Anda di halaman 1dari 23

Untuk

Kegunaan Pemeriksa

SULIT
Bahagian A
Jawab semua soalan.

7108/l

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: 50 minit.

Rajah 1 menunjukkan sebahagian dari kerja-kerja menguji palam tiga pin menggunakan meter pelbagai.

N E

Rajah

Pilih mana-mana lima sahaja. Tandakan (,/) penyataan kerja menguji palam tiga pin yang betul serta tandakan ( x ) penyataan kerja yang salah pada ruang jawapan.
Penyataan Kerja Ruang Jawapan

(a) (b) (c) (d) (e)

Menyentuh kedua-dua probe pada punca N dan E. Menyentuh kedua-dua probe pada punca L dan E. Mengeluarkan punca-punca N dan E dari punca sambungan. Melaras meter pelbagai pada kedudukan ampere. Menyentuh kedua-dua probe pada punca N dan L. Melaras meter peibagai pada kedudukan volt.
l.Sfror: 5l

O
Skor
5

4
3

I
0

7r08/r

2010 Ha.k Ci1tta Kerojatut Malavsiu

SULIT

SULIT

7t08tl

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

Rajah 2 menunjukkan sebahagian dari kerja menguji kebocoran pada tiub kuprum yang telah siap disambung.

Tolok
pancarongga

Rajah 2
Berdasarkan penyataan langkah kerja di bawah, susun penyataan langkah kerja menguji kebocoran pada tiub kuprum mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan.

Penyataan Langkah Kerja

A B C D E

Memasukkan tekanan ke dalam unit penyejukan. Memasang hos tolok pancarongga pada injap servis. Menyambung hos tolok pancarongga pada silinder tekanan.

Meletakkan larutan sabun di bahagian sambungan tiub kuprum. Membiarkan tekanan dalam unit penyejukan beberapa ketika sambil melihat kedudukan jarum tolok pancarongga. Ruang Jawapan

Langkah

Langkah 2

Langkah 3

[]

Langkah 4

Langkah 5

LSkor:51

Skor
l

4
I

7l08ll

[Lihat halaman senelanl


@ 20t0 Huk Ciptu Kerajaan Malttrsia

I
0

SULITI

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT

7108/1

Rajah 3 adalah sebahagian dari kerja pemasangan kaca cerap.

Rajah 3

Berdasarkan penyataan kerja pemasangan di bawah, pil ih mana-mana lima keria pemasangan kaca cerap dan tuiiskan pada ruang jawapan. Penyataan Kerja

. Memasang kaca cerap mengikut arah aliran bahan pendingin. . Melulas hujung saluran tiub. . Memotong saluran tiub. . Mengetat nat kembang. . Melakukan siffosing pada bahagian penyambungan. . Memasukkan nat kembang pada saluran tiub sebelum
pengembangan dilakukan.

. .

Membuat swaging di hujung penyambungan saluran tiub. Membuat pengembangan di hujung saluran tiub.

Ruang Jawapan

(i)

(ii)

(iii)
(iv)
5
/1

(v)

2
II

lSkor: 5l 7108/l
@

2010 Hak Cipta Kerajaan Makrysia

SULIT

SULIT

7108/1

Untuk

Rajah 4 menunjukkan sebahagian dari kerja memasang saliran buangan air unit udara yang telah siap disambung.

Kegunaan penyaman Pemeriksa

luran air

Paip PVC Rajah 4

Pilih mana-mana lima sahaja. Tanda buangan air yang betul dan tandakan
ruang jawapan.

('/) bagi penyataan kerja memasang saiiran (x) pada penyataan kerja yang salah dalam
Ruang Jawapan

Penyataan Kerja

(a) (b)

Menyambung saluran air dengan paip PVC. Memotong paip PVC dengan pemotong tiub. Mengukur, menanda dan memotong paip PVC.
Menyambung paip PVC dengan melakukan silfosing.

(c) @
\e)

Menyambung paip PVC dengan menyapu bahan perekat. Menyambung paip dan penyambung dengan cara meloyang.

E E E E E
[]

lSkor: sl

Skor
4
3

[Lihat halaman
7L08/l
@ 2010 Hak Ciptct Kerctjctctn Malaysia

sebelah

I
0

SULIT

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT

7l08lr

Rajah 5 menunjukkan sebahagian kerja menservis berkala sebuah unit


penyaman udara.

=:'

-.:

Rajah 5 Tandakan mana-mana lima sahaja. Tandakan (,/) padapenyataan kerja menservis unit penyaman udara yang betul dan tandakan (x) penyataan kerja yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan.

Penyataan Kerja

Ruang Jawapan

(a) (b) (c) (d)


(e)

Memasang meter kapit di talian hidup bekalan elektrik ke unit. Mengeluarkan penapis udara dan penutup hadapan unit.

Melakukan proses pump down pada unit. Menguji tebatan motor pemampat. Mencuci penapis udara dengan air.
Menambah minyak pendingin. lSkor: 5t

Skor
5
i +

I
0

710811'

@ 2010 Hak Cipta Keraiaan Mnlaysia

SULIT

SULIT

Untuk
Kegunaan penyaman udara kereta Pemeriksa

Rajah 6 menunjukkan sebahagian kerja menservis komponen unit


secara berkala.

