Anda di halaman 1dari 4

2.

Aspek Keindahan Bentuk dan Isi Merujuk Kamus Dewan (2005) peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata

yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu, bidal atau pepatah.Dengan hal yang demikian, peribahasa merangkumi pepatah, kiasan, tamsil dan ibarat, bidalan, perbilangan, simpulan bahasa dan perumpamaan. Menurut Koh oh oon (!""2) bahasa Melayu amat kaya dengan peribahasa yang dapat disi#atkan sebagai $mutiara% bahasa Melayu. &eribahasa men'erminkan kebudayaan dan gambaran minda Melayu sejak dahulu. (leh itu, salah satu 'ara yang baik untuk memahami #alsa#ah hidup dan pemikiran Melayu adalah dengan meneliti dan menghayati peribahasa Melayu. &eribahasa merupakan segala susunan 'akap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataanya, luas dan benar tujuannya, dipakai dan menjadi sebutan orang sebagai bandingan, teladan dan pengajaran. Konsep keindahan dalam pemikiran orang melayu dapat dilihat dan dinilai dengan mengesan serta meneliti bentuk)bentuk pengu'apan dan pengungkapan Melayu ini.*injauan juga dibuat terhadap penggunaan 'iri)'iri bahasa yang berkaitan dengan manipulasi unsur)unsur bahasa se'ara kreati#, sama ada dari segi pemilihan perkataan atau susuan #rasa dan ayat yang menyentuh perasaan se'ara halus dan mampu mengungkap pemikiran orang melayu. Konsep keindahan mengikut konteks yang melatarinya meliputi dua aspek iaitu aspek rupa paras dan aspek budi bahasa. Kedua)dua aspek ini dipilih bagi menunjukkan nilai keindahan itu bukan sahaja tersurat se'ara +ahiriah(rupa paras)malah boleh diteliti se'ara tersirat dalam nilai)nilai rohaniah(budi bahasa). &elbagai takri# tentang keindahan diutarakan yang men'erminkan tanggapan yang berbe+a)be+a tentang keindahan. ,ni juga men'erminkan tahap dan mertabat tanggapan yang berbe+a)be+a tentang keindahan itu (-ha#ie .bu akar !""0/"!). Keindahan sering dilihat sebagai sesuatu yang menyeronokkan dan menyenangkan berdasarkan tanggapan pan'aindera.

Menurut &lato (021)201 .3) mengatakan bahawa keindahan ialah reality yang sungguh)sungguh dan merupakan sejenis hakikat yang abadi dan tidak berubah)ubah (-ha#ie .bu akar !""0/"!). Keindahan itu sendiri yang wujud terpisah daripada dunia penglihatan dan pendengaran yang dinamakan oleh &lato sebagai 4*he ,ntelligible 5orld6 (7eorge Di'kie !"88/0) Keindahan yang terdapat dalam satera melayu yang menampilkan keseluruhan si#at yang dapat ditanggapi oleh deria penglihatan, deria dengar, deria bau dan lain)lain. Kesan semua deria itu disatukan sehingga menjadi satu imej yang padu dan utuh dengan perasaan yang meyeluruh ( ranginsky,!""2). Keindahan itu dianggap sesuatu yang luar biasa dan beraneka ragam. Keanekaragaman itu diatur dan disesuaikan dengan harmonis. Menurut .smah 9j.(mar, keindahan satu peribahasa dengan mengkaji bandingan atau kiasan yang digunakan dalamnya dan juga ketetapan penggunaan kiasan itu untuk melahirkan maksud sama ada tersurat atau tersirat yang hendak disampaikan oleh penggunaan peribahasa itu dalam satu keadaan atau konteks tertentu. &enghayatan keistimewaan peribahasa Melayu dengan lebih mendalam dan terdapat persamaan dengan peribahasa suatu bangsa yang lain. Kata)kata yang indah dijaga kehalusan dan memounyai kaitan rapat dengan perilaku manusia menjadikan sesuatu bahasa itu begitu indah dan amat berkesan sebagai medium nasihat dalam masyarakat. &engungkapan bahasa berirama seperti peribahasa dan pantun, jelas sekali si#at alam menjadi perhatian orang melayu. Keindahan gambaran ini menghuraikan -esutu karya atau penulisan. 7ambaran yang terungkap indah dalam kha+anah sastera melayu ini membuktikan kepekaan dan kebijaksanaan orang melayu dalam menilai keindahan. Keindahan juga dapat dilihat melalui nilai keindahan dan menghubungkannya dengan alam sekeliling dan kehidupan mereka. 9al ini jelas dapat dilihat dalam pengungkapan)pengungkapan melayu seperti peribahasa. -egala si#at, sikap dan

keperibadian bangsa melayu dapat disingkap dalam kha+anah sastera melayu ini, seterusnya menjadi 'erminan pemikiran bangsa melayu. &antun sebagai salah satu genre asli kesusasteraan Melayu menjadi wahana bagi pengun'apan di dalam pelbagai jurusan akti:iti kehidupan masyarakat Melayu. &engun'apan pantun menyentuh persoalan masyarakat, adat, agama, kasih sayang, dan nasihat. 5an .bdul Kadir 5an ;usu# (!""</"!) menyatakan bahawa pantun lahir dan berkembang di dalam masyarakat Melayu yang buta huru# dan sebagai warisan tradisi lisan. &en'iptaan pantun dilakukan dengan rapi sehingga dapat menghasilakan susunan kata)kata yang indah dan menarik. =ilai)nilai keindahan dalam pantun dapat dihayati oleh segenap lapisan anggota masyarakat. >ainal Kling (200!/0)5) berpendapat bahawa penelitian akan segera memaparkan betapa dimensi liputan pantun itu menjangkau alam simbolis yang amat luas pada alam semesta dengan ketuhanan serta kenabian dan turun ke dalam alam nyata dan masuk ke jiwa manusia untuk membayangkan ketakwaan, keinsa#an, keinginan, ke'intaan, kasih sayang, kesedihan manusia. .jisjahbana -.* dalam buku &uisi ?ama, membi'arakan genre pantun yang bahagian pendahuluan, beliau menyatakan bahawa genre puisi tradisional yang dihasilkan itu termasuk pantun adalah gambaran kehidupan masyarakat Melayu lama yang hidup dalam ikatan yang kukuh, misalnya rangkap, jumlah baris, sukukata, baris dan rima. -truktur pantun mempunyai #alsa#ah tersirat tentang kehidupan masyarakat Melayu lama. *egasnya, puisi ini adalan pan'aran hidup masyarakat Melayu +aman silam. Di dalam &antun Melayu moden lebih menjurus kepada perkataan dan ayat mudah serta terus di#ahami maknanya. Maka, lebih senanglah orang men'ipta pantun dewasa ini. *idak kira ke'il atau besar, tua atau muda, hatta Melayu atau bukan Melayu sekalipun bebas mengarang pantun masing)masing.

@ujukan .smah 9j. (mar (!"1<). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala ?umpurA Dewan ahasa dan &ustaka. >ainal .bidin akar,!"10, Kumpulan &antun Melayu, Kuala ?umpur/ Dewan ahasa dan &ustaka. Kurik Kundi Merah Saga, !""0, Dewan ahasa dan &ustaka. .jisjahbana,-.*, Puisi Lama, !"8!, >aman aru ?td. Koh oh oon (!""2). &eribahasa Melayu dan &eribahasa 3ina -atu &erbandingan @ingkas. Kuala ?umpurA &elita ahasa, Mei !""2A hlm. 02)02.