Anda di halaman 1dari 30

KURSUS KEJURULATIHAN TENIS BAGI GERKO TENIS PISMP JANUARI 2012 PADA

ANJURAN

Disediakan ole ! Ja"a#an Pendidikan Jas$ani dan Kesi a#an Ins#i#%# Pendidikan G%&% Ka$'%s Ta(a%) Sa"a *

K%&s%s Ke+%&%la#i an Ola &a,a 2012

1*0

TAJUK ! KURSUS KEJURULATIHAN TENIS

2*0

DIKEMUKAKAN OLEH ! Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Sabah

-*0

TUJUAN ! Kertas Ker!a ini ada"ah bertu!uan untuk mendapat pandan#an dan persetu!uan daripada $a!"is %P tentan# pe"aksanaan Kursus Ke!uru"atihan &"ahra#a

.*0

LATAR BELAKANG '( Sek)"ah merupakan tapak semaian untuk men#hasi"kan !a#uh* !a#uh sukan ne#ara Se#a"a pe"uan# dan kemudahan sukan

disediakan di perin#kat Institut per#uruan+sek)"ah supa,a #uru pe"atih "ebih mantap dan kukuh dari se#i kemahiran asas ,an# sedia ada untuk men!adi baka" #uru ,an# un##u" serta men-apai mat"amat . Sukan Untuk Ke-emer"an#an Semua . . dan . Sukan Untuk

'/

Pada Tahun (001, $a"a,sia te"ah men!adi tuan rumah Sukan K)manwe" Kementerian Pe"a!aran $a"a,sia te"ah ter"ibat se-ara

akti2 da"am usaha men,ediakan at"et*at"et ,an# berwibawa dan mampu memberi sain#an dan -abaran di ke!)hanan tersebut ba#i pen#isian wawasan dan mat"amat menin#katkan mutu sukan ne#ara

'%

Justeru itu, baka" #uru 3Pe"a!ar IP Tawau4 hendak"ah disediakan den#an asas ke!uru"atihan )"ahra#a kerana mereka ini ,an# ter"ibat se-ara "an#sun# den#an dapat ke!uru"atihan, pen#urusan dan

pemban#unan

sukan

ber2un#si den#an berkesan ba#i

memenuhi hasrat, -ita*-ita dan aspirasi ne#ara untuk me"ahirkan at"et ,an# -emer"an# da"am bidan# sukan

''

$en,edari kepentin#an pers)a"an ini, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Sabah men#ambi" inisiati2 untuk men#an!urkan satu Kursus Ke!uru"atihan &"ahra#a ,an# mana antara "ain bertu!uan men!adikan ia suatu wadah peman#kin ke arah mema!ukan ha"a tu!u sukan di Institut per#uruan dan sek)"ah 5)n Sabah masa depan 6isampin# itu !u#a, ada"ah diharapkan ia akan dapat memberi #ambaran ,an# "ebih !e"as tentan# usaha ,an# di"akukan untuk men#urus dan memban#unkan sukan di perin#kat Institut Per#uruan+sek)"ah

'7

Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Sabah, men#harapkan den#an kehadiran

pen-eramah*pen-eramah ,an# ari2 da"am bidan# masin#*masin#, kursus ini berkeupa,aan untuk me"ahirkan !uru"atih ,an# "ebih

e2ekti2 dan k)mprehensi2 ba#i mempertin#katkan ke2ahaman berhubun# den#an KEJURULATIHAN &LAHRAGA

/*0

RASIONAL

7(

Kursus ini akan memberi pendedahan dan pen#etahuan ,an# "uas dan menda"am kepada semua ,an# ter"ibat da"am usaha menin#katkan mutu sukan di sek)"ah

