Anda di halaman 1dari 1

I

PEMERiNTAH XOTA

OUTIAI

i i

.=

$URAT PEMBERITAHUAN P PAJAX SUMI SAI{


LETAK SBJTK PA"]AK

N:
,::.

.:
::

''-

l'.?.

,':r'i.

*:-:;i
,-l

Iiiai.

iil;

:.:'-.if'lir

ilrlri',I$. J"
l

l'iJOP sebagai dasar pengenaan PBB


N..iOPTKP iNJOP Tidak Kena Paiah NJOP rrntuk pern,iL;rrJitn PBB

;:r.,1r'

''i.i!

tr

PBB yarig Terhul

Lg

PAJAK BUMI ilAhJ SANGUNAN YANG }.iARUS DIBAYAR

(Rp)'

",-i:-t

ill,.ii...

tij.

ir.i

l.:il'4
;

i-:

, ,.-:.

-:-i.:l- r ,i,:1n-,.i

TGL, JATIJH

TEMPO : .i
:
I

TEMi}AT PHMBAYAHAhI