Anda di halaman 1dari 63

MODUL GEOGRAFI FIZIKAL

TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN PONTENSINYA


TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA
TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

2
TEMA 1

BENTUK MUKA BUMI DAN PONTENSINYA

Rajah menunjukkan lapisan atmosfera.

P
Rajah 1
1.

(a) Namakan lapisan bertanda


i. P :.
ii. S :.

[2 markah]

(b) Di lapisan manakah penting dalam perkembangan telekomunikasi


.

[1 markah]

(c) Di lapisan manakah terletaknya lapisan ozon

[1 markah]

(d) Nyatakan tiga faktor lapisan ozon mengalami kadar penipisan yang pesat
i. .
ii. .
iii.
[3 markah]
(e) Senaraikan tiga kesan daripada penipisan lapisan ozon
i. ..
ii. ..
iii. ...
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[3 markah]

[Lihat halaman sebelah


SULIT

3
Soalan 2 berdasarkan rajah 2 di bawah yang menunjukkan keratan rentas lapisan bumi.

Rajah 2
2 (a) Namakan lapisan bumi bertanda X, Y dan Z dalam Rajah 1.
i. X : ...
ii. Y : ...
iii. Z : ...
[3 markah]
(b) Lapisan bumi bertanda X dalam rajah 2 terbahagi kepada dua lapisan. Namakan
lapisan tersebut.
i.
ii.
[2 markah]
(c) Nyatakan empat kepentingan lapisan bumi bertanda X kepada manusia.
i.
ii.
iii.
iv.
[4 markah]
(d) Lava gunung berapi berasal dari satu lapisan bumi dalam rajah 2 di atas. Apakah
lapisan bumi tersebut?
..
[1 markah]
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

4
Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.
BATUAN

Terobosan

X1

Metamorfosis

Y1

Berjalur

Kimia

Organik

M1

Jenis Batuan
3 (a) Namakan jenis batuan:
i. X : ......................................
ii. Y : .....................................
[2 markah]
(b) Terangkan proses pembentukan batuan X .
..................
..................
[2 markah]
(c) Batuan X, Y dan metamorfosis terdiri daripada beberapa jenis. Namakan
jenis:
i. X1: .....................................
ii. Y1:......................................
iii. M1:......................................
[3 markah]
(d) Batuan X dan Y boleh bertukar menjadi batuan metamorfosis disebabkan
oleh:
............................
[1 markah]
(e) Nyatakan dua kepentingan batuan Y.
i. ..............
ii. .............
[2 markah]

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

5
Soalan 4 berdasarkan carta aliran di bawah.

Batuan X
P
Q
Batuan Y

Batuan Metamorfik

Rajah kitaran batuan


4 (a) Apakah jenis batuan berikut:
i.

ialah batuan .

ii. Y

ialah batuan ...


[2 markah]

(b) Nyatakan dua ciri yang membezakan batuan X dengan batuan Y ialah
i. Batuan X .. manakala batuan Y
ii. Batuan X... manakala batuan Y .....
[2 markah]
(c) Huraikan proses P :
.
.
[2 markah]
(d) Huraikan proses Q :
.
....
[2 markah]
(e) Bagaimana batuan X terbentuk?
..
..
[2 markah]
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

Rajah di bawah berkaitan dengan jenis-jenis batuan.

Jenis Batuan

Batuan X

Batuan Enapan

Batuan Metamorfosis

5 (a) Namakan jenis batuan X.

[1 markah]
(b) Nyatakan tiga contoh batuan X.
(i)
(ii) .
(iii)
[3 markah]
(c) Berikan dua contoh batuan metamoforsis.
(i)
(ii)
[2 markah]
(d) Nyatakan dua proses pembentukkan batuan metamorphosis.
(i) .
(ii) .
[2 markah]
(e) Berikan dua kepentingan batuan metamorphosis kepada manusia.
(i)
(ii)
[2 markah]

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

7
Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah yang menunjukkan bentuk muka bumi gunung berapi.

(a) Namakan aktiviti igneus bertanda X dan Y


X :
Y :
[2 markah]
(b) Senaraikan dua jenis bentuk muka bumi X
(i) ...
(ii) ...
[2 markah]
(c)

Senaraikan dua jenis bentuk muka bumi Y


(i) ...
(ii) ...
[2 markah]

(d) Berikan tiga ciri kon gunung berapi larva bes


(i)
(ii)
(iii) ...
[3 markah]
(e)

Kemukakan dua kepentingan kawasan gunung berapi kepada kehidupan manusia


(i)

(ii)
[2 markah]
Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah.
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

(a) Apakah jenis bentuk mukabumi gunung berapi dalam rajah di atas?
...................................................................................................................................
[1 markah]
(b) Namakan bentuk muka bumi yang bertanda:
(i)

X : ....................................................................................................................

(ii) Y : ....................................................................................................................
(iii) Z : ....................................................................................................................
[3 markah]
(c) Nyatakan dua jenis aliran larva apabila meletusnya gunung berapi.
(i) ..............................................................................................................................
(ii) .............................................................................................................................
[2 markah]
(d) Berikan dua ciri salah satu jenis larva asid.
(i) .........................................................................................................................
(ii) ........................................................................................................................
[2 markah]
(e) Berikankan dua contoh bentuk muka bumi yang terhasil kesan daripada
pertembungan plat tektonik.
(i) .........................................................................................................................
(ii) ........................................................................................................................
[2 markah]

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

9
Rajah di bawah menunjukkan perubahan pandang darat fizikal akibat daripada kejadian
luluhawa.

8 (a) Apakah jenis luluhawa dalam rajah di atas?

[1 markah]
(b) Namakan proses luluhawa tersebut.

[1 markah]
(c) Berikan tiga cara bagaimana pemecahan dan penyepaian batuan berlaku.

[3 markah]
(d) Berikankan dua contoh kawasan yang sering mengalami proses luluhawa yang pesat.
i. .
ii. .
[2 markah]
(e) Nyatakan dua jenis luluhawa selain dari yang anda nyatakan di 1(a)
i .
ii.
[2 markah]
(f) Berikan dua agen yang mempengaruhi penguraian dan pereputan batuan melalui
proses pengkarbonan.
i.
ii.
[2 markah]
(g) Senaraikan tiga kepentingan proses luluhawa terhadap manusia.
i. ..
ii. ..
iii. ..
[3 markah]

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

10

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

9 (a)

Namakan jenis luluhawa yang aktif dalam gambar rajah di atas ialah
........................................................................................................................................
[1 markah]

(b) Namakan dua jenis pandang darat utama di kawasan gambar rajah
i. ......................................................................................................................................
ii. .....................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Namakan ciri fizikal bentuk muka bumi yang bertanda
W : ....................................................................................................................................
X : ....................................................................................................................................
Y : ...................................................................................................................................
Z : ....................................................................................................................................
[4 markah]
(d) Berikan tiga kepentingan bentuk muka bumi tersebut kepada kegiatan
ekonomi penduduk setempat
i. .........................................................................................................................
ii. ........................................................................................................................
iii. ........................................................................................................................
[3 markah]

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

11
Rajah di bawah menunjukkan satu bencana alam.

10 (a) Jenis gerakan jisim yang menyebabkan berlakunya kejadian dalam foto di atas ialah?

