan dengan pengetua mengenai kon!ep dan bahan yang akan diper!embahkan Menyediakan story board untuk tayangan Menyediakan tayangan 'ideo !ekolah untuk tontonan ibu bapa !ebelum majli! Menguji !emua bahan dua hari !ebelum majli! Hadir !ama!a raptai Menyimpan dalam C$ untuk !impanan Mengambil gambar !ema!a program berlang!ung Memelih gambar yang !e!uai untuk dokumenta!i Mema!tikan kamera yang digunakan !empurna. Mema!tikan !ambutan diiringi dengan bunga manggar dan kompang Memilih paluan kompang yang ber!e!uaian dengan majli! Memilih pelajar untuk mengiringi tetamu jemputan Menyediakan !krip jurua ara Mendapatkan nama tetamu kehormat yang lengkap dengan gelaran Mendapatkan a ara majli!, !enarai nama penerima hadiah Hadir !ema!a raptai Menempah banner untuk backdrop dan luar !ekolah Menyediakan sette dan meja @"P Menyediakan rostrum dan bunga diata!nya Menyediakan hia!an yang !e!uai di penta! Member!ihkan penta! Menyediakan landscaping di depan de#an Menyimpan !egala peralatan di ata! !etelah majli! !ele!ai

*! P"(sia/an D"8an

,! D%1u+"n#asi -! Ja+uan I5u5a/a 9 Mu(id

Menyapu lantai de#an !ebelum dan !elepa! majli! dijalankan Mema!ang lang!ir Menegelap ermin tingkap dan perabot yang terdapat dalam de#an Mema!tikan tong-tong !ampah ko!ong !ebelum dan !elepa! majli! Membantu =K Per!iapan 2empat menyu!un keru!i dan meja dengan !e ukupnya Mengema! !emula bilik-bilik !elepa! majli! Menyediakan dokumenta!i !elepa! Hari Anugerah Cemerlang !e ara hardcopy dan softcopy. Menentukan bilangan ibubapa dan murid yang hadir Menyediakan anggaran perbelanjaan jamuan

0! Ja+uan :IP dan Gu(u

2! Disi/&in 9 Pa(1ing /"&a)a(

4! Sia(a.a

'0! Ba7aan D%a

' ! P"na)aan ; S/%ns"(

Menyediakan menu dengan berbin ang dengan pengetua Membuat tempahan Menyediakan tempat jamuan Mema!tiakan keber!ihan tempat jamuan Menyediakan air mineral untuk @"P : jurua ara Menentukan bilangan @"P dan guru yang hadir Menyediakan anggaran perbelanjaan jamuan Menyediakan menu dengan berbin ang dengan pengetua Membuat tempahan Menyediakan tempat jamuan Mema!tiakan keber!ihan tempat jamuan Menyediakan air mineral untuk @"P : jurua ara Menga#al di!iplin pelajar !epanjang majli! Meran ang tempat letak kenderaan Menyediakan pelajar untuk ka#alan lalulinta! Menyediakan papan laluan dengan jela! Memerik!a alat !iaraya dalam keadaan baik !ebelum majli! Menyediakan !krin *C$ untuk tayangan Menyelenggara pema!angan alat !iaraya Menyediakan lagu-lagu yang diperlukan dan lagu !elingan !ema!apenyampaian anugerah Hadir !ema!a raptai Menyimpan !emua peralatan !elepa! majli! !ele!ai Menyedakan tek! doa Mengetuai pemba aan doa Hadir !ema!a raptai Men ari !pon!er untuk perbelanjaan hari anugerah Mendapatkan penajaan dari !yarikat yang membekal dan beruru!an dengan !ekolah

Anda mungkin juga menyukai