Anda di halaman 1dari 11

1.

PENDAHULUAN Karnival sukan permainan pasca PMR merupakan salah satu program yang dijalankan oleh pihak sekolah sebagai satu usaha untuk membangkitkan semangat pelajar supaya sentiasa bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum disamping membentuk sahsiah diri dan menjadi ahli organisasi yang sentiasa bekerjasama dan bersatu padu. Semoga dengan usaha murni ini pihak sekolah dapat melahirkan pelajar yang berwibawa dan berwawasan di masa hadapan.

2.0

RASIONAL Pelajar merupakan bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Oleh itu potensi mereka harus dikembangkan dan dimantapkan agar mereka dapat memainkan peranan sebagai pelajar dengan lebih efektif inovatif dan kreatif. !ambaran pelajar seperti yang dinyatakan di atas membuktikan bahawa program khusus seperti ini perlu dilaksanakan secara lebih terancang teratur dan dinilai secara berkesinambungan dan berterusan.

3.0

MATLAMAT Melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan berakhlak mulia penyayang berketerampilan berpandangan jauh bertanggungjawab berdaya saing dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan dan kecemerlangan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

4.0

OBJEKTIF ". #. $. %. &. Supaya pelajar sedar bahawa mereka berpotensi menjadi individu pelajar dan pemimpin yang cemerlang. Membantu pelajar dalam menangani masalah kendiri dalam kehidupan seharian. Membantu pelajar untuk mengenali dan memahami diri sendiri serta orang lain ke arah membentuk perkembangan diri yang positif. Melahirkan pelajar yang berfikiran positf supaya tidak terlibat dengan kegiatan salah laku yang boleh merosakkan masa depan mereka sesuai dengan objektif dan peranan badan beruniform. Menjadikan pelajar yang memiliki keunggulan sahsiah terlibat aktif dalam segala bidang.

5.0

KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran bagi program ini ialah semua pelajar Pasca PMR

6.0

TARIKH DAN TEMPAT PROGRAM 'arikh 'empat ( #) *ulai #+"$ ( SMK ,bdullah -- Semporna

7.0

AKTIVITI/PENGISIAN PROGRAM ,ntara aktiviti yang dicadangkan ialah (

7.1 SUKAN DAN PERMAINAN .."." Pertandingan /ola Sepak ..".# Pertandingan /ola 'ampar ..".$ Pertandingan /ola *aring 7.2 KELAB DAN PERSATUAN ..#." pertandingan !erai 0Terlaris Dan Terbersih) ..#.# Pertandingan Kui1 ..#.$ 7.3 UNIT BERUNIFORM ..$.# Pertandingan !ajet ..$.$ Pertandingan Mencari harta karun ..$.% Pertandingan Kawad .0 ANGGARAN PERBELANJAAN Sila rujuk 2ampiran ". !.0 JA"ATANKUASA PROGRAM Sila rujuk 2ampiran #. 10.0 PENUTUP # Program Karnival sukan permainan ini diharapkan dapat meningkatkan tahap disiplin pelajar ke arah menjadi pelajar yang cemerlang gemilang dan terbilang di masa akan datang. Semoga semua guru yang terlibat dapat memberikan kerjasama yang padu dalam menjayakan program ini. 3i samping itu juga adalah menjadi harapan agar program seperti ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan guru dan pelajar. Semoga apa yang dirancangkan mendapat keberkatan dan keredhaan daripada ,llah S.4.'.-nsyaallah.

3isediakan oleh( 5555555. ,sis /in *asa Penyelaras Kelab dan Persatuan Sekolah SMK, --.

3isemak oleh( 55555555.. 6mar /in Katek Pen.Kanan Kokurikulum SMK, --.

3isahkan oleh( 55555555555 Pn.7jh. !ambalidah /t 7j Mohd *ahiri Pengetua SMK, --.

