Anda di halaman 1dari 4

Ke arah Bahasa Melanau Standard Posted on January 20, 2011 by kingkawi Artikel ini ditulis oleh : Muhammad Amirul

Ismail Ke arah Bahasa Melanau Standard: Bangsa Melanau merupakan bangsa yang kaya dengan adat resamnya dan amat berbeza dengan masyarakat melayu. Masyarakat Melanau ini sering disalah anggap sebagai orang melayu tetapi hakikatnya bagi orang Melanau itu satu bangsa yang tersendiri seperti bangsa Cina, ndia, Melayu dan ban. J. !. "oakes, #uperintendent o$ the Census o$ #arawak and Brunei pernah menyatakan% t would be a mistake not to re&ognise the in'iduality o$ the Melanaus as a &ultural group( language, &ustoms, physi&al &hara&teristi&s and o&&upation pla&e these people in a loose but de$ine group o$ their own. Pengka)i budaya Melanau *aini +zea menyi$atkan bahawa di sarawak, masyarakat Melanaulah satu,satunya masyarakat yang begitu -$luid. si$atnya dan mudah terserap ke dalam masyarakat lain tetapi masih kekal dengan identiti Melanaunya. ni merupakan kekuatan kita yang perlu diketengahkan untuk memastikan kemandirian Bahasa Melanau. Persoalan tentang menstandardkan Bahasa Melanau perlu dilihat dan dika)i dengan teliti keperluannya. Proses menstandardkan satu,satu bahasa lazimnya memerlukan syarat,syarat berikut% 1. kamus standard 2. sistem tatabahasa yang diiktira$ /. sebutan standard 0. badan bahasa 1. buleh diterima oleh masyarakat dengan mudah #atu halangan untuk menstandardkan bahasa Melanau ialah bahasa Melanau terdiri daripada puluhan dialek,dialek yang masih lagi akti$ digunakan. +leh itu timbul satu persoalan dialek manakah yang akan digunakan sebagai dialek standard. Perlu diingatkan disini bahawa penutur,penutur dialek ini amat berbangga dengan dialek mereka dan tiada satu kelompok pun merasakan dialek mereka -in$erior. antara dialek yang lain. Maka )ika kita memilih satu dialek sebagai asas permulaan standard Melanau, hanya sebahagian ke&il saha)a masyarakat Melanau sedia menerima kata

putus ini. #ungguhpun penggunaan bahasa standard akan memudahkan orang Melanau berhubung antara satu dengan yang lain, bahasa standard )uga akan menyebabkan dialek,dialek minoriti seperti dialek balingian dian&am kepupusan. Bangsa Melanau tidak lagi sanggup kehilangan dialek,dialek mereka seperti terhapusnya dialek,dialek Melanau Beliun, #itieng dan #egalang. 2dakah rasa ingin menubuhkan bahasa standard Melanau itu hanya satu impian3 #aya rasa tidak. Proses ini perlu dilakukan dengan &ara yang e$ekti$. ni merupakan &adangan,&adangan saya tentang tindakan awal yang kita boleh lakukan ke arah menstandardkan bahasa Melanau. Kamus Melanau 4amus merupakan salah satu &ara untuk mendokumentasi pelbagai kosa kata dan peribahasa dari dialek,dialek Melanau yang beraneka. 5saha penubuhan kamus online oleh melanau&ommmunity.&om amat dipu)i. 6isini ingin saya &adangkan satu lagi medium yang ideal untuk pengumpul kosa kata Melanau. Medium yang dimaksudkan ialah 7ikipedia. 7ikipedia merupakan salah satu laman web yang membolehkan pemba&a menyumbangkan maklumat dan gambar dan dikongsi bersama. Maklumat tersebut dikawal oleh komuniti yang )uga menyumbang dalam wikipedia. +leh itu terdapat konsep -&he&k and balan&e. yang boleh memastikan maklumat yang disumbangkan )itu dan tepat. Ciri yang paling menarik tentang 7ikipedia ialah kos penyelengaraannya P89C5M2. 2pa yang perlu dilakukan ialah membuat penda$taran per&uma dan pemba&a boleh meyumbang dengan mudah. #alah satu lagi kelebihan 7ikipedia ialah data,data yang di simpan bersi$at untuk -selamanya.. #ini bermaksud 7ikipedia akan masih wu)ud untuk )angka masa yang lama. ni amat berbeza dengan penubuhan laman web yang bersi$at sementara ie selagi kita membayar kos seliaan, selagi itu maklumat yang disimpan tidak dihapuskan. 2kan tetapi penyelia laman web tidak hidup selamanya maka hasil,hasil yang dilakukan sebelum ini )ika tiada pengganti akan terhapus selamanya. #alah satu &abang wikipedia yang menyediakan medium untuk kamus pelbagai bahasa ialah 7iktionary. #ebelum kita menubuhkan pro)ek wi&ktionary ini kita perlu dahulu menubuhkan satu -test pro)ek.. #ekiranya test pro)ek ini mendapat sokongan ramai dan banyak penyumbang, test pro)ek ini akan dimasukkan dalam 7iktionary.

