Anda di halaman 1dari 3

PENGENALAN ILMU QIRAAT Segala puji bagi ALLAH SWT,selawat dan salam buat junjungan besar Nabi

MUHAMMAD SAW serta kesejahteraan kepada sahabat-sahabat aginda SAW! Telah kita tahu dan maa"ru# tujuan sebenar diutuskan NA $ MUHAMMAD SAW kepada seluruh manusia tidak lain untuk men%ampaikan kebenaran $SLAM,membawa rahmat serta men%elamatkan manusia daripada kesesatan kepada Nur $SLAM! Sepertimana #irman ALLAH SWT di dalam kalam-N&A' Dan tidaklah kami utuskan kamu(wahai Muhammad) melainkan untuk membawa Rahmat untuk sekalian alam. Salah satu mukji(at %ang terbesar %ang diberikan )leh ALLAH SWT kepada *ASULULLAH SAW ialah Al-+uranul ,arim!Maka dengann%a dijadikan panduan kehidupan,diba-a serta diamal )leh keseluruhan Ummat $slam dari dahulu hinggalah sekarang!*amai di kalangan Sahabat-Sahabat *ASULULLAH SAW bertala.i kepada aginda SAW semata-mata untuk men#asihkan lagi ba-aan mereka kerana al-.uran itu diturunkan dengan tujuh huru# /sab"atul ahra#0!Tujuh huru# %ang membawa rahsia dan maksud tersendiri!Antaran%a untuk memudahkan Ummat dalam pemba-aan Al-+uran! ,erana wujudn%a perbe(aan lahjah dan sebutan dalam ba-aan sebelum dan setelah berkembangn%a Deenul-$slam di mata dunia! 1erbe(aan ba-aan ini pernah berlaku kepada Saidina Umar Al-,hattab,Saidina Abdullah bin Masud dan ramai lagi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW sehingga timbuln%a Musha# sendiri seperti Musha# Umar,Musha# Abdullah bin Masud,Musha# Abdullah bin Abbas,Musha# A"is%ah,Musha# Ha#sah dan sebagain%a!$ni disebabkan berbe(an%a lahjah dan ta#sir Al-+uran dalam pelbagai pandangan! Setelah Wa#atn%a *ASULULLAH SAW timbullah kekeliruan dan kepin-angan dalam pemba-aan Al-+uran sehingga ada di kalangan para Sahabat *!A mengatakan bahawa ba-aann%a adalah benar manakala selainn%a adalah salah!,eadaan ini berlaku di (aman bermulan%a pemerintahan ,hali#ah Saidina Abu bakar As-Siddi. sehingga pemerintahan SaidinaUthman bin A##an *!Anhum!Apabila Saidina Uthman melihat perpe-ahan %ang berlaku pada muslimin maka beliau telah menghantar .uru-.uru untuk mengajar ba-aan %ang betul kepada mereka!Maka dengan itu timbullah 2 Musha# iaitu Musha# Makki,Musha# Madani Aa"m/khas untuk seluruh penduduk Ahli Madinah0,Madani ,has/Musha# Saidina Uthman sendiri0,Musha# ,u#%,Musha# S%ami danMusha# asri! Musha#-musha# ini diutus bersama dengan imam-imam %ang mas%hur seperti Abdullah bin Saaib diutuskan untuk mengajar ahli Makkah,3aid bin Thabit untuk Ahli Madinah,Abdur rahman bin As-Salm% untuk ahli ,u##ah,Mughirah bin S%ihab untuk penduduk S%am manakala A"mir bin +ais untuk penduduk asrah! Setelah itu tiada lagi kata-kata %ang keji dan hina di kalangan mereka %ang memba-a dengan ba-aan %ang berlainan kerana semua itu adalah sama dan sampai se-ara Mutawattir kepada A4$NDA *ASULULLAH SAW!Walaupun ba-aan %ang berlainan lahjah dan sebutan tetapi ia membawa satu maksud %ang sama seperti ba-aan

#athah,Ta.lil dan $malah pada kalimat-kalimat tertentu!sebagaimana terdapatn%a .iraat %ang memba-a dengan SA*$U atau dengan WASA*$U!ini membuktikan bahawa Agama $slam adalah agama %ang men%uluruh untuk dianuti )leh semua umat manuia samada ia berbe(a warna kulit,buda%a dan bahasa! 1erlu di#ahami bahawa $lmu +iraat ini merangkumi segala aspek Hukum dan $lmu samada dari segi $lmu 5ekah,Usuluddin,Ta#sir dan sebagain%a serta ia menjadi salah satu s%arat untuk menjadi se)rang Ahli Ta#sir dan +adhi %ang mana membawa maksud perlun%a sese)rang mendalami $lmu +iraat dan juga $lmu-$lmu lain!Apabila ditan%a kenapakah timbuln%a +iraat s%aa(ah atau lebih dikenali dengan +iraat 678+iraat S%aa(ah ini bermula selepas (aman Sahabat-Sahabat *!Anhum iaitu pada (aman AtTabien!+iraat ini mas%hur pada masa $mam Hasan Al- asri,$mam Al-Mutawwa,i,$mam ibnu Muhaisin dan $mam A"mash!+iraat ini juga lebih dikenali dengan +iraat Tabien dan bersepakat dari segi wajah $lmu Ta#sir!Walaupun dikenali dengan +iraat S%aa(ah tetapi ia tetap s)hih -uman%a tidak diba-a di dalam s)lat berbanding dengan +iraat Mutawatirah! Sebagaimana %ang telah kita maklumi terdapat di dalam $lmu +iraat,69 $mam %ang mas%hur %ang terdiri daripada $mam Na#i",$mam $bnu ,athir,Abu Amru,$bnu A"mir,$mam a,sim,$mam Ham(ah,$mam ,isae!$mam Abu :aa#ar,$mam &aakub dan $mam khala# As%ir!$a lebih dikenali dengan +iraat S%atibi Sughra sebagai mana %ang telah dina.alkan )leh $mam S%atibi!Manakala telah dina.alkan )leh $mam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin $smail Al-:a(ar% sebagai Ta%%ibah ,ubra!Setiap $mam mempun%ai ; )rang *awi %ang Mas%hur!Antara %ang penting setiap imam dan para perawin%a mempun%ai -iri--iri tersendiri dan kelebihan istimewa %ang b)leh dijadikan panduan bagi mereka %ang ber)leh hida%at daripada allah! ,esimpulann%a marilah kita sama-sama mendalami $lmu +iraat dengan sebaikn%a dan mengambil iktibar serta -)nt)h teladan daripada keperibadian setiap Ulama"-Ulama" +ura" serta menjunjung Sunnah *asulullah SAW!