Anda di halaman 1dari 8

PEMETAAN DSP RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

TAHUN 2014

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 TAHUN 2014


MINGGU TEMA/TAJUK TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1: PILIHAN KERJAYA i. HASIL PEMBELAJARAN Mengetahui peluang-peluang kerjaya yang ada di dalam dan luar negara ii. Mengenal pasti kelayakan akademik, kelayakan ikhtisas dan kemahiran yang diperlukan mengikut kerjaya yang berbeza iii. Berupaya memilih kerjaya yang terbaik untuk diri iv. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati EVIDENS DSP B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 B5D1E1 i. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh yang berjaya dalam bidang kerjaya masingmasing dan mengaitkannya dengan potensi diri ii. Membuat kajian dan analisis daripada maklumat yang dikumpulkan melalui keratan akhbar dan sumber-sumber lain tentang iklan jawatan kosong setiap sektor, seterusnya meneroka kerjaya bersesuaian dengan potensi diri iii. Membuat kajian tentang kerjaya yang diminati dari segi faedah sosio-ekonomi

1 2 3 4

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA (JANGKAAN SAMBUTAN TAHUN BARU CINA UNIT 2: KEPUTUSAN YANG BIJAK DAN ADIL - Tindakan yang bertanggungjawab i. Mengetahui dan memahami bahawa setiap keputusan yang dibuat dalam semua situasi mempunyai kesan dan akibat terhadap diri dan orang lain ii. Berkemahiran menjejaki rantaian kesan dan akibat daripada sesuatu keputusan iii. Membuat keputusan yang bijak dan adil serta bertanggungjawab dalam semua situasi iv. rihatin tentang kesan keputusan yang diambil terhadap orang lain i. ii. B4D1E1 B!D1E1 Main peranan dalam satu situasi atau dilema yang memerlukan murid membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut Mengadakan perbin!angan tentang jurusan yang akan dipilih untuk peringkat menengah atas mengikut kesesuaian potensi diri dengan kerjaya yang diminati.

"

"

MINGGU

TEMA/TAJUK TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN UNIT 3: TANGGUNGJAWA B TERHADAP KELUARGA - #asih sayang - #epekaan terhadap keperluan fizikal, mental, emosi dan rohani - #eselamatan dan perlindungan - Menjaga maruah keluarga i.

HASIL PEMBELAJARAN Memahami tanggungjawab anggota keluarga dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan ii. Menjalin hubungan yang erat antara anggota keluarga iii. Menjaga keselamatan dan melindungi anggota keluarga iv. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga v. Mengambil berat terhadap keperluan anggota keluarga vi. Menjaga nama baik keluarga

EVIDENS DSP B1D2E1 B2D2E1 B4D2E1 B3D2E1 i.

CADANGAN AKTIVITI Main peranan sebagai anggota keluarga yang mengambil berat akan keperluan dan masalah keluarga $bahan kisah benar daripada majalah, surat khabar, drama televisyen dan lain-lain% ii. Membuat penilaian kendiri tentang sumbangan dan kewajipan terhadap keluarga iii. Menghasilkan karya kreatif seperti puisi, pantun dan kad u!apan kepada anggota keluarga sebagai tanda penghargaan atas tanggungjawab yang telah mereka laksanakan iv. Membuat kajian tentang tanggungjawab tokoh ibu atau bapa mithali dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu atau bapa terhadap keluarga v. Menghasilkan brosur tentang penjagaan keselamatan anggota keluarga vi. Mengumpul keratan akhbar tentang masalah sosial yang berlaku dlm kalangan murid dan membin!angkan implikasinya terhadap nama baik keluarga

B5D2E1 B!D2E1

10

11

&

MINGGU

TEMA/TAJUK TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT UNIT 4 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR - #epentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar - Tanggungjawab bersama untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar i.

HASIL PEMBELAJARAN Memahami dan menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar ii. Memahami peranan dan tanggungjawab agensi yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar iii. Meran!ang projek ke!il untuk memelihara dan memulihara alam sekitar di kawasan sekolah iv. Melibatkan diri dalam memelihara dan memulihara alam sekitar v. Bertanggungjawab terhadap alam sekitar

EVIDENS DSP B1D3E1 B2D3E1 B3D3E1 i.

