Anda di halaman 1dari 8

Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan Etika Profesion Keguruan untuk memupuk semangat

1Malaysia. Profesion perguruan adalah satu profesion yang sangat mulia dan amat

penting dalam proses

pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Di zaman

teknologi yang serba maju dan canggih ini, peranan dan tanggungjawab guru semakin mencabar. Guru memainkan peranan penting untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta hubungannya dengan Tuhan. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling hormat menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama kerana guru yang baik adalah seorang guru yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru yang mengamalkan etika keguruan yang standard. Tanggungjawab utama yang digalas oleh guru tertumpu kepada tiga perkara yang menumpukan kepada kekuatan dalaman yang utama iaitu dari aspek agama, nilai dan etika. Pembinaan kekuatan dalaman ini mudah dilaksanakan jika guru menjalankan tugasnya sebagai ibadah dengan matlamat membangunkan !"#! . Guru berperanan dan bertanggungjawab dalam membina !egara berlandaskan etika. Dimana etika menurut dewan $ahasa dan Pustaka etika membawa maksud "atu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan.%anakala etika dalam kamus &'ford bermaksud prinsip moral atau set prinsip moral. "ecara umumnya tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Dari perspektif slam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan #l-(uran dan #s-"unnah dan juga ketakwaan pada #llah. Guru bertanggungjawab mematuhi etika profesional dan mempraktikan semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produkti)iti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. *tika profesional mencakupi sebahagian besar ahli professional kecuali halyang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta dan menanam bunga. Dalam islam, etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya. "elain etika professional guru juga perlu memahami etika perguruan dimana
1

etika perguruan membawa maksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan !egara,pelajar,rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Guru juga perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. +od etika dianggap penting kerana +od etika menyediakan garis panduan bagaimana tingkah laku dalam profesion perguruan.+od etika perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan.. Perkara-perkara yang terkandung di dalam *tika Profesion +eguruan ialah ,-

Tanggungjawab terhadap pelajar $agi memenuhi tanggungjawab terhadap pelajar guru mesti bersikap adil

terhadap pelajar tanpa mengira faktor keturunan,agama, politik, dan lain-lain. Guru perlu lebih mengutamakan kebajikan pelajar daripada hal-hal lain dan membimbing pelajar di bilik darjah tanpa mengambil bayaran. Di samping itu, guru mesti menunjukkan contoh berpakaian , pertuturan dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh oleh pelajar. "elain daripada itu guru hendaklah memelihara dan meningkatkan kecekapan ikhtisas melalui pengajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya proses pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

Tanggungjawab terhadap ibubapa Guru perlu memenuhi tanggungjawab terhadap ibubapa dengan menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. "entiasalah berusaha untuk mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. Di samping itu, guru mestilah sentiasa menganggap maklumat yang diberi oleh ibubapa berkaitan rumahtangga mereka sebagai sulit dan tidak membocorkan rahsia kecuali kepada orang yang berkenaan. "ekiranya diminta, #khir guru akan memberikan maklumat berkenaan pelajar kepada ibubapa mereka.

sekali, sepatutnya mencuba sedaya upaya untuk mengelak daripada dipengaruhi oleh kedudukan ekonomi dan sosial ibubapa pelajar dalam membuat sebarang keputusan.
2

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Guru perlu sentiasa berusaha untuk memenuhi tanggungjawab kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun -ukun !egara. setiap pelajar yang dapat terhadap

masyarakat dan negara dengan tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan yang bertentangan dengan Guru juga hendaklah sering memupuk sikap dan nilai dalam diri membimbing mereka menjadi warganegara yang setia,

bertanggungjawab, menghormati orang lebih tua dan perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Di samping itu, hormatilah masyarakat tempat kita berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. "eterusnya, kita juga perlu menggalakkan kerjasama di antara guru derngan ibubapa dan masyarakat, serta mengamalkan tingkah laku sopan yang diterima oleh masyarakat .

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan "ebagai seorang yang bertanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan, kita perlu mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan yang boleh mencemarkan nama seorang guru lain di hadapan pelajar atau ibubapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan martabat seorang guru. Guru juga tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menjejaskan kecekapannya sebagai guru , contohnya berniaga di waktu perskolahan. Di samping itu kita juga berusaha untuk menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. "eterusnya kita perlu sentiasa bersedia untuk membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru menjadi seorang guru. #khir sekali, kita perlu menjadi ahli bagi sebuah perubahan guru. %isi utama +ementerian Pelajaran %alaysia .+P%/ adalah untuk

membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi indi)idu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara %alaysia. "ebenarnya, peranan guru dalam membina !egara $angsa %alaysia bermula semenjak sebelum %erdeka lagi sehinggalah negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 0123. Peranan guru dalam membina !egara $angsa %alaysia tidak terhenti semasa negara
3