Lampiran 1

ANGGARAN PERBELANJAAN SEMPENA KARNIVAL KOKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH SMK ABDULLAH II 2011

B$% "

P&'()') Peralatan 8 /anner 8 /anting 8 Pa Sistem 8 Kanopi 8 'ali 8 ,ir Minuman :enderahati 8 Perasmi 8 7akim 2uaran 0Pertandingan Kawad Kaki; 8 4akil ,gensi 0Pameran; 8 8 8 8 8 8 8 8 8

P&'*&%)+,))+ RM "&+ 9 # RM .+ 9 # RM #&+ RM #++ 9 # RM & 9 # RM "+ 9 $+ RM "++.++ RM &+ 9 $ Plak RM #+ 9 "+

J-.%)/ 0RM1 RM RM RM RM RM RM $++.++ "%+.++ #&+.++ %++.++ "+.++ $++.++

RM "++.++ RM "&+.++ RM #++.++

7adiah 8 Pertandingan gerai 8 Pertandingan gajet 8 Pertandingan kawad kaki 8 Pertandingan mencari harta karun 8 Pertandingan Kui1 8 Pertandingan Melukis dan mewarna kanak8 kanak Sukan dan Permainan 8 /ola Sepak 8 /ola 'ampar 8 /ola *aring Pengurusan dan Pentadbiran *amuan <-P *amuan !uru

8 8 8 8 8 8

# kategori 9 RM "&+.++ $ pasukan pemenang $ pasukan pemenang $ pasukan pemenang $ pasukan pemenang # Kategori Pemenang

RM $++.++ RM "&+.++ RM $$+.++ RM "&+.++ RM "&+.++ RM "&+.++

%.

8 8 8 8 8 8 8

# Kategori 9 RM $++ # Kategori 9 RM #&+ # Kategori 9 RM #&+ #+ Orang 9 RM "+ "++ Orang 9 RM .

RM )++.++ RM &++.++ RM &++.++ RM #++.++ RM #++.++ RM .++.++

&. ). ).

JUMLAH KESELURUHAN

B$% "

P&'()') /ola Sepak bawah "= tahun

P&'*&%)+,))+ *ohan. "& 9 RM& >. *ohan. "& 9 RM& Ke8$. "& 9 RM & JUMLAH *ohan. "& 9 RM& >. *ohan. "& 9 RM& Ke8$. "& 9 RM & JUMLAH *ohan. "# 9 RM& >. *ohan. "# 9 RM& Ke8$. "# 9 RM& JUMLAH *ohan. "# 9 RM& >. *ohan. "# 9 RM& Ke8$. "# 9 RM& JUMLAH *ohan. "# 9 RM& >. *ohan. "# 9 RM& Ke8$. "# 9 RM& JUMLAH *ohan. "# 9 RM& >. *ohan. "# 9 RM& Ke8$. "# 9 RM& JUMLAH *ohan 7amper RM &+ >. *ohan. 7amper RM%+ Ke8$. 7amper RM$+ JUMLAH *ohan 7amper RM &+ >. *ohan. 7amper RM%+ Ke8$. 7amper RM$+ JUMLAH *ohan. $ 9 RM& >. *ohan. $ 9 RM& Ke8$. $ 9 RM& JUMLAH *ohan. 7amper RM "++ >. *ohan. 7amper RM=+ Ke8$.7amper RM)+ JUMLAH *ohan. ) 9 RM& @ 7amper 0RM$+; >. *ohan. ) 9 RM& @

J-.%)/ 0RM1 RM .&.++ RM .&.++ RM .&.++ RM 225.00 RM .&.++ RM .&.++ RM .&.++ RM 225.00 RM )+.++ RM )+.++ RM )+.++ RM 250.00 RM )+.++ RM )+.++ RM )+.++ RM 250.00 RM )+.++ RM )+.++ RM )+.++ RM 120.00 RM )+.++ RM )+.++ RM )+.++ RM 120.00 RM &+.++ RM %+.++ RM $+.++ RM 120.00 RM &+.++ RM %+.++ RM $+.++ RM 120.00 RM "&.++ RM "&.++ RM "&.++ RM 45.00 RM "++.++ RM =+.++ RM )+.++ RM 240.00 RM )+.++ RM &&.++

/ola Sepak bawah "& tahun

/ola 02elaki;

'ampar

Kategori

/ola 'ampar 0Perempuan;

Kategeri

&

/ola *aring bawah "& tahun

/ola *aring bawah "= tahun

!erai 'erlaris

!erai 'erbersih

!ajet

"+

Kawad Kaki

""