[1 markah]
(b) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan jisim tersebut.
i. .
ii. ...
iii. ..
[3 markah]
(c) Berikan tiga kesan kejadian tersebut terhadap kawasan sekitarnya.
i. .
ii. ...
iii. ...
[3 markah]
(d) Terangkan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kejadian tersebut.
i. .
ii. ...
iii. ..
[3 markah]
(e) Senaraikan tiga jenis gerakan jisim selain daripada kejadian dalam foto di atas.
i. .
ii.
iii. ...
[3 markah]
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

12
Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah

11 a) Rajah di atas menunjukkan kejadian?


............................................................................................................................................
[1 markah]
b) Berikan tiga sebab berlakunya kejadian di atas.
i. ..........................................................................................................................................
ii. ........................................................................................................................................
iii. .......................................................................................................................................
[3 markah]
c) Nyatakan dua kesan negatif kejadian di atas.
i. .........................................................................................................................................
ii. ........................................................................................................................................
[2 markah]
d) Berikan tiga usaha yang boleh dilakukan bagi mengelakkan kejadian di atas
berlaku.
i. ..........................................................................................................................................
ii. ........................................................................................................................................
iii. .......................................................................................................................................
[3 markah]
Soalan 12 berdasarkan gambar rajah di bawah yang menunjukkan bentuk muka bumi
tindakan air mengalir
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

13

12 (a) Namakan bentuk muka bumi yang bertanda :


(i) X : .
(ii) Y : .
[2 markah]
(b) Beri tiga cara bagaimana sungai mengangkut beban hakisan yang menghasilkan
bentuk muka bumi bertanda Y.
(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]
(c) Nyatakan proses tindakan sungai yang menghasilkan bentuk muka bumi bertanda Y.
..
[1 markah]
(d) Kemukakan dua faktor yang menggalakkan pembentukan bentuk muka bumi bertanda
Y.
(i) .
(ii) .
[2 markah]
(e) Beri dua potensi kawasan bertanda Y kepada kehidupan manusia.
(i)
(ii) .
[2 markah]
Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah.
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

14

I
II
Q

R
Profil Sungai
a)

Namakan bentuk muka bumi bertanda Q dan R


Q : ...................................................................................................................................
R : ...................................................................................................................................
[2 markah]

b)

Nyatakan dua bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan bertanda I dan II ?
i. .......................................................................................................................................
ii. .....................................................................................................................................
`
[2 markah]

c)

Sekiranya kawasan I dan II dibangunkan sebagai kawasan empangan, nyatakan 3


kesan kepada alam sekitar ?
i. .......................................................................................................................................
ii. .....................................................................................................................................
[3 markah]

d) Berikan dua bentuk muka bumi yang terdapat di bahagian R yang boleh
dimanafaatkanoleh manusia
i. ...................................................................................................................................
ii. ..................................................................................................................................
[2 markah]
e)

Nyatakan proses utama yang berlaku di kawasan bertanda S ?

..............................................................................................................................
[1 markah]
Foto 1 dan foto 2 di bawah menunjukkan dua peringkat aliran sungai.
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

15

Foto 1

Foto 2

14 (a) Nyatakan apakah peringkat aliran sungai yang ditunjukkan dalam kedua-dua foto di
atas.
i. Foto 1 : .
ii. Foto 2 :
[2 markah]
(b) Apakah proses tindakan sungai yang berlaku di kawasan tersebut?
i. Foto 1 :
ii. Foto 2 : ...
[2 markah]
(c) Senaraikan bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan tersebut.
i. Foto 1 : ...
ii. Foto 2 : ..
[2 markah]
(d) Berikan tiga kepentingan bentuk muka bumi yang terdapat dalam Foto 1.
i. ..
ii. .
iii.
[3 markah]

Soalan 15 berdasarkan rajah di bawah

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

16

Pinggir Pantai
15 a) Nyatakan tiga proses utama yang dilakukan oleh tindakan ombak yang membentuk
muka bumi pinggir pantai di atas?
i. ......................................................................................................................................
ii. ....................................................................................................................................
iii. ...................................................................................................................................
[3 markah]
b) Faktor utama yang menyebabkan pembentukan muka bumi bertanda Z ialah proses ?
.........................................................................................................................................
[2 markah]
c) Pembentukan bentuk muka bumi Z adalah kesan daripada pembentukan yang berlaku
akibat daripada proses ?
..........................................................................................................................................
[2 markah]
d) Bentuk muka bumi di atas boleh dimanfaatkan oleh manusia sebagai ?
.........................................................................................................................................
[2 markah]

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

17
Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah

16 a) Namakan muka bumi yang bertanda


i. X :.....
ii. Y :.. ..
[2 markah]
b) Nyatakan dua potensi ekonomi bentuk muka bumi dalam rajah di atas.
i. ...
ii. .
[2 markah]
c) Berikan dua langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan hakisan pantai.
i. ...
ii. ..
[2 markah]
d) Nyatakan proses yang berlaku di kawasan bertanda,
i. X: ..
ii. Y: ..........
[2 markah]
e) Namakan dua jenis tumbuhan semulajadi yang biasa terdapat dikawasan X ?
i. ..
ii. .
[2 markah]
17.
Rajah
terumbu karang.
2280/2

menunjukkan kejadian

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

18

(a)

Apakah jenis terumbu karang dalam rajah di atas?


..........
[1 markah]

(b)

Nyatakan tiga faktor mempengaruhi pembentukan terumbu karang tersebut?


(i)

..

(ii)

..

(iii)

..
[3 markah]

(c)

Jelaskan tiga kepentingan terumbu karang kepada manusia dan alam sekitar?
( i)

..

(ii)

..

(iii)

..........
[3 markah]

(d)

Kemukakan tiga langkah untuk memelihara terumbu karang daripada


musnah?
(i)

(ii)

(iii)

[3 markah]

18.

(a)

Namakan kepentingan laut dan lautan kepada manusia dan alam sekitar
KEPENTINGAN LAUT DAN LAUTAN

Peluang Pekerjaan
2280/2

Sumber Mineral

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

19

[5 markah]

(b)

Berikan tiga potensi laut dan lautan kepada manusia?


(i)

..

(ii)

..

