Anda di halaman 1dari 6

16

BAHAN KECEMERLANGAN 10/SAINS SK


Bahagian B

1. Sekumpulan penyelidik menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji siratan makanan di habitat
sawah padi. Rajah 1 menunjukkan salah satu rantai makanan yang diperolehi dari siratan makanan
di habitat tersebut.


Jadual di bawah menunjukkan keputusan yang mereka dapati.
Tahun Bilangan Ular

Bilangan Tikus

2010 4 40
2011 6 35
2012 8 30
2013 2 0
Jadual 1

a) Nyatakan dua sebab (inferens ) tentang perubahan bilangan ular pada tahun 2013.

i)

ii)

[2 markah]
b) Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di1( a ).
.
.
[1 markah]
Ular
Padi
Tikus
Rajah 1
17

BAHAN KECEMERLANGAN 10/SAINS SK
c) Apakah corak perubahan bilangan tikus dalam penyiasatan ini
...
[1 markah]d) Nyatakan satu hubungan berdasarkan pernyataan di atas.
.
.
[1 markah]

2. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji pemanjangan spring dengan
menggunakan pemberat yang berbeza. Rajah 2 menunjukkan radas yang digunakan untuk
penyiasatan itu.


Rajah 2
Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 2.Jadual 2.


Jisim Pemberat(g) Panjang Spring (cm)
5 20
10 30
15 40
20 50
Pengeluaran hasil padi bergantung kepada kadar semburan racun serangga.
18

BAHAN KECEMERLANGAN 10/SAINS SK
a) Apakah tujuan penyiasatan ini?
.

[1 markah]

b) Nyatakan satu hubungan di antara apa yang diubah (Pembolehubah manipulasi) dengan apa
yang diperhati (pembolehubah bergerak balas)
.
.
[1 markah]

c) Apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini?

[1 markah]

d) Ramalkan panjang awal spring sebelum beban diletakkan.

[1 markah]


3. Rajah 3 menunjukkan bilangan hari betik dapat bertahan apabila diawet dengan jumlah gula yang
diletakkan di dalam 200 ml air.Rajah 3


Jumlah gula (sudu
teh)
5
25
20
15
10
4 7 10 13 15
Bilangan Hari
Bilangan hari
19

BAHAN KECEMERLANGAN 10/SAINS SK
a) Nyatakan
i. apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.


[1 markah]

ii. apakah yang diperhati (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini?

[1 markah]

b) Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya gula tidak digunakan ketika mengawet
bahan?


[1 markah]
c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini?

[1 markah]4. Pada bulan Mei 2009 hingga bulan March 2010, sekumpulan ahli astronomi menyiasat buruj-buruj
yang dapat dilihat pada masa-masa tertentu di suatu tempat yang sama.

Catatan di bawah menunjukkan hasil siasatan mereka.
a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

[1 markah]

b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini
i.
ii.
[1 markah]
Pada bulan Mei hingga Jun,buruj yang kelihatan ialah Buruj P. Pada bulan Jun
hingga Ogos kelihatan pula Buruj Q dan pada bulan Disember hingga March
buruj yang kelihatan ialah Buruj R.
20

BAHAN KECEMERLANGAN 10/SAINS SKc) Beri satu sebab (inferens) berdasarkan maklumat di atas.[1 markah]


5. Sekumpulan murid melakukan satu penyiasatan. Mereka membina tiga model jambatan L, M
dan N seperti rajah 4.
Kemudian, mereka meletakkan pemberat di setiap model. Mereka menambahkan pemberat-
pemberat untuk menguji model yang manakah boleh menampung beban yang paling banyak.Jadual 2 di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.
Model Jambatan L M N
Jumlah Pemberat yang mampu ditampung oleh jambatan (kg) 2 4 6
Jadual 2
a) Berdasarkan penyiasatan Rajah 2, apakah yang diperhati ( pembolehubah
dimanipulasi).


[1 markah]


Rod konkrit
Rod Kayu Rod kad manila
Jambatan L

Jambatan M
Jambatan N

Pada suatu malam di bulan Julai, ahli astronomi tidak dapat melihat Buruj Q.
Rajah 4
a
21

BAHAN KECEMERLANGAN 10/SAINS SK
b) Tuliskan satu hubungan di antara kekuatan jambatan dan jumlah pemberat yang boleh
ditampung oleh jambatan.
..
..
[1 markah]c) Nyatakan jumlah pemberat yang boleh ditampung oleh jambatan Z apabila menggunakan
3 batang rod konkrit.
.
[1 markah]


d) Nyatakan satu hubungan di antara dua maklumat yang dikenalpasti dalam pernyataan di
atas


..
..
[1 markah]

Jumlah pemberat yang boleh ditampung juga dipengaruhi oleh saiz rod