Anda di halaman 1dari 9

Struktur Pengurus/ Takmir Masjid Baitul Mukminin

MASJID BAITUL MUKMININ


Kota Jambi Kecamatan Jambi Selatan Jalan. Lingkar Selatan II, RT 22, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi Dengan Iman dan Taqwa Menuju Ridha Allah Swt I. Pengawas/Pelindung/Penasehat : Panitia Pemilihan Pengurus Periode 2013-2016 pada bulan Desember 2013 Seluruh Ketua RT (Ketua RT.20,21,22 Kel. Paal Merah dan Ketua RT.19,20,21,22,23,24,37,45 Kel. Lingkar Selatan) di lingkungan Masjid Baitul Mukminin Lurah Lingkar Selatan Camat Jambi Selatan II. Ketua : Isman Joli, Bac III. Wakil Ketua : Kenedi IV. Sekretaris : Arfan Wahyudi Utomo V. Bendahara : Drh. Dedy Supriyanto VI. Bidang Pencari Dana : Juanda H. Dedy Putra, SH

: Sekretaris : Wakil Sekretaris

: Ketua : Anggota : Anggota : Anggota

VII.

Bidang Wakaf/Infaq/Sodaqoh : Amrizal : Ketua Sagaf : Anggota Harun Al Rasyid : Anggota

VIII. Dewan Imam : Drs. Supardi Sugito 1. Ahmad Suhaymi 2. M. Amin Amir IX. Bidang Ibadah/Dakwah : Edy Suwarno, S.Ag

: Imam Harian : Imam Harian

: Ketua : Wakil Ketua

X. Bidang PHBI Raden Ismail Julianto Muhammad Idrus XI. Bidang Qurban Chairudin Aldes Muhammad Idrus XII.

: Ketua : Sekretaris : Bendahara

: Ketua : Sekretaris : Bendahara

Bidang Amil Zakat Supardi Sugito

: Ketua : Sekretaris : Bendahara

XIII. Bidang Pendidikan (TPA) Idrus, S.Pdi : Ketua M. Nasir, S.Ag : Wakil Ketua Suhaimi : Sekretaris S. Sagab : Bendahara XIV. Bidang Remaja Masjid Sumardi : Ketua : Ketua Remaja : Sekretaris : Bendahara XV.

Bidang Pembangunan : Dody Raditya : Ketua Saryono : Wakil Ketua/ Pelaksana

XVI. Bidang Kebersihan : M. Amin Amir


: Ketua : Anggota : Anggota

XVII. Bidang Keamanan : Khairudin


: Ketua : Sekretaris : Bendahara

XVIII. Bidang Sosial Kemasyarkatan/ Kematian : Yusuf DB : Ketua Sumardi : Sekretaris I Muslim : Sekretaris II H. Sukiman : Bendahara XIX. Bidang HUMAS : Sunaryo Nasori Ketua Remaja RT.20,21,22 Kel. Paal Merah Ketua Remaja RT.19,20,21,22,23,24,37,45 Kel. Lingkar Selatan

: Ketua : Wakil Ketua : Anggota : Anggota

Visi dan Misi MASJID BAITUL MUKMININ


1. Menyelanggarakan dan menyediakan tempat peribadatan bagi umat Islam secara benar, aman, dan nyaman 2. Menyelenggarakan dan menyediakan tempat untuk melaksanakan pengajian dan perayaan Hari Besar Islam, guna memberikan pencerahan dan peningkatan kesadaran beragama dan bermasyarakat 3. Sebagai pusat penerimaan dan pendristribusian sumber daya zakat, infak dan shodaqoh, berlandaskan kebenaran dan kemaslahatan, untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. 4. Mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung tujuan tersebut.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB UMUM PENGURUS/ TAKMIR MASJID BAITUL MUKMININ
1. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara bersungguh-sungguh, jujur/amanah, disiplin dan akuntabel 2. Melakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi kerja rutin secara professional 3. Melakukan koordinasi secara terpadu, bersama bidang terkait 4. Membuat sistem pelaporan secara rutin dan atau bila sewaktu-waktu diperlukan 5. Melaksanakan amanat AD/ART (dalam rencana) I. KETUA dan WAKIL KETUA Membawahi Bertanggung Jawab Kepada