(iii)

..
[3 markah]

(c)

Nyatakan lima kesan kegiatan manusia yang menyumbangkan kepada


pencemaran laut?
(i)

..

(ii)

..

(iii)

..

(iv)

..

(v)

..
[5 markah]

(d)

Cadangkan empat langkah untuk mengatasi pencemaran laut ?


(i)

..

(ii)

..

(iii)

..

(iv)

..
[4 markah]

TEMA 2

CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

1.
Rajah
bumi.

2280/2

menunjukkan pergerakkan

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

20

(a)

Pergerakkan bumi di atas dikenali sebagai...


[1 markah]

(b)

Kecondongan paksi bumi dari satah tegak ialah..


darjah
[1 markah]

(c )

Bumi bergerak di atas paksinya dari arah .ke ..


[2 markah]

(d)

Satu pergerakkan bumi yang lengkap di atas paksinya mengambil masa selama
.. jam

(e)

2.

2280/2

[1 markah]

Nyatakan tiga kesan pergerakkan bumi seperti dalam gambar rajah di atas.
(i)

(ii)

..

(iii)

..
[3 markah]

(f)

X (0) ialah garisan .


[1 markah]

(g)

Perbezaan masa antara garisan X dengan garisan Y ialah.jam.


[1 markah]

Rajah menunjukkan pergerakkan bumi.

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

21

(a)

Apakah pergerakkan bumi dalam rajah di atas ?

[1 markah ]
(b)

Nyatakan tarikh pada :

(i)

P : ..

(ii)

Q :

(iii)

R :

(iv)

S : .
[4 markah]

(c)

Berikan musim-musim yang terjadi di tempat berikut?

(i)

P ..

(ii)

Q ..

(iii)

R ..

(iv)

S ..
[4 markah]

(d)

Nyatakan tiga kesan pergerakkan bumi tersebut?


(i)

..

(ii)

..

(iii)

..
[3 markah]

Rajah di bawah menunjukkan kesan putaran bumi.

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

22
3 (a) Kedua-dua gambar di atas menunjukkan kejadian
[1 markah]
(b) Namakan fenomena pada gambar
i. Gambar a : ..............................................................
ii. Gambar b : ..
[2 markah]
(c) Nyatakan dua sebab berlakunya fenomena tersebut
i. ..
ii. ..
[2 markah]
(d) Nyatakan tiga kesan daripada fenomena di atas
i. ...
ii....
iii....
[3 markah]

Soalan 4 berdasarkan rajah di bawah

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

23

(a) Nyatakan musim-musim yang dialami bumi di kedudukan i, ii, iii dan iv
i. .......................................................................................................................................
ii. .......................................................................................................................................
iii. ......................................................................................................................................
iv ........................................................................................................................................
[4 markah]
(b) Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian:
i. .......................................................................................................................................
ii. .......................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Fenomena yang terjadi ketika bumi berada di kedudukan i
i. Hemisfera utara mengalami waktu siang .....................................................................
ii. Hemisfera selatan mengalami waktu siang ...................................................................
[2 markah]
(d) Kegiatan ekonomi primer yang galak dijalankan di hemisfera utara ketika bumi
berada di kedudukan iv ialah:
i. .........................................................................................................................................
ii. ..........................................................................................................................................
[2 markah]

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

bulan
MATAHARI

BUMI

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

24
Rajah 1
(a) Namakan fenomena seperti rajah di atas.

...........................................................................................................................................
[1 markah]
(b) Namakan kawasan yang bertanda.
X : ......................................................................................................................................
.
Y : ......................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Berikan tiga perbezaan di antara Gerhana Bulan dengan Gerhana Matahari.
i .......................................................................................................................................
ii ........................................................................................................................................
iii ........................................................................................................................................
[3 markah]
(d) Peredaran bumi mengelilingi matahari mengambil masa
......................................................................... hari

[1 markah]

(e) Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan ?


i ......................................................................................................................................
ii ......................................................................................................................................
[2 markah]
(f ) Kejadian air pasang dan surut disebabkan oleh tindakan ?
i ......................................................................................................................................
ii .....................................................................................................................[2 markah]
Soalan 6, berdasarkan rajah di bawah.

6. (a)
2280/2

Namakan kejadian dalam rajah di atas?

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

25

[1 markah ]
(b)

Apakah yang terjadi di titik :


(i)

a :

(ii)

b :
[2 markah]

(c)

Mengapakah kejadian di (c) berlaku ?


..
[2 markah]

Peta di bawah menunjukkan zon-zon waktu dunia.

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

26

7. (a) Dunia di bahagikan kepada zon waktu.


[1 markah]
(b) Satu peredaran bumi mengambil masa..hari
[1 markah]
(c) Bumi bergerak di atas paksinya dari arah..ke ..
[ 2 markah]
(d) P (0) ialah garisan.
[1 markah]
(e) Q (180T/B) ialah garisan digunakan untuk menentukan dan

[2 markah]

(f) Kira waktu tempatan La Paz (130B) jika waktu di P( 80 B) pukul 12.00
tengah hari.

[2 markah]

Soalan 8 ,berdasarkan peta di bawah.

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

27

140B
(a)

105T

Jika waktu min Greenwich ialah 12.00 tengah hari, hari Isnin, tentukan waktu
di Kuala Lumpur 102T ?
.
[2 markah]

(b)

Jika waktu min Greenwich ialah pukul 12.00 tengah hari Isnin,tentukan waktu di New
York 74B
..
.
[2 markah]

(c)

Kirakan waktu tempatan dalam rajah di bawah?


0

120T

7.00 pagi

[2 markah]

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

28

9. (a) Gambar di atas merujuk kepada .......................................................................................


[1 markah]
(b) Alat-alat yang diletakkan di dalamnya ialah:
(i)

....................................................................................................................................

(ii)

....................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Alat-alat tersebut merekod fenomena berkaitan
(i)

....................................................................................................................................

(ii)

...................................................................................................................................
[2 markah]

(d) Kepentingan ketinggian antara alat tersebut dengan permukaan bumi ialah:
(i)

...................................................................................................................................

(ii)

...................................................................................................................................
[2 markah]

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

29

Rajah 2
10 a) (i) Namakan alat seperti rajah 2 di atas.
..................................................................................................................................
[1 markah]
(ii) Mengapakah sebahagian daripada alat di atas perlu ditanam di dalam tanah ?
......................................................................................................................................
[2 markah]
Mengapakah alat di atas diletakkan di tempat yang lapang ?

b)

(i) ..................................................................................................................................
(ii) .................................................................................................................................
(iii) .................................................................................................................................
[3 markah]
c)

Nyatakan tiga proses pembentukan Hujan Perolakan.


