Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN (SK)

ISNIN 28HB OKTOBER 2013


Matapelajaran Kelas Masa Kehadiran Murid !e"a !ajuk #tandard Kandungan #tandard Pe"$elajaran &$jekti' 1. 1.1 1.1.1 Pendidikan Muzik Kelas 1 ( Uranus ) 07.45 pagi 08.45 pagi

MINGGU4 0

8 Persepsi Muzik Mengenal ira"a dala" Muzik Menepuk detik lagu %ang didengar Pada akhir pengajaran dan pe"$elajaran "urid dapat (

)kti*iti Pengajaran dan Pe"$elajaran

1) +) ,) 4) 5) -) 7)

Murid "endengar lagu %ang dipasang .leh guru. Murid "enepuk detik lagu seperti arahan guru. Murid "enepuk detik lagu dengan $i"$ingan guru. Murid di$ahagikan kepada + ku"pulan. Murid "enepuk detik lagu dala" ku"pulan "asing/ "asing. Murid "enepuk detik lagu se0ara $ergilir/gilir "engikut ku"pulan "asing/"asing. 1i akhir akti*iti2 "urid "e"$uat perse"$ahan "enepuk detik lagu "engikut ku"pulan "asing/"asing. 4ilai/nilai "urni2 $ahasa dan kreati*iti dan in.*asi. 161 Pla%er2 71 lagu Pe"erhatian 28isan28atihan

3le"en Merentas Kurikulu" 5ahan 5antu 5elajar Penilaian PdP 9e'leksi (n%atakan ju"lah "urid %ang $.leh "enguasai dan tindakan susulan)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN (SMK)

ISNIN 28HB OKTOBER 2013


catatan:

MINGGU4 0
Pendidikan Muzik Kelas 1 ( Uranus ) 07.45 pagi 08.45 pagi 8 Persepsi Muzik Mengenal ira"a dala" Muzik Pada akhir pengajaran dan pe"$elajaran "urid dapat ( i) ii) Murid "endengar lagu %ang dipasang .leh guru. Murid "enepuk detik lagu seperti arahan guru. Murid "enepuk detik lagu dengan $i"$ingan guru. Murid di$ahagikan kepada + ku"pulan. Murid "enepuk detik lagu dala" ku"pulan "asing/ "asing. Murid "enepuk detik lagu se0ara $ergilir/gilir "engikut ku"pulan "asing/"asing. 1i akhir akti*iti2 "urid "e"$uat perse"$ahan "enepuk detik lagu "engikut ku"pulan "asing/"asing. 4ilai/nilai "urni2 $ahasa dan kreati*iti dan in.*asi. 161 Pla%er2 71 lagu Pe"erhatian 28isan28atihan

Matapelajaran Kelas Masa Kehadiran Murid !e"a !ajuk Ke"ahiran &$jekti' 1. 1.1

)kti*iti Pengajaran dan Pe"$elajaran

1) +) ,) 4) 5) -) 7)

3le"en Merentas Kurikulu" 5ahan 5antu 5elajar Penilaian PdP 9e'leksi

1)rph perl !"#e!"a$an #et"ap har"% #e$"ran&a p!p t"!a$ !"'alan$an n&ata$an #e(a( !" r an)an re*le$#"+

2)#e$"ran&a ) r (er$ r# #,-en)a!a$an la.atan% ) r perl -en&e!"a$an rph nt $ har" perta-a #aha'a+ nt $ har" #eter #n&a ) r perl -ena-pal # rat lant"$an,arahan,tentat"/e pr0)ra-

R1N21NG1N T1HUN1N M1T1 3E4151R1N :3EN6I6IK1N IS41M

MINGG U 1 8tar"$h)

T15UK TI4191H 14: ;UR1N :S rah 1l: 7at"hah

KEM1HIR1N Me-(aca < -en)ha*a=

Tahap Ren!ah Me-(aca -en)"$ t ) r

OB5EKTI7 Tahap Se!erhana Me-(aca !an -en)ha*a= !en)an ("-("n)an ) r

Tahap T"n))" Me-(aca !an -en)ha*a= !en)an #en!"r"

2 3 4 > ?

42