Anda di halaman 1dari 1

Pegawai Penjaga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Balai Bomba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx SELANGOR DARUL E SAN !

"#$ xxxxxxxxxxxxxxxx% &"an' JEMPUTAN UNTUK MEMBERI CERAMAH MENCEGAH KEBAKARAN. Dengan segala (o)matnya saya me)"j"* $e)*a)a diatas+ ,+ S"*a-ita dima*l"m*an ba(awa $i(a* se*ola( be)-adang "nt"* menjem$"t $i(a* t"an "nt"* menyam$ai*an -e)ama( men-ega( *eba*a)an "nt"* $elaja).$elaja) se*ola( )enda(+ /+ 0e)ama( ini adala( be)t"j"an "nt"* membe)i*an $endeda(an dan $engeta("an mengenai *aeda( menangani *eba*a)an *e$ada m")id m")id se*ola( ini+ 1+ Bagi men-a$ai obje*ti2 diatas $i(a* t"an dengan (o)matnya adala( dijem$"t "nt"* membe)i*an -e)ama( $ada 3+ Bagi ")"san selanj"tnya' $i(a* t"an bole( meng("b"ngi 44+

Se*ian'te)ima *asi( Saya yang menjalan*an t"gas 555555555555555555555555 !xxxxxxxxxxxxxxxxx% G")" Besa) Se*+6eb Mxxxxxxxxxxxx &xxxxxxxxxxxx 1,7xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Anda mungkin juga menyukai