Anda di halaman 1dari 8

SK TAMAN MUTIARA RINI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 PENDIDIKAN KESIHATAN Tahun 6

NAMA:______________________________ KELAS:6_______________

JAWAB SEMUA SOALAN 1. Aktiviti tekan tubi dapat mengu i ta!ap """"""". #e#e$%ang. A. B. '. (. ). ke&embutan ka%di$va#ku&a% kekuatan ma#a tindak ba&a#

A!mad be%upa*a me&akukan #uatu aktiviti da&am angka ma#a *ang &ama tanpa be%a#a &eti!. +ni menun ukkan A!mad mempun*ai ta!ap da*a ta!an """"" *ang tinggi. A. B. '. (. $t$t ka%di$va#ku&a% ke&embutan ketangka#an

,.

Untuk mendapatkan -penda%atan. *ang baik da&am a/a%a &$mpat au!0 #e#e$%ang itu meme%&ukan pe%&akuan dan kema!i%an da&am k$mp$nen """"" A. B. '. (. imbangan kua#a ke&entu%an kepanta#an

1.

Keupa*aan #e#e$%ang be%tindak ba&a# dengan /epat di #amping dapat menga2a& pe%ge%akann*a ada&a! be%kaitan dengan """""". A. B. '. (. kepanta#an ke&entu%an ke#eimbangan ma#a tindak ba&a#

3.

Lati!an -4a%t&ek. be%mak#ud """"""

A. pendek. B. '. (. 6.

&ati!an %an/ak di#e&ang5#e&ikan dengan angka ma#a %e!at *ang &ati!an dengan i%ingan mu6ik. #uatu aktiviti *ang aa%akn*a ditetapkan. #uatu aktiviti &a%ian *ang ke&a uann*a be%uba!5uba!.

K$mp$#i#i tubu! badan menggamba%kan """""" #e#e$%ang. A. B. '. (. ketinggian ke/e%ga#an be%at dan bentuk badan kekuatan

7.

Se#e$%ang *ang badan be%$t$t dan tegap menggamba%kan bentuk tubu! badan #e#e$%ang *ang akti4 be%#ukan. Bentuk badan te%#ebut dinamakan """".. A. B. '. (. ekt$m$%4 end$m$%4 e8t%em$%4 me#$m$%4

9.

Senaman *ang kita &akukan dapat mempe%baiki ________ A. B. '. (. p$#tu% badan bentuk tu&ang $t$t kaki ketinggian

:.

Keb$&e!an me&akukan kegiatan *ang panta# dengan da*a *ang mak#imum da&am ma#a *ang #ingkat be%kaitan dengan ________ B. '. (. A. ke&entu%an kua#a kepanta#an ketangka#an

1;.

Apaka! 4aeda! ke/e%ga#an < i. ii. iii. iv. A. B. '. (. B$&e! me&akukan aktiviti tanpa /epat be%a#a &eti! B$&e! men adi #e$%ang *ang /e%ga# Mempun*ai tenaga &ebi!an untuk be%#ukan (apat menga2a& di%i ketika be%&aku ke/ema#an i0 ii dan iii ii0 iii dan iv i0 iii dan iv #emua di ata#

11.

Be%apaka! bi&angan pemain da&am #atu pa#ukan b$&a ke%an ang < A. '. B. 1; $%ang 16 $%ang 11 $%ang

(. 1).

1) $%ang

(i da&am #e#uatu pe%tandingan b$&a ke%an ang0 pe%tuka%an pemain b$&e! di&akukan """. A. B. '. (. bi&a5bi&a ma#a bi&a dibena%kan $&e! pengadi& 2aktu %e!at #a!a a #e&epa# me&akukan ke#a&a!an

1,.

Ma#a da&am #e#uatu pe%tandingan b$&a ke%an ang ditentukan $&e! """. A. '. B. (. =engu%u# =a#ukan =en aga Ma#a =engadi& =e%tandingan Ju%u&ati!

11.

Ja%ingan *ang di&akukan di &ua% ka2a#an >(. dibe%ikan mata "". A. '. B. (. ) mata , mata 1 mata1 mata

13.

Kema!i%an *ang ditun ukkan $&e! gamba% di ata# ia&a! aktiviti "". A. men a%ing B. menge&e/ek '. meng!anta% dan mene%ima (. me&antun Anta%a be%ikut *ang manaka! kema!i%an a#a# pe%mainan b$&a tampa%< A. menge&e/ek B. men*angga '. %e am tapak

16.

(. #epak #i&a 17. Ubat *ang dibe&i da%ipada 4a%ma#i pe%&u mendapat na#i!at"""".. te%&ebi! da!u&u. A. B. '. (. 19. gu%u ibu bapa d$kt$% %akan ka%ib

Ba!an5ba!an be%ikut b$&e! men e a#kan ke#i!atan *ang te%dapat da&am %$k$k kecuali ".. A. B. '. (. ?a% @e&atin Nik$tin ?embakau

1:.

=e%$k$k mempun*ai %i#ik$ *ang tinggi mendapat kan#e% pa%u5pa%u. =en*akit &ain akibat me%$k$k ia&a!"". A. B. '. (. a#ma SAAS %ube&a tetanu#

);.

"""""". ada&a! mu#u! utama nega%a *ang patut kita pe%angi. A. =a%a/etam$& B. (ada! '. Ae%$#$& (. =anad$&

)1.