(i) ..................................................................................................................................
(ii) ..................................................................................................................................
(iii) ..................................................................................................................................
[3 markah]

d)

Mengapa lubang corong seperti rajah 2 di atas dibuat dalam saiz yang kecil ?

......................................................................................................................................
[1 markah]
Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah
2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

30

Mawar angin mudah bulan Mei

(a)

Tiupan angin utama ialah dari arah..............................


[1 markah]

(b)

Pada 20 haribulan angin bertiup dari arah ...............................


[1 markah]

(c)

Pada 29 haribulan angin bertiup dari arah ...............................


[1 markah]

(d)

Jumlah hari angin bertiup dari arah barat daya ialah ......................
[2 markah]

(e)

Arah yang menerima tiupan angin paling sedikit ialah.. ............


[1 markah]

(f)

Jumlah hari tenang dari tiupan angin ialah ...................


[2 markah]

(g)

Alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dalam rajah di atas


ialah

.....................................................................
[2 markah]

Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

31

20

19
13
28

24

17

11
9

1
2

14

21

25

8
10
18

15
16

16

22
26

Mawar Angin Mudah Bulan Julai


Berdasarkan rajah mawar angin di atas:
(a)
(b)
(c)

(d)

Tiupan angin utama ialah dari arah......................................................................


[1 markah]
Tiupan angin yang paling sedikit ialah dari arah ................................................
[1 markah]
Pada 14 haribulan dan 21 haribulan angin bertiup dari arah
.............................................................................................................................
[1 markah]
Jumlah hari angin bertiup dari arah Tenggara ialah............................................
[1 markah]

(e)

Jumlah hari angin bertiup dalam bulan Julai ialah .............................................


[2 markah]

(f)

Jumlah hari udara tenang dalam bulan Julai ialah ..............................................


[2 markah]

(g)

Alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dalam rajah di atas


ialah
.............................................................................................................................
[1 markah]

(h)

Alat tersebut diletakkan di kawasan........................................................


[1 markah]

Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah.


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

32

Rajah A

Rajah B

13 a) Namakan alat pada gambar rajah A dan B di atas


i.

Rajah A : .

ii.

Rajah B : .
[2 markah]

b) Nyatakan kegunaan alat pada gambar rajah A dan B


i.

Rajah A : ..

ii.

Rajah B : ..............
[2 markah]

c) Di manakah kedua-dua alat di atas paling sesuai diletakkan


..
[1 markah]
d) Nyatakan tiga jenis angin utama yang melanda Malaysia
i.

ii.

iii.

.
[3 markah]

e) Nyatakan dua kesan angin kencang kepada pinggir Pantai di Malaysia


i. ..
ii. .
[2 markah]

Rajah di bawah menunjukkan kejadian hujan.


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

33

14 (a) Gambarajah di atas menunjukkan kejadian hujan

[1 markah]
(b) Nyatakan alat yang digunakan untuk menyukat jumlah hujan di atas

[1 markah]
(c) Data hujan seperti di atas paling sesuai digambarkan dengan menggunakan graf
.........................

[1 markah]

(d) Nyatakan lima ciri hujan seperti gambarajah di atas


i.

..

ii.

..

iii.

..

iv.

..

v.

..
[5 markah]

(e) Nyatakan dua jenis hujan lain yang lazim turun di Malaysia
i.

..

ii.

..
[2 markah]

Soalan 15 berdasarkan rajah di bawah


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

34

Bulan
Suhu
(C )
Hujan
(mm)

14

14

16

19

22

26

28

28

27

24

20

16

182

162

89

57

15

48

126

188

Suhu dan hujan bulanan di Stesyen X

(ai) Min suhu bulanan bagi jadual X ialah ..............................................................C


[1 markah]
(aii) Julat suhu ialah ................................................................................................ C
[1 markah]
(aiii) Suhu maksimum ............................... C pada bulan ..........................................................
dan suhu minimum ............................ C pada bulan .........................................................
[4 markah]
(aiv) Hujan tahunan .......................................................... mm

[1 markah]

(b) Ciri utama iklim berdasarkan jadual ialah:


(i)

....................................................................................................................................

(ii)

....................................................................................................................................
[2 markah]

16.
2280/2

(a)

Berdasarkan jadual di bawah, kirakan:


Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

35
Bulan

Suhu(C) 26

26

27

27

27

26

26

26

26

26

26

27

Suhu Stesen X

(i)

Julat suhu tahunan Stesen X


.

(ii)

Min suhu tahunan Stesen X

(iv)

[1 markah]

Namakan alat yang digunakan untuk mengumpul data dalam jadual di atas?

(c)

[1 markah]

Julat suhu harian Stesen X

(b)

[1 markah]

[1 markah]

Nyatakan tiga ciri iklim di Stesen X ?


(i)

(ii)

(iii)

[3 markah]

(d)

Iklim yang dialami oleh Stesen X

[1 markah]

(e)

Senaraikan tiga kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh suhu di Stesen X?


(i)

(ii)

(iii)

[3 markah]

Soalan 17 berdasarkan rajah di bawah


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

36

17. (a) Graf di atas menunjukkan data hujan di kawasan iklim


.

[1 markah]

(b) Bilakah hujan maksimum berlaku

[2 markah]

(c) Kenapakah berlakunya hujan maksimum seperti di atas

[1 markah]

(d) Nyatakan empat ciri iklim seperti graf di atas


i.

..

ii.

..............

iii.

iv.

.
[4 markah]

(e) Nyatakan dua jenis angin utama yang mempengaruhi iklim di Malaysia
i.

ii.

.
[2 markah]

18. Rajah menunjukkan graf iklim.


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

37

Stesen X
18 a)

Stesen Y

Nyatakan jenis iklim yang ditunjukkan dalam graf di atas.

b)

i.

Iklim Stesen X : ..

ii.

Iklim Stesen Y : ..

[2 markah]

Senaraikan tiga ciri iklim di Stesen X.


i.

ii.

iii.

c)

[3 markah]

Senaraikan tiga ciri iklim di Stesen Y.


i.

ii.

iii.

d)

Berikan dua kegiatan ekonomi yang dipengaruhi iklim di Stesen X.


i.

ii.

Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah


2280/2

[3 markah]

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[2 markah]

[Lihat halaman sebelah


SULIT

38

19 (a) Apakah fenomena cuaca yang ditunjukkan oleh rajah di atas?


.
[2 markah]
(b) Senaraikan tiga punca fenomena tersebut.
(i).
(ii)....
(iii)....
[3 markah]
(c)

Berikan tiga kesan fenomena tersebut kepada alam sekitar.


(i)
(ii)...
(iii)..
[3 markah]

(d)

Nyatakan dua langkah untuk mengatasi masalah di atas daripada berterusan.