Sirip

Rajah 6

Berdasarkan penyataan kerja di bawah, tuliskan penyataan kerja menservis penyaman udara tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Penyataan Kerja

. . . . .

Membersihkan sirip dengan menyembur air bersih.

Menutup kedua-dua hujung saluran pemeluwap. Menyembur cecair pembersih kimia pada sirip. Menyembur air pada sirip.
Mengeringkan pemeluwap.

Ruang Jawapan Langkah


1:

Langkab2:
Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5:
Skor

lSkor:51
+
3

[Lihat halaman sebe


7l08ll
@

2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Untuk Kegunaan Pemeriksa

IT
Rajah 7 menunjukkan bahagian yang perlu dilaras semasa pro bagi sebuah unit penyaman udara.
ses

710811

pump down drialankan

Injap sedutan

lnjap nyahcas
Rajah 7 Berdasarkan penyataan kerja di bawah, tuliskan penyataan kerja melaras ketika proses pump down dalam mang jawaPan.

Penyataan Kerja

. . . . .

Menutup injap nyahcas. Menutup injap sedutan'


Ofrkan unit penyaman udara'

Onkanunit penyaman udara. Membiarkan unit beroperasi beberapa ketika.

Ruang Jawapan

Langkah

1:

Langkah2:
Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5:

lSkor: 5]
5

4
J

2
I

710811

2010 Hak cipta Keraiaan Malavsia

SULIT

SULIT 8
unit penyejukan.

7IO8/I

Untuk
eSunaan

Rajah 8 menunjukkan sebahagian dari kerja pelegaan sebelum mengecas

meriksa

Injap silinder
servis

Tolok
pancarongga

Rajah 8
Tandakan mana-mana lima sahaja. Tanda (,/ )bagrpenyataan kerja pelegaan yang betul dan ( x ) penyataan kerja yang salah dalam ruang jawapan.

Penyataan Kerja \a) Menyambung saluran hos tolok pancarongga pada silinder servis.
(b) Menutup injap silinder servis ketika pelegaan.
(c) Menghidupkan unit penyejukan.

Ruang Jawapan

@ Melonggarkan nat sambungan


ketika pelegaan.

hos pada injap servis

\e) Menanggalkan sambungan hos setelah pelegaan.

Mengetat kembali nat sambungan pada injap servis setelah pelegaan. lSkor:51

Skor
4
3

71081I

2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebela SULI

I
0

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

ULIT

10

7108/r

Rajah

menunjukkan sebahagian dari kerja pemasangan sebuah unit penyaman

udara tingkap.

Rajah 9

Lengkapkan lima lagi langkah kerja pemasangan yang dilakukan mengikut urutan pemasangan sehingga unit tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan menulis dalam ruang jawapan. Ruang Jawapan

Langkah Langkah Langkah Langkah Langkah Langkah

Mengukur dan menanda tempat untuk membuat lubang kerangka.

fSkor:51

Sko
5

4
3

i
0

7l08ll

@ 2010 Hak cipta Kerajaan Mala,-sia

SULIT

SULIT

11

7t08tr

Untuk
at1

10

Rajah 10 adalah sebahagian kerja pemasangan unit dalam bagi sebuah penyaman
udara pisah.

emeriksa

Rajah 10 Tuliskan lima langkah kerja mengikut urutan yang betul tentang kerja pemasangan unit dalam sebuah penyaman udara pisah dalam ruang jawapan. Ruang Jawapan

Langkah I:
Langkah II:
Langkah III: Langkah IV:

Langkah V:
lSkor:51

Skor
5

4
3

lLihat halaman sebelah


7l08ll
@ 2010 Hak Cipta Kerajaan

I
0

Malaysia

SULIT

Untuk Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

t2
Bahagian B
Jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian

7108t1

ini: 40 minit.

Rajah 11 menunjukkan pendawaian sebuah unit penyaman udara tingkap. Unit tersebut mengalami kerosakan di mana motor pemampatnya tidak berfungsi. Setelah diuji, didapati motor kipasnya berpusing dan gegelung motor pemampatnya dalam
berkeadaan baik.

AUX.

Larasuhu

LO

Motor kipas

Pemuat Motor Kipas

Pilihan
Pemuat Pemampat

Pemampat
Skor

t0
9
8 1

Rajah 11 Berdasarkan Rajah 11;

(a) Nyatakan empat komponen yang berkemungkinan berlakunya

kerosakan.

6
5

fSkor:4]

4
3

(b) Pilih mana-mana tiga komponen yang dinyatakan


yang betul.

di

z I
0

bagaimana cara menguji kerosakan dengan menggunakan

l(a) dan terangkan alat pengujian


fSkor:61

7108/l

2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT
(a)

13

7t08tr

Ruang Jawapan

Untuk Kegunaan
Pemerilcsa

Empat komponen yang mungkin rosak.

(b) Cara menguji komponen yang rosak.