mencapai +emerdekaan malahan ia berterusan menjadi sangat penting sehingga ke hari ini. %enyedari kepentingan peranan guru, maka 4%embina !egara $angsa5 telah dijadikan teras pertama dalam Pelan nduk Pembangunan Pendidikan.P PP/ 6778 9 6707. %elalui pendidikan modal insan minda kelas pertama yang mempunyai jati diri yang kukuh serta berakhlak mulia dapat dihasilkan. %atlamat utama PPP% 670:-6762 adalah untuk menyediakan pendidikan berkualiti untuk semua. Pendekatan ini adalah bertepatan dengan ;alsafah Pendidikan +ebangsaan di mana pendidikan berkualiti adalah untuk memastikan semua kanakkanak mendapat pendidikan yang terbaik supaya mereka dapat memperkembangkan potensi mereka secara holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam erti kata yang lain pendidikan yang disediakan oleh +P% adalah untuk menghasilkan seorang pelajar yang cemerlang dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sahsiah. Dengan hasrat agar apabila pelajar telah tamat pendidikannya dengan kecemerlangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sains, teknologi dan <T= kemahiran tinggi seperti berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai bahasa= dan sifat sahsiah yang positif maka mereka dapat menyumbang kepada kesejahteraan dan pembangunan dirinya, keluarga dan negara %alaysia. %alaysia terdiri daripada indi)idu dan masyarakat yang mempunyai keyakinan tinggi, jati diri kukuh, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, dapat hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal dan bertolak ansur serta berfikiran dan berbudaya saintifik. %atlamat dan dasar yang hasratkan dalam teras membina !egara $angsa adalah untuk memastikan rakyat %alaysia memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal bertolak ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik serta bersatu padu. "ehubungan dengan itu, adalah menjadi tanggungjawab +P% menyediakan pendidikan yang dapat menyemai nilai-nilai ini bermula di peringkat awal pendidikan kanak-kanak lagi. Pendidikan mesti memainkan peranan untuk memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan di kalangan rakyat melalui akti)iti kurikulum, kokurikulum dan sukan.

Dalam teras %embina !egara $angsa %alaysia, empat fokus utama yang digariskan dalam P PP adalah i/ memperkasakan $ahasa +ebangsaan, ii/ memantapkan perpaduan negara dan intergrasi nasional, iii/ memupuk kecintaan kepada seni, warisan dan budaya negara.

MEMPERKA AKA! "A#A A KE"A!$ AA! $ahasa +ebangsaan merupakan bahasa rasmi yang dikongsi bersama oleh pelbagai kaum dalam perhubungan rasmi dan kehidupan masyarakat. Di negara kita ini, bahasa %alaysia merupakan bahasa kebangsaan yang perlu dikuasai oleh pelbagai kaum yang tinggal di %alaysia. Peranan tuan-tuan dan puan-puan dalam usaha memperkasakan $ahasa +ebangsaan amat mustahak kerana melalui pendidikan murid-murid perlu disedarkan mengenai kepentingan $ahasa %alaysia sebagai $ahasa +ebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan dan bahasa komunikasi di %alaysia. "elain itu, tanggungjawab pemimpin institusi pendidikan, pensyarah dan guru adalah untuk menyemai semangat cintakan bahasa %alaysia kepada generasi muda %alaysia supaya mereka fasih berbahasa %alaysia, menghormati dan berbangga dengan bahasa %alaysia sebagai identiti rakyat %alaysia.$eberapa strategi pelaksanaan untuk dilaksanakan yang antaranya adalah menggerakkan gelombang baru gerakan memperkasakan $ahasa +ebangsaan, memantapkan pelaksanaan Dasar $uku !egara, menggalakkan minat membaca dan mewujudkan $ulan $ahasa dan "astera !egara. Dalam usaha meningkatkan kualiti guru-guru $ahasa %alaysia, +P% juga telah menjalinkan kerjasama dengan Dewan $ahasa dan Pustaka .D$P/, nstitut Terjemahan !egara %alaysia . T!%/, %ajlis $uku +ebangsaan %alaysia .%$+%/, Perpustakaan !egara %alaysia .P!%/ serta kementerian lain dengan mengadakan kursus bagi meningkatkan pengetahuan guru dalam bidang kebahasaan, penulisan buku dan juga penterjemahan.