: Seluruh Bidang Kepengurusan/Takmir : Pengawas/ Penasehat/ Pelindung

Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab penuh atas kinerja kepengurusan/ Takmir yang dipimpin Menyusun perencanaan program kerja dan perancangan anggaran tahunan Masjid Baitul Mukminin, untuk selanjutnya disahkan oleh Pengawas/ Penasehat/ Pelindung Memberikan penjelasan lisan ataupun tertulis tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas/ Penasehat/ Pelindung Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan kepengurusan/ Takmir berdasarkan keputusan rapat pengurus Bersama pengurus, melaksanakan seluruh program kerja secara terintegrasi Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja Membuat laporan akhir tahunan II. SEKRETARIS Membawahi : Wakil Sekretaris Bertanggung Jawab Kepada : Ketua dan Wakil Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab : Menyusun rencana kerja kesekretariatan. Melaksanakan program kerja kesekretariatan Mengkoordinir setiap pertemuan/rapat pengurus serta membuat notulen Mendampingi kegiatan Ketua baik urusan keluar maupun ke dalam yang berhubungan dengan Aktifitas kepengurusan/ Takmir Masjid Baitul Mukminin Melakukan koordinasi dengan semua bidang, demi pencapaian sasaran Jika diperlukan, akan mendampingi Ketua-ketua Bidang dalam kegiatan eksternal maupun internal Melakukan administrasi surat menyurat Mewakili Ketua dan Wakil Ketua jika berhalangan dalam segala kegiatan baik internal maupun eksternal Melakukan inventarisasi dan mengontrol termasuk pengelolaan sarana yang ada serta melakukan pembayaran (listrik dan pembelian kebutuhan alat tulis kantor dan alat/Peralatan untuk menunjang aktifitas organisasi) Melakukan inventarisasi dan mengontrol termasuk Kondisi Keuangan/ Kas Masjid Baitul Mukminin dalam hal ini terhadap Bendahara Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan Melakukan evaluasi kerja kesekreatriatan secara rutin III. BENDAHARA Bertanggung Jawab Kepada : Ketua dan Wakil Ketua Tugas dan Tanggung Jawab:

Bertugas mengawasi keuangan Masjid Baitul Mukminin, yaitu untuk menyimpan dan mengamankan semua uang Masjid. Mengatur dan memonitor seluruh uang yang masuk dan yang keluar Mencatat seluruh transaksi keuangan dan melaporkannya kepada Sekretaris untuk dipublikasi Menyimpan semua dokumen dan bukti-bukti transaksi dan menyerahkan salinannya kepada Sekretaris. Menyusun rencana aliran keluar masuk uang (cash flow) Mengelola Kas Kecil Berkoordinasi dengan semua bidang dan dengan seluruh kegiatan sebagai bendahara dari seluruh kepanitiaan / kegiatan Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan Melakukan evaluasi kerja secara rutin IV. BIDANG PENCARI DANA Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Bendahara dan Bidang Pembangunan