7/

Kursus ini akan memberi pe"uan# kepada mereka ,an# ter"ibat se-ara "an#sun# da"am pen#urusan dan pemban#unan sukan bertukar*tukar pandan#an dan pendapat ke arah men#ena"pasti kaedah ,an# sesuai untuk di"aksanakan di maktab

per#uruan+sek)"ah 7% Kursus ini ada"ah satu "an#kah ,an# p)siti2 untuk men,empurnakan keper"uan ne#ara ba#i men,ediakan #uru*#uru dan baka" #uru pe"atih ,an# serba b)"eh untuk men#hadapi -abaran da"am ke!uru"atihan )"ahra#a

0*0

OBJEKTI1

6i akhir kursus ini pihak pen#an!ur men#harapkan semua peserta akan men-apai beberapa )b!ekti2 seperti berikut8* 9( 6apat menin#katkan tahap pr)2esi)na"isme di ka"an#an mereka ,an# ter"ibat se-ara "an#sun# da"am ke!uru"atihan serta

pemban#unan sukan supa,a ia "ebih ber2un#si den#an berkesan dan -emer"an# terutama da"am sukan )"ahra#a 9/ pen#"ibatan se-ara terus pe"a!ar Pendidikan Jasmani perkemban#an ke!uru"atihan )"ahra#a 9% 6apat menerima pen#etahuan dan mak"umat ,an# tepat men#enai sukan )"ahra#a kepada mas,arakat umum: dan 97 6apat mempereratkan hubun#an antara semua pihak ,an# ter"ibat ke arah men,)k)n# se#a"a usaha pemu"ihan dan memper#iatkan pemban#unan sukan tentan#

2*0

KUMPULAN SASARAN

;(

/< )ran# Pe"a!ar PIS$P PJ dan %7 )ran# pe"a!ar PPG

3*0

IMPLIKASI KE4ANGAN

K)s men#adakan Kursus ini akan dibia,ai me"a"ui8

1(

Peruntukan akti=iti pe"a!ar 3Se-ara Pake!4, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Sabah: 3ba#i makan dan minum4

1/

>a,aran dari peserta*peserta kursus 3ba#i ,uran penda2taran dan peperiksaan, ba,ar pemeriksa ker!a kursus dan ba,aran s,arahan4

3*2*1 D%i# Mas%k >i" ( % Perkara >a,aran Pen,ertaan Pen#inapan Peserta K)s R$ (7< ? 77 )ran# * JUMLAH Jum"ah R$1/7< << * RM32/0*00

3*2*1 Pe&%n#%kan Ins#i#%#

Bil* ( / % ' 9

Pe&ka&a $akan dan $inum peserta Pen#an#kutan Pen-eramah Pen#inapan pen-eramah @uran S,arahan JUMLAH

Kos R$(1 << ? 77 ? (' R$'(9 << ? / * R$(<< ? 1< !am

J%$la R$(%19< << R$1%/ << * R$1<<< << RM22-00*00

5*0

TARIKH) MASA DAN TEMPAT 67ADANGAN8

Ta&ik Masa Te$'a#

8 8 8

/9hb $EI /<(/ A 0hb JUN /<(/ <1 << pa#i hin##a 7 << petan# Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau

10*0

KEPUTUSAN DIPOHON ! $a!"is dip)h)n untuk mempertimban#kan dan me"u"uskan -adan#an pe"aksanaan Kursus Ke!uru"atihan &"ahra#a ba#i tahun /<(/

6isediakan )"eh8

6AG KU MOHD 1ARIE99 BIN AG KU MAHMOOD8 Pen#erusi Kursus Ke!uru"atihan &"ahra#a Tahun /<(/

6isemak )"ah8

6SITI NORASHIKIN BINTI MASTUN8 Pen,e"aras Kursus Ke!uru"atihan &"ahra#a Tahun /<(/

6isahkan )"eh8

6IR4AN BIN ISDUP8 Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau

$e"a"ui8

6PANG TEI SAN8 >aha#ian Kewan#an Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau 6i"u"uskan )"eh8