MEMA!TAPKA! PERPA%&A! !E$ARA %A! '!TE$RA ' !A '(!A) ;okus kedua teras membina !egara $angsa adalah memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional. #ntara strategi pelaksanaan yang dicadangkan oleh P PP bagi memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional adalah .a/ meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman rakyat %alaysia supaya menghormati perlembagaan %alaysia, .b/ meningkatkan semangat patriotik melalui +elab -ukun !egara, .c/ menanamkan semangat hormat menghormati dan peka terhadap sensiti)iti masyarakat pelbagai kaum, .d/ memberi kefahaman tentang pentingnya semangan kejiranan ke arah perpaduan dan integrasi nasional. Peranan guru adalah memastikan semangat perpaduan dan intergrasi nasional dapat dimantapkan di kalangan pelajarpelajar dan murid-murid pada semua peringkat pendidikan. Pihak sekolah dan institusi pendidikan perlu berusaha membangunkan persekitaran sosial yang menggalakkan komunikasi dan interaksi antara pelajar-pelajar dan murid-murid daripada kaum, latar belakang, budaya yang berbeza bagi mewujudkan satu identiti nasional %alaysia yang dapat dibanggakan. Pemimpin institusi pendidikan, pensyarah dan guru juga perlu mengadakan perancangan strategik melalui akti)iti kurikulum, kokurikulum dan sukan supaya usaha memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan dapat terus ditingkatkan. Pihak sekolah juga perlu secara berterusan menjadikan perhimpunan mingguan, acara menaikkan bendera dan menyanyikan >agu +ebangsaan serta >agu Patriotik sebagai tempat memupuk semangat patriotisme, dan tidak dijadikan acara mingguan tanpa menyemai semangat patriotisme dan perpaduan. Pihak sekolah dan guru perlu terus menjelaskan kepada murid tujuan sebenarnya perhimpunan mingguan dijalankan. "elain akti)iti kokurikulum, guru-guru seharusnya memberi penekanan kepada nilai-nilai jati diri, semangat patriotisme dan kecintaan kepada negara merentasi mata pelajaran terutama mata pelajaran "ejarah supaya semangat ini akan terus ditanam serta dapat mendukung kepada pencapaian perpaduan negara. %ata pelajaran "i)ik dan +ewarganegaraan yang diperkenalkan mulai tahun 677: juga diharapkan dapat meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan kehidupan yang harmoni antara kaum.
6

MEM&P&K KE*'!TAA! KEPA%A E!'+ ,AR' A! %A! "&%A-A !E$ARA ;okus ketiga teras %embina !egara $angsa adalah memupuk kecintaan kepada seni, warisan dan budaya negara. "trategi pelaksanaan dalam fokus ini adalah .a/ membina kurikulum kesenian, .b/ membina sekolah seni, .c/ meningkatkan kerjasama dengan +ementerian +ebudayaan, +eseniaan dan ?arisan atau +e++?a dan pada tahun 6773 +P% telah menubuhkan dua buah "ekolah "eni iaitu satu di @ohor dan satu di "arawak. "ekolah "eni memberi penekanan kepada Pendidikan "eni Aisual, "eni %uzik, "eni Teater dan "eni Tari khususnya kepada murid-murid yang mempunyai potensi dan bakat dalam bidang kesenian supaya bakat ini akan terus digilap. %elalui penubuhan "ekolah "eni ini, +P% mengharapkan supaya kesenian dan warisan bangsa akan dapat dipertahankan, dibangunkan dan diperluaskan. %enyedari bahawa penggunaan tulisan jawi semakin dipinggirkan oleh masyarakat %alaysia, ia telah diperkukuhkan semula melalui program j-(#; di sekolah rendah. Pencapaian yang menggalakkan telahpun ditunjukkan oleh murid-murid yang mengikuti program ini kerana daripada ujian yang dijalankan lebih B7 peratus murid Tahap 0 telah menguasai tulisan jawi. "ehingga kini, program j-(#; telah pun diperluaskan kepada lebih C777 buah sekolah rendah di seluruh negara yang memberi manafaat kepada lebih 827,777 murid, tetapi masalah kekurangan guru menyebabkan program ini tidak dapat diperluaskan seperti yang diunjurkan.

+esimpulannya, pendidikan adalah pemangkin kepada pembinaan !egara $angsa terutama bagi menyemai semangat kenegaraan khususnya pada peringkat awal pelajar dan diteruskan pada peringkat yang tinggi. Dsaha perlu diteruskan untuk memperkukuh perkongsian nilai dan patriotisme melalui akti)iti-akti)iti yang melibatkan pelbagai kaum etnik di sekolah. Di sinilah peranan dan tanggungjawab guru memainkan peranan. ?alau bagaimana pun, semua usaha ke arah membina bangsa perlu perancangan yang teliti dan berterusan.

"'")'($RA.' +amus Dewan *disi +etiga .6777/, Dewan $ahasa dan Pustaka, +uala >umpur. -ancangan %alaysia +e-1 Pelan nduk Pembangunan Pendidikan 6778-6707 edisi pelancaran.6778/, $ahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, +ementerian Pelajaran %alaysia. %ohd. ;uad -azali .677B/ 48 "ikap Penting Pacu +ejayaan P PP5 Pendidik $il CCE@an 677B. +ementerian +ebudayaan, +esenian Dan ?arisan. "elangor. %ohamed dris "hah, <he "u %ustaffa, ;uziah "haffie .011C/ 4"ejarah Pembangunan $angsa dan !egara5 Dtusan Publication F Distribution "dn. $hd.

Anda mungkin juga menyukai