Tugas dan Tanggung Jawab: Membentuk, meningkatkan dan mengembangkan peran serta warga, dan donatur dalam berbagai kemungkinan yang seluas-luasnya semata-mata demi ummat di lingkungan Masjid Baitul Mukminin dan Ridha Allah Swt. Bertugas membantu secara umum Teknis pembangunan fisik masjid Mengontrol dan menginventarisasi sarana dan prasarana masjid. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Melakukan evaluasi kerja secara rutin V. BIDANG PENERIMA WAKAF/INFAQ/SODAQOH Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Bendahara, Bidang Amil Zakat dan Bidang Pembangunan Tugas dan Tanggung Jawab: Membentuk, meningkatkan dan mengembangkan peran serta Para Imam/Khotib/Bilal/Muazin dan Ulama yang ada dilingkungan Masjid Baitul Mukminin dalam berbagai kemungkinan yang seluas-luasnya sematamata demi kemajuan ibadah ummat di lingkungan Masjid Baitul Mukminin dan Ridha Allah Swt. Bertugas membantu mengkoordinir Imam Harian, Bidang Dakwah, Bidang Pendidikan/ TPA dan Bidang PHBI Mengontrol dan Mengevaluasi Kinerja Imam Harian, Bidang Dakwah, Bidang Pendidikan/ TPA dan Bidang PHBI. Menjembatani hubungan silaturrohmi/ Hubungan antara Masid Baitul Mukminin dengan Masjid/ Langgar (Musholla) yang ada di lingkungan Masjid Baitul Mukminin Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Melakukan evaluasi kerja secara rutin VI. DEWAN IMAM Bertanggung Jawab Kepada : Pengawas/Pelindung/Penasehat dan Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab: Membentuk, meningkatkan dan mengembangkan peran serta warga, dan donatur dalam berbagai kemungkinan yang seluas-luasnya semata-mata demi ummat di lingkungan Masjid Baitul Mukminin dan Ridha Allah Swt. Bertugas membantu secara umum keperluan Material dalam pembangunan fisik masjid Mengontrol dan menginventarisasi keperluan material pembangunan serta inventaris masjid. Melayani dan mengarahkan bagi hamba Allah yang ingin berwakaf/berinfaq/bersodaqoh yang disesuaikan dengan kebutuhan Masjid. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Melakukan evaluasi kerja secara rutin VII. BIDANG DAKWAH Membawahi : Bidang Pendidikan/ TPA Bidang PHBI Majelis Talim Bidang Sosial Kemasyarakatan/ Kematian

Fungsi : Inspirator dan fasilitator Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat secara lebih Islami dan untuk pembentengan aqidah. Perencana pembentukan stategi pola pendidikan baik formal maupun non formal untuk menyebar luaskan Syiar Islam. Membuat laporan pelaksanaan program secara periodic Bertanggung Jawab Kepada : Ketua dan Wakil Ketua Tugas dan Tanggung Jawab: Mengajukan rencana kerja tahunan sesuai bidangnya Menyusun jadwal Khotib, Imam, Bilal dan Muazin shalat Jumat Mengadakan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Membuat dan menyusun profile biodata/ Kurikulum/ Kalender para penceramah / Khotib dan mengkoordinasikan kepada Ketua / wakil ketua / Sekretaris Menyusun ceramah hari-hari besar Islam, mingguan dan bulanan Mengkoordinir majelis taklim Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan Melakukan evaluasi kerja secara rutin Menyusun jadwal pengajian mingguan dan bulanan Bersama Sekretaris menyusun Job Description Marbot Bersama bendahara menyusun prosedur perhitungan dan penyetoran kotak amal

VIII. BIDANG PHBI Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Dewan Imam dan Ketua Bidang Dakwah Tugas dan Tanggung Jawab: Menyiapkan kegiatan peringatan: Tahun baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra Miraj, dan Tabligh Akbar Bekerjasama dengan Bidang Dakwah dan Dewan Imam menyiapkan Panitia Pelaksana pengelola pelaksanaan ibadah bulan Ramadhan dan Idul Adha serta Hari Besar Islam Melakukan evaluasi kerja secara rutin Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan

IX.

BIDANG QURBAN Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Dewan Imam dan Ketua Bidang Dakwah

Tugas dan Tanggung Jawab: Menyiapkan kegiatan Qurban Menyiapkan dan Memperhitungkan kebutuhan hewan Qurban Berkerjasama dan melaporkan program kerja kepada Bidang Dakwah/ Ketua Masjid. Merangkul dan mengajak masyarakat agar berperan serta dan meningkatkan kesadaran berqurban setiap tahunnya. Membentuk Kelompok/ Persatuan/ Majlis Qurban agar terciptanya sistem pengumpulan dana Hewan Qurban secara administratif/ akuntibel. Bekerjasama dengan Bidang Dakwah dan Dewan Imam menyiapkan Panitia Pelaksana pengelola pelaksanaan ibadah bulan Ramadhan dan Idul Adha serta Hari Besar Islam Melakukan evaluasi kerja secara rutin Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan X. BIDANG AMIL ZAKAT Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Dewan Imam dan Ketua Bidang Dakwah