(i).
(ii)....
[2 markah]

Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah.


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

39

20. (a) Apakah fenomena cuaca yang akan berlaku kesan daripada aktiviti di atas?
..................................................................................................................................
[1 markah]
(b) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena cuaca di 7(a).
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ............................................................................................................................
(iii) ...........................................................................................................................
[3 markah]
(c) Berikan tiga kesan fenomena cuaca tersebut terhadap alam sekitar.
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ............................................................................................................................
(iii) ...........................................................................................................................
[3 markah]
(d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ............................................................................................................................
(iii) ...........................................................................................................................
[3 markah]

TEMA

3:

TUMBUH - TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

Soalan 1 berdasarkan rajah di bawah.


2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

40

1. (a) Namakan jenis tumbuhan semulajadi seperti dalam rajah di atas.


......
[1 markah]
(b)

Nyatakan dua ciri tumbuhan semulajadi tersebut.


(i)..
(ii).
[2 markah]

(c)

Huraikan dua sumbangan hutan ini.


(i)......
(ii).....
[2 markah]

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

41

2. (a) Namakan tumbuhan semulajadi seperti dalam rajah di atas.

[1 markah]
(b) Nyatakan dua ciri tumbuhan semulajadi tersebut.
(i)..
(ii).
[2 markah]

(c)

Nyatakan dua sumbangan hutan ini


(i).
(ii)........
[2 markah]

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

42
Soalan 3 berdasarkan Foto 1 yang menunjukkan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

LAPISAN A

LAPISAN B

LAPISAN C

LAPISAN D
RAJAH 1
3. (a) Namakan jenis tumbuh- tumbuhan semulajadi dalam rajah 1.

[1 markah]

(b) Nyatakan empat lapisan dalam tumbuh-tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas.
(i) Lapisan A : ..
(ii) Lapisan B :
(iii) Lapisan C : ...
(iv) Lapisan D : ..
(c)

[4 markah]

Beri tiga kesan penerokaan tumbuh-tumbuhan semulajadi tersebut terhadap alam


sekitar.
(i)

..

(ii)

..

(iii)

(d)

2280/2

[3 markah]

Cadangkan tiga langkah yang perlu di lakukan untuk mengawal kepupusan tumbuhtumbuhan semula jadi tersebut.
(i)

(ii)

[ 2 markah ]
Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

43
4. Gambar rajah 2 menunjukkan profil tumbuh-tumbuhan semula jadi.

(a)

Namakan jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dalam rajah 2.


[1 markah]

(b)

(c)

(d)

2280/2

Nyatakan tiga ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut.


(i)

..

(ii)

(iii)

[3 markah]

Senaraikan tiga kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi terhadap alam


sekitar.
(i)

..

(ii)

..

(iii)

[3 markah]

Apakah usaha pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang akan anda


laksanakan?
(i)

..

(ii)

(iii)

[3 markah ]

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

44

2280/2

Hak Cipta JUJ Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SKEMA PERATURAN PEMARKAHAN


PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012
GEOGRAFI
Kertas 2 / Modul Geografi Fizikal
Peraturan Pemarkahan

2280/2(PP)

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN
PERATURAN PERMARKAHAN INI SULIT DAN HAK CIPTA PROJEK
JAWAB UNTUK JAYA NEGERI PAHANG. KEGUNAANNYA KHUSUS
UNTUK PEMERIKSA YANG BERKENAAN SAHAJA.SEBARANG
MAKLUMAT DALAM PERATURAN PEMARKAHAN INI TIDAK BOLEH
DIMAKLUMKAN KEPADA SESIAPA.PERATURAN PEMARKAHAN INI
TIDAK BOLEH DIKELUARKAN DALAM APA-APA BENTUK MEDIA.

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

2
Soalan

1(a)

Butiran
TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

Markah

P : Troposfera
S : Termosfera

[2 markah]

(b)

Termosfera

[1 markah]

(c)

Stratosfera

[1 markah]

(d)

F1 Penggunaan CFC dalam peti sejuk/aerosol / Penghawa dingin


F2 Kapal terbang supersonic
F3 Penggunaan baja nitrogen
F4 Perindustrian

[3 markah]

F1 Katarak mata
F2 Kanser kulit
F3 Tanaman musnah
F4 Tumbesaran terbantut

[3 markah]

X : Kerak bumi
Y : Mantel
Z : Teras luar

[3 markah]

i. Sial
ii. Sima

[2 markah]

F1 Pertanian
F2 Perlombongan
F3 Petempatan
F4 Perindustrian
F5 Pelancongan

[4 markah]

(d)

Mantel / Y

[1 markah]

3 (a)

X : Igneus
Y : Enapan

[2 markah]

Penyejukan dan
pemejalan magma dan lava

[2 markah]

X1 : Rejahan
Y1 : Klastik
M1 : Tidak berjalur

[3 markah]

Tekanan dan
Haba yang tinggi

[2 markah]

(e)

2 (a)

(b)

(c)

(b)

(c)

(d)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

3
Soalan
(e)

4 (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

5 (a)
(b)

(c)

(d)

(e)

Butiran

Markah

F1 Industri pembinaan
F2 Simen
F3 Tembikar
F4 Kars/kawasan perlancongan
F5 Sumber tenaga bahan api fosil

[2 markah]

X : Igneus
Y : Enapan

[2 markah]

X: Berhablur Y:tidak berhablur


X: Tidak berlapis Y: berlapis
X: Tidak berfosil Y: berfosil

[2 markah]

F1 Akibat tekanan dan,


F2 Akibat suhu yang tinggi
F3 Metamorfosis

[2 markah]

F1 Pemadatan
F2 Penyimenan batuan

[2 markah]

F1 Penyejukan dan
F2 Pembekuan magma

[2 markah]

Batuan Igneus

[1 markah]

F1 Granit
F2 Gabro
F3 Basalt
F4 Obsidian
F5 Pumis

[3 markah]

F1 Syis
F2 Grafit
F3 Gneis
F4 Berlian
F5 Marmar

[2 markah]

F1 Batuan yang mengalami tekanan yang tinggi


F2 Batuan yang mengalami suhu yang tinggi

[3 markah]

F1 Sebagai perhiasan seperti dinding dan lantai


F2 Mata pemotong kaca, mata gerudi dan mata pengisar
F3 Membuat barangan tembikar

[2 markah]

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

4
Soalan
6 (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

7 (a)
(b)

(c)

(d)

Butiran

Markah

X : Igneus Terobosan
Y : Igneus Rejahan

[2 markah]

F1 Gunung berapi
F2 Penara basalt
F3 Kawah / tasik kawah
F4 Kaldera

[2 markah]

F1 Daik
F2 Sil
F3 Pakolit
F4 Lakolit
F5 Basalt

[2 markah]