6HJH MASNI BINTI MADAT8 Pen#arah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau

LAMPIRAN 1

SENARAI AHLI JA4ATANKUASA


1* AHLI JA4ATANKUASA PENGELOLA Pena%n, 8 @ >h# Puan Ha!ah $asni binti $adat Pen#arah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Sabah H! 6r $)hd J)han Timba"an Pen#arah, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Sabah En-ik Irwan >in Isdup, Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Sabah En-ik Khairuddin bin Saisi En-ik Amir Kassan bin Ibnu Hassan Semua Ketua Jabatan En-ik $)hd Amin Tan Tua En-ik Irwan Isdup @$ Ten#ku N)r IBuri bin Ten#ku J)han

Penasi a#

Pen,e&%si

Se#ia%sa a Pen* Se#ia%sa a A li

8 8 8

2*

JA4ATANKUASA:JA4ATANKUASA KE7IL! 2*1 URUS SETIA! Pen,e&%si A li 8 8 En Khairuddin Saisi En Amir Kassan Ibnu Hassan En $)hd S)22ian Etin# Cik Irdamawati bte Ahmad Cik Habibah bte $)hd Kassim 1

Guru Pe"atih PIS$P 2*2 PENDA1TARAN Pen,e&%si A li ! ! Cik Lati2ah $)nnas Ketua Jabatan Pendidikan Cik N)rha2iBah >t Ahmad Cik Hamidah Samsudin Guru Pe"atih PIS$P

2*-

JAMUAN;MAKAN MINUM! Pen,e&%si A li 8 8 Puan N)raini Abdu" Rahman Ketua Jabatan >ahasa Puan 5i"asa2arina bte Jaa2ar Puan N)raBmah bte $)hd Said Cik N)rha2iBah bte Ahmad Guru Pe"atih PIS$P

2*.

SAMBUTAN;PEGA4AI PERHUBUNGAN6LIASON8! Pen,e&%si A li 8 8 En $)hd Amin Tan Tua @$ Ten#ku N)r IBuri bin Ten#ku J)han Guru Pe"atih PIS$P

2*/

BUKU PROGRAM;DOKUMENTASI! Pen,e&%si A li 8 8 En Sandau $i"i Ketua Jabatan Tekn)")#i En $usaidi bin $usta2a En Rasman bin $a"ek Guru Pe"atih PIS$P

2*0

PENGANGKUTAN;KEMUDAHAN SEMINAR! Pen,e&%si A li 8 8 En-ik $aBuki Abdu" RaBak Ketua Jabatan Ka!ian S)sia" En Anuar Ahmad En ABn)r bin Su"aiman Guru Pe"atih PIS$P

2*2

MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN! Pen,e&%si A li 8 8 En-ik Dan ABmi Dan &mar Ketua Jabatan Pendidikan Is"am dan $)ra" En $)hd NiBam bin H! I!)m En $)hd Rasid bin $d 6iwa Guru Pe"atih PIS$P

2*3

PENGINAPAN PESERTA;<IP! Pen,e&%si 8 En Taip bin Abdu""ah Ketua Jabatan Ha" Ehwa" Pe"a!ar En $ana2 bin >assar Puan Sarimah bte Ju"pin Guru Pe"atih PIS$P

2*5

PUBLISITI DAN SERANTA! Pen,e&%si A li 8 8 En $)hd Shuk)r bin Taiken Ketua Jabatan Sains dan $atematik En $)hd Shahbudin bin Che Nawi En $)hd Kash2i $)hd Jai"ani Guru Pe"atih PIS$P

2*10

PAMERAN DAN REKREASI! Pen,e&%si A li 8 8 En Ha"im bin Hashim Ketua Jabatan Pen,e"idikan En GhaBa"i > Su"aiman En Hussin >asiran Guru Pe"atih PIS$P