Tugas dan Tanggung Jawab: Membentuk kepengurusan Amil sebelum bulan Romadhon Menerima Zakat Maal dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya Menerima Zakat Fitrah di bulan Romadhon dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya Memperhitungkan dan mencaritahu terhadap harga barang yang di jadikan patokan ukuran harga untuk Zakat Maal maupun Zakat Fitrah. Merekapitulasi data orang yang berzakat dan data orang yang berhak menerima zakat. Melakukan evaluasi kerja secara rutin Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan XI. BIDANG PENDIDIKAN/ TPA Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Dewan Imam dan Ketua Bidang Dakwah

Tugas dan Tanggung Jawab: Mengkoordir kegiatan Pengajian Alquran (TPA) Mendata semua data diri semua Santri dan Orang Tua Santri Mendata Semua data Identitas Diri Seluruh Ustazd/ Guru TPA (PAMI) Menyiapkan silabus/ kurikulum TPA (PAMI) setiap awal tahun Merencanakan program peningkatan kemampuan santri Melakukan evaluasi kerja secara rutin Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan XII. BIDANG REMAJA MASJID Bertanggung Jawab Kepada : Ketua Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin dan Wakil Ketua Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin

Tugas dan Tanggung Jawab: Mendata secara rutin setiap tahun seluruh remaja di lingkungan Masjid Baitul Mukminin yaitu Warga : RT.19,20,21,22,23,24,37,45 Kel. Lingkar Selatan dan RT.20,21,22 Kel. Paal Merah.

Membentuk Organisasi Remaja Masjid yang di ketahui oleh Pengurus/ Takmir Masjid Merencanakan kegiatan Keagamaan dan Duniawi yang bertujuan meningkatkan keaktifan keanggotaan Remaja Masjid, serta meningkatkan pengetahuan tentang Ilmu Agama Islam dan kreatifitas Remaja Masjid. Melakukan pendekatan secara organisasi terhadap per-individu Remaja Mengontrol dan mengawasi kegiatan remaja secara per-individu dengan di bantu Oleh Pengurus/ Takmir Masjid, Seluruh Ketua RT, Alim - Ulama, Cerdik Pandai dan Tua-tua Tengganai yang ada di lingkungan Masjid Baitul Mukminin. Melakukan pendekatan diri terhadap Orang Tua Remaja dan terhadap Ketua-ketua RT dengan bertujuan memperoleh informasi tentang remaja yang berada di lingkungan Masjid Baitul Mukminin. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Melakukan evaluasi kerja secara rutin XIII. BIDANG PEMBANGUNAN Membawahi : Perencanaan/ Arsitek Masjid, Bidang Pencari Dana, Pelaksana Pembangunan dan Humas Bertanggung Jawab Kepada : Ketua Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin dan Wakil Ketua Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin Tugas dan Tanggung Jawab: Bertugas mengawasi Pembangunan Masjid Mengatur dan memonitor seluruh kegitan Pembangunan Mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan Pembangunan dan melaporkannya Berkoordinasi dengan semua bidang dan dengan seluruh kegiatan sebagai Ujung Tombak keberadaan Fisik Bangunan dari Masjid ke seluruh kepanitiaan / kegiatan. Membuka seluas-luasnya kemungkinan untuk dapat mengembangkan Pembangunan Masjid untuk memberikan manfaat nyata bagi ummat di lingkungan Masjid Baitul Mukminin secara luas. Bersama bendahara menyusun prosedur perhitungan dan penyetoran kotak amal Pembangunan yang disetorkan oleh warga di lingkungan Masjid Baitul Mukminin. Menjalin kerja sama dengan pihak pensuplai material bangunan. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Melakukan evaluasi kerja secara rutin

XIV. BIDANG KEBERSIHAN Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bidang Keamanan dan Bidang Pembangunan. Tugas dan Tanggung Jawab: Membersihkan seluruh ruangan masjid, ruang WC/ Tempat Wudhu dan seluruh halaman keliling di luar masjid Mengontrol semua Aset dan Inventaris Masjid Menghidupkan dan mematikan lampu Masjid Membuka dan menutup pintu masjid Mengontrol dan mengawasi kotak amal/wakaf/infaq/sodaqoh yang berada di Masjid. Memperhatikan dan Mengawasi orang yang masuk/keluar Masjid. XV. BIDANG KEAMANAN Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang Pembangunan.