Komponen

1:

Cara menguji:

Skor
10

9
8

7
6
5

+
J

710811

@ 2010 Hak cipta Keraiaan Makttsia

[Lihat halaman sebelah SULIT

2
1

SULIT

l4
Ruang Jawapan
Komponen 2:
Cara menguji:

7r08tr

Komponen 3:
Cara menguji:

10

9
8

1 6
5

4
3

I
0

710811

@ 2010

Hak Cipta Kerajaan Mataysia

SULIT

SULIT

15

7t08tl

Untuk

Anda dikehendaki memindah dan memasang semula unit luar sebuah unit udara pisah yang pemasangannya tidak sempurna ke tapak baru seperti Rajah 12.

Kegunaan penyaman Pemeriksa

Rajah 12
Terangkan langkah kerja bagaimana anda memasang semula unit luar penyaman udara pisah tersebut dengan sempurna daripada aspek;

I
I

(a)

Memasang pendakap luar.

[Skor: 3]

Skor
10

(b) Memindah unit luar ke tapak baru tanpa mengeluarkan bahan pendinginnya
LSkor: 7l

o
8

1 6
5

4
3

7l08lI

2010 Hak cipta Kerajactn Malaysia

[Lihat halarnan sebelah SULIT

I
0

l6
Ruang Jawapan

7108/l

(a)

Memasang pendakap luar.

(b)

Memasang unit luar ke tapak baru.

710811

2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

l7

7108/1

Rajah 13 menunjukkan sebuah unit peti sejuk telah berlakunya petir. Setelah diperiksa didapati lampunya tidak dapat berf,ungsi.

Rajah 13

Anda membuat andaian kerosakan tersebut berlaku di komponen A dan komponen B.

(a) (b)

Namakan alat pengujian yang digunakan dan terangkan cara mengoperasi alat pengujian itu sebelum digunakan untuk menguji kerosakan tersebut. lSkor:21

Terangkan bagaimana menguji komponen A dan komponen B dengan menggunakan alat di 3(a) dan menentukan keadaan komponen tersebut baik atau rosak. fStor: 8]

Skor
10 9
8

o
5

4
3

ll,ihat halaman sebelah


7l08ll
@ 2010 Hak Cipra Kera.iactn Malal'sin

I
0

SULIT

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT

18

7r08tl

Ruang Jawapan

(a)

Nama alat pengujian serta cara mengoperasi alat pengujian tersebut.

(b)

Menguji komponen A dan komponen B dan menentukan keadaan komponen


sama ada baik atau rosak.

Skor
10 9
8

7 o
5

4
3

I I
0

7108/l

@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

19

7l08ll

Ruang Jawapan

untutc Kegunaan Pemeriksa

7I08ll

2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT
Bahagian C
Jawab semua soalan.

7r08tr

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: 60 minit.

Sebuah unit peti sejuk dua pintu didapati semua komponennya beroperasi seperti biasa tetapi tidak mencapai suhu tahap beku di bahagian sejukbekunyi walaupun bahan pendingin mencukupi.

(o) (b)

Nyatakan dua kemungkinan kerosakan yang berlaku.

lSkor:21

Terangkan cara membaiki mana-mana satu kerosakan yang dinyatakandi l(rz) dari aspek peralatan yang digunakan sefta cara membaiki kerosakan tersebut.

lSkor:81 Ruang Jawapan

(o)

Dua kemungkinan kerosakan.

(b)

Kemungkinan kerosakan:
Peralatan dan cara membaiki kerosakan.

Skor
10

o
a

1 6

4
3

I
0

7r08tl

2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

2l
Ruang Jawapan

7108tr

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

Skor
10

9
8

6
5
A

[Lihat halaman sebelah


710811
@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2
1

SUL

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT

)t

7r08/l

Anda bercadang membuka sebuah perniagaan menjual dan menservis peralatan penyaman udara kereta. Perancangan anda mestilah mengambil kira perkara-perkara berikut:

. o o r o o
(o)
(b)

Tapak

Lokasi penempatan bangunan bengkel


Keadaan taraf hidup

Jumlah penduduk Kemudahan asas Kemudahan perhubungan

Lakar dan labelkan pelan tapak bangunan serta tapak kawasan di sekitarnya. lSkor:41
Terangkan bagaimana anda menentukan pemilihan lokasi pemiagaan berdasarkan perkara-perkara tersebut. lSkor:61

Skor
10

o
8

1 6

4
3

I
0

7108/l

2010 Hctk Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

23

7r08ll Untuk
Kegunaan Pemeriksa

Ruang Jawapan

(a) Lakaran berlabel pelan tapak.

Skor
10

o
8

1 6
5

4
3

710811

2010 Hak Cipra Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

2
1

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT

24

7108t1

Ruang Jawapan
(b) Perancangan pemilihan lokasi perniagaan daripada aspek:

(i)

Penempatan bangunan bengkel.

(ii) Keadaan

hidup penduduk setempat dan jumlah penduduk.

(iii)

Kemudahan asas dan perhubungan.

Skor
10

9
8

o
5

4
3

KERTAS SOALAN TAMAT

I
0

7t08tr

2010 Hak Cipta Kerajaan Malctysia

SULIT