2*11

PERSEMBAHAN;KOIR! Pen,e&%si A li 8 8 Puan Anna K)d)h En Su22ian Sukhairi En Rama"i Abdu" Rahman Guru Pe"atih PIS$P

2*12

SIJIL PEN=ERTAAN; 7ENDERAMATA! Pen,e&%si A li 8 8 En Amir Khairu" Anuar bin >adiuBaman En A> $a"ek bin A Rahim Guru Pe"atih PIS$P

2*1-

KESELAMATAN;LALU LINTAS! Pen,e&%si A li 8 8 En Thi""airaman a+" Subramaniam En Lim Chee Kah En Kasman $a!anti Guru Pe"atih PIS$P

2*1.

KATA ALUAN;TEKS U7APAN! Pen,e&%si A li 8 8 En $hd @us)2 bin 5akaria En Ahmad EaBi" bin 5aina" Abidin En $aBania bin Kasimin Guru Pe"atih PIS$P

2*1/

PENGA7ARA MAJLIS! Pen,e&%si 8 En Sukran bin Na"amin A li 8 En @ah,a bin @unus Cik >rid#et Lim Suk Han Guru Pe"atih PIS$P

2*10

PERSIDANGAN DAN TEKNIKAL! Pen,e&%si A li 8 8 En-ik Irwan Isdup En-ik $)hd Hana2iah bin $)hd @us)2 En Ismai" Husin Guru Pe"atih PIS$P

LAMPIRAN 2
HARI PERTAMA! 00 1e"&%a&i 20006 Isnin8

HARI KEDUA! 02 1e"&%a&i 2000 6Selasa8 Bil!


(

Masa!
<1%< *0%<<

Pe&ka&a!
Ma+lis Pe&as$ian Ras$i Se$ina&! 7adan,an Te#a$% Ke o&$a#! Men#e&i Belia dan S%kan Mala>sia

Te$'a#!
6ewan Ra22"esia

0%<< A (<<< / (<<<* ((%<

KUDAPAN Pe$"en#an,an Ke&#as Ke&+a 1! SUKAN OLAHRAGA MAKTAB-MAKTAB PERGURUAN MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH Ole ! =* B ,* Da#o? A"d%lla H+* A"d%l Kadi& Pen,a&a 6ewan Ra22"esia

Ba a,ian Pendidikan G%&%) Ke$en#e&ian Pela+a&an Mala>sia*

((%<* (/%<

Pe$"en#an,an Ke&#as Ke&+a 2! CHALLENGES IN THE MANAGEMENT ASPECTS OF SPORTS Ole ! D&* Ra$lan A@i@ Ke#%a Pen,a&a Ma+lis S%kan Ne,a&a Mala>sia

6ewan Ra22"esia

' 7

(/%<* ('<< ('<< A (7%<

$akan Ten#ahari Pe$"en#an,an Ke&#as Ke&+a -! SCIENTIFIC ASPECTS OF HUMAN PERFORMANCE Ole ! Pen,a&a Ins#i#%# S%kan Ne,a&a Mala>sia 6ewan Ra22"esia

(7%<* (9<<

Pe$"en#an,an Ke&#as Ke&+a .! SPORTS INDUSTRY & INFORMATION TECHNOLOGY Ole ! Pen,a&a Ja"a#an Belia dan S%kan Mala>sia

