Anda di halaman 1dari 3

KK Nilai PM_2012 Hakcipta Terpelihara

PROGRAM PECUTAN PENDIDIKAN MORAL PEMBELAJARAN BERPASANGAN KATA KUNCI UNTUK DEFINISI NILAI
Nama Pelajar: _______________________________ ( ) Kelas: __________

Arahan: Aktiviti ini perlu dijalankan secara berpasangan. Minta seorang pelajar men oal anda kata kunci. Pelajar itu akan menandakan jika anda dapat men ebut kata kunci dengan betul tanpa merujuk kepada sebarang sumber. !ika sebalikn a" tandakan #. Proses ini akan diulangi sehingga semua kata kunci dapat disebut dengan tepat. Kemudian dapatkan tandatangan pengesahan daripada guru anda.
Nilai Kata Kunci
Cuba an Perta ma Cuba an Kedu a Cuba an Ketig a

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 0 1.1 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3

Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Harga Diri Bertanggungjawab Hemah Tinggi Toleransi Berdikari Kerajinan Kasih "ayang Keadilan #asional Kesederhanaan Kasih "ayang terhadap Keluarga Hormat dan taat kepada anggota keluarga $engekalkan Tradisi Kekeluargaan

2.4

Tanggungjawab terhadap keluarga

KK1: keyakinan wujudnya Tuhan KK2: mematuhi suruhanNya KK1: sikap bertanggungjawab KK2: menimbulkan kepercayaan/ keyakinan KK1: memulia maruah diri KK2: menjaga maruah diri KK1: memikul tugas/kewajipan KK2: melaksanakan tugas/ kewajipan KK1: beradab sopan KK2: berbudi pekerti mulia KK1: bertolak ansur KK2: sabar KK : mengawal diri KK1: kebolehan!kesanggupan melakukan sesuatu KK2: tanpa bergantung kepada KK1: usaha yang berterusan KK2: semangat ketekunan!kecekalan!kegigihan! dedikasi!berdaya maju KK1: kepekaan KK2: cinta yang mendalam KK : cinta yang berkekalan KK1: tindakan/keputusan yang saksama KK2: tidak berat sebelah KK1: boleh berfikir KK2: bertindak wajar KK1: tidak keterlaluan KK2: tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain KK1: cinta/kasih!sayang yang mendalam KK2: cinta/kasih!sayang yang berkekalan KK1: memuliakan setiap anggota keluarga KK2: berinteraksi/memberi layanan bersopan KK1: menerima kebiasaan/adat/ kepercayaan yang diwarisi KK2: menghormati kebiasaan/adat/ kepercayaan yang diwarisi KK : mengamalkan kebiasaan/adat/ kepercayaan yang diwarisi KK1: kewajipan terhadap keluarga KK2: melahirkan keluarga bahagia/meningkatkan imej keluarga/menjaga maruah keluarga

Page $ o% &

KK Nilai PM_2012 Hakcipta Terpelihara

3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

$enyayangi dan menghargai alam sekitar Keharmonian antara $anusia dengan Alam "ekitar Kemapanan Alam "ekitar %eka terhadap isu&isu Alam "ekitar 'inta akan (egara Taat "etia kepada #aja dan negara "anggup Berkorban untuk (egara $elindungi Hak Kanak& kanak $enghormati Hak )anita $elindungi Hak %ekerja

5.4

$enghormati Hak *olongan Kurang Berupaya $elindungi Hak %engguna $ematuhi %eraturan dan +ndang&undang Kebebasan Bersuara Kebebasan Beragama %englibatan Diri dalam %embangunan (egara "ikap keterbukaan Hidup Bersama "ecara Aman "aling $embantu dan Bekerjasama "aling $enghormati antara (egara

5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3

KK1: memelihara alam sekeliling KK2: memulihara alam sekeliling KK1: hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar KK2: kualiti kehidupan terpelihara KK1: pengekalan keseimbangan alam sekeliling KK2: tanggungjawab bersama KK1: prihatin persoalan alam sekeliling KK2: berusaha menyelesaikannya KK1: sayang!bangga kepada negara KK2: meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri KK1: kepatuhan yang berkekalan kepada raja!negara KK2: kesetiaan yang berkekalan kepada raja!negara KK1: kerelaan melakukan/ menyerahkan sesuatu KK2: sebagai tanda kebaktian untuk negara KK1: membela kanak&kanak KK2: memberi naungan kepada kanak-kanak KK : memelihara hak kanak-kanak KK1: melindungi hak wanita KK2: mengiktiraf sumbangan wanita KK1: menghormati perkhidmatan!jasa!sumbangan golongan pekerja KK2: menghargai perkhidmatan! jasa!sumbangan golongan pekerja KK : mengiktiraf perkhidmatan! jasa!sumbangan golongan pekerja KK1: memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya KK2: mengiktiraf golongan kurang berupaya sebagai insan ciptaan Tuhan KK1: membela hak individu/pengguna KK2: memelihara hak individu/pengguna KK1: menerima peraturan/undang-undang KK2: mematuhi peraturan/undang-undang KK1: bebas berucap dengan batasan KK2: bebas mengeluarkan fikiran dengan batasan KK1: kebebasan menganuti agama KK2: kebebasan mengamalkan agama KK1: kebebasan untuk melibatkan diri KK2: mematuhi peraturan/undangundang/Perlembagaan alaysia KK1: memberi pandangan! pembaharuan!kritikan KK2: menerima pandangan! pembaharuan!kritikan KK1: hidup berbaik-baik KK2: mengutamakan kedamaian!keharmonian hidup KK1: usaha yang baik!membina KK2: dilakukan bersama KK1: menghargai hubungan KK2: memuliakan hubungan
Disahkan bahawa pelajar ini dapat menyebut semua kata kun i den!an betul"

Nama Pelajar Yang Menyoal Kata Kunci #ubaan $ertama #ubaan %edua

Page ' o% &

KK Nilai PM_2012 Hakcipta Terpelihara

#ubaan %eti!a

(Tandatangan Pengesahan Guru)

Page & o% &