CADANGAN AKTIVITI Menghasilkan brosur atau risalah tentang penjagaan alam sekitar untuk sebaran sekolah atau komuniti di tempat tinggal murid ii. Membuat projek kehijauan untuk meningkatkan kualiti alam sekitar di kawasan setempat iii. Mengumpul maklumat dan berbin!ang tentang agensi yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar

12

13

14

15

1!

i. UNIT 5 KEPEKAAN DAN TINDAKAN TERHADAP ISU DAN MASALAH ALAM SEKITAR en!emaran alam - Ben!ana alam

1"

Mengenal pasti jenis-jenis pen!emaran dan ben!ana alam ii. Memahami dan menyedari kesan-kesan pen!emaran alam dan ben!ana alam iii. Mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi isu dan masalah alam sekitar iv. eka terhadap isu-isu yang menjejaskan alam sekitar v. Menghargai alam sekitar

B5D3E1 B4D3E1 B!D3E1

Membuat kajian tindakan tentang masalah alam sekitar di kawasan setempat ii. Menghasilkan buku skrap tentang isu dan masalah alam sekitar iii. Menyiasat dan membuat laporan tentang sesuatu isu alam sekitar di kawasan setempat $mengkaji jenis-jenis bahan terbuang dan mengkategorikan mengikut tahap biorosot%

i.

1#

'

MINGGU

TEMA/TAJUK TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA UNIT !: ADAT RESAM DAN PANTANG LARANG PELBAGAI KAUM i. ii.

HASIL PEMBELAJARAN Memahami adat resam dan pantang larang pelbagai kaum Mengamalkan adat resam dalam kehidupan harian

EVIDENS DSP B1D4E1 B2D4E1 ii. i.

CADANGAN AKTIVITI Menonton tayangan video(slaid yang menunjukkan !ara hidup pelbagai kaum di Malaysia dan membuat rumusan tentang adat resam dan pantang larang pelbagai kaum Mengunjungi rumah guru, rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum semasa hari perayaan dan membuat !atatan tentang adat dan pantang larang yang diamalkan

1$

20

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21

UNIT !: ADAT RESAM DAN PANTANG LARANG PELBAGAI KAUM

22

iii. Berupaya menyesuaikan diri dengan kepelbagaian adat resam dan pantang larang pelbagai kaum iv. Berbangga dengan keunikan kekayaan warisan budaya Malaysia v. Menerima dan menghormati adat resam dan pantang larang pelbagai kaum.

B4D4E1 B5D4E1 B3D4E1

iii. iv.

v. B!D4E1

23

Menghasilkan folio tentang adat resam dan pantang larang pelbagai kaum Membuat kajian dan menyediakan laporan tentang persamaan dan perbezaan adat resam dan pantang larang pelbagai kaum di Malaysia Mengkaji asal-usul beberapa adat resam dan pantang larang pelbagai kaum daripada pelbagai sumber $temu bual, soal selidik dan sebagainya%

MINGGU

TEMA/TAJUK TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT ": JENTERA PENTADBIRAN NEGARA %Badan-badan kerajaan $legislatif, eksekutif * kehakiman% -+uruhanjaya ,iraja i.

HASIL PEMBELAJARAN Memahami peranan dan tugas badan-badan kerajaan $-egislatif, .ksekutif dan #ehakiman% dan +uruhanjaya ,iraja ii. Menghasilkan !arta organisasi struktur pentadbiran negara iii. Menghargai peranan jentera pentadbiran negara dalam menjaga kestabilan dan kemakmuran negara

EVIDENS DSP i. B1D5E1 B2D5E1 B3D5E1

CADANGAN AKTIVITI Membuat !arta organisasi tentang struktur pentadbiran negara ii. Membin!angkan kepentingan peranan jentera pentadbiran dalam mengekalkan kestabilan dan kemakmuran negara iii. Main peranan sebagai anggota parlimen membahaskan sesuatu isu berkaitan dengan pembangunan /egara

24

25

2!

2"

UNIT #: KENALI KEMENTERIAN% KEMENTERIAN DI MALAYSIA

i.