6ewan Ra22"esia

/<<<* /%<<

Ja$%an Makan Mala$

HARI KETIGA! 03 1e"&%a&i 2000 6Ra"%8

1%<* (<%< (<%<* ((<< ((<<* (/%< (/%<* ('<< ('<<

Sesi Sidan, Pleno dan Resol%si

6ewan Ra22"esia

/ % ' 7

KUDAPAN Ma+lis Pe&as$ian Pen%#%'an Makan Ten,a a&i Be&s%&ai 6ewan Ra22"esia

LAMPIRAN -

CADANGAN
ATUR7ARA M A J L I S P ER A S M I A N P E M B U K A A N
03-0 'a,i 0500 'a,i 051/ 'a,i Pese&#a dan +e$'%#an $en,a$"il #e$'a#* Ke#i"aan =*B Men#e&i Belia dan S%kan Mala>sia* UAa'an Pen,e&%si Ma+lis* UAa'an Al%:al%an ole ! P%an Ha+a Masni "in#i Mada# Pen#arah $aktab Per#uruan Tawau, Sabah $eran#kap Penaun# Seminar Pen#urusan dan Pemban#unan Sukan, $aktab*$aktab Per#uruan $a"a,sia+Sek)"ah*sek)"ah, 5)n Sabah /<<9 UAa'an Pe&as$ian Pe$"%kaan ole ! =*B Men#e&i Belia dan S%kan Mala>sia* B U'aAa&a Pe&as$ian Ko$'leks S%kan

Mak#a" Pe&,%&%an Ta(a%) Sa"a * Jamuan Rin#an >ersurai

LAMPIRAN .

CADANGAN
ATUR7ARA M A J L I S P ER A S M I A N P E N U T U P A N
11-0 'a,i 11-/ 'a,i 11./ 'a,i Pese&#a dan +e$'%#an $en,a$"il #e$'a#* Ke#i"aan Te#a$% Ke o&$a#* UAa'an Pen,e&%si Ma+lis* UAa'an Al%:al%an ole ! Puan Ha!!ah $asni binti $adat Pen#arah $aktab Per#uruan Tawau, Sabah UAa'an Pe&as$ian Pen%#%'an ole ! Timba"an Ketua Pen#arah Pe"a!aran $a"a,sia Jabatan Sek)"ah Kementerian Pe"a!aran $a"a,sia Upa-ara $a!"is Pen,ampaian Si!i" Pen,ertaan dan Cenderamata

Upa-ara $a!"is Pen,ampaian Res)"usi Seminar kepada8 Timba"an Ketua Pen#arah Pe"a!aran $a"a,sia Jabatan Sek)"ah Kementerian Pe"a!aran $a"a,sia Jamuan Rin#an 12*./ 'a,i >ersurai

LAMPIRAN / 7ADANGAN TAJUK KERTAS PEMBENTANGAN) PEMBENTANG DAN PENGULAS KERTAS KERJA 1
Ta+%k! SUKAN OLAHRAGA MAKTAB-MAKTAB PERGURUAN MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH Pen#arah >aha#ian Pendidikan Guru, Kementerian Pe"a!aran $a"a,sia En-ik $atn))r bin Ha!i Sima, Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, $aktab Per#uruan Tawau, Sabah

Pe$"en#an,!

Pen,e&%si!

KERTAS KERJA 2
Ta+%k! CHALLENGES IN THE MANAGEMENT ASPECTS OF SPORTS * * * 1aAili#> Mana,e$en# 1inanAial Mana,e$en# H%$an Reso%&Ae Mana,e$en# 2

* * Pe$"en#an,!

S'o&#s P&o$o#ion C Ma&ke#in, EDen# Mana,e$en#

6r Ram"an bin ABiB Ketua Pen#arah $a!"is Sukan Ne#ara $a"a,sia En-ik $aBuki bin Abdu" RaBak Ketua Jabatan, Jabatan Ka!ian S)sia" $aktab Per#uruan Tawau, Sabah

Pen,e&%si!

