Anda di halaman 1dari 10

Tingkatan Masa Tajuk Genre

Tiga 80 Minit Mutiara Bonda Cerpen

10.6 Fokus Utama

Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iv Menganalisis watak dan perwatakan serta latar.

!.1 Fokus Sampingan

Mengenal pasti dan "enyatakan ga"baran keseluruhan, idea uta"a, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, diba#a dan ditonton. Aras 1 (iii Menta$sirkan dan "enghuraikan "aksud kata, rangkai kata, istilah, peribahasa, ayat dan perenggan.

%ada akhir pela&aran, "urid dapat ' i. Menganalisis watak dan perwatakan serta latar dala" novel. Objektif ii. Menta$sirkan dan "enghuraikan "aksud kata, rangkai kata, istilah dan peribahasa, ayat dan perenggan. iii. Me"berikan "aksud ena" kata ganda yang terdapat dala" #erpen. Kemahiran Bahasa (e"ahiran Mendengar dan Bertutur (e"ahiran Me"ba#a Tatabahasa' Mor$ologi Sistem Bahasa %eribahasa ' bertika" lidah, bersengkang "ata, "en#angkul angin, "usuh dala" seli"ut, bendera putih (osa (ata#ulang)#aling, berpiuh)piuh, bertalu)talu, "eleret)leret, terkin&a)kin&a, ber&ela)&ela

Pengisian Kuriku um Kemahiran Berni ai Tambah

*l"u ,ilai

' +ivik, %endidikan Moral ' (asih sayang, pengorbanan, ketabahan

(e"ahiran Ber$ikir ' Me"beri pendapat tentang (eluarga Bahagia (ontekstual ' Mengaitkan pengala"an sedia ada.

Akti !iti Pen gaja ran "an Pem be aj aran Set %n"uksi -uru "enperdengarkan lagu .Buat"u *bu/ nyanyian ku"pulan 0e"an. -uru "e"inta "urid "enghayati lirik lagu tersebut. -uru "engaitkan lirik lagu dengan isi pela&aran.

Peni aian Formatif

KBT#$atatan

&ampiran 1 1agu .Buat"u *bu/

'atak "an Per(atakan "an &atar -uru "e"ilih tiga orang "urid untuk "en&ayakan aktiviti .Teater %e"ba#a/ bagi "en&elaskan perwatakan 0dik (Mohd 2arra3 , Bonda dan (ak Cik dala" #erpen. -uru "e"inta "urid "engisi 1e"baran %engurusan -ra$ik (1%- dengan "aklu"at watak 0dik, Bonda dan (ak Cik "elalui aktiviti .Teater %e"ba#a/ tadi. Berdasarkan #erpen 4Mutiara Bonda5 "urid di"inta "engilustrasikan latar te"pat atau latar "asyarakat -uru "e"buat ru"usan selepas "endengar pe"bentangan "urid.

&ampiran 2)a* %en&elasan Teknik Teater %e"ba#a &ampiran 2)b* 1%- watak dan perwatakan 0dik (Mohd. 2arra3 , Bonda dan (ak Cik. &ampiran 2)+* 1%- &awapan watak dan pwerwatakan 0dik, Bonda dan (ak Cik.

Akti !iti Pen gaja ran "an Pem be aj aran

Peni aian Formatif

KBT#$atatan

Menghuraikan maksu" kata, rangkai kata, isti ah, peribahasa, a-at "an perenggan -uru "e"bahagikan "urid kepada beberapa ku"pulan. +etiap ku"pulan akan diberikan 1 perkataan. Berdasarkan perkataan tersebut setiap ku"pulan akan "en#ari "akna perkataan tersebut dan dike"bangkan perkataan tersebut "en&adi rangkai kata, peribahasa, ayat dan perenggan. -uru "e"buat ulasan tentang &awapan "urid

6b&ekti$ (ii ter#apai %erkataan' tunggal persis "ulut &antung

Men+ari Maksu" Kata Gan"a "an Membina A-at -uru "engedarkan 1%- kata ganda. -uru "elengkapkan 1%dengan "enyatakan "aksud kata ganda. -uru "e"buat ulasan tentang &awapan "urid.

6b&ekti$ (iii ter#apai

&ampiran .)a* 1%- kata ganda

&ampiran . )b* 7awapan 1%kata ganda

Akti !iti Pen gaja ran "an Pem be aj aran Peni aian "an Peneguhan -uru "e"buat ru"usan tentang isi pela&aran pada hari Buatmu Ibu tersebut.