#ini saya telah menubuhkan test pro)ek wiktionary Melanau dan saya harap pemba&a sudi menyumbang seberapa banyak maklumat yang boleh. #umbangan boleh dibuat dalam bentuk bahasa melayu atau english.#umbangan )uga boleh berbentuk simpulan bahasa, adat,adat Melanau ie apa,apa saha)a maklumat tentang Melanau tanpa mengira dialek. 5ntuk menda$tar sila klik link ini% Penda$taran 7ikipedia 5ntuk ke test pro)ek 7iktionary Melanau dan menyumbang artikel: perkataan% 7iktionary test pro)e&t Melanau 5ntuk menyokong pro)ek ini sile ke link berikut dan taip sokongan anda% #okong Pro)e&t 7iktionary Melanau Sistem tatabahasa #istem tatabahasa merupakan panduan penggunaan satu,satu bahasa dengan betul. 6i laman web !earn,Melanau saya &uba menyediakan sumber untuk menga)ar tatabahasa Melanau kepada generasi muda. 6iharap ada lagi memba&a,ba&a diluar sana akan &uba untuk menga)ar tatabahasa Melanau kepada anak,anak muda. #atu &iri yang saya rasa menarik ialah % ;atabahasa Melanau adalah sama dikalangan semua dialek Melanau.Cuma kosa katanya saha)a yang berbeza. +leh itu saya rasa kita sudah ada tatabahasa standard. <ang tinggal sekarang ini ialah usaha untuk mendokumentasikan tatabahasa Melanau ini agar dapat dia)ar kepada generasi muda agar Melanau yang digunakan betul,betul tulen dan teratur. Bukan &elupan dan dibina atas struktur tatabahasa melayu. Multidialek Memandangkan bahasa Melanau ini terdiri daripada pelbagai dialek, saya rasa kita perlu mengukuhkan dialek,dialek yang sedia ada. #etiap dialek,dialek yang wu)ud perlu distruktur agar tetap kukuh mengharungi peredaran zaman. Janganlah kita dalam usaha menubuhkan dialek standard, dialek sedia ada pula terhapus. +rang Melanau )uga perlu men)adi seorang yang multidialek. +leh itu )ika setiap dialek didokumentasikan maka bolehlah orang Melanau mempela)ari dialek lain agar boleh berkomuniskasi dengan mudah. #ebab utama kita sukar mempela)ari dialek lain ialah kita tiada sumber untuk mempela)arinya. Masyarakat Melanau yang multidialek akan lebih bersatu kerana saling memahami budaya masing,masing. Cadangan ini tampak seperti lebih men)auhi usaha kearah satu Melanau standard.

;etapi sekiranya umat Melanau ini multidialek maka kita akan dapat menghasilkan satu generasi Melanau yang bukan saha)a senang bergaul dengan saudara Melanau yang berdialek berbeza tetapi mempunyai pengetahuan kosa kata yang luas. 2tas pergaulan dan per&ampuran ini maka akan lahirlah nanti satu -bahasa Melanau. yang merentasi dialek dan boleh di$ahami dan 6 ;89 M2 oleh seluruh rumpun Melanau. Kursus Bahasa Melanau Persatuan Melanau di tempat masing,masing perlulah mengadakan kelas kursus bahasa Melanau. 2nak,anak ke&il patut digalakkan menyertai kursus ini agar boleh bertutur bahasa Melanau dengan betul. Mengikut maklumat yang saya peroleh Persatuan Jatti Miriek di Miri ada mengadakan kelas bertutur bahasa miriek tulen. Bahasa Miriek merupakan bahasa yang disenaraikan sebagai bahasa yang hampir pupus. 6iharap agar persatuan Melanau dapat men&ontohi inisiati$ sebegini. Kesimpulan: Bangsa Melanau mengalami assimilasi dengan masyarakat luar. Bahasa Melanau tulen semakin hari semakin terhakis kerana tiada pendidikan $ormal di)alankan. Proses dokumentasi dan penyerapan budaya Melanau dalam kehidupan generasi Melanau kini perlu diperbanyakkan. =anya dengan usaha dan ke&ekalan dan $okus barulah satu impian akan men)adi kenyataan. Note: ;erima kasih saya u&apkan kepada melanau&ommunity.&om kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk menyumbang dan menulis dalam laman web ini. #ama, samalah kita memper)uangkan martabat bahasa Melanau agar tidak tenggelam ditelan zaman. #udi,sudilah mengun)ungi $anpage !earn,Melanau di >a&ebook atau mengun)ungi www.learn,melanau.&o.&&