2#

Mengenal pasti kementerian-kementerian di Malaysia ii. Mengenal pasti agensiagensi(jabatanjabatan di bawah kementeriankementerian di Malaysia iii. Mengetahui dan memahami peranan kementerian-kementerian dalam pembangunan negara iv. Menyampaikan maklumat umum berkaitan dengan kementeriankementerian di Malaysia kepada orang lain v. Menghargai peranan kementeriankementerian dalam pembangunan negara

B5D5E1

B4D5E1 B!D5E1

i. Mengumpulkan maklumat dan menghasilkan buku skrap atau brosur tentang kementerian-kementerian di Malaysia ii. Mengadakan lawatan sambil belajar ke salah sebuah tempat berikut0 - kementerian-kementerian - mahkamah - parlimen iii. Mengadakan kuiz untuk mengenali kementerian-kementerian dan agensi( jabatan di bawahnya iv. Membuat !arta organisasi tentang sktruktur kementerian dan agensi(jabatan di bawahnya

JANGKAAN SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL&ITRI DAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

MINGGU

TEMA/TAJUK TEMA ! : CABARAN MASA DEPAN UNIT $: MENGEKALKAN KEAMANAN NEGARA DAN SEJAGAT - 2n!aman dalaman - 2n!aman luaran - +umbangan kepada keamanan dunia i. ii.

HASIL PEMBELAJARAN Menyedari tentang kepentingan keamanan negara dan sejagat Mengetahui atau mengenal pasti an!amanan!aman dalaman dan luaran yang boleh mengganggu keamanan dan keharmonian negara.

EVIDENS DSP B1D!E1 B2D!E1 B3D!E1 i.

CADANGAN AKTIVITI Mengadakan perbin!angan tentang an!aman dalaman dan luaran yang boleh menggugat keamanan negara ii. Menjalankan aktiviti untuk menyumbang kepada keamanan negara 3ontoh0 menulis esei !ara-!ara untuk mengekalkan keamanan dan menyelesaikan konflik bersenjata mengadakan sesi forum untuk membin!angkan isu-isu dengan keamanan mengadakan pameran bertemakan keamanan iii. Men!ipta lirik lagu yang bertemakan kemanusiaan dan keamanan sejagat dan Menyanyikannya. iv. Main peranan sebagai anggota parlimen untuk membin!angkan isu-isu yang berkaitan perpaduan dan keamanan negara v. Menghasilkan skrip drama yang bertajuk 4Mengekalkan #eamanan /egara Tanggungjawab bersama4.

2$

30

31

iii. Meran!ang pelbagai aktiviti untuk memberi sumbangan kepada keamanan dunia iv. Menghargai keamanan negara dan sejagat

B4D!E1

32

MINGGU

TEMA/TAJUK UNIT 10: MEMASTIKAN UNDANG%UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA DIPRAKTIKKAN - erspektif kemanusiaan - 6ad-had dalam konflik bersenjata - elaksanaan undangundang kemanusiaan - Menegakkan keadilan - Bantuan kemanusiaan i.

HASIL PEMBELAJARAN Menyedari keperluan peraturan dan undang-undang untuk mengurangkan kemusnahan dan penderitaan akibat konflik bersenjata Mengetahui peraturan-peraturan asas dalam undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Mengenal pasti beberapa !ontoh pen!abulan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Mengenal pasti !ara-!ara menegakkan keadilan. Meran!ang projek berkaitan bantuan kemanusiaan yang diperlukan akibat konflik bersenjata. Berupaya mengambil perspektif yang pelbagai dalam menghadapi sesuatu situasi. Bersyukur dengan keamanan dan keharmonian negara. Menghormati nyawa dan maruah manusia. rihatin terhadap masalah dan dilema yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

EVIDENS DSP

CADANGAN AKTIVITI i. Mengadakan sesi perbin!angan, sumbangsaran dan main peranan dengan menggunakan bahan-bahan sebenar $gambar, dokumen, video, kajian kes% yang berkaitan dengan0 - perspektif kemanusiaan - had-had dalam konflik bersenjata - pelaksanaan undang-undang kemanusiaan - menegakkan keadilan

33

ii. iii. iv. v. vi. vii.

34

B5D!E1

35

3!

viii. i7.

B!D!E1

32T2T2/0 B2#8 1 M8/99: 2,2-26 :/T:# .-2#+2/22/ ./T2#+8;2/ :+2T. 9:;: .;-: M./9:B26 +:28 ; T M./98#:T #. .;-:2/.

<