Anda di halaman 1dari 8

Skema Jawapan Kertas Tiga Tajuk 9.

1: Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian (Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 ab 9! Soalan: Revolusi Pertanian telah memberi "elbagai kesan terhada" #egara kita$ bin%angkan. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan &elaskan se%ara ringkas tentang' - Revolusi Pertanian +. ,s"ek*as"ek "erkembangan revolusi "ertanian Terangkan as"ek*as"ek -ang telah memba.a ke"ada berlakun-a "erkembangan revolusi "ertanian di /ro"ah 0. 2esan revolusi "ertanian in%angkan kesan revolusi "ertanian di /ro"ah 1( markah 01 markah ( markah Markah Penuh

Pengenalan Memahami kehendak tugasan soalan

)si dan huraian

Memahami as"ek* as"ek "erkembangan Revolusi "ertanian

Menganalisis kesan revolusi "ertanian

Menga"likasi matlamat Mala-sia sebagai "usat kegiatan "ertanian

4. 3angkah*langkah ke arah matlamat Mala-sia sebagai "usat "ertanian antarabangsa

antarabangsa 4adangkan langkah* langkah untuk menjadikan Mala-sia sebagai "usat "ertanian antarabangsa Menilai keja-aan Mala-sia dalam sektor "ertanian antarabangsa (. 2eja-aan Mala-sia dalam sektor "ertanian antarabangsa erdasarkan "engetahuan sejarah anda$ jelaskan keja-aan -ang telah di%a"ai oleh Mela-sia dalam sektor "ertanian antarabangsa Men%i"ta5menjana idea usaha*usaha ke arah menghada"i %abaran di abad ke*+1 bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara 6. 4abaran dan langkah menghada"i %abaran di abad ke*+1 &elaskan %abaran -ang dihada"i oleh Mala-sia "ada abad ke*+1 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara ((M! #-atakan langkah* langkah untuk mengatasi %abaran di atas ((M! 11 markah 1( Markah

11 markah

Mengha-ati bilai* nilai murni5 iktibar 5 "atriotise dari"ada "erkembangan ekonomi negara

7. #ilai*nilai murni dari"ada "erkembangan ekonomi negara #-atakan nilai*nilai 11

murni atau iktibar -ang di"eroleh dari"ada "erkembangan ekonomi negara 2esim"ulan Merumus se%ara keseluruhan isi -ang telah dibin%angkan 8. Rumusan Pengetahuan -ang di"eroleh )ktibar ke"ada diri$ bangsa dan negara Hara"an untuk masa de"an ekonomi Mala-sia -ang lebih %emerlang

markah

( markah

Soalan 1

)si dan Huraian Pengenalan &elaskan se%ara ringkas tentang Revolusi Pertanian Suatu "erubahan besar -ng berlaku se%ara mendadak erlaku se%ar men-eluruh eraku dalam bidang "olitik$ sosial dn ekonomi Memakan masa -ang agak lama Se%ara berterusan Tidak berlaku se%ara mendadak dalam sehari dua atau sebulan Men-ediakan asas bagi Revolusi Perindustrian

Markah

( markah

,s"ek*as"ek "erkembangan revolusi "ertanian Terangkan as"ek*as"ek -ang telah memba.a ke"ada berlakun-a "erkembangan revolusi "ertanian di /ro"ah Pemilikan Tanah Persendirian - Sistem "emilikan tanah "ersendirian - Sistem "emilikan tanah a.am - 9i"un-ai oleh golongan ka-a - 9imiliki oleh orang "erseorangan - 9igunakan untuk beru%uk tanam se%ara ke%il* ke%ilan - Memelihara ternakan - Memburu binatang - Meman%ing - :ntuk menam"ung kehidu"an harian - Meman;aatkan tanah a.am untuk tujuan "engeluaran "ertanian se%ara besar*besaran - Tuan tanah memagari tanah a.am - ,kta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan - Tersedia ka.asan lebih uas untuk "enanaman - Rak-at biasa kehilangan "un%a re<eki - Petani ke%il*ke%ilan menjadi buruh ladang erhijrah ke bandar - Menjadi buruh kilang 2aedah dan %i"taan baru dalam "ertanian - Sistem "enggiliran tanaman oleh 3ord

To.nshend 9igunakan se%ara berterusan se"anjang tahun Menanam jenis tanaman berbe<a mengikut musim Menggunakan nutrien tanah berbe<a$ tanaman da"at tumbuh dengan subur Tanaman baru di"erkenalkan Se"erti semanggi5%lover5turni"5ubi kentang ,latan baru di%i"ta5&ethro Tull untuk menggali dan menugal dilakukan dengan lebih "antas