Be%ikut ada&a! eni#5 eni# dada! be%ba!a*a kecuali". A. pi& E/#ta#* B. m$%4in '. ka%b$n m$n$k#ida (. !e%$in

)).

PROSTAR ada&a! #atu #ingkatan kepada p%$g%am %ema a *ang be%kaitan dengan ".. A. B. C. D. kempen anti me%$k$k. =e%t$&$ngan /ema# =en/ega!an A+(SB C+D =e%k!idmatan kepenggunaan

),.

Guna Sebelu ! U"e #$ 20&02&200'

Kandungan &abe& #epe%ti mak&umat di ata# ada&a! me%u uk kepada".. A Makanan Be%penga2et.

B. K$mp$#i#i K!a#iat Makanan '. Sena%ai Aamuan (. ?a%ik! Luput =enggunaan 2(& =e%uba!an5 pe%uba!an 4i6ika& %ema a amat keta%a ketika %ema a be%umu% anta%a".. A. B. '. (. )3. 7 !ingga 1; ta!un 1) !ingga 16 ta!un 1; !ingga 1) ta!un 1, !ingga 19 ta!un

Langka!5 &angka! be%ikut dapat menangani ma#a&a! a2a& %ema a #e%ta membantu mempe%kuku! !a%ga dan kematangan di%i kecuali ".. A. B. '. (. be&a a% pengeta!uan agama be%giat akti4 da&am kegiatan k$ ku%iku&um mendenga% na#i!at ibu men/uba pe%ka%a ba%u be%#ama %akan

)6.

Ai% *ang be%takung akan mengga&akkan ______________ membiak. A. B. '. (. &a&at n*amuk &ipa# anai5anai

)7.

=en*akit demam Ma&a%ia me%ebak me&a&ui gigitan n*amuk A. B. '. (. Aede# ?i%uk 'u&e8 Jantan

)9.

_______________ ada&a! pen*akit *ang pa&ing be%ba!a*a. A. B. A+(S =anau

'. (. ):.

Kudi# Ku%ap

=enge#a!an ?anda Ca&a& ba%angan makanan dike&ua%kan $&e! __________ A. B. '. (. Jabatan =e&a a%an Nege%i E J=N Jabatan Kema uan +#&am Ma&a*#ia E JAK+M Jabatan Ke% a Aa*a E JKA =$&i# (i Aa a Ma&a*#ia E =(AM F.

,;.

Makanan dan minuman ada&a! penting da&am ke!idupan ke%ana ___________ A. !idup untuk makan B. membe%ikan tenaga untuk me&akukan ke% a !a%ian '. ibu bapa men*u%u! kita makan (. b$&e! me&e#ukan tubu! badan

GGGGGGGGGGS$a&an Ba!agian A ?amatGGGGGGGGGG

Ba!agian B
A. ?andakan H B F pada pe%n*ataan *ang betu& dan tandakan H I F pada pe%n*ataan *ang #a&a!. 1. ). ,. =enggunaan dada! men*ebabkan peningkatan kada% ena*a!. H F F

=engambi&an dada! meningkatkan #emangat /inta akan tana! ai%.H =engambi&an dada! akan men*ebabkan #e#e$%ang mendapat

&ebi! %amai ka2an. 1. 3. Benteng nega%a akan be%tamba! kuku! tanpa penagi! dada!. =enamba!an penagi! dada! akan men amin ke!a%m$nian dan ke#e&amatan nega%a.

H H

F F

B. +#i tempat k$#$ng dengan a2apan *ang di#ediakan di ba2a!J ma%ua! di%i ena*a! Aid# ke/e2a ketakutan

1. ). ,. 1. 3.

=engambi&an dada! akan men*ebabkan #e#e$%ang itu kepada pen*akit """""""""" Ma#*a%akat akan be%ada da&am """""""". penamba!an penagi! dada! #e/a%a mendadak.

te%deda! be%&akun*a

apabi&a

Se#e$%ang penagi! akan !i&ang """"""" apabi&a mengambi& dada!. Kada% ........................ akan meningkat apabi&a bi&angan penagi! dada! be%tamba!. +bu bapa akan be%a#a ...................... apabi&a anakn*a te%&ibat dengan penagi!an dada!.

'. ba2a!.

'a%i pe%kataan5pe%kataan *ang di#ena%aikan da&am teka kata di

KC+ANA? S+M=A?+

CAA@A (+A+ JUJUA

MEMUKUL =ON?EN@

U@U? SABAA

L+AA MEN'UA+

A H A D A D L A E W B

M A B L B A M B U T E

B R M E M U K U L A R

W G N K S G J E I C K

K A W S A U A K A O G

H D R F B T T E R I A

I I U O A U P U W D M

A R J I R T O B C B S

N I U K A E N I A A Y

A E J H U O T C U G U

T K I L N E E A T H T

K S C A M E N C U R I

E U B S K U G B F G K

(+SE(+AKAN OLEC

(+SEMAK OLEC

S+?+ KUBA+(AC B? CUSS+N MUCAMMA( @UAU =JK ?ACUN SK ?AMAN MU?+AAA A+N+

MOC( KAC+N+ B+N KE?UA =AN+?+A =JK SK ?AMAN MU?+AAA A+N+