Peni aian Formatif

KBT#$atatan

(Aeman)
*bu bergenang air "ataku Terbayang wa&ah"u yang redup sayu (udusnya kasih yang engkau ha"parkan Bagaikan laut yang tak bertepian &ampiran 1

Biarpun kepahitan telah engkau rasakan Tak pula kau "erasa &e"u Mengasuh dan "endidik ka"i se"ua anak"u 8ari ke#il hingga dewasa

2idup"u kau korbankan Biarpun diri"u yang telah terkorban Tak dapat kubalasi akan se"ua ini +e"oga Tuhan "e"berkati kehidupan"u ibu

*bu kau a"punilah dosaku 0ndainya pernah "enghiris hati"u 9estu"u yang a"atlah aku harapkan (erana disitu letak syurgaku

Tabahnya "elayani kenakalan anak"u

(au bagai pelita di kala aku kegelapan Menyuluh &alan kehidupan

(asihanilah Tuhan ibu yang telah "elahirkan diriku Bagaikan kasih ibu sewaktu ke#ilku Moga bahgia ibu di dunia dan di akhirat sana...

(asih sayang"u sungguh bernilai *tulah harta yang engkau berikan *bu... dengarlah rintih hatiku untuk"u ibu

&ampiran 2)a*

%en&elasan Teknik Teater %e"ba#a Akti!iti Teater Pemba+a AKT%/%T% T0AT01 P0MBA$A 2efinisi3 Me"ba#a skrip dengan intonasi dan sebutan dengan penghayatan tinggi tanpa aksi. &angkah mengajar3 a Melibatkan beberapa orang "urid "e"ba#a skrip sesebuah #erita di hadapan kelas. b 1ebih "e"entingkan aspek penggunaan suara, sebutan, intonasi dan "i"ik "uka. # Murid yang sedang "e"ba#a skrip di"inta bergerak selangkah ke hadapan dan ke"bali selangkah ke belakang selepas gilirannya habis. d Me"bantu penonton "e"aha"i, "enghayati dan "erasakan #erita itu seolah) olah berlaku di hadapan "ereka. e %ela&ar lain boleh "en#atat "aklu"at penting berdasarkan aktiviti yang di&alankan.

&ampiran 2)b* 1%- watak dan perwatakan 0dik (Mohd 2arra3 , Bonda dan (ak Cik. 1engkapkan &adual dengan watak dan perwatakan berdasarkan peristiwa dala" petikan #erpen /Mutiara Bonda/ di bawah.

KA2 1

P01%ST%'A Bondalah yang berkuyup len#un "e"andikan adik. -igi adik pun bonda yang gosokkan. 8isuruh "engangakan "ulut, ada kalanya &ari bonda digigit adik. *syy... kalau saya... "e"ang li"a &ari sudah ter#ap di pipinya. Tetapi bonda: Bonda Cu"a berkata perlahan, 5(enapa adik buat bonda begini: 0dik tidak kasihankan bonda:5 5%anggg<5 +atu ta"paran singgah ke pipi adik. +aya betul) betul tidak senga&a. +abar saya sudah berke#ai. 5+ibuk betul pere"puan ni< 0dik punya pasallah<5 57angan pergi, adik<5 1arangan bonda hilang dala" pekat "ala" yang

'ATAK

P01'ATAKA4

"enelan adik.

&ampiran 2)+* 1%- watak dan perwatakan 0dik (Mohd 2arra3 , Bonda dan (ak Cik. 1engkapkan &adual dengan watak dan perwatakan berdasarkan peristiwa dala" petikan #erpen /Mutiara Bonda/ di bawah.

KA2 1

P01%ST%'A Bondalah yang berkuyup len#un "e"andikan adik. -igi adik pun bonda yang gosokkan. 8isuruh "engangakan "ulut, ada kalanya &ari bonda digigit adik. *syy... kalau saya... "e"ang li"a &ari sudah ter#ap di pipinya. Tetapi bonda: Bonda Cu"a berkata perlahan, 5(enapa adik buat bonda begini: 0dik tidak kasihankan bonda:5 5%anggg<5 +atu ta"paran singgah ke pipi adik. +aya betul) betul tidak senga&a. +abar saya sudah berke#ai. 5+ibuk betul pere"puan ni< 0dik punya pasallah<5 57angan pergi, adik<5 1arangan bonda hilang dala" pekat "ala" yang "enelan adik.

'ATAK

P01'ATAKA4

Bonda

+eorang yang penyabar

+aya ((ak Cik

+eorang yang pe"arah

0dik

+eorang yang degil

&ampiran .)a* 1%- (ata -anda 1engkapkan &adual dengan "aksud yang sesuai bagi setiap kata di bawah. Perkataan #ulang)#aling berpiuh)piuh bertalu)talu terkin&a)kin&a ber&ela)&ela "eleret)leret Maksu"

&ampiran .)b* 1%- (ata -anda 1engkapkan &adual dengan "aksud yang sesuai bagi setiap kata di bawah. Perkataan #ulang)#aling berpiuh)piuh bertalu)talu terkin&a)kin&a Maksu" tidak teratur berpilin)pilin seperti dipintal (tali, ra"but berturut)turut, berulang)ulang terlon&ak)lon&ak, terlon#at)lon#at (kerana kegirangan bergantung terayun)ayun, ber&untai)&untai berpan&ang)pan&ang (perbualan, per#akapan, #erita

ber&ela)&ela "eleret)leret