KERTAS KERJA Ta+%k ! SPORTS INDUSTRY & INFORMATION TECHNOLOGY * * Pe$"en#an,! Pen,e&%si! S'o&#s Ind%s#&> InEo&$a#ion TeA nolo,>

Kementerian >e"ia dan Sukan Putra!a,a En-ik Ha"im bin Hashim, Ketua Jabatan, Jabatan Pen,e"idikan dan Pemban#unan Pr)2esi)na"isme $aktab Per#uruan Tawau, Sabah

KERTAS KERJA .
Ta+%k! SCIENTIFIC ASPECTS OF HUMAN PERFORMANCE * * * * * * Pe$"en#an,! EFe&Aise P >siolo,> Bio$eA aniAs S'o&#s Ps>A olo,> Mo#o& Lea&nin, C 7on#&ol 1i#ness 7oaA in,

Pen#arah 2

Institut Sukan Ne#ara $a"a,sia >ukit Ja"i", Kua"a Lumpur Pen,e&%si! En-ik Dan ABmi bin Dan &mar Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Is"am dan $)ra", $aktab Per#uruan Tawau, Sabah

LAMPIRAN 0

7ADANGAN PELAN INDUK 6BLUE:PRINT / TAHUN8 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUKAN OLAHRAGA MAKTAB PERGURUAN MALA=SIA;SEKOLAH 9ON SABAH 2000 G 2010

TUJUAN PELAN INDUK!


Men>ediakan sa#% s#&a#e,i 'e&anAan,an >an, $en>el%&% dan "e&sis#e$a#ik %n#%k $e(%+%dkan P&o,&a$ Pen,%&%san dan Pe$"an,%nan S%kan >an, dina$ik ke a&a 'enin,ka#an $%#% s%kan ola &a,a di Mak#a":Mak#a" Pe&,%&%an Mala>sia; Sekola 9on Sa"a *

OBJEKTI1 PELAN INDUK! 1* Me$%da kan '&oses 'en,%&%san dan 'e$"an,%nan $ak#a";sekola H 2* Menin,ka#kan $%#% 'en,%&%san dan 'e$"an,%nan s%kan ola &a,a $elal%i 'en,in#e,&asian >an, eEek#iEH -* Men+adikan P%sa# Ola &a,aH
2

s%kan

ola &a,a

di

$ak#a";sekola Baka#

se"a,ai S%kan

Eks'lo#asi

.* Me(%+%dkan sa#% sis#e$ 'en,%&%san dan 'e$"an,%nan s%$"e& $an%sia di se$%a 'e&in,ka# %n#%k $enan,ani ke'e&l%an S:Ekono$iH /* Me$an#a'kan 'e$"an,%nan la,i 'en,%&%san Ola &a,a dan di

S%kan

dala$ sis#e$ 'endidikan sedia ada* 0* Men,,a&iskan s#&a#e,i:s#&a#e,i %n#%k $enan,ani den,an is%:is% >an, "e&kai#an dan di '&o,&a$ 'en,%&%san Ola &a,a

'e$"an,%nan $ak#a";sekola *

S%kan

Di$ensi Pelan Ind%k! 1* P&o,&a$ Pel%asan Ta'ak Baka#H 2* P&o,&a$ Penin,ka#an P&asa&anaH -* P&o,&a$ S%kan MPMH

MOTO PELAN INDUK! Si$'le 4o&ka"le SAalea"le EF'andi"le

BUTIR DALAM DIMENSI! Se#ia' di$ensi akan di"inAan,kan den,an le"i #e&'e&inAi* Sko' 'e&"inAan,an $eli"a#kan!: a8 "8 A8 d8 e8 e8 E8 ,8 8 Hala T%+%H P&os'ekH S#a#%s Sedia AdaH Is% dan Masala H Miles#onesH S#&a#e,iH Pelan Tindakan dan S%$"e& Ke'e&l%anH Da#a Pen#in,H R%+%kan*
2

MILESTONES UTAMA
Jan,ka Masa P&o,&a$ Penin,ka#an P&asa&ana* S%$"e& Man%sia* Pen,%&%san* 200/ Se$ina& Pen,%&%san dan Pe$"an,%nan S%kan Ola &a,a $ak#a" 'e&,%&%an;sekola 9on Sa"a #ela diadakan 61e"&%a&i 20008* 2000 2002 2003 2005 2010

Anda mungkin juga menyukai