Tugas dan Tanggung Jawab: Merencanakan sistem keamanan setiap kegiatan Dakwah/Tabligh Akbar/ Hari Besar Islam Mengatur Jamaah/ Majlis yang hadir ke masjid untuk mengikuti setiap kegiatan Dakwah/Tabligh Akbar/ Hari Besar Islam Mengatur Shaf pada Sholat-sholat yang bervolume besar Mengontrol keamanan secara keseluruhan terhadap keamanan, kenyaman dan ketertiban Masjid Melaporkan/mengusulkan tindakan-tindakan keamanan dan sarana/prasarana kepada Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bidang Humas/ Bidang Pembangunan. Mengontrol dan mengawasi kotak amal/wakaf/infaq/sodaqoh yang berada di Masjid. Memperhatikan dan Mengawasi orang yang masuk/keluar Masjid. XVI. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN/ KEMATIAN Bertanggung Jawab Kepada : Ketua/ Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Dakwah dan Dewan Imam Tugas dan Tanggung Jawab: Mengurus kegiatan sosial kemasyarakatan berupa seluruh pengurusan kematian, pernikahan dilingkungan Masjid Baitul Mukminin Khususnya di Lingkungan RT.20,21,22 Kel. Paal Merah dan RT.19,20,21,22,23,24,37,45 Kel. Lingkar Selatan Kec. Jambi Selatan yang kegiatannya diserahkan serta menggunakan fasilitas Masjid. Sebagai Penghubung setiap kegiatan Bidang Dakwah kepada jamaah. Sebagai pengelola setiap ada kejadian yang membutuhkan tempat penampungan seperti bencana alam. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Melakukan evaluasi kerja secara rutin. HUMAS Bertanggung Jawab Kepada : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang Pembangunan. Tugas dan Tanggung Jawab: Membentuk dan membangun suatu citra yang positif terhadap keberadaan Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin khususnya di lingkungan Masjid yaitu Kelurahan Lingkar Selatan dan Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan pada umumnya. Menciptakan komunikasi hubungan kerja yang kondusif, jujur, terbuka dan transparan, profesional untuk kemajuan Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin secara berkesinambungan. Membangun suatu komunikasi dua arah yang positif, secara efisien dan terintegrasi terhadap lingkungan sekitar, melalui pendekatan persuasif dalam membentuk kesadaran bagi keterlibatan seluruh warga di setiap aktifitas Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin. Mendristribusikan arus informasi dari Pengurus/Takmir Masjid Baitul Mukminin ke ummat/jamaah. Sebagai Penghubung setiap kegiatan Bidang Dakwah kepada jamaah

NB

: Semboyan/ Pepatah/ Kata Mutiara dari Ketua Pengurus/ Takmir Masjid Baitul Mukminin Kalaulah Atap Jadilah Atap Kalaulah Tiang jadilah Tiang Kalulah Dinding jadilah Dinding Kalulah Lantai jadilah Lantai

Maksudnya................ Kalaulah Bertugas lakukanlah apa yang menjadi tugas masing-masing, Jangan mengusik atau mengganggu yang menjadi tugas orang lain. Kalulah ada merasa yang perlu diusulkan/dikritik/disarankan.... Maka laporkanlah kepada atasannya (ketua) Marilah sama-sama kita bekerja dan bertugas sesuai dengan fungsi masing-masing dan Semoga Allah mencatat semuanya sebagai Amal Ibadah atau Amal Jariah untuk kita semua, Amiin.... Yaa... Robbal alamiin.....!!!

HORMAT KAMI, PENGURUS/ TAKMIR MASJID BAITUL MUKMININ

ISMAN JOLI, BAc KETUA