Mencari 7arta Karun

"#

Memasak 'erbuka

"$

Pertandingan /awah ) 'ahun

Mewarna

"%

Pertandingan 'ahun

Melukis

=8"+

"&

Pertandingan Melukis terbuka SM

")

Pertandingan >yanyian Solo dan Kumpulan

7amper 0RM#&; Ke8$. ) 9 RM& @ 7amper 0RM"&; JUMLAH *ohan. % 7amper 0RM&+; >. *ohan.% 7amper 0RM%+; Ke8$. % 7amper 0RM$+; JUMLAH *ohan. 7amper RM #+ >. *ohan 7amper RM "& Ke8$. 7amper RM "+ Saguhati "&9 RM& JUMLAH *ohan. 7amper RM #+ >. *ohan 7amper RM "& Ke8$. 7amper RM "+ Saguhati "&9 RM& JUMLAH *ohan. 7amper RM #+ >. *ohan 7amper RM "& Ke8$. 7amper RM "+ Saguhati "&9 RM& JUMLAH *ohan. 7amper RM #+ >. *ohan 7amper RM "& Ke8$. 7amper RM "+ JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN

RM %&.++ RM 160.00 RM &+.++ RM %+.++ RM $+.++ RM 120.00 RM #+.++ RM "&.++ RM "+.++ RM .&.++ RM 120.00 RM #+.++ RM "&.++ RM "+.++ RM .&.++ RM 120.00 RM #+.++ RM "&.++ RM "+.++ RM .&.++ RM 120.00 RM #+.++ RM "&.++ RM "+.++ RM 45.00 RM 2400.00

Lampiran 2

AJK INDUK 2 PELAKSANA SEMPENA KARNIVAL KOKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH SMK ABDULLAH II TAHUN 2011 AJK TERTINGGI Penasihat Pengerusi >aib Pengerusi Penyelaras Pen. Penyelaras " Pen. Penyelaras # Setiausaha Pen. Setiausaha /endahari AJK PELAKSANA # /-2 " *,4,',>K6,S, Protokol PA>CA2,R,S ". An -brahim Meting #. Pn >orhayati Bakariah $. Pn >orina 2akim %. ".An. Mohd Sabri b. 3aud 0K; #.An.,bd >iat b. Maraleh $.An.Mohd Ru1aimi b. ,bd /asir %.Pn 3iyana >or Safura &.Pn Khatijah bt ,bd >apis ).:ik *osephine ..:ik Duek lee Sin '6!,S,> 8Menyambut ketibaan perasmi Menyediakan bunga semat kepada tetamu vip dan perasmi 8 menyediakan tapak jualan untuk setiap unit 8 Melebel meja jualan bagi setiap unit 8Menyediakan tempat duduk dan Konopi untuk <ip 8 memastikan semua yang berkaitan berjalan dengan lancar. 8menyenaraikan dan menyediakan alat dan bahan untuk kemudahan jualan. 8Meminjam Konopi daripada pihak tertentu 8 menyediakan dua banner 8memasang banner di tempat yang sesuai sebelum majlis berlangsung ( Pn. 7jh. !ambalidah /inti 7j Mohd *ahiri 0Pengetua; ( An. 6mar b. Katek 0PK Ko8Kurikulum; ( An ,bdul Samad /in Sulaiman 0PK Pentadbiran; ( Pn Baleko bt 0PK 7AM; ( An.Mohd Cousof b. Mohammad 0PK. Petang; ( An. ,sis b. *asa 0Penyelaras Kelab dan Persatuan; ( An. Mohd Ra1ali b. Bakaria 0Penyelaras Unit Beruniform; ( An Bul ,hmad b. Kasuagi 0Penyelaras Sukan dan Permainan; ( :ik Masli1a bt ,hmad ( :ik.,1rinah /inti ,bdul Rahah ( Pn Rohaida /t 3aud

Persiapan 'empat

$.

Peralatan /ahan

dan ". Mohd -rma1 Rohadhir0K; #. An. *alil b. 7asan $. Mohd /asri ,mat %. 3g. Siti >oorsha1wani &.Pn Kamaru ,1ian bt ,bd Kadir ". An.2ahun b 2adjahun 0K; #. An Muhamad -kram

/annerEPublisiti

P., Sistem

".An. 0K; #.An. Mohd Sopian b. Mohd 7assan ".An. 0K; #.Pn. Puteri >oraini /t. Megat ". :ik Afah Canti Cohanis 0K; #. An.,dam Malik b.Kisun $. An ,hmad Cani b 2isani %. :ik Sarinah Pandikal &. :ik >oora Mohd E ". An. 2ahama b. 2akabolasi 0K; #. An. Bul ,hmad /. Kasuagi $ An. 7assan b. 'urunan %. An. *alil b. 7asan ".Pn. 'hien <ui !en 0K; #.Pn. Su1ilawaty ,rsad $.Pn. Fathiyah *amil %.:ik Rohaya b. Mat >awi &. Pn. Susiyathy 2aslile ". An. Salleh 7airullah 0K; #. :ik Ceap :hye Fhern $. :ik ". An. ,hmad Ma1oda ,jan 0K; #. :ik ,1rinah bt ,bdul Rahah $. :ik %. Pn. *uliah bt ,bu *al ". An Mohd ,1wan /in ,bd. Rahman #. :ik >uri1ati ,lfa Mohd Khan ". An. Mohd 2utfi 0K; #. :ik $. Pn Resmah bt Pailan

& )

*urugambar 'ajaan

8 menyediakan dan memastikan P., sistem mencukupi dan berada dalam keadaan baik sepanjang program berlangsung. 8 merakam aktiviti sepanjang program untuk di dokumentasikan. 8 mendapatkan tajaan daripada pihak8pihak tertentu.

3isiplin keselamatan

:enderahatiEhadia h

8 memastikan disiplin pelajar terkawal sepanjang program berlangsung. 8 mengawal dan memastikan tahap keselamatan pelajar sepanjang program. 8 menyenaraikan jumlah cenderahati dan hadiah. 8 menyediakan hadiah untuk acara yang dipertandingkan. 8 menyediakan tempat untuk pelajar membuang sampah sebelum program. 8 memastikan kebersihan dijaga sepanjang program berlangsung 8 Memastikan kawasan program dalam kedaan bersih selepas program 8memastikan sampah tidak berlonggok di dalam tong8tong sampah selepas majlis 8 mengacarakan majlis penutupan. 8menjemput wakil jabatan kerajaan yang berkaitan untuk mengadakan pameran semasa program berlangsung 8Menjemput ibu8bapa dan dif8dif jemputan 8 memastikan sambutan berjalan dengan lancar 8 memastikan paluan kopang bergema semasa ketibaan perasmi dan semasa majlis perasmian penutupan di sempurnakan 8menyediakan buku aturcara untuk edaran tetamu jemputan semasa majlis penutupan

Kebersihan 0Sebelum Ma lis;

Kebersihan 0Selepas Ma lis;

"+ ""

Pengacara Majlis *emputan G Sambutan

"#

Paluan Kompang

". An -bram Shah b ,rham

"$

/uku ,turcara

". :ik *amilah *onid 0K; #. :ik >oor Fau1iah Cusof

"%. "&. ").

/acaan 3oa *amuan Pameran

". 6std Mohd Ra1ali Bakaria ". Pn >ooralam Osman 0K; #. Pn. >orhani Mokthar ". :ik >urul ,kma ,bd ,1i1 0K; #. :ik Ra1mini >urung $. :ik Siti >orain

8 Membaca doa semasa majlis penutupan 8 Menyediakan jamuan kepada <ip dan jemputan 8 Menentukan kedudukan agensi yang membuat pameran 8 menyediakan lebel untuk pameran

PENGISIAN PROGRAM # BIL " AKTIVITI Pertandingan kawad kaki PEN3ELARAS ". An. Ramly -lyas 0K; #. :ik ,rniati /t >awaruddin $. :ik ". :ik ,gustina Oskar0K; #. :ik >ur Fatihah ,bdullah $. Pn.7ale1ayati ,bd 7amid %. ". An. ,1man ,lam 0K; #. An. Sidek Samad $. :ik 7ayana %. :ik Mariana ,bu Sari TUGASAN 8 Menyediakan tempat pertandingan 8menjemput $ orang hakim dari luar 8menyediakan format pertandingan 8 menyelaras pertandingan 8menyediakan borang markah pertandingan 8 menyediakan $ orang hakim pertandingan 8menyediakan format pertandingan 8menyenaraikan peralatan untuk pertandingan 8memberi taklimat kepada peserta 8menyediakan $ orang hakim pertandingan 8menyediakan borang pertandingan 8Menyediakan borang pertandingan 8 Menentukan bilangan ahli bagi setiap kumpulan yang bertanding 8menyelaras pertandingan mencari harta karun 8Melatih pelajar untuk membuat .persembahan semasa majlis penutupan 8 menyediakan soalan dan format pertandingan 8 menyelaras pertandingan 8 Menyediakan $ orang hakim pertandingan 8 menyelaras pertandingan bola sepak bawah "& dan "= tahun 8 Menyelaras pertandingan bola tampar 02; 8 Menyelaras pertandingan bola tampar 0P; 8 Menyelaras pertandingan bola jarring 8 Menyelaras pertandingan 8 Menyediakan $ orang hakim pertandingan 8 menyediakan borang pertandingan 8 menyediakan bahan untuk pertandingan

Pertandingan gerai

Pertandingan !ajet

Pertandingan ". An. /urari b 6ngsurani 0k; mencari harta #. :ik Stella <eronica karun $. :ik >orika Mohd >oor %. Pn *alihfah Mohd ,min Persembahan Kebudayaan Pertandingan Kui1 ". :ik 7erna 7assan 0K; #. Mohd Fau1i Mohamed ,li

&

. =

? "+.

". :ik Marcilla >atta 0K; #. :ik :onelia Stephen $. :ik ,smah >asir %. Pn. >oraini Osman Pertandingan /ola ". An ,bd >iat Mohd ,li Sepak #.Mohd Sopian b. Mohd 7assan Pertandingan /ola ". An Bul ,hmad Kasuagi 0K; tampar ". :ik >orinah Sandamuddin #. :ik ,ngheilashini seema Pertandingan bola ". :ik <eralyn !ordon 0K; jaring #. Pn. Baitun binti ,bu jal Pertandingan ". :ik Shafrinah Omar baki 0K; Mewarna dan #. :ik 7amidah 2akibul Melukis

'A>','-F PRO!R,M 07,R- PAR',M,; H ". *ulai #+"# 0Selasa; ).&+ pagi ..++ pagi ..$+ pagi8 "".$+ Pagi 8 Ketibaan Pelajar G Perhimpunan pagi 8 'aklimat Penyelaras 8 Pertandingan /ola Sepak 8 Pertandingan /ola *aring 8 Pertandingan /ola 'ampar 8 Pertandingan /ola Sepak 8 Pertandingan /ola *aring 8 Pertandingan /ola 'ampar

#.$+ ptg H &.++ ptg

'A>','-F PRO!R,M 07,R- KA36,; H "= *ulai #+"# 0Rabu; ).&+ Pagi ..++ Pagi ..$+ pagi8 "#.#+ tgh 7ari 8 Ketibaan Pelajar G Perhimpunan pagi 8 'aklimat Penyelaras 8 !erai *ualan 8 Pertandingan ,khir /ola Sepak 8 Pertandingan ,khir /ola 'ampar 8 Pertandingan ,khir /ola *aring 8 Pertandingan Mencari harta karun 8 Pertandingan !ajet 8 Pertandingan Kui1 8Program dijangka Selesai

..$+ pagi H "".$+ pagi

"#.$+ 'gh 7ari

'A>','-F PRO!R,M 07,R- ,K7-R; H "? *ulai #+"# 0Khamis; ).&+ pagi ..++ pagi ..$+ pagi H "".$+ pagi =.++ pagi H ?.$+ pagi ?.++ pagi H "".++ pagi "".++ pagi 8 Perhimpunan pagi 8 'aklimat program 8 *ualan berlangsung 8 Pertandingan gerai 8 Pertandingan Mewarna dan Melukis 8 Pertandingan kawad kaki 8 Penyampaian hadiah 8 Majlis penutupan 8 Persembahan Pelajar "#.$+ tEhari 8 /ersurai dan *amuan

KERTAS CADANGAN

KARNIVAL KOKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDULLAH II TAHUN 2013

TARIKH 26, 28 DAN 29 JULAI 2013 ( SELASA, RABU DAN KHAMIS)

TEMPAT RUANG LEGAR SMK ABDULLAH II

ANJURAN UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH

Anda mungkin juga menyukai