F1 Cair dan mengalir dengan cepat dan laju


F2 Lambat membeku
F3 Banyak mengandungi besi dan magnesium
F4 Mempunyai takat lebur yang rendah dan sangat panas
F5 Kon berbentuk landau

[3 markah]

F1 Pertanian Padi sawah


F2 Pelancongan
F3 Menjana tenaga elektrik geoterma
F4 Perlombongan Sulfur

[2 markah]

Igneus jalar dalam / igneus rejahan

[1 markah]

X : Batolit
Y : Sil
Z : Daik

[3 markah]

i. Larva asid
ii. Larva bes

[2 markah]

F1 Sangat pekat, melekit dan mengalir perlahan


F2 Cepat membeku
F3 Kandungan silika yang tinggi
F4 Mempunyai takat lebur yang tinggi dan kepadatan yang
rendah

[2 markah]

(e)
F1 Banjanran / Gunung lipat
F2 Jurang lautan
F3 Gunung berapi

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[3 markah]

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

5
Soalan
8 (a)

Luluhawa mekanikal / Fizikal

Markah
[1markah]

(b)

Tindakan Ibun / Fros

[1 markah]

(c)

F1 Pemecahan bongkah
F2 Pemecahan berbutir
F3 Pemecahan pengelupasan

[3 markah]

F1 Tropika lembap / Monsun tropika / Khatulistiwa


F2 Gurun panas

[2 markah]

F1 Kimia
F2 Biologi

[2 markah]

(d)

(e)

Butiran

(f)

F1 Karbon dioksida
F2 Air

(g)

F1 Kawasan pelancongan / Gua batu kapur


F2 Tanah subur untuk pertanian
F3 Menghasilkan bahan mentah untuk Pembina
F4 Barang perhiasan Kaolin

[3 markah]

Luluhawa kimia

[1 markah]

Pandang darat permukaan


Pandang darat bawah tanah

[2 markah]

W: sungai bawah tanah


X : stalagtit
Y : tiang kalsit/kars
Z : stalagmite

[4 markah]

F1 kawasan perlancongan
F2 baja kompous/ammonia
F3 sumber batu kapur
F4 sarang burung laying-layang

[3 markah]

9 (a)
(b)

(c)

(d)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[1 markah]

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

6
Soalan
10 (a)
(b)

(c)

(d)

(e)

11(a)
(b)

(c)

(d)

Tanah runtuh

Butiran

Markah
[1 markah]

F1 Hujan lebat
F2 Kurang liputan tumbuhan
F3 Pembalakan
F4 Pembangunan lereng bukit

[3 markah]

F1 Flora musnah
F2 Fauna musnah
F3 Habitat fauna musnah
F4 Pencemaran air

[3 markah]

F1 Menghijaukan kawasan
F2 Tanaman tutup bumi / rumput / pokok
F3 Sungkupan / rangka konkrit / menyimen
F4 Bina teres

[3 markah]

F1 Gelongsoran tanah
F2 Aliran lumpur
F3 Kesotan

[3 markah]

Gelongsoran tanih/tanah runtuh

[1 markah]

F1 cerun curam
F2 tiada litupan tumbuhan
F3 hujan lebat
F4 tarikan graviti
F5 gempa bumi
F6 letusan gunung berapi

[3 markah]

F1 kerosakan harta benda


F2 kesesakan jalanraya
F3 mengancam nyawa/terkorban

[2 markah]

F1 simen cerun
F2 bina konkrit tetulang
F3 tanam rumpu/tumbuhan hijau
F4 bina salur air/parit
F5 tutup cerun dengan plastic/canvas
F6 sungkupan

[2 markah]

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

7
Soalan
12(a)

Butiran

Markah

X : Tasik ladam
Y: Delta

[2 markah]

F1 Larutan
F2 Apungan / ampaian
F3 Loncatan / lompatan
F4 Seretan / golekan

[3 markah]

(c)

Pemendapan

[1 markah]

(d)

F1 Aliran sungai perlahan


F2 Mempunyai ombak Pembina muara sungai
F3 Muara sungai cetek
F4 Terlindung daripada ombak
F5 Hakisan yang giat di hulu sungai

[2 markah]

F1 Petempatan
F2 Pertanian
F3 Penternakan
F4 Pelancongan
F5 Pengangkutan

[2 markah]

Q : Tasik ladam/likuan terpenggal


R : Delta/dataran mendap

[2 markah]

F1 Jeram
F2 Air terjun
F3 Lubuk tunjam / Lubuk pusar

[2 markah]

F1 Hakisan tanih
F2 Habitat fauna musnah
F3 Habitat flora musnah
F4 Hutan ditenggelami
F5 Spesis fauna musnah
F6 Rantaian makanan musnah
F7 Sumber hutan musnah

[3 markah]

F1 Dataran mendap
F2 Delta
F3 Cabang sayong
F4 Dataran banjir

[2 markah]

Proses pemendapan sungai/mendapan sungai

[1 markah]

(b)

(e)

13(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

8
Soalan
14(a)

(b)

(c)

Butiran

Markah

i : Peringkat Hulu / Muda


ii : Peringkat Hilir / Tua

[2 markah]

i. Proses hakisan
ii. Proses pemendapan

[2 markah]

F1 Air terjun
F2 Jeram
F1 Delta
F2 Tasik ladam

[4 markah]

F1 Pelancongan / rekreasi
F2 Kuasa hidroelektrik / Empangan hidro
F3 Bekalan air
F4 Kawasan tadahan

[3 markah]

F1 Tindakan Hidraul
F2 Geseran / kikisan
F3 Larutan
F4 Lagaan

[3 markah]

(b)

Hakisan / hidraul

[1 markah]

(c)

Lelasan / hidraul

[1 markah]

(d)

F1 Pelancongan
F2 Perikanan
F3 Rumah api

[2 markah]

X : Teluk
Y : Tanjung/tetanjung

[2 markah]

F1 Kawasan perlancongan/reakreasi
F2 Tapak perlabuhan
F3 Kawasan perikanan
F4 Kawasan akuakultur

[2 markah]

F1 Bina groin/gabion
F2 Bina tembok konkrit
F3 Bina pemecah ombak
F4 Bina sesiaran
F5 Tanam pokok bakau
F7 Kuat-kuasa undang-undang petempatan

[2 markah]

(d)

15(a)

16(a)

(b)

(c)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

9
Soalan
(d)

(e)

17 (a)

(b)

(c)

(d)

18(a)

(b)

Butiran

Markah

X : Hakisan
Y : Hakisan

[2 markah]

F1 Pokok bakau
F2 Pokok rhu
F3 Pokok kelapa/kelapa laut
F4 Pokok tapak kuda

[2 markah]