Pertanian komerial aja asli mula digunakan - Tanaman lebih subur - Hasil "ertanian bertambah - Peningkatan kualiti hasil "ertanian - 3ebihan "roduk di"erdagangkan 0 2esan revolusi "ertanian in%angkan kesan revolusi "ertanian di /ro"ah 4 Sebagai "una ekonomi negara 9ikomersilkan 3ebihan "roduk "ertanian dieks"ort Peladang menjadi "edagang antarabangsa Men-ediakan makanan -ang %uku" Tenaga buruh ban-ak Tuan tanah menjadi "enguasaha ladang Peningkatan "erdagangan antarabangsa5tidak da"at di"asarkan semuan-a di dalam negara 2euntungan dimaksimumkan 2emajuan bidang "engangkutan Rekaan enjin berkuasa .a" Penggunaan kereta"i 2emun%ulan golongan buruh dan majikan Mun%ul sistem ekonomi berskala besar uruh tidak menda"at la-anan baik

1( markah

3angkah*langkah ke arah matlamat Mala-sia sebagai "usat "ertanian antarabangsa 1( markah 4adangkan langkah*langkah untuk menjadikan Mala-sia sebagai "usat "ertanian antarabangsa

*menguasai ilmu "engetahuan *menguasai kemahiran *menjamin keamanan *mengekalkan "er"aduan kaum *kreati; dan inovati; *mengalakkan "elaburan asing *menaik tara; in;ranstrutur *menambah tenaga mahir *tingkatkan ke%eka"an "entadbiran kerajaan *kurangkan karenah birokrasi *memberikan bantuan modal *men%ari "asaran baru *melakukan "en-elidikan Mana*mana munasabah (. 2eja-aan Mala-sia dalam sektor "ertanian antarabangsa erdasarkan "engetahuan sejarah anda$ jelaskan keja-aan -ang telah di%a"ai oleh Mela-sia dalam sektor "ertanian antarabangsa *Pengeluar komoditi utama dunia (koko5getah5kela"a sa.it! * ioteknolog *menjadikan "ertanian sati industri *"usat "engeluaran herba *"eranan agensi "en-elidikan se"erti R)S9,$M,R9) *Pengurusan "ertanian: =,M,$ =/39,$ =/34R, *Teknologi "ertanian (H-dro"honi%5"etigasi gantung5baja! *"asaran luas di "eringkat antarabangsa *"elo"or hab halal 9. 4abaran dan langkah menghada"i %abaran di abad ke*+1 &elaskan %abaran -ang dihada"i oleh Mala-sia "ada abad ke*+1 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara ((M!

ke.angan

*kekurangan moda *nilai mata .ang turun naik Pelaburan *2ejatuhan "asaran saham *Masalah menarik "elabur asing Teknologi *Masih rendah * ergantung ke"ada teknologi luar >lobalisasi *Persainagn dengan negara maju *Pengiktira;an oleh negara*negara maju Pasaran *Menembusi "asaran antarabangsa *Pasaran terhad *Tekanan negara maju Tenaga kerja *2urang mahir * ergantung ke"ada negara luar Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar

#-atakan langkah*langkah untuk mengatasi %abaran di atas ((M!

*Penguasaan ilmu "engetahuan *Menguasai )4T *Pen-elidikan dan "embangunan R?9 *Mengukuhkan sistem ke.angan *Meningkatkan kualiti barangan *Men%ari "asaran baru */*dagang *"romosi *modal insan 1. #ilai*nilai murni dari"ada "erkembangan ekonomi negara #-atakan nilai*nilai murni atau iktibar -ang di"eroleh dari"ada "erkembangan ekonomi negara

#ilai murni *2erjasama *"er"aduan *kegigihan5kesungguhan bekerja *&ati diri *kebijaksanaan "emim"in * erda-a saing *"embangunan dan "en-elidikan *"enguasaan ilmu "engetahuan *"enguasaan "elbagai kemahiran *meman;aatkan sumber *bijak mengambil "eluang *bers-ukur 11. Rumusan Pengetahuan -ang di"eroleh )ktibar ke"ada diri$ bangsa dan negara Hara"an untuk masa de"an ekonomi Mala-sia -ang lebih %emerlang

*"engetahuan -ang di"eroleh *)ktibar ke"ada diri bangsa dan negara *Hara"an untuk masa de"an ekonomi Mala-sia -ang lebih %emerlang