Terumbu Pinggir

[1 markah]

F1
F2
F3
F4
F5

Suhu air laut


Kedalaman air laut
Kemasinan air laut
Kejernihan air laut
Tindakan ombak,arus dan pasang
Surut

[3 markah]

F1 Skuba Diving/Menyelam
F2 Taman Negara laut
F3 Penyelidikan dan Pembangunan
F4 Pendidikan Alam sekitar laut
F5 Pelabuhan/selat
F6 Pembiakan ikan

[3 markah]

F1 Taman Negara Laut


F2 Undang-undang / Akta
F3 Denda
F4 Kempen Cintai laut
F5 Pendidikan Alam Sekitar

[3 markah]

F1
F2
F3
F4

Sumber makanan
Sumber mineral
Sumber bahan mentah
Jalan pengangkutan dan
perhubungan/ Jalan air
F5 Kawasan pelancongan
F6 Penyederhanaan suhu
F7 Kegiatan perikanan

[5 markah]

F1 Sumber tenaga Hidroelektrik


F2 Sumber air tawar
F3 Menebus guna laut

[3 markah]

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

10
Soalan
(c)

(d)

Butiran
F1 Bahan buangan kilang
F2 Pembuangan sampah sarap
F3 Penggunaan bahan kimia
F4 Tebus guna laut
F5 Tumpahan minyak/Kapal karam
F6 Ujian nuklear/Bom atom
F7 Perlombongan di laut/ Cari gali
petroleum

[5 markah]

F1 Galak aktiviti akuakultur/Ikan dalam


sangkar
F2 Taman laut/Akuarium laut
F3 Mengawal tumpahan minyak
F4 Tindakan undang-undang
F5 Kerjasama antara bangsa

[4 markah]

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

Markah

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

11
Soalan

Butiran

Markah

TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM


1(a)

Putaran bumi

[1 markah]

(b)

23

[1 markah]

(c)

Barat ke timur

[2 markah]

(d)

24 jam

[1 markah]

(e)

F1 Kejadian siang dan malam


F2 Kejadian pasang surut
F3 Pembiasan angin lazim

[3 markah]

(f)

Meridian Pangkal/Meridian Greenwich

[1 markah]

(g)

2 jam

[1 markah]

2(a)

Peredaran bumi

[1 markah]

(b)

P 22 Disember
Q 21 Mac
R 21 Jun
S 23 September

[4 markah]

P - Solstis musim sejuk/Musim sejuk


Q - Ekuinoks musim bunga/Musim bunga
R - Solstis Musim panas/ Musim panas
S - Ekuinoks musim luruh/Musim luruh

[4 markah]

F1 Kejadian 4 musim
F2 Gerhana matahari
F3 Gerhana bulan
F4 Waktu siang dan malam tidak sama
panjang
F5 Sudut / satah kecondongan matahari berbeza

[3 markah]

(c)

(d)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

12

3(a)

Air pasang/pasang surut

[1 markah]

(b) i.
ii.

Air pasang perbani


Air pasang anak

[2 markah]

F1 - Tarikan graviti bulan dan bumi


F2 - Tarikan graviti matahari dan bumi

[2 markah]

F1 - Banjir
F2 - Harta benda rosak
F3 - Tanaman musnah

[3 markah]

i: musim dingin
ii: musim bunga
iii: musim panas
iv: musim luruh

[4 markah]

F1 - kejadian 4 musim
F2 - kejadian gerhana bulan/matahari

[2 markah]

i: lebih panjang
ii: lebih pendek

[2 markah]

FI - memburu binatang
F2- pembalakan

[2 markah]

5 (a)

Gerhana bulan

[1 markah]

(b)

X : Umbra
Y : Penumbra

[2 markah]

F1 kedudukan matahari, bumi dan bulan berada selari


F2 Bumi berada di antara matahari dan bulan
F3 cahaya matahari tidak sampai ke bulan kerana bayangbayang bumi menutupi bulan

[3 markah]

365 hari / 365

[1 markah]

F1 kejadian empat musim


F2 gerhana matahari
F3 gerhana bulan

[2 markah]

F1 tarikan graviti antara bulan dan bumi


F2 tarikan graviti matahari dan bumi

[2 markah]

(c)

(d)

4 (a)

(b)

(c)

(d)

(c)

(d) i.
ii.

(e)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

13

6 (a)

Gerhana bulan

[1 markah]

(b)

a : Penumbra
b : Umbra

[2 markah]

Kedudukan bumi dan bulan tidak selari membentuk kejadian


gerhana separa

[2 markah]

24 zon waktu

[1 markah]

(b)

365 / 365

[1 markah]

(c)

Barat ke timur

[2 markah]

(d)

P : Garisan Meridian pangkal / Greenwich

[1 markah]

(e)

Q : Garisan Tarikh Antarabangsa / waktu

[2 markah]

(f)

9.42 pagi

[2 markah]

6.48 petang

[2 markah]

(b)

7.04 pagi

[2 markah]

(c)

3.00 petang

[2 markah]

Alat Pelindung Stevenson

[1 markah]

Termometer bebuli kering dan lembab/hygrometer


Termometer minimum dan maksimum /thermometer six

[2 markah]

kelembapan udara
suhu

[2 markah]

melindungi dari sinaran matahari


melindungi dari haiwan

[2 markah]

Tolok hujan

[1 markah]

Untuk mengelakkan daripada tumbang


Mengelakkan percikan hujan memasuki corong

[2 markah]

Untuk mendapatkan bacaan yang tepat


Mengelakkan sebarang halangan

[2 markah]

(c)

7 (a)

8 (a)

9 (a)
(b)

(c)

(d)

10 (a)i.
(a)ii.

(b)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

14

(c)

Penyejatan air
Pemeluwapan kerpasan
Wap air terkondensasi
Zarah air menjadi berat dan turun sebagai hujan

[3 markah]

Mengelakkan air yang terkumpul tersejat

[1 markah]

Barat

[1markah]

(b)

Tenggara

[1 markah]

(c)

Utara

[1 markah]

(d)

2 hari

[1 markah]

(e)

Tenggara

[1 markah]

(f)

7 hari

[1 markah]

(g)

Penunjuk arah mata angin

[1 markah]

barat

[1 markah]

(b)

utara/barat daya

[1 markah]

(c)

timur

[1 markah]

(d)

3 hari

[1 markah]

(e)

23 hari

[2 markah]

(f)

8 hari

[2 markah]

(g)

penunjuk arah mata angin

[1 markah]

(h)

tinggi

[1 markah]

A : Penunjuk arah angin


B : Annemometer

[2 markah]

A : Menentukan arah angin


B : menyukat halaju angin

[2markah]

(c)

Dikawasan lapang / padang

[1 markah]

(d)

Monson Timur Laut

(d)

11 (a)

12 (a)

13 (a)

(b)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

15
Monson Barat Daya
Angin Sumatera

[3 markah]

Harta benda musnah / tanaman musnah


Pantai terhakis
Banjir / kawasan rendah tenggelam
Membawa hujan lebat
Infrastruktur rosak
Menjejaskan aktiviti nelayan

[2 markah]

Perolakan

[1 markah]

(b)

Tolok hujan

[1 markah]

(c)

Bar / palang

[1 markah]

(d)

Turun lewat petang


Disertai rebut petir
Hujan lebat
Awan jenis kumulonimbus

[3 markah]

Hujan bukit / relief


Hujan siklon

[2 markah]

15 (a)i.

21C

[1 markah]

(a)ii.

14C

[1 markah]

(a)iii.

28C/Julai/Ogos
14C/Januari/Febuari

[4 markah]

874 mm

[1 markah]

kering/kurang hujan pada musim panas


hujan/hujan maksimum pada musim dingin

[2 markah]

(i) 1C
(ii) 26.4C
(iii) 1C

[1 markah]
[1 markah]
[1 markah]

(b)

Termometer

[1 markah]

(c)

F1
F2
F3
F4
F5

[3 markah]

(e)

14 (a)

(e)

(a)iv.
(b)

16 (a)

Suhu tinggi
Suhu sekata sepanjang tahun
Julat suhu tahunan kecil
Min suhu tahunan 26.4C
Panas dan lembap sepanjang tahun

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

16

(d)

Iklim Khatulistwa

(e)

F1
F2
F3
F4

[1 markah]

Pertanian
Pembalakan
Pelancongan
Perikanan
[3 markah]

17 (a)

Khatulistiwa
[1 markah]

(b)

April / Oktober

(c)

Angin monson membawa hujan lebat / peralihan monsoon

(d)

i. hujan maksimum dua kali setahun


ii. hujan turun sepanjang tahun
iii. jumlah hujan melebihi 2000mm
iv. hujan lebat semasa peralihan monsun
v. hujan lebat semasa angin monsun timur laut / barat daya
bertiup

[2 markah]
[1 markah]

(e)

18 (a) i.

(b)

(c)

(d)

[4 markah]

Angin monsun Timur Laut / Barat Daya / Sumatera

[2 markah]

X : Khatulistiwa
Y : Mediterranean

[2 markah]

F1 panas sepanjang tahun


F2 min suhu 27C
F3 suhu setara
F4 julat suhu kecil kurang 2C
F5 kelembapan bandingan tinggi
F6 hujan tahunan melebihi 2600mm setahun

[3 markah]

F1 suhu musim panas sederhana / 20C-24C


F2 musim sejuk 6C - 10C
F3 hujan tahunan 275mm 900mm
F4 hujan maksimum turun pada musim sejuk
F5 musim panas adalah kering

[3 markah]

Pertanian
Pelancongan
Pembalakan
Perikanan

[2 markah]

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

17

19 (a)
(b)

(c)

(d)

20 (a)
(b)

Pulau haba Bandar

[2 markah]

F1 bangunan konkrit
F2 permukaan bertar/berturap
H3 serap haba dan bebas pada waktu malam
F4 penggunaan penyaman udara
F5 pembakaran bahan api fosil
F6 kurang tumbuhan hijau
F7 pembebasan asap kenderaan/kilang
F8 bangunan tinggi/bercermin
H8 memantul haba

[3 markah]

F1 suhu meningkat
F2 penggunaan tenaga elektrik bertambah
F3 udara kering
F4 ketidakselesaan hidup
F5 Jerebu

[3 markah]

F1 tanam tumbuhan hijau


F2 kongsi kenderaan
F3 kilang guna penapis asap
F4 guna petrol tanpa plumbum
F5 memajukan pengangkutan awam/kenderaan elektrik

[2 markah]

Hujan asid

[1 markah]

F1 Pembebasan asap kilang / sulfur dioksida


F2 Pembebasan asap kenderaan / karbon monoksida
F3 Pembakaran bahan api fosil
F4 Penggunaan baja kimia
F5 letusan gunung berapi

[3 markah]

F1 penyakit kulit
F2 tumbuhan musnah
F3 kadar PH air meningkat
F4 pencemaran air
F5 kepupusan hidupan akuatik
F6 tanih hilang kesuburan

[3 markah]

F1 memasang penapis asap kilang


F2 - catalytic converter
F3 kuatkuasa undang-undang
F4 petrol tanpa plumbum
F5 kongsi kereta
F6 kenderaan awam / elektrik
F7 kempen kesedaran alam sekitar
F8 pendidikan alam sekitar

[3 markah]

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

18
Soalan

Butiran
TEMA 3: TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

Markah

1(a)

Hutan monsun tropika

[1 markah]

(b)

F1 Menggugurkan daun pada musim kering


F2 Tiga lapisan kanopi
F3 Banyak pokok buluh

[2 markah]

F1 Kayu keras sesuai untuk membuat perabut


F2 Kraftangan
F3 Ubat-ubatan
F4 tadahan air hujan

[2 markah]

2(a)

Hutan konifer

[1 markah]

(b)

F1 Malar hijau
F2 Bentuk kon
F3 Dirian tulen
F4 Berbatang lurus
F5 Berkayu lembut
F6 Daun halus/jarum

[2 markah]

F1 Pulpa
F2 Kertas
F3 Perabut

[2 markah]

3 (a)

Hutan monson tropika

[1 markah]

(b)

A : Renjong / Emergen
B : Kanopi / Silara
C : Tengah
D : Lantai hutan

[4 markah]

F1 Kemusnahan flora
F2 Kemusnahan fauna
F3 Habitat fauna pupus
F4 Hakisan tanah / tanah runtuh
F5 Suhu meningkat

[3 markah]

F1 Penguatkuasaan undang-undang
F2 Kempen kesedaran alam sekitar
F3 Pendidikan alam sekitar
F4 Penghutanan semula
F5 Taman Negara / mewartakan hutan

[3 markah]

(c)

(c)

(c)

(d)

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

19
Soalan
4 (a)
(b)

(c)

(d)

Butiran

Markah

Hutan monson tropika

[1 markah]

F1 Lantai hutan jarang


F2 Tiga lapisan
F3 Pokok besar
F4 Berkulit tebal dan kasar
F5 Menggugurkan daun pada musim kering

[3 markah]

F1 Kawasan tadahan
F2 Menyerderhanakan suhu
F3 Sumber ubat-ubatan
F4 Menghasilkan oksigen

[3 markah]

F1 Tanam semula
F2 Rawatan silvikulutur
F3 Mewartakan hutan simpan

[3 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

Anda